Byla 2A-1359/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Etnomedijos intercentras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2023-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Etnomedijos intercentras“ ieškinį atsakovui Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl viešo pirkimo rezultatų, tretieji asmenys: uždaroji akcinė bendrovė „Algoritmų sistemos“, uždaroji akcinė bendrovė „S4ID“, uždaroji akcinė bendrovė „IT dizaino sprendimai“, teikianti išvadą institucija: Viešųjų pirkimų tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2010 m. lapkričio 17 d. posėdžio protokolu Nr. 10 priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, kurioje pirmoji vieta skirta UAB „Algoritmų sistemos“; 2) įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo trūkumus; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas (atstovaudamas ūkio subjektų grupei, sudarytai iš ieškovo, UAB „ATEA“ ir UAB „JMSYS“) pateikė pasiūlymą atsakovo skelbtame viešojo pirkimo konkurse „Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) sukūrimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 87217) (toliau – konkursas). Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2010 m. lapkričio 17 d. protokolu Nr. 10 patvirtino pasiūlymų eilę, kurioje pirmoji vieta skirta UAB „Algoritmų sistemos“. Ieškovas nesutinka su tokiu sprendimu ir nurodo, kad atsakovas, nepaisant teikiamų pretenzijų ir prašymų (tiek iš ieškovo, tiek iš Viešųjų pirkimų tarnybos), piktybiškai vengia išsiaiškinti UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlyme pateiktų duomenų apie informacinių sistemų analitikės J. G. galimybę dalyvauti projekte ir atsisako peržiūrėti sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas neteisingai įvertino UAB „Algoritmų sistemos“ pateiktų kvalifikacinių duomenų ir dokumentų reikšmę bei tikslumą. Ieškovo manymu, UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas neatitinka kvalifikacinių kriterijų.

6Ieškovas su pretenzijomis kreipėsi į atsakovą, kuriose nurodė, kad atsakovas privalo: 1) įvertinti UAB „Algoritmų sistemos“ buvusios darbuotojos J. G. kvalifikacinius duomenis, t. y. ar minėta specialistė teisine forma galės dalyvauti atsakovo vykdomame projekte, ar jos turima kvalifikacija ir atestatai padės užtikrinti projekto vykdymą pagal konkurso sąlygų reikalavimus; 2) peržiūrėti UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo atitikimą konkurso minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nes UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlyme nėra konkurso sąlygų 23 punkte numatytos privalomos informacijos. Atsakovui atsisakius tenkinti ieškovo reikalavimus, ieškovas kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri 2010 m. spalio 13 d. raštu Nr. 4S-3538 įpareigojo atsakovą išnagrinėti ieškovo 2010 m. spalio 4 d. skundą ir 2010 m. spalio 15 d. sustabdė pirkimo procedūras. Atsakovas neįvykdė šio įpareigojimo, o eilinį kartą pakartojo tas pačias nuostatas ir neišnagrinėjo ieškovo skundo.

7Ieškovo įsitikinimu, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio, 24 straipsnio 7 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Ieškovo teigimu, atsakovas, abstrakčiai suformulavęs techninius reikalavimus, negalėjo objektyviai įvertinti dalyvių pasiūlymų ir savaip interpretavo konkurso sąlygas, nurodydamas, kad informacinių technologijų specialistės J. G. dalyvavimo galimybė vykdant projektą šiuo metu yra nesvarbi. Pasak ieškovo, jei J. G. nedalyvaus projekte (o tokia galimybė, ieškovo įsitikinimu, pagal pateiktą 2010 m. balandžio 9 d. susitarimą tarp UAB „Algoritmų sistemos“ ir J. G. yra reali), nebus užtikrintas konkurso sąlygų 17.14.4 punktas, t. y. projekte nedalyvaus asmuo, turintis atitinkamą kvalifikacinį pažymėjimą, kas reikštų, jog UAB „Algoritmų sistemos“ neatitiks konkurso sąlygų ir negalės būti pripažintas jo laimėtoju. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas, įtraukdamas į konkurso sąlygas 17.14.4 punktą, privalėjo įvertinti kaip tiekėjų pasiūlymai tenkina šią nuostatą. Siekiant įvertinti, kaip UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas, atsakovas privalėjo pareikalauti UAB „Algoritmų sistemos“ pažymos iš informacinių sistemų analitikės J. G. darbdavio (Nordea Bank Finland Plc) apie jos galimybę dalyvauti projekte arba pats kreiptis į J. G. darbdavį, tačiau to atsakovas nepadarė.

8Be to, ieškovo įsitikinimu, atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas. Pateiktame 2010 m. balandžio 9 d. susitarime tarp UAB „Algoritmų sistemos“ ir J. G. nurodyta, kad UAB „Algoritmų sistemos“ laimėjus viešąjį pirkimą, UAB „Algoritmų sistemos“ sudarys terminuotą darbo sutartį. Tačiau nėra nurodyta nei darbo apimtis, nei sąlygos, nei kiti esminiai dalykai, kurie leistų neabejotinai teigti, kad J. G. turima kvalifikacija ir atestatai padės užtikrinti projekto vykdymą pagal konkurso sąlygų reikalavimus ir ji tikrai galės dalyvauti projekte. J. G., negavusi leidimo iš pagrindinio darbdavio (ar jo neinformavusi), negalės sudaryti papildomos darbo sutarties su UAB „Algoritmų sistemos“. Todėl ieškovui nėra aišku, kokiu būdu atsakovas įvertino UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimą konkurso sąlygų 17.14.4 punktui ir kodėl vengiama kreiptis į informacinių technologijų specialistės J. G. darbdavį - Nordea Bank Finland Plc.

9Atsakovas taip pat nesilaikė pasiūlymų vertinimo tvarkos, nes neįvertinęs ir neįsitikinęs, ar UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų nuostatas, pažeidė VPĮ 39 straipsnį ir konkurso sąlygų nuostatas. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas formaliai atliko UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo vertinimą, detaliai neišnagrinėjo, ar UAB „Algoritmų sistemos“ turės galimybę panaudoti siūlomus išteklius, t. y. įtraukti į projekto vykdymą specialistę J. G.. Konstatuoti, kad pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas, galima tik turint neginčijamus įrodymus apie tai, jog siūlomos paslaugos visiškai atitinka konkurso sąlygas. Tokių įrodymų atsakovas neturi. Todėl, ieškovo manymu, viešųjų pirkimų komisijos sprendimas tūri būti panaikintas, nes padaryti imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai – tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek ir viešųjų pirkimų principų esminiai pažeidimai.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad iš ieškovo teiktų atsakovui pretenzijų matyti, jog ieškovas nuosekliai ginčijo atsakovo priimtą sprendimą pripažinti UAB „Algoritmų sistemos“ pateiktą pasiūlymą atitinkančiu konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4. punktuose keliamiems reikalavimams. Atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2010 m. liepos 20 d. posėdyje komisija susipažino su ekspertų atliktų tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų ir tiekėjų kvalifikacijos atitikimu konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir pritarė ekspertų pateiktiems techninių duomenų vertinimams. Ieškovo nuomone, UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimų, t. y. UAB „Algoritmų sistemos“ savo pasiūlyme nurodė, kad konkurso sąlygų Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimams, išvardytiems 17.14.4 punkte, atitinka informacinių sistemų analitikė J. G., kurios paslaugomis bus naudojamasi kuriant EPDS, nors J. G. tuo metu UAB „Algoritmų sistemos“ jau nebedirbo. Dėl šio sprendimo ieškovas 2010 m. liepos 21 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas išnagrinėjo ir apie priimtą sprendimą ieškovą informavo 2010 m. liepos 27 d. raštu. Kartu su šiuo raštu ieškovui buvo pateiktas UAB „Algoritmų sistemos“ ir J. G. susitarimas. Ieškovas, nesutikdamas su šiuo raštu, 2010 m. liepos 29 d. pateikė atsakovui kitą pretenziją, kuria taip pat prašė panaikinti atsakovo sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija 2010 m. rugpjūčio 5 d. posėdyje išnagrinėjusi ieškovo pretenziją nutarė ją atmesti, apie ką ieškovas buvo informuotas 2010 m. rugpjūčio 5 raštu. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo dienos. Tokiu būdu ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu pripažinti UAB „Algoritmų sistemos“ atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, turėjo ne teikti tuo pačiu pagrindu analogiškas pretenzijas atsakovui, o reikšti ieškinį teisme ir šiuo pagrindu ginčyti perkančiosios organizacijos komisijos 2010 m. rugpjūčio 5 d. posėdyje priimtą sprendimą atmesti ieškovo pretenziją. Ieškovas to per įstatymo nustatytą 15 dienų terminą nepadarė. Ieškinys teisme gautas 2010 m. gruodžio 2 d., t. y. praleidus nurodytą 15 dienų terminą. Ieškinio senaties termino pasibaigimas iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, tik teismui išsprendus šį klausimą ir nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas arba praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas, ieškinio reikalavimai nagrinėjami iš esmės, t. y. tikrinamas jų teisėtumas ir pagrįstumas (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Ieškovo įsitikinimu, ieškinio senaties terminas nėra praleistas, todėl ieškovas neprašė jo atnaujinti. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas ieškinio senaties terminą praleido be svarbių priežasčių, todėl esant atsakovo prašymui, teismas taiko ieškovo reikalavimams senatį ir dėl šių priežasčių ieškovo ieškinį atmeta. Teismas pažymėjo, kad ieškovas ieškiniu prašo panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2010 m. lapkričio 17 d. posėdžio protokolu Nr. 10 priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, tačiau ieškinyje dėsto aplinkybes, analogiškas toms, kurios buvo dėstomos pretenzijose atsakovui, t. y. vėl ginčija atsakovo priimtą sprendimą dėl trečiojo asmens atitikimo konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams. Ieškinyje visai nenurodoma, dėl kokių priežasčių prašoma panaikinti 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą, kokias normas pažeidė atsakovas, priimdamas šį sprendimą ir t. t. Ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti konkursui pateiktų pasiūlymų vertinimą, atsižvelgiant į UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo trūkumus, teismo nuomone, reiškia, kad atsakovas iš naujo siekia paneigti UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimą konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams, tačiau tai, kad UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygoms, yra nuspręsta minėtu atsakovo 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu, apie kurį ieškovui buvo pranešta 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu, ir kurio ieškovas teismine tvarka neskundė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir pripažinti Viešųjų pirkimų tarnybos, teikiančios išvadą byloje, dalyvavimą būtinu. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Dėl ieškinio senaties taikymo. VPĮ nėra numatyta, kiek galima reikšti pretenzijų perkančiajai organizacijai, be to, nėra numatyta, kad po bet kokios pretenzijos tolesnis kelias yra teisminis. Tiekėjas pats turi teisę pasirinkti, kokį sprendimą ginčyti ir, gavus atsakymą, kreiptis į teismą. Kadangi ginčijamas atsakovo 2010 m. lapkričio 25 d. atsakymas į 2010 m. lapkričio 19 d. pretenziją Nr. 447, ieškinio senatis nepažeista. Kadangi ieškovas yra pareiškęs ne vieną pretenziją, Viešųjų pirkimų tarnybos 2010 m. spalio 15 d. sprendimu pirkimo procedūros buvo sustabdytos, ieškovas kiekvienoje pretenzijoje kėlė naujas aplinkybes, o atsakovas teikė atsakymus į pretenzijas, laikytina, kad galutinė pretenzija atsakovui buvo pareikšta 2010 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 447, į kurią atsakovas atsakė 2010 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (24) SD-21972. Teismas neteisingai konstatavo, kad ieškovas privalėjo skųsti 2010 m. rugpjūčio 5 d. atsakovo priimtą sprendimą. Preliminari pasiūlymų eilė buvo patvirtinta tik 2010 m. lapkričio 17 d. protokolu Nr. 10. Akivaizdu, kad ieškovas realizavo teisę skųsti būtent šį atsakovo sprendimą, todėl ieškinio senatis negali būti skaičiuojama nuo 2010 m. rugpjūčio 5 d. Atsakovas sąmoningai vengė atsakyti į ieškovo pretenzijas. Ieškovas kiekvienoje pretenzijoje kėlė vis naujas aplinkybes, į kurias atsakovas neatsakė, todėl negalima teigti, kad galima skųsti tik 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą. 2010 m. liepos 29 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija Nr. 254, kurioje nurodyta, kad pagal konkurso sąlygų 23 punkto reikalavimą UAB „Algoritmų sistemos“ turėjo pateikti susitarimą, kuriame nurodyti J. G. įsipareigojimai, numatomi su perkančiąja organizacija sudarytoje pirkimo sutartyje. 2010 m. rugpjūčio 26 d. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė konsultaciją, kad tiekėjas perkančiajai organizacijai privalo įrodyti, jog vykdant sutartį bus prieinami kitų asmenų ištekliai. 2010 m. rugpjūčio 9 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija Nr. 269, kurioje nurodyta, kad atsakovas nepagrįstai nereikalauja iš UAB „Algoritmų sistemos“ pateikti papildomų dokumentų, pagrindžiančių J. G. dalyvavimą vykdant sutartį, nepažeidžiant J. G. darbo sutarties su Nordea Bank Finland Plc. Ieškovas 2010 m. rugpjūčio 19 d. bankui pateikė raštą Nr. 291 su prašymu patvirtinti, ar darbuotojai J. G. projekto vykdymo metu bus sudarytos sąlygos atlikti numatytus darbus. 2010 m. rugpjūčio 20 d. atsakovui buvo pateikta pretenzija Nr. 292, kurioje nurodyta, kad J. G. dirba Nordea Bank Finland Plc Kopenhagoje ir neturi jokių galimybių dirbti kitame projekte tuo pačiu metu. Ieškovas 2010 m. rugpjūčio 23 d. Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė raštą Nr. 293, kuriuo prašė sustabdyti atsakovo vykdomas pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. rugsėjo 16 d. raštu informavo, kad yra atliekamas šio viešojo pirkimo vertinimas. Ieškovas 2010 m. spalio 4 d. pateikė Viešųjų pirkimų tarnybai skundą Nr. 368, kuriame nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba iš UAB „Algoritmų sistemos“ pareikalavo konkurso dokumentų ir patvirtino išvadą, kurioje buvo nustatyta pažeidimų, bet leido tęsti pirkimo procedūrą. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010 m. spalio 13 d. raštu Nr. 4-3538 įpareigojo atsakovą išnagrinėti ieškovo 2010 m. spalio 4 d. skundą Nr. 368 ir 2010 m. spalio 15 d. sustabdė prikimo procedūras. Taigi, akivaizdu, kad pirkimo procedūros tęsiamos toliau ir ieškovas tinkamai gynė savo teises ikiteismine tvarka, todėl ieškinio senatis nepažeista. Ieškovas 2010 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 447 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad nesutinka su atsakovo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimu dėl preliminarios eilės patvirtinimo. Atsakovas 2010 m. lapkričio 25 d. atsakymu informavo, kad ieškovo pretenzija netenkinama. Atsakovas atsiliepime į ieškinį neprašo taikyti ieškinio senaties, todėl teismas negali savo iniciatyva, atsakovui nepatikslinus atsiliepimo, taikyti ieškinio senatį. Kilus ginčui dėl ieškinio senaties taikymo UAB „Algoritmų sistemos“ (trečiojo asmens) iniciatyva, bylos nagrinėjimas privalėjo būti atidėtas, įpareigojant atsakovą apsispręsti, ar bus prašoma taikyti ieškinio senatį, ir pripažįstant Viešųjų pirkimų tarnybos dalyvavimą būtinu. Teismas pažeidė CK 1.126 straipsnio reikalavimą, kad ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja.

152. Dėl UAB „Algoritmų sistemos“ netinkamos kvalifikacijos. Siekiant įvertinti, ar UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas, atsakovas privalėjo iš šio tiekėjo pareikalauti pažymos iš J. G. darbdavio apie galimybę dalyvauti projekte arba pats kreiptis į J. G. darbdavį. Nepaisant atsakovo prašymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos įpareigojimo, atsakovas to nepadarė. Bylą pradėjus nagrinėti teisme, J. G. pateikė atsisakymą dalyvauti projekte, todėl UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimų.

163. Atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus, nurodytus VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Apelianto nuomone, po to, kai J. G. atsisakė teikti paslaugas UAB „Algoritmų sistemos“, teismas negalėjo atmesti ieškinio net ir formaliu ieškinio senaties pagrindu. Priešingu atveju, atmetus ieškinį, atsakovas galės sudaryti viešojo pirkimo sutartį su akivaizdžiai kvalifikacinių reikalavimų neatitinkančiu tiekėju.

174. Atsakovas nesilaikė pasiūlymų vertinimo tvarkos. Atsakovas, neįvertinęs, ar UAB „Algoritmų sistemos pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų nuostatas, pažeidė VPĮ 39 straipsnio ir konkurso sąlygų nuostatas.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo vykdomas pirkimas nepažeidė tiekėjų teisėtų interesų, ką patvirtino Viešųjų pirkimo tarnybos 2010 m. rugpjūčio 28 d. raštas Nr. 4S-3332. Apelianto teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai atmetė ieškinį taikydamas ieškinio senatį, yra nepagrįsti. Apeliantas skunde išdėstytomis aplinkybėmis klaidina tiek teismą, tiek atsakovą. Visomis savo pateiktomis pretenzijomis, raštais, skundais Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl kurių tarnyba kelis kartus stabdė pirkimo procedūras, ieškovas skundė atsakovo sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams. Nors ieškiniu skundžiamas atsakovo 2010 m. lapkričio 17 d. priimtas sprendimas dėl pasiūlymų eilės vertinimo, tačiau ieškovas šio sprendimo neteisėtumą grindė vėl tomis pačiomis aplinkybėmis dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams. Atsakovas nesutinka su apelianto teiginiu, kad VPĮ nenumato maksimalaus teikiamų pretenzijų perkančiajai organizacijai skaičiaus. Toks apelianto aiškinimas pažeidžia viešųjų pirkimų tikslus ir principus, taip pat suponuoja tiekėjui galimybę piktnaudžiauti savo teise ir sudaro galimybę iki begalybės užvilkinti pirkimo procedūrą. Pirkimas vyko dviem etapais. Tiekėjų vokai buvo atplėšti dviejuose atsakovo komisijos posėdžiuose, t. y. pirmajame posėdyje buvo atplėšiami vokai, kuriuose buvo pasiūlymo techniniai duomenys ir kita informacija, o antrajame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos pasiūlymo kainos. Pirmasis posėdis įvyko 2010 m. liepos 20 d. Pirmąją pretenziją Nr. 230 dėl UAB „Algoritmų sistemos“ neatitikimo konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams ieškovas pateikė 2010 m. liepos 21 d. Į šią pretenziją atsakovas atsakė 2010 m. liepos 27 d. raštu, kuriuo pranešė, kad pretenzija atmesta (nurodant motyvus). Negavęs pageidaujamo atsakymo, ieškovas 2010 m. liepos 29 d. pateikė pretenziją Nr. 254, kurią atsakovas taip pat atmetė ir 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu apie tai informavo ieškovą. Šiame rašte buvo nurodyti išsamūs pretenzijos atmetimo argumentai. Ši data laikytina ieškinio senaties termino pradžia. Tai, kad atsakovas kelis kartus kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl galimai pažeistų teisių gynimo, negali būti traktuojama kaip tinkamas VPĮ 94 straipsnyje nurodytų teisių gynimo įgyvendinimas, nes ši tarnyba neturi teismo prerogatyvos spręsti klausimus dėl galimai pažeistų teisių gynimo. 2010 m. rugpjūčio 23 d. įvyko atsakovo komisijos posėdis, kurio metu buvo atplėšti vokai su tiekėjų kainomis, o 2010 m. lapkričio 17 d. buvo patvirtinta tiekėjų pasiūlymų eilė. Atsakovas 2010 m. lapkričio 19 d. gavo paskutinę ieškovo pretenziją dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygų 23 ir 17.14.4 punktų reikalavimams. Atsakovas 2010 m. lapkričio 25 d. raštu nurodė, kad į keliamus reikalavimus jau buvo atsakyta išnagrinėjus ankstesnes pretenzijas. Ieškovas netinkamai vadovavosi CK nuostatomis, reglamentuojančiomis ieškinio senaties termino skaičiavimą.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Algoritmų sistemos“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, o apeliaciniame skunde pateikiami argumentai dėl ieškinio senaties taikymo yra nepagrįsti ir klaidinantys. Apeliantas laikosi pozicijos, kad tiekėjas dėl to paties sprendimo gali teikti neribotą skaičių pretenzijų, o ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo paskutinės pretenzijos pateikimo. Trečiojo asmens nuomone, tokia apelianto pozicija yra nepagrįsta. Teisiniu požiūriu kiekviena paskesnė pretenzija, teikiama tuo pačių pagrindu ir dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo, nėra laikytina tiekėjo pretenzija VPĮ 93 straipsnio 2 dalies prasme (išankstine ginčo sprendimo ne teisme stadija), nes perkančioji organizacija atitinkamą pretenziją jau yra išnagrinėjusi ir priėmusi sprendimą. Sprendžiant dėl ieškinio senaties eigos pradžios, teisiškai reikšminga yra tik pirmoji tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos atsakymas į ją. Nors ieškovas yra teikęs atsakovui daugybę pretenzijų, tačiau jos buvo reiškiamos dėl to paties atsakovo sprendimo ir tuo pačiu pagrindu. Nustatant ieškinio senaties termino eigos pradžią, yra reikšmingi tik atsakovo 2010 m. liepos 27 d. raštas Nr. (24) SD-14172, kuriuo atsakovas informuoja ieškovą apie savo galutinį sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams, ieškovo 2010 m. liepos 29 d. pretenzija Nr. 254 ir atsakovo 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. (24) 30-14752, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti ieškovo pretenziją. Nei paskesnės ieškovo pretenzijos, reiškiamos dėl to paties atsakovo sprendimo ir tuo pačiu pagrindu, nei atsakovo atsakymai į šias pretenzijas ar Viešųjų pirkimų tarnybos konkurso procedūrų sustabdymas neturi įtakos ieškinio senaties termino eigai. Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad kiekvienoje pretenzijoje jis kėlė vis naujas aplinkybes, tačiau ieškovas taip ir neįvardija, kokios tai buvo naujos aplinkybės. Net ir šuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad ieškinio senaties termino pradžiai neturi jokios įtakos ankščiau tiekėjo teiktos analogiškos pretenzijos ir jų nagrinėjimo rezultatai, tokiu atveju vis tiek turėtų būti pripažinta, jog ieškovas praleido ieškinio senaties terminą. Atsakovas, 2010 m. rugpjūčio 20 d. raštu Nr. (24) SD15594 atsakydamas į eilinę analogišką ieškovo 2010 m. rugpjūčio 20 d. pretenziją Nr. 292, nurodė, kad atsisako nagrinėti ieškovo pretenziją, nes pretenzija yra analogiška prieš tai teiktoms trims ieškovo pretenzijoms. Tuo pačiu atsakovas išaiškino ieškovui jo teisę skųsti atsakovo sprendimus kreipiantis į teismą. Tačiau net ir šiuo atveju ieškovas šia teise nepasinaudojo, tuo parodydamas savo atsisakymą ginti tariamai pažeistas teises. Apeliantas teigia, kad teismas be pagrindo taikė ieškinio senatį, nes atsakovas neprašė jos taikyti. Tai, kad atsakovas reikalavo taikyti ieškinio senatį, užfiksuota 2011 m. balandžio 7 d. teismo posėdžio protokole. Aplinkybė, kad atsakovas atitinkamo prašymo nesuformulavo savo atsiliepime į ieškinį, nesudaro pagrindo ieškinio senaties netaikyti.

212. Išsamūs UAB „Algoritmų sistemos“ atsikirtimai į ieškovo argumentus dėl UAB „Algoritmų sistemos“ neatitikimo konkurso sąlygų reikalavimams yra išdėstyti atsiliepime į ieškinį. Papildomai tretysis asmuo paaiškina, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog 2010 m. lapkričio 29 d. raštu dėl susitarimo nutraukimo J. G. atsisakė dalyvauti projekte. Šiuo raštu J. G. susitarimo nenutraukė. Dėl ieškovo nesąžiningai daromo spaudimo ir psichologinio smurto J. G. minėtu raštu pasiūlė UAB „Algoritmų sistemos“ nutraukti susitarimą bendru sutarimu, tačiau UAB „Algoritmų sistemos“ nedavė savo sutikimo. Kol susitarimas nėra nutrauktas jo šalių susitarimu ar vienos iš šalių iniciatyva įstatymų nustatyta tvarka, jis yra galiojantis ir įpareigojantis šalis jį vykdyti.

223. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas pažeidė VPĮ nustatytus principus.

234. Apeliantas prašo pripažinti Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip institucijos, teikiančios išvadą, dalyvavimą byloje būtinu, tačiau šio prašymo plačiau nekomentuoja ir neargumentuoja. Trečiojo asmens nuomone, šios tarnybos dalyvavimas byloje yra ne tik nebūtinas, bet ir netikslingas, nes tik apsunkintų bylos nagrinėjimą dėl didesnių dalyvaujančių byloje asmenų skaičiaus.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbė viešojo pirkimo konkursą „Valstybinės darbo inspekcijos elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) sukūrimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 87217) (t. 1, b. l. 113-127). Ieškovas (atstovaudamas ūkio subjektų grupei, sudarytai iš ieškovo, UAB „ATEA“ ir UAB „JMSYS“), tretysis asmuo UAB „Algoritmų sistemos“ ir dar vienas tiekėjas atsakovo paskelbtame konkurse pateikė savo pasiūlymus. Atsakovas 2010 m. liepos 20 d. susipažino su ekspertų atliktais konkursui pateiktų pasiūlymų techninių duomenų ir tiekėjų kvalifikacijos atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams vertinimais ir jiems pritarė, apie tai raštu informuodamas tiekėjus (t. 3, b. l. 46, 47). Ieškovas 2010 m. liepos 21 d. raštu Nr. 230 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad UAB „Algoritmų sistemos“ konkurso sąlygų 17.14.4 punkto (ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai) atitikimui galėjo pateikti savo buvusios darbuotojos J. G., kuri turi OMG Certified UML Professional Advanced pažymėjimą, kvalifikacinius duomenis, o pagal konkurso sąlygų 23 punktą, jeigu tiekėjas techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijos reikalavimų atitikimui naudoja kito juridinio asmens, nesančio ūkio subjekto grupės nariu, kvalifikacija ir kompetencija tiekėjas privalo kaip įrodymą pateikti preliminarią subrangos sutartį, kurioje būtų nurodyti subrangovo įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis nuo pirkimo sutarties vertės. Ieškovas, turėdamas abejonių, kad UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlyme nėra pateiktas privalomas susitarimas su dabartiniu J. G. darbdaviu (Nordea Bank Finland Plc), prašė patikrinti ir pateikti pagrindžiančią informaciją, kad UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygų 17.14.4 ir 23 punktų reikalavimus bei peržiūrėti šios įmonės pasiūlymo atitikimą konkurso minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (t. 1, b. l. 139). Atsakovas, išnagrinėjęs ieškovo pretenziją, 2010 m. liepos 27 d. raštu Nr. (24) SD-14172 informavo ieškovą, kad UAB „Algoritmų sistemos“ pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose numatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, įskaitant ir 17.14.4 punkto reikalavimus. Taip pat nurodė, kad konkurso sąlygų 23 punkto reikalavimas šiuo atveju netaikomas. Atsakovas, pakartotinai įvertinęs UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygų keliamiems reikalavimams, nutarė, kad nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti priimto sprendimo, kuriuo UAB „Algoritmų sistemos“ buvo pripažinta atitinkančia konkurso sąlygose keliamus kvalifikacijos reikalavimus (t. 1, b. l. 140-141). Ieškovas 2010 m. liepos 29 d. raštu Nr. 254 pateikė atsakovui pretenziją, kuria prašė panaikinti atsakovo sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso kvalifikaciniams reikalavimams, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų 17.14.4 ir 23 punkto reikalavimų (t. 1, b. l. 143-144). Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 5 d. posėdyje išnagrinėjęs ieškovo pretenziją, nutarė ją atmesti (t. 3, b. l. 70-71). Ieškovas apie šį sprendimą buvo informuotas 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. (24) SD-14752 (t. 3, b. l. 72-73). Ieškovas, nesutikdamas su atsakovo 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimu atmesti ieškovo pretenziją dėl UAB „Algoritmų sistemos“ neatitikimo konkurso sąlygų 17.14.4 ir 23 punkto reikalavimų, 2010 m. rugpjūčio 9 d. pateikė naują pretenziją (rašto Nr. 269) (t. 1, b. l. 148-149). Šia pretenzija ieškovas vėl prašė peržiūrėti atsakovo sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygų 17.14.4 ir 23 punkto reikalavimams. Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. (24) SD-15117 atsakė ieškovui, kad atsakovas ankstesniuose raštuose pateikė išsamią informaciją, kuo remiantis UAB „Algoritmų pasiūlymas“ yra laikomas atitinkančiu konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus (t. 3, b. l. 78). Ieškovas 2010 m. rugpjūčio 20 d. pateikė dar vieną pretenziją (rašto Nr. 292) su analogiškais reikalavimais (t. 1, b. l. 160). Atsakovas 2010 m. rugpjūčio 20 d. raštu pateikė ieškovui atsakymą į pretenziją, kuriame nurodė, kad ieškovui buvo tinkamai atsakyta į ankstesnes pretenzijas, todėl buvo priimtas sprendimas paskutinės ieškovo pretenzijos nenagrinėti (t. 3, b. l. 82). Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2010 m. lapkričio 17 d. posėdyje buvo nutarta sudaryti pasiūlymų eilę, UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymą paskelbti laimėtoju ir sudaryti su šia įmone sutartį (t. 3, b. l. 127-128). Ieškovas 2010 m. lapkričio 19 d. raštu pateikė atsakovui pretenziją (rašto Nr. 447), kuria prašė panaikinti atsakovo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo, pateikti Nordea Bank Finland Plc paklausimą, ar J. G. pagal banke galiojančius norminius aktus gali sudaryti terminuotą darbo sutartį vykdyti projektą, gavus atsakymą iš banko, iš naujo nagrinėti UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymą (t. 3, b. l. 137-139). Atsakovui 2010 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (24) SD-21972 nepatenkinus šios pretenzijos (t. 3, b. l. 144-145), ieškovas kreipėsi į teismą dėl atsakovo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimo panaikinimo (t. 1, b. l. 2-15).

26Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius reglamentuoja viešųjų pirkimų metu kilusių ginčų nagrinėjimą, taikinimą bei žalos atlyginimą. Pagal VPĮ 93 straipsnį tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

27Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu ieškinį atmetė. Ieškinio senatį prašė taikyti tretysis asmuo UAB „S4ID“ ir atsakovas. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad atsakovas prašymą taikyti ieškinio senatį turėjo nurodyti atsiliepime į ieškinį. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja. Atsakovas reikalavimą taikyti ieškinio senatį pateikė 2011 m. balandžio 7 d. teismo posėdyje ir šis reikalavimas buvo užfiksuotas posėdžio protokole (t. 8, b. l. 91-98). Teisėjų kolegijos vertinimu, toks reikalavimo taikyti ieškinio senatį pateikimo būdas atitinka CK 1.126 straipsnio 2 dalies nuostatas.

28Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas, ginčydamas atsakovo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimus, nurodo analogiškas aplinkybes, kurios buvo dėstomos ankščiau atsakovui pateiktose pretenzijose, t. y. ieškovas vėl ginčija atsakovo priimtą sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygų 17.14.4 ir 23 punktų reikalavimams. Ieškovas iš esmės iš naujo siekia paneigi UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimą minėtų konkurso sąlygų reikalavimams, kai dėl šio klausimo atsakovas jau yra priėmęs sprendimą (t. y. nustatė, kad UAB „Algoritmų sistemos“ atitinka konkurso sąlygų reikalavimas), kurio ieškovas teismine tvarka neskundė, o teikė pakartotines pretenzijas, prašydamas peržiūrėti minėtą sprendimą. Atsakovas dar 2010 m. liepos 27 d. raštu Nr. (24) SD-14172, atsižvelgęs į ieškovo išsakytas abejones dėl J. G. galėjimo dalyvauti projekte, informavo ieškovą, kad UAB „Algoritmų sistemos“ pateiktas pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose numatytus kvalifikacijos reikalavimus. Išnagrinėjęs ieškovo 2010 m. liepos 29 d. pretenziją, atsakovas ją atmetė ir 2010 m. rugpjūčio 5 d. raštu apie tai pranešė ieškovui. Tai reiškia, kad ieškovas pasinaudojo VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje numatyta teise ginčyti perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą, ir pagal VPĮ 93 straipsnio 2 dalį dėl to pirmiausia pateikė pretenziją perkančiajai organizacijai (atsakovui). Minėta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (VPĮ 93 straipsnio 2 dalis, 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tačiau atsakovas ieškinio teismui nepareiškė, o kreipėsi į atsakovą su analogiškomis pretenzijomis, jas grįsdamas tuo pačiu pagrindu, t. y. UAB „Algoritmų sistemos“ neatitikimu konkurso sąlygų 17.14.4 ir 23 punkto reikalavimams. Tretysis asmuo UAB „Algoritmų sistemos“ atsiliepime į apeliacinį skundą teisingai nurodo, kad sprendžiant dėl ieškinio senaties eigos pradžios, teisiškai reikšminga yra tik pirmoji tiekėjo pretenzija ir perkančiosios organizacijos atsakymas į ją, todėl paskesnė pretenzija, reiškiama dėl to paties perkančiosios organizacijos sprendimo ir tuo pačiu pagrindu, nelaikytina tiekėjo pretenzija VPĮ 93 straipsnio 2 dalies prasme. Atsakovo paskelbtame konkurse susiklostė faktinė situacija, kai ieškovas, turėdamas teisę kreiptis į teismą, kuris išspręstų ieškovo ir atsakovo ginčą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ atitikimo konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, pakartotinomis pretenzijomis bandė įrodyti perkančiajai organizacijai, kad ji turi peržiūrėti savo sprendimą dėl UAB „Algoritmų sistemos“ pasiūlymo. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, toks viešojo pirkimo metu kilusio ginčo išsprendimo būdas neatitinka VPĮ V skyriaus reikalavimų. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ir jį praleido be svarbių priežasčių, o tai yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį.

29Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo trečiajam asmeniui UAB „Algoritmų sistemos“priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos. Tretysis asmuo pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą jis patyrė 2 722,50 Lt išlaidų. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas priteisia šaliai išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgdamas į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, tačiau ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtino Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas rekomendacijas ir bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliacinės instancijos teisme buvo sprendžiamas klausimas tik dėl ieškinio senaties taikymo, o ne dėl ieškinio pagrįstumo, dėl to advokato darbo sąnaudos nebuvo didelės, be to, apeliacinės instancijos teisme byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, nustato, kad būtinos ir pagrįstos išlaidos trečiojo asmens UAB „Algoritmų sistemos“ advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti yra 1 200 Lt.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21d. sprendimą palikti nepakeistą.

34Priteisti iš ieškovo UAB „Etnomedijos intercentras“ (j. a. k. 124259838) trečiajam asmeniui UAB „Algoritmų sistemos“ (j. a. k. 125774645) 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas: 1)... 5. Nurodė, kad ieškovas (atstovaudamas ūkio subjektų grupei, sudarytai iš... 6. Ieškovas su pretenzijomis kreipėsi į atsakovą, kuriose nurodė, kad... 7. Ieškovo įsitikinimu, atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo... 8. Be to, ieškovo įsitikinimu, atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų įstatymo... 9. Atsakovas taip pat nesilaikė pasiūlymų vertinimo tvarkos, nes neįvertinęs... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu ieškinį... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 14. 1. Dėl ieškinio senaties taikymo. VPĮ nėra numatyta, kiek galima reikšti... 15. 2. Dėl UAB „Algoritmų sistemos“ netinkamos kvalifikacijos. Siekiant... 16. 3. Atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus, nurodytus VPĮ 3... 17. 4. Atsakovas nesilaikė pasiūlymų vertinimo tvarkos. Atsakovas,... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir Vilniaus... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Algoritmų sistemos“... 20. 1. Teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido ieškinio senaties... 21. 2. Išsamūs UAB „Algoritmų sistemos“ atsikirtimai į ieškovo argumentus... 22. 3. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas pažeidė VPĮ nustatytus... 23. 4. Apeliantas prašo pripažinti Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbė viešojo pirkimo konkursą... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius reglamentuoja viešųjų pirkimų metu... 27. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovas yra praleidęs ieškinio... 28. Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad ieškovas, ginčydamas... 29. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 21d. sprendimą palikti... 34. Priteisti iš ieškovo UAB „Etnomedijos intercentras“ (j. a. k. 124259838)...