Byla AS-442-85-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Birutės Janavičiūtės (kolegijos pirmininkė), Artūro Drigoto ir Dainiaus Raižio (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, tretysis suinteresuotasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Junesta“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d. sprendimą Nr. 1-252 „Dėl teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano patvirtinimo“.

5II.

6

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 27 d. nutartimi administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl 2007 m. spalio 24 d sprendimo Nr. 1-252 „ Dėl teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano patvirtinimo“ panaikinimo nutarė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir sustabdyti minėtą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo galiojimą iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

8Teismas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė, t.y. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo Nr. 1-252 sustabdymas, yra būtina, nes nustačius, kad detalusis planas yra prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams, pareiškėjo teisių ir interesų atkūrimas gali pasunkėti. Skundžiamo sprendimo galiojimas sukuria teisines prielaidas pradėti statybos procesus. Jeigu bus patenkintas pareiškėjos skundas bei bus pradėti daugiaaukščio gyvenamojo namo statybos darbai, Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija ir jos nariai patirs didelę žalą, bus iš esmės paveiktos jų teisės ir teisėti interesai, prasidės nauji teisminiai ginčai dėl statytojo patirtų išlaidų atlyginimo. Teismo vertinimu, sustabdžius skundžiamą sprendimą iki bus išspręsta bylą dėl jame nurodytų teiginių teisingumo, bus išlaikyta šalių interesų pusiausvyra.

9Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Junesta“ prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101.

11Detaliojo plano sprendiniai nesuteikia teisės pradėti statybos proceso, kuris prasideda tik išdavus leidimą statyboms vykdyti (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3-5 straipsniai). Detaliajame plane numatoma tik teritorijos planavimo sprendiniai, teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis, sklypo užstatymo statiniais teritorija ir kt., o statybos klausimą bus galima spręsti tik suderinus ir patvirtinus techninį statinio projektą ir kompetentingoms institucijoms nusprendus išduoti UAB „Junesta“ leidimą vykdyti techniniame projekte numatytas statybas.

122.

13Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija nenurodė jokių konkrečių aplinkybių ir faktų, pagrindžiančių reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumo klausimą ir savo prašymo iš esmės nemotyvavo.

143.

152007 m. spalio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme (administracinė byla Nr. I-7363-14/2007) buvo nagrinėjamas detaliojo plano parengimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas ir teismas sprendimu nustatė, kad detalusis planas parengtas tinkamai.

164.

17Reikalavimo užtikrinimo priemonė daro įtaką tik trečiojo suinteresuoto asmens interesams. Sprendimas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nėra adekvatus Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos siekiamam tikslui ir UAB „Junesta“ faktiškai padarytam teisių ir teisėtų interesų suvaržymui, jos teisėtų lūkesčių įgyvendinimui, kas pažeidžia proporcingumo principą ir proceso šalių interesų pusiausvyrą.

18Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Junesta“ atskirąjį skundą pareiškėjas Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija prašo atmesti UAB „Junesta“ atskirąjį skundą ir 2007 m. lapkričio 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį palikti galioti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

191.

20Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija nesutinka su UAB „Junesta“ argumentais, kad detalusis planas nesuteikia galimybės pradėti statybas. Esant galiojančiam planui, egzistuoja visos teisinės prielaidos spręsti techninio projekto ir statybos leidimo klausimus.

212.

22Reikalavimo užtikrinimo priemonė daro įtaką ne tik trečiojo suinteresuoto asmens, bet ir atsakovo interesams. Skundžiami ne trečiojo suinteresuoto asmens veiksmai, o siekiama nustatyti, ar Vilniaus miesto savivaldybės taryba pagrįstai sprendimu patvirtino detalųjį planą.

233.

24Po reikalavimo užtikrinimo priemonių skyrimo gauta papildomų įrodymų, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra būtinas. Viešai pradėta skelbti informacija, kad UAB „Junesta“ parduoda sklypą, kurio detalusis planas yra patvirtintas ir šioje byloje ginčijamas.

254.

262007 m. spalio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėta administracinė byla Nr. I-7363-14/2007 nėra analogiška ir teismo sprendimas minėtoje byloje nėra įsiteisėjęs.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28III.

29ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

30Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog, nagrinėjant administracinę bylą, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei iš bylos medžiagos ar proceso dalyvių prašyme nurodomų motyvų galima padaryti išvadą, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo toje byloje įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

31Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo prašymą ir taikė ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdė ginčijamo akto (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d sprendimo Nr. 1-252 „ Dėl teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano patvirtinimo“) galiojimą.

32Taigi, atsižvelgiant į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtina įvertinti ar nagrinėjamoje administracinėje byloje šios konkrečios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas yra susijęs su teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu ar negalimumu.

33ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad konkrečiu atveju privalo būti atkuriama buvusi iki ginčijamo akto priėmimo padėtis. Atitinkamai, svarbu nustatyti ar nesustabdžius pareiškėjos ginčijamo akto galiojimo bylos nagrinėjimo metu, išnagrinėjus administracinę bylą būtų įmanoma atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo.

34Iš pareiškėjos skunde išdėstytų reikalavimų matyti, jog ji prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d sprendimą Nr. 1-252 „ Dėl teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano patvirtinimo“ .

35Detalusis planas - teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos) (Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

36Ginčijamu administraciniu aktu buvo numatytas atitinkamas žemės naudojimo būdas teritorijoje esančioje, prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių, Vilniuje.

37Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, jog nesustabdžius ginčijamo akto galiojimo, galėtų iš esmės galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas, tai yra buvusios iki ginčijamo akto priėmimo padėties atkūrimas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos teiginiai apie galimas statybas yra pagrįsti prielaidomis, o ne objektyviomis bylos aplinkybėmis. Jokių įrodymų, patvirtinančių, jog trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Junesta“ būtų išduotas statybos leidimas, o sklype, esančiame prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių, Vilniuje, yra realiai pradėti aplinkos pertvarkymo, statybų darbai, kurių padarinių pašalinimas būtų sudėtingas ar neįmanomas, byloje nėra pateikta.

38Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tenkino pareiškėjos prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sustabdė ginčijamo administracinio akto galiojimą.

39Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis dalyje dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo naikinama, o pareiškėjos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra atmetamas.

40Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pareiškėjai išlieka teisė bet kurioje proceso stadijoje pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir pateikti naujus įrodymus bei motyvus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumo.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

42Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Junesta“ atskirąjį skundą patenkinti.

43Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutarties dalį, kuria buvo patenkintas Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 24 d sprendimo Nr. 1-252 „ Dėl teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano patvirtinimo“ galiojimas iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

44Pareiškėjos Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones atmesti.

45Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija ... 3. I.... 4. Pareiškėja Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija kreipėsi į... 5. II.... 6. ... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. lapkričio 27 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad reikalavimo užtikrinimo priemonė, t.y. Vilniaus miesto... 9. Atskiruoju skundu tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Junesta“ prašo... 10. 1.... 11. Detaliojo plano sprendiniai nesuteikia teisės pradėti statybos proceso, kuris... 12. 2.... 13. Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija nenurodė jokių... 14. 3.... 15. 2007 m. spalio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme... 16. 4.... 17. Reikalavimo užtikrinimo priemonė daro įtaką tik trečiojo suinteresuoto... 18. Atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Junesta“ atskirąjį... 19. 1.... 20. Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija nesutinka su UAB... 21. 2.... 22. Reikalavimo užtikrinimo priemonė daro įtaką ne tik trečiojo suinteresuoto... 23. 3.... 24. Po reikalavimo užtikrinimo priemonių skyrimo gauta papildomų įrodymų, kad... 25. 4.... 26. 2007 m. spalio 19 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėta... 27. Teisėjų kolegija... 28. III.... 29. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas arba teisėjas proceso... 30. Taigi ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, jog, nagrinėjant administracinę... 31. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, kad šiuo... 32. Taigi, atsižvelgiant į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies nuostatas, būtina... 33. ABTĮ 92 straipsnis numato, jog skundžiamo akto panaikinimas reiškia, kad... 34. Iš pareiškėjos skunde išdėstytų reikalavimų matyti, jog ji prašo... 35. Detalusis planas - teritorijų planavimo... 36. Ginčijamu administraciniu aktu buvo numatytas atitinkamas žemės naudojimo... 37. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos medžiagoje nėra įrodymų, jog... 38. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 39. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d.... 40. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalies... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 42. Trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Junesta“ atskirąjį skundą... 43. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d.... 44. Pareiškėjos Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos prašymą... 45. Nutartis neskundžiama....