Byla 2A-11/2013
Dėl rašto ir įsakymo panaikinimo, tretysis asmuo akcinė bendrovė Turto bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Marijai Zubrickienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui J. S., atsakovo atstovei S. J., trečiojo asmens atstovui R. I., A. K., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Natanga ir Rovisa“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1799-153/2009 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Natanga ir Rovisa“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl rašto ir įsakymo panaikinimo, tretysis asmuo akcinė bendrovė Turto bankas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Natanga ir Rovisa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, prašydamas panaikinti atsakovo 2009 m. vasario 3 d. raštą „Dėl paramos sutarties nutraukimo ir paramos grąžinimo“ Nr. ( - ) ir atsakovo direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. ( - ). Nurodė, kad skundžiamu raštu ieškovas buvo informuotas, kad atsakovas nustatė, jog ieškovas (paramos gavėjas) pažeidė 2002 m. vasario 28 d. paramos sutarties Nr. ( - ) ir 2002 m. kovo 8 d. paramos sutarties Nr. ( - ) (toliau – Paramos sutartys) 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punktą, kuriame nustatyta, kad paramos gavėjas 5 metus po paramos suteikimo be atsakovo sutikimo nekeis savo veiklos pobūdžio. Atsakovas, vadovaudamasis Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4, 2.12 punktais, 15 straipsnio 2 dalies 2.1 punktu, skundžiamu įsakymu atsisakė Paramos sutarčių tarp ieškovo ir atsakovo bei pareikalavo per 10 dienų grąžinti pagal Paramos sutartis suteiktą paramą, t. y. 4 882 538 Lt ir 4 149 250 Lt. Ieškovo nuomone, atsakovo priimti skundžiami įsakymas ir raštas yra neteisėti dėl šių motyvų:

51) Atsakovas vienu iš Paramos sutarčių nutraukimo pagrindu nurodė Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punktą, pagal kurį ieškovas įsipareigojo 5 metus nuo paramos gavimo nekeisti savo veiklos pobūdžio. Atsakovas konstatavo, kad ieškovė projektų įgyvendinimo vietovėje ( - ), nevykdo jokių darbų ir šią aplinkybę prilygino ieškovo veiklos pobūdžio pakeitimui. Atsakovas, remdamasis Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punktu, priėmė skundžiamus raštus ir įsakymą, kuriais Paramos sutartis nutraukė. Atsakovas neatsižvelgė į minėto Paramos sutarčių punkto sąlygą, kad išimtimi iš šios taisyklės gali būti ieškovo sąmoningai nesudarytos svarbios aplinkybės (bankrotas), dėl kurių ieškovas negali vykdyti veiklos. Todėl toks veiklos pobūdžio pakeitimas nėra laikomas Paramos sutarčių sąlygų pažeidimu ar netinkamu projekto vykdymu. Nesant Paramos sutarčių pažeidimo, atsakovas neįgyja teisės nutraukti Paramos sutartis, remdamasis šių sutarčių 14 straipsniu.

62) Atsakovas nepagrįstai tvirtino, kad tam tikros ūkinės-komercinės veiklos nevykdymas tam tikrą laiką reiškia veiklos pobūdžio pakeitimą. Pagrindinis ieškovo ūkinės-komercinės veiklos pobūdis paramos gavimo momentu buvo mėsos gaminių gamyba. Atsakovas neįrodė, kad ieškovas nebeužsiima mėsos produkcijos gamyba, o užsiima kažkokia kita veikla. Šios aplinkybės atsakovo nebuvo konstatuotos. Priešingai – ieškovo administratorius 2009 m. vasario 12 d. įteiktu prašymu prašė atsakovo nenutraukti Paramos sutarčių, nes ieškovas, nors ir turi bankrutuojančios įmonės statusą, tačiau ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto nustatyta tvarka nutarė toliau tęsti vykdytą ūkinę-komercinę veiklą.

73) Atsakovas netinkamai rėmėsi Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punktu, kuris numato galimybę atsakovui vienašališkai nutraukti Paramos sutartis, jeigu paramos gavėjas nukrypo nuo projekto, nustojo vykdyti projektą ar nevykdė viso projekto. Šis Paramos sutarčių nutraukimo pagrindas gali būti taikomas tik projekto įgyvendinimo (vykdymo) laikotarpiu, tačiau nebegali būti taikomas projektą jau įgyvendinus. Paramos gavėjas (ieškovas) visus projektus, kuriems buvo skirta parama, įgyvendino dar 2004 m.

84) Atsakovas nepagrįstai teigė, kad paramos gavėjas (ieškovas) nebendradarbiavo su atsakovu, nesudarė sąlygų atsakovo darbuotojams ar jiems neleido apžiūrėti vietoje, kaip yra vykdomas projektas, ir tuo neva pažeidė Paramos sutarčių 13 straipsnio 2 dalį. Atsakovas nė karto nesikreipė į ieškovo administratorių patikrinti, kaip laikomasi Paramos sutarčių sąlygų, todėl apie planuojamą atsakovo patikrinimą nebuvo žinoma. Aplinkybė, kad 2008 m. lapkričio 12 d. – 2008 m. lapkričio 13 d. atsakovo darbuotojai negalėjo susisiekti su ieškovu, patekti į ieškovo teritoriją, nes ji buvo užrakinta, savaime neleidžia konstatuoti fakto, kad ieškovas su atsakovu nebendradarbiavo. Vykstant teisminiams procesams dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovas jokios veiklos nevykdė. Ieškovas niekada neatsisakė ir piktybiškai nevengė bendradarbiauti su atsakovu, todėl atsakovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Paramos sutartis, remdamasis Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.12 punktu.

95) Atsakovas, priimdamas skundžiamus raštą ir įsakymą, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatyto reikalavimo, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Atsakovas nutraukė Paramos sutartis su ieškovu vadovaudamasis netinkamu teisiniu pagrindu, kuris konkrečiu atveju negalėjo būti taikomas, t. y. Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punktu, 13 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 2 dalies 2.4 ir 2.12 punktais, o taip pat nepagristai ir neteisingai įvertino faktines aplinkybes, t. y. be pagrindo nustatė, kad ieškovo bankrotas reiškia ūkinės veikos pobūdžio pakeitimą, neatsižvelgė į tai, kad ieškovo administratorius yra nusprendęs atnaujinti įmonės ūkinę veiklą ir tuo tikslu atlieka atitinkamus parengiamuosius darbus, taip pat neteisingai nustatė, kad ieškovas vengia bendradarbiauti su atsakovu ar nesudaro sąlygų atlikti patikrinimą. Visa tai lemia atsakovo priimto skundžiamų rašto ir įsakymo negaliojimą. Skundžiamas įsakymas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, t. y. jame nėra nurodyta įsakymo apskundimo tvarka, taip pat jis yra neužantspauduotas antspaudu.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad pagal Paramos sutarčių nuostatas paramos gavėjas (ieškovas) be atsakovo sutikimo negali keisti savo veiklos, kuriai yra suteikiama parama, pobūdžio 5 metus po paramos suteikimo, t. y. paskutinio paramos mokėjimo. Ieškovo paraiškose ir verslo planuose numatyta mėsos perdirbimo veikla. Paramos sutarčių 7 straipsnio 2 dalyje nurodoma projekto įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. Projekto Nr. ( - ) įgyvendinimo pabaigos terminas 2003 m. liepos 21 d., o projekto Nr. ( - ) įgyvendinimo pabaigos terminas 2004 m. rugsėjo 16 d. Iki minėtų projektų įgyvendinimo terminų pabaigos turėjo būti atliktos Paramos sutartyse numatytos investicijos ir darbai, taip pat laiku pateikti mokėjimo prašymai. Paskutinis paramos lėšų išmokėjimas, įgyvendinant projektą Nr. ( - ), buvo 2004 m. kovo 17 d., o įgyvendinant projektą Nr. ( - ) – 2004 m. gruodžio 27 d. Tokiu būdu ieškovas iš Paramos sutarčių kylančius įsipareigojimus privalo vykdyti atitinkamai iki 2009 m. kovo 17 d. iki 2009 m. gruodžio 27 d. Tačiau ši veikla nebuvo vykdoma, 2008 m. lapkričio 12-13 d. jokie gamybos procesai projektų įgyvendinimo vietose (( - )) nebuvo vykdomi. Tai nustatyta 2008 m. lapkričio 7-14 d. Teismas sutiko su atsakovo argumentais, kad atsakovas neprivalo informuoti ieškovą apie numatoma atlikti patikrą. Teismas nesutiko su ieškovo motyvais, kad atsakovas netinkamai bendradarbiavo su ieškovu. Bylos duomenimis, atsakovui 2008 m. spalio 6 d. iškelta bankroto byla dėl nemokumo. Teismo nutartyje, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, nurodyta, kad ieškovas nuo 2008 m. liepos 28 d. nutraukė gamybinę veiklą. Šią aplinkybę pripažino ir ieškovo administratorius. Jis nurodė, kad ieškovo ūkinė-gamybinė veikla bus atnaujinama 2008 m. kovo mėnesį. Taigi atsakovo nustatytos aplinkybės sutampa su kitais byloje surinktais įrodymais ir patvirtina, kad Paramos sutarčių sąlygos buvo pažeistos. Patikros metu nustatyta, kad atsakovo atsakingas specialistas negalėjo patekti į minėtų projektų įgyvendinimo vietų teritorijas, taip pat ieškovo buveinėje nepavyko susisiekti su ieškovo atsakingais darbuotojais. Nėra nuginčytas atsakovo motyvas, kad patikros atlikimo metu atsakovas nebuvo gavęs iš ieškovo jokios informacijos apie bankroto bylos iškėlimą ir paskirtą bankroto administratorių. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatavo, kad ieškovas nevykdė ne tik projektų, bet ir jokios veiklos nuo 2008 m. liepos 28 d., t. y. ieškovo paraiškose bei verslo planuose numatyta mėsos perdirbimo veikla nebuvo vykdoma. Ieškovas buvo nesąžiningas, nes nuslėpė nuo atsakovo tikrą finansinę būklę, negalėjimą vykdyti projektus ir tuo pažeidė Paramos sutarčių 7 straipsnį, 8 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 5 dalis 5.2 punktą.

12Teismas nesutiko su ieškovo motyvais, kad ieškovui turi būti taikoma išimtis, numatyta Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkte. Šios taisyklės išimtis gali būti paramos gavėjo sąmoningai nesudarytos svarbios aplinkybės (sunki liga ar trauma, bankrotas ir pan.), dėl kurių paramos gavėjas negali vykdyti veiklos, kuriai buvo suteikta parama. Negalėdamas pats vykdyti tokios veiklos, paramos gavėjas privalo išnaudoti visas galimybes, savo teisių perėmėjui sudaryti sąlygas tokiai veiklai vykdyti. Ieškovas neinformavo atsakovo nei apie svarbias aplinkybes, dėl kurių jis negalėjo vykdyti veiklos, kuriai buvo suteikta parama, nei apie finansinę padėtį. Taip pat ieškovas nepateikė atsakovui duomenų apie tai, kad jis ėmėsi kokių nors veiksmų ar priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos jo teisių perėmėjui vykdyti veiklą nuo 2008 m. liepos 28 d. Ieškovo administratorius 2009 m. vasario 12 d. informavo atsakovą, kad numato atnaujinti veiklą 2009 m. kovo mėnesį. Teismo manymu, šis raštas neturi teisinės reikšmės sprendžiant šalių ginčą, nes atsakovui informacija buvo pateikta po to, kai atsakovo direktorius priėmė skundžiamą įsakymą ir surašė skundžiamą raštą. Teismas sprendė, kad atsakovas iki 2009 m. vasario 12 d. nebuvo informuotas apie ieškovo negalėjimą vykdyti sutartį, ieškovas ilgą laiką sutarčių (mėsos perdirbimo) nevykdė visiškai ir tuo iš esmės pažeidė sutarčių sąlygas (CK 6.217 str. 1 d.). Atsakovas, vadovaudamasi Paramos sutarties Nr. ( - ) 15 straipsnio 2 dalies 2.1 punktu bei Paramos sutarties Nr. ( - ) 15 straipsnio 3 dalies 3.1 punktu, turi teisę atsisakyti Paramos sutarčių, jeigu paaiškėja aplinkybės, nurodytos Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punkte. Šiuo atveju teismas nustatė, kad Paramos gavėjas (ieškovas) nustojo vykdyti projektą (skerdyklos ir mėsos perdirbimo veiklą), neinformavo atsakovo iki užsakomosios patikros vietoje 2008 m. lapkričio 12–13 d. atlikimo dėl veiklos atnaujinimo ir nevykdė viso projekto iki nustatyto 2009 m. gruodžio 27 d. termino, todėl atsakovas turėjo pagrindą priimti skundžiamus įsakymą ir raštą dėl paramos grąžinimo. Teismas atmetė ieškovo motyvus dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkte įtvirtintos išimties taikymo ieškovui ir skundžiamų dokumentų neteisėtumo, todėl ieškinio nepatenkino.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, taip pat priimti naujus įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

15Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. posėdyje buvo nuspręsta bylos nagrinėjimą atidėti, kadangi atsakovas ir ieškovas susitarė, jog Paramos sutartys bus atnaujintos, jeigu bus atnaujinta ūkinė-komercinė veikla. Tačiau 2009 m. liepos 21 d. administraciniu aktu „Dėl sprendimo neatnaujinti paramos sutarčių“ atsakovas atsisakė atnaujinti Paramos sutartis, motyvuodamas tuo, kad 2009 m. birželio 11 d. atliktos patikros metu buvo nustatyta, jog ieškovas atnaujino veiklą tik kiaulių perdirbimo ceche, tačiau nevykdė mėsos perdirbimo veiklos, t. y. projekto vykdymą atnaujino tik iš dalies. Šalims taikiai ginčo neišsprendus, Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 28 d. priėmė skundžiamą sprendimą. Teismas aiškiai nepasisakė dėl kiekvieno iš Paramos sutarčių punkto, kuriais remiantis atsakovas priėmė sprendimą šias sutartis nutraukti.

161. Dėl Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punkto. Ieškovo įsitikinimu, šis punktas nagrinėjamu atveju netaikytinas, nes ieškovas įvykdė visą projektą. Tai patvirtina susitarimo Nr. 56 „Dėl 2008 m. kovo 8 d. paramos sutarties Nr. ( - )“ 2 punktas, kuriuo pakeičiama paramos sutarties 7 straipsnio 12 dalis, ją išdėstant taip: projekto įgyvendinimo pradžia 2002 m. kovo 9 d., pabaiga 2004 m. rugsėjo 16 d. Analogiška nuostata yra numatyta ir susitarime Nr. 3 „Dėl 2002 m.vasario 28 d. pramos sutartis Nr. ( - ) pakeitimo“, kurio 3 dalyje šalys sutarė, kad paramos sutarties 7 straipsnis papildomas 2 dalimi, ją išdėstant taip: projekto įgyvendinimo pradžia 2002 m. vasario 28 d., pabaiga 2003 m. liepos 21 d. Iš šių Paramos sutarčių pakeitimų matyti, kad projekto įgyvendinimas jau yra pasibaigęs, todėl Paramos sutartys negali būti nutrauktos dėl to, kad ieškovas neva nustojo vykdyti projektą. Pažymėtina, kad Paramos sutartyse nėra aiškiai atskirtos sąvokos: projekto įgyvendinimas (vykdymas) ir tolesnės veiklos priežiūra 5 m. po paramos suteikimo. Šias sąvokas atskirti yra svarbu. Šias sąvokas tikslinga atriboti, jas aiškinant per paramos suteikimo etapus: pirmajame etape paramos gavėjas įgyvendina (vykdo) projektą, t. y. investuoja lėšas įsigydamas turtą ir paslaugas, kurias vėliau atsakovas kompensuoja (šis etapas baigiamas paskutiniu paramos dalies sumokėjimu); antrame etape paramos gavėjas vykdo ūkinę-komercinę veiklą 5 metus po paskutinės paramos suteikimo dienos, o paramos davėjas – atsakovas 5 metus stebi paramos gavėją, kad šis nekeistų savo veiklos pobūdžio. Teismas nepagrįstai sutapatino įmonės veiklos sustabdymą su Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkte numatytu įmonės veiklos pobūdžio pakeitimu. Šis punktas uždraudžia pradėti verstis kita veikla, tačiau nedraudžia laikinai sumažinti vykdomos veiklos apimtis ar ją sustabdyti. Priešingai, minėtame punkte numatyta, kad ieškovas dėl svarbių aplinkybių (tame tarpe ir dėl bankroto) gali apskritai nevykdyti veiklos, kuriai yra suteikta parama.

172. Dėl paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.12 punkto. Teismas dėl šio punkto nepasisakė, tik nurodė, kad atsakovas neprivalėjo informuoti ieškovą apie ketinimą atlikti patikrą. Be to, teismas nurodė, kad ieškovas neinformavo atsakovo apie bankroto bylos iškėlimą, nuslėpė savo sunkią finansinę padėtį. Ieškovas su tokia pozicija nesutinka. Informacija apie įmonės bankrotą yra skelbiama viešai, Įmonių bankroto įstatyme tiesiogiai neįtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga informuoti atsakovą apie iškeltą bankroto bylą, todėl atsakovas turėjo žinoti apie bankroto bylą. Be to, atsakovas Paramos sutarčių nutraukimo metu žinojo apie bankroto bylos iškėlimą, nes iš karto po 2009 m. vasario 3 d. rašto dėl paramos sutarties nutraukimo ir paramos grąžinimo 2009 m. vasario 5 d. raštu dėl kreditorinio reikalavimo kreipėsi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Atsakovas, 2009 m. lapkričio 12-13 d. atlikdamas patikrą, galėjo apie tai informuoti ieškovą, kuris būtų suteikęs visą reikalingą informaciją.

183. Dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto. Teismas detaliau nepasisakė dėl esminio sutarties pažeidimo, kaip būtinos sąlygos vienašalį sutarties nutraukimą pripažinti teisėtu. Iš skundžiamo sprendimo turinio galima daryti išvadą, kad esminiam sutarties pažeidimui teismas prilygino ūkinės-komercinės veiklos sustabdymą. Tačiau ieškovas buvo įsipareigojęs nekeisti savo veiklos, o veiklos sustabdymas negali būti prilyginamas veiklos pakeitimui. Be to, teismas nenurodė, kodėl nesivadovavo Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkte numatyta išimtimi.

194. Dėl CK 6.217 straipsnio taikymo. Šis straipsnis nustato sutarties šalies teisę vienašališkai nutraukti sudarytą sutartį, jei kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusioji šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą. Nagrinėjamu atveju atsakovas papildomo termino sutarčiai įvykdyti ieškovui nenustatė. Pažymėtina, kad Paramos sutartys atsakovo buvo nutrauktos likus vos 2 i 11 mėnesių iki priežiūros laikotarpio pabaigos. Ieškovo nuomone, atsakovas šias sutartis nutraukė remiantis vien formaliais pagrindais.

205. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos nesilaikymo. CK 6.218 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad CK 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais nukentėjusioji šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą arba prieš 30 dienų. Atsakovas ieškovo apie vienašalį sutarties nutraukimo iš anksto neinformavo.

216. Dėl ūkinės-komercinės veiklos atnaujinimo. Net ir po Paramos sutarčių nutraukimo ieškovas deda visas pastangas ūkinei-komercinei veiklai atnaujinti. Apie tai informavo atsakovą, tačiau atsakovas nustatė, kad ieškovas atnaujino projekto vykdymą tik iš dalies, todėl 2009 m. liepos 21 d. priėmė sprendimą Paramos sutarčių neatnaujinti. Iš 2009 m. gruodžio 2 d. ieškovo administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad ieškovo ūkinė-komercinė veikla yra atnaujinta visiškai ir ieškovas dirba pilnu pajėgumu, dirba pelningai (per atnaujintos veiklos laikotarpį uždirbta 564 624,11 Lt pelno). Todėl ieškovas turi realias galimybes atsiskaityti su kreditoriais ir atkurti savo mokumą. Atsakovas prašo priimti naujus įrodymus, patvirtinančius ieškovo atnaujintą komercinę-ūkinę veiklą. Veikla pagal Paramos sutartį Nr. ( - ) nėra vykdoma dėl objektyvių priežasčių, nes pasibaigė taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, kurio gavimas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas.

227. Dėl viešojo intereso. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kuriai suteikta parama buvo finansuojama iš valstybės biudžeto ir ES lėšų. Pripažinus Paramos sutarčių nutraukimą teisėtu, ieškovui atsirastų pareiga sumokėti 9 031 788 Lt AB Turto bankas, kas savo ruožtu atimtų bet kokias galimybes atsiskaityti su įmonės kreditoriais ir atkurti įmonės mokumą. Šiuo metu ieškovas dirba pelningai, įmonėje dirba 64 darbuotojai. Šie duomenys patvirtina viešojo intereso buvimą sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

241. Apeliantas neteisingai nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. posėdyje buvo nuspręsta bylos nagrinėjimą atidėti, kadangi atsakovas ir ieškovas susitarė, jog Paramos sutartys bus atnaujintos, jeigu bus atnaujinta ūkinė-komercinė veikla. Pažymėtina, kad atsakovas šiame teismo posėdyje nedalyvavo, todėl apelianto teiginiai apie ieškovo ir atsakovo susitarimą dėl Paramos sutarčių atnaujinimo yra nepagrįsti.

252. Apelianto teiginiai, kad jis deda visas pastangas atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą, neturi įtakos Paramos sutarčių nutraukimo teisėtumui pagal atsakovo nustatytas faktines aplinkybes (ieškovas nevykdė Pramos sutartyse numatytos mėsos perdirbimo veiklos). Atsakovas nutraukė Paramos sutartis dėl nustatytų pažeidimų, t. y. Projekto Nr. ( - ) ir Projekto Nr. ( - ) veiklos tęstinumo nevykdymo. Be to, apeliantas pats pripažįsta, kad šiuo metu veikla pagal Paramos sutartį Nr. ( - ) nėra vykdoma. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad atsakovas, nutraukdamas sutartis, elgėsi nepagrįstai, nebendradarbiavo su ieškovu, neieškojo kitų Pramos sutarčių išsaugojimo būdų. Atsakovo teigimu, Paramos sutartys nutrauktos teisėtai ir pagrįstai. Ieškovas gamybinę veiklą nutraukė dar 2008 m. liepos 28 d. ir nevykdė sutartinių įsipareigojimų, neinformavo atsakovo apie svarbias aplinkybes, dėl kurių ji negalėjo vykdyti veiklos, apie finansinę padėtį, nepateikė duomenų apie tai, kad ėmėsi kokių nors priemonių, kad būtų sudarytos sąlygos ieškovo teisių perėmėjui vykdyti veiklą. Todėl apelianto teiginiai dėl Pramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto įtvirtintos išimties yra atmestini. Apelianto prašymas dėl pateikiamų naujų įrodymų priėmimo neturėtų būti tenkinamas.

263. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos nesilaikymo. Atsakovas neprivalėjo iš anksto pranešti ieškovui apie Paramos sutarčių nutraukimą, kadangi jos buvo nutraukimas Paramos sutartyse numatytais pagrindais (Paramos sutarčių 14 str.) neteismine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. spalio 22 d. nutartyje spręsdamas klausimą dėl teismingumo išaiškino, kad atsakovo ir pretenduojančio gauti paramą susiklosto valdžios ir pavaldumo, bet nelygiateisiai santykiai. Kuomet priimamas sprendimas dėl paramos skyrimo, atsakovas su paramos gavėju sudaro sutartį, tačiau tai nereiškia, kad tarp šalių susiklosto civiliniai teisiniai santykiai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A2-687/2006 yra pasisakęs, kad paramos sutartys yra specifinio pobūdžio sutartys, sudaromos daugiametės finansavimo sutarties pagrindu, turi atitikti pastarojoje sutartyje įtvirtintas nuostatas, todėl joms negali būti besąlygiškai taikomos teisės normos, reglamentuojančios civilinių sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. Atsakovas, kaip viešojo administravimo institucija, įpareigota kontroliuoti paramos teikimą ir jai leista priimti administracinis sprendimus dėl paramos nutraukimo, t. y. tarp atsakovo ir ieškovo sudarius Paramos sutartis nesusiklostė civiliniai teisiniai santykiai, kurie gali būti reguliuojami išimtinai CK normomis. Todėl atmestini apelianto argumentai, susiję su CK normų taikymu Paramos sutarčių vykdymui.

274. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad atsakovo nepranešimas apie ketinimą nutraukti Pramos sutartis iš esmės nulėmė neteisėtą jų nutraukimą. Paramos sutartys nutrauktos dėl pažeidimų, nustatytų 2008 m. lapkričio 12-13 d. Atsakovas laikėsi Paramos sutartyse nustatytos jų nutraukimo tvarkos ir neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Šalis, gavusi Lietuvos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramą, privalo tinkamai vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus. Apelianto teiginiai, kad jeigu atsakovas būtų informavusi ieškovą ir suteikęs terminą Pramos sutarčių pažeidimams pašalinti, ieškovo bankroto administratorius laikų būtų informavęs apie atliekamus darbus atnaujinant ūkinę-komercinę veiklą, yra nepagrįsti ir atmestini. Ieškovas dar iki bankroto bylos iškėlimo, vadovaudamasis Paramos sutarčių 8 straipsnio 1 dalimi, nustatęs, kad negalės tiksliai įvykdyti projektų, turėjo nedelsdamas pranešti apie tai atsakovui. Bankroto administratorius taip pat per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo informuoti suinteresuotus asmenis apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys.

285. Apeliantas teigia, kad atsakovas turėjo žinoti apie viešai paskelbtą informaciją, kad ieškovui iškelta bankroto byla. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, nes ieškovas dar iki bankroto bylos iškėlimą privalėjo informuoti atsakovą, kad negalės vykdyti Paramos sutarčių.

296. Dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto. Apelianto teiginiai, kad ūkinės-komercinės veiklos sustabdymas negali būti prilyginamas veiklos pakeitimui, yra visiškai nepagrįsti. Užsakomosios patikros metu buvo nustatyta, kad ieškovas visiškai nevykdo veiklos pagal abi Paramos sutartis. Ieškovas nebuvo pateikęs informacijos atsakovui apie įmonėje susiklosčiusią situaciją dėl veiklos sustabdymo, kaip yra nurodoma apeliaciniame skunde. Atsakovas konstatavo, kad ieškovas apskritai nevykdė jokios veiklos. Teismas pagrįstai nesivadovavo Pramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkte numatyta išimtimi. Ieškovas, susiklosčius sunkiai finansinei situacijai, kai nebuvo vykdoma jokia veikla, privalo atlikti visus įmanomus veiksmus, kurie padėtų įmonei išvengti veiklos nevykdymo ir bankroto, tačiau byloje nėra įrodymų, patvirtinančių tokių veiksmų atlikimą iki Paramos sutarčių nutraukimo. Apeliantas neginčija užsakomosios patikros metu atsakovo nustatytų aplinkybių, t. y. kad jis nevykdė veiklos.

307. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai sutapatino įmonės veiklos sustabdymą su Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5 punkte numatytu įmonės veiklos pobūdžio pakeitimu. Apelianto teigimu, Paramos sutarčių nuostatos nedraudžia ieškovui sumažinti vykdomos veiklos apimtis ar apskirtai ją sustabdyti. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad jis veiklą buvo sustabdęs, nes atsakovas nustatė, jog ieškovas nevykdė jokios mėsos perdirbimo veiklos, numatytos paraiškose paramai gauti ir verslo planuose. Paramos gavėjas privalo tiksliai laikytis projekto, su atsakovu raštu nesuderinti nukrypimai nuo projekto neleidžiami. Darytina išvada, kad apelianto teiginiai apie galimybę sustabdyti įmonės veiklą yra nepagrįsti ir atmestini.

318. Apeliantas nurodo, kad atsakovas prieš užsakomąją patikrą galėjo apie tai informuoti ieškovą, tokiu atveju ieškovas būtų suteikęs visą dominančią informaciją. Pažymėtina, kad atsakovas, prieš atlikdamas užsakomąją patikrą, išnaudojo visas galimybes susisiekti su ieškovo atstovais, be to, pats ieškovas turėjo bendradarbiauti su atsakovu ir savalaikiai teikti su Paramos sutarčių vykdymu susijusią informaciją penkerius metus po paramos suteikimo.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

331. Dėl Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punkto. Paramos sutarčių 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atsakovas turi teisę kontroliuoti kaip vykdomas projektas, paramos gavėjo ūkinę-komercinę veiklą, kitas aplinkybes, susijusias su Paramos sutartimis, penkerius metus nuo paskutinio paramos mokėjimo dienos. Paramos sutartyse vartojama sąvoka „projektas“ apibrėžia bet kokią paramos gavėjo veiklą, kurią reglamentuoja Paramos sutartys, t. y. ir lėšų investavimo laikotarpis ir ūkinės veiklos vykdymo laikotarpis.

342. Dėl paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.12 punkto. Paramos sutarčių 13 straipsnio 2 dalis numato, kad paramos gavėjas įsipareigoja geranoriškai bendradarbiauti su kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, sudaryti sąlygas apžiūrėti projekto vykdymą. Atsakovas išnaudojo visas galimybes susisiekti su ieškovo atstovais, tačiau negalėjo apžiūrėti kaip vykdomos Paramos sutartys. Atsakovas neturėjo tikslo bet kokiomis priemonėmis siekti Paramos sutarčių nutraukimo. Atsakovas, nutraukdamas Pramos sutartis, veikė adekvačiai susidariusioms aplinkybėms, kai paramos gavėjas neinformuoja atsakovo apie gręsiantį bankrotą, o atsakovas apie tai įsitikina po bankroto bylos iškėlimo ir ieškovui sustabdžius veiklą.

353. Dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto. Trečiojo asmens įsitikinimu, ieškovas pažeidė šį Paramos sutarčių punktą. Ieškovas veiklą nutraukė dėl bankroto, vyksta ieškovo bankroto procesas ir nematyti galimybių ieškovo veiklos perėmimui. Ieškovas veiklą atnaujino po Paramos sutarčių nutraukimo. Paramos gavėjas galėjo ir turėjo ankščiau informuoti atsakovą apie sunkumus vykdant Paramos sutartis ir galimą bankroto bylos iškėlimą. Tokios informacijos nepateikimas arba jos pateikimas po bankroto bylos iškėlimo rodo, kad ieškovas sąmoningai neteikė informacijos atsakovui apie kritinė savo finansinę būklę. Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punktas numato, kad paramos gavėjas be atsakovo sutikimo penkerius metus po paramos suteikimo nekeis savo veiklos, išimtimi gali būti paramos gavėjo bankrotas. Tačiau tokiu atveju paramos gavėjas privalo savo teisių perėmėjui sudaryti sąlygas tolimesnei veiklai. Atsakovas neturėjo duomenų, kad ieškovas ieško realių galimybių tęsti veiklą. Nepraėjus penkerių metų laikotarpiui nuo paramos išmokėjimo, ieškovui iškelta bankroto byla ir nėra prielaidų paramos gavėjo veiklai perimti. Tokiu atveju nėra pagrindo taikyti Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto.

364. Dėl CK 6.217 straipsnio ir CK 6.218 straipsnio 1 dalies taikymo. Apelianto argumentai dėl šių normų taikymo yra nepagrįsti. Svarbu atsižvelgti į tai, kaip buvo nutraukta įmonės veikla, ar atsakovui buvo pagrindo tikėtis, kad ieškovo veikla nutraukta laikinai, kad bus imtasi priemonių jai tęsti. Atsakovo atsakingam specialistui 2008 m. lapkričio 12-13 d. nuvykus patikrinti ieškovo veiklos, teritorija buvo užrakinta, darbuotojų telefonai buvo atjungti, nebuvo galimybės pateikti ir į ieškovo buveinę. Atsakovas nebuvo gavęs informacijos apie galimus ieškovo veiklos sutrikimus ar bankrotą. Atsakovas neprivalėjo pranešti ieškovui apie ketinimą nutraukti Paramos sutartis. CK 6.218 straipsnio 1 dalis nenumato, kad turi būti pranešta apie ketinimus nutraukti sutartį. To nenumato ir Pramos sutartys.

375. Dėl viešojo intereso. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pripažinus Paramos sutarčių nutraukimą teisėtu būtų pažeistas viešasis interesas, nes paramos lėšas tektų grąžinti Europos Sąjungos institucijai ir valstybės biudžeto. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 „Dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ nuostatų vykdymas, sprendžiant dėl paramos lėšų susigrąžinimo, negali būti vertinamas kaip viešo intereso pažeidimas.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

39Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2009 m. sausio 26 d. direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) konstatuota, kad ieškovas pažeidė 2002 m. vasario 28 d. paramos sutarties Nr. ( - ) ir 2002 m. kovo 8 d. paramos sutarties Nr. ( - ) 3 straipsnio 5 d. 5.2 punktą, 13 str. 2 d. Vadovaujantis paramos sutarčių 14 str. 2 d. 2.4 ir 2.12 punktais paramos sutartys 2009 m. sausio 26 d. minėtu direktoriaus įsakymu pripažintos netekusiomis galios (t. 1 b. l. 19). Agentūra 2009 m. vasario 5 d. raštu Nr. ( - ) pareikalavo ieškovą pagal paramos sutartį Nr. ( - ) grąžinti gautą 4 149 250 Lt SAPARD paramą, pagal paramos sutartį Nr. ( - ) – 4 882 538 Lt (t. 1 b. l. 17-18).

40Byloje nėra ginčo, kad ieškovas iš Agentūros yra gavęs 9 031 788 Lt SAPARD paramą. Pagal paramos sutartį Nr. ( - ) I. L. firmai „Natanga“ suteikta 3 166 286 Lt parama iš Europos Sąjungos lėšų, 1 055 429 Lt – Lietuvos valstybės įnašas; pagal paramos sutartį Nr. ( - ) R. I. firmai „Rovisa“ 3 695 245 Lt parama suteikta iš Europos sąjungos lėšų, 1 231 749 Lt – Lietuvos valstybės įnašas. I. L. firma ,,Natanga“ 2002 m. gegužės 10 d. savininko sprendimu buvo pertvarkyta į UAB ,,Natanga“, R. I. firma ,,Rovisa“ savininko 2004 metų sprendimu taip pat pertvarkyta į UAB ,,Rovisa“. Reorganizacijos būdu UAB ,,Rovisa“ 2007 metais prijungta prie UAB ,,Natanga“.

412007 m. rugsėjo 19 d. Agentūra, UAB ,,Rovisa“ ir UAB ,,Natanga“ sudarė susitarimą, pagal kurį UAB ,,Rovisa“ savo įsipareigojimus ir teises, kylančias iš paramos sutarties, ir šios sutarties pagrindu įgytą turtą perleido UAB ,,Natanga“. Paramos sutarties šalis iš R. I. firmos ,,Rovisa“ buvo pakeista į UAB ,,Natanga ir Rovisa“. Šis susitarimas įsigaliojo nuo UAB ,,Natanga ir Rovisa“ įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre (t. 1 b. l. 48-50).

42Paramos sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) 3 str. 5.2 dalyje nustatyta, kad paramos gavėjas be Agentūros sutikimo nekeičia savo veiklos, kuriai yra suteikta parama, pobūdžio penkis metus po paramos suteikimo. Išimtimi iš šios taisyklės gali būti paramos gavėjo sąmoningai nesuderintos aplinkybės (sunki liga ar trauma, bankrotas ar pan.), dėl kurių paramos gavėjas negali vystyti veiklos, ryšium su kuria jis gavo paramą. Negalėdamas pats vystyti tokios veiklos, paramos gavėjas privalo išnaudoti visas galimybes savo teisių perėmėjui sudaryti sąlygas tokiai veiklai vystyti.

43Pagal paramos sutartį Nr. ( - ) paramos gavėjas turėjo rekonstruoti mėsos perdirbimo įmonės pastatą, įsigyti įrengimus ir vykdyti mėsos perdirbimo gamybą. Nors ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad siekiama veiklą vystyti, tačiau nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme patvirtino, kad mėsos perdirbimo veikla nevykdoma, ką patvirtina ir Agentūros patikra (t. XXX b. l. 230). Byloje nustatyta, kad ieškovas veiklos pagal paramos sutartį Nr. ( - ) nevykdo ir Lietuvos valstybė už šio projekto nevykdymą grąžino Europos Sąjungai ieškovui išmokėtas lėšas.

44Po SAPARD paramos gavimo sutartyje numatytą veiklą paramos gavėjas turi vykdyti 5 metus skaičiuojant nuo paskutinio paramos mokėjimo dienos (Sutarties 3 str. 5 d. 2 p., 13 str. 1 d.). Paramos sutarties 14 straipsnyje numatytos sąlygos, kurioms esant Agentūra turi teisę paramą nutraukti ir/arba pareikalauti iš paramos gavėjo grąžinti visą gautą paramą. Atsakovas nustatęs, kad ieškovas pažeidė paramos sutarties sąlygas – po paramos gavimo 5 metus nevykdė veiklos (sutarties 5 str. 5.2 dalis), nustojo vykdyti projektą ir jo neįvykdė (sutarties 14 str. 2.4 d.), nesudarė sąlygų apžiūrėti vietoje, kaip vykdomas projektas (sutarties 14 str. 2 d. 2.12 p.) – pagrįstai nutraukė paramos sutartį Nr. ( - ) ir pareikalavo grąžinti suteiktą 4 149 250 Lt paramą.

45Ieškovui 2008 m. spalio 6 d. iškėlus bankroto bylą (Kauno apygardos teismo 2008 10 06 nutartis įsiteisėjo 2008 11 28), administratorius 2009 m. vasario 12 d. pranešė Agentūrai, kad priėmė sprendimą bendrovės veiklą tęsti, gauti leidimus iš maisto ir veterinarijos tarnybos, sudaryti reikalingas sutartis gamybinei veiklai ir produkcijos realizavimui ir pan. (t. 1 b. l. 79-80). Pagal paramos sutartį Nr. ( - ) turėjo būti pastatytas mėsos perdirbimo ir skerdyklos cechas, įsigyti valymo įrengimai, įrengimai reikalingi gamybai ir turėjo būti vykdoma gyvulių skerdimo ir mėsos perdirbimo gamyba. Byloje nustatyta, kad bankrutuojanti bendrovė UAB ,,Rovisa ir Natanga“ gyvulių skerdyklos veiklą atnaujino ir vykdo, ką pripažįsta ir atsakovas (t. XXX b. l. 230).

46Agentūra ir Finansų ministerija kreipėsi į Europos komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinį direktorių (t. XXX b. l. 125-138) dėl projekto Nr. ( - ) skolos atšaukimo ir pašalinimo iš SAPARD skolininkų knygos (t. XXX b. l. 123-128). Po ilgalaikio susirašinėjimo ir derybų su Europos komisijos žemės ūkio ir kaimo plėtros direktoratu generalinis direktorius 2012 m. lapkričio 8 d. Finansų ministerijai pranešė, kad skola pagal projektą Nr. ( - ) turi būti grąžinta Europos komisijai (t. XXX b. l. 208-217). Lietuvos valstybė laikosi pozicijos, kad Komisija turėtų atsisakyti reikalauti grąžinti lėšas, išmokėtas įgyvendinant projektus, kai jų vykdytojai veiklą, vykdytą pagal SAPARD paramos finansavimą, buvo laikinai sustabdę dėl bankroto ir Agentūros buvo įrašyti į skolininkų sąrašą. Lietuvos valstybė pateikė ieškinį prieš Europos Sąjungos komisiją dėl sprendimo grąžinti 1 060 560 EUR sumą, susijusią su projekto Nr. ( - ) finansavimu (t. XXX b. l. 218-229).

47Pagal paramos sutarčių 14 str. 2 d. 2.16 punkto sąlygas Agentūra turi teisę nutraukti paramos sutartį ir pareikalauti grąžinti paramą, kai paramos gavėjas bankrutuoja. Atsakovas yra bankrutuojanti bendrovė ir tai reiškia, kad pagal sutarties sąlygas galima pareikalauti grąžinti paramą. Ieškovas 5 metų veiklą pagal paramos sutarties sąlygas turėjo vykdyti iki 2009 m. kovo 17 d., tačiau veikla dar iki 2009 m. kovo 17 d. buvo nutraukta, t. y. iki 5 metų termino pabaigos. Pagal jau minėtą paramos sutarties 3 str. 5 d. 5.2 punktą paramos gavėjas neturi teisės be Agentūros sutikimo perleisti turto, kurio įsigijimui yra suteikta parama, ir 5 metus nekeisti veiklos, išskyrus ligą, bankrotą. Ieškovo veikla pakeista nebuvo, tačiau buvo pertraukta dėl bankroto, bet atnaujinta ir vykdoma, turtas kitiems asmenims neperleistas.

48Teisėjų kolegijos vertinimu tuo atveju, kai ieškovas (paramos gavėjas) laikinai veiklą buvo nutraukęs, bet ir vėl atnaujino ir toliau tęsia ir ta veikla tęsiasi daugiau kaip 5 metus, atsižvelgiant į veiklos nutraukimo trukmę ir priežastis, dėl kurių veikla buvo pertraukta, pagal paramos sutarties 3 str. 5 d. 5.2 punktą Agentūrai nebuvo pagrindo pripažinti 2002 m. sprendimą ,,Dėl SAPARD paramos suteikimo R. I. firmai ,,Rovisa“ negaliojančiu ir reikalauti gražinti 4 882 538 Lt gautą paramą.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies trečiu punktu,

Nutarė

50Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimo dalį, kuria atmesti BUAB ,,Natanga ir Rovisa“ reikalavimai panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. ( - ) dalyje dėl pripažinimo netekusiu galios 2002 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 30 ,,Dėl SAPARD paramos suteikimo R. I. firmai ,,Rovisa“ ir 2009 m. vasario 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos raštą (reikalavimą) UAB ,,Natanga ir Rovisa“ grąžinti 4 882 538 Lt SAPARD paramą, gautą pagal 2002 m. vasario 28 d. paramos sutartį Nr. ( - ), panaikinti ir ieškinį šioje dalyje patenkinti.

51Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. ( - ) dalį, kuria pripažintas netekusiu galios 2002 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 30 ,,Dėl SAPARD paramos suteikimo R. I. firmai ,,Rovisa“.

52Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. vasario 3 d. raštą (reikalavimą) Nr. ( - ) dalyje dėl UAB ,,Natanga ir Rovisa“ grąžinimo 4 882 538 Lt SAPARD paramos, gautos pagal 2002 m. vasario 28 d. paramos sutartį Nr. ( - ).

53Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Natanga ir Rovisa“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. 1) Atsakovas vienu iš Paramos sutarčių nutraukimo pagrindu nurodė Paramos... 6. 2) Atsakovas nepagrįstai tvirtino, kad tam tikros ūkinės-komercinės veiklos... 7. 3) Atsakovas netinkamai rėmėsi Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4... 8. 4) Atsakovas nepagrįstai teigė, kad paramos gavėjas (ieškovas)... 9. 5) Atsakovas, priimdamas skundžiamus raštą ir įsakymą, nesilaikė Viešojo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 12. Teismas nesutiko su ieškovo motyvais, kad ieškovui turi būti taikoma... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28... 15. Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 23 d. posėdyje buvo nuspręsta bylos... 16. 1. Dėl Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punkto. Ieškovo... 17. 2. Dėl paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.12 punkto. Teismas dėl... 18. 3. Dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto. Teismas detaliau... 19. 4. Dėl CK 6.217 straipsnio taikymo. Šis straipsnis nustato sutarties šalies... 20. 5. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos nesilaikymo. CK 6.218... 21. 6. Dėl ūkinės-komercinės veiklos atnaujinimo. Net ir po Paramos sutarčių... 22. 7. Dėl viešojo intereso. Ieškovas yra bankrutuojanti įmonė, kuriai... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2009... 24. 1. Apeliantas neteisingai nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio... 25. 2. Apelianto teiginiai, kad jis deda visas pastangas atnaujinti... 26. 3. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo tvarkos nesilaikymo. Atsakovas... 27. 4. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad atsakovo nepranešimas apie ketinimą... 28. 5. Apeliantas teigia, kad atsakovas turėjo žinoti apie viešai paskelbtą... 29. 6. Dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto. Apelianto... 30. 7. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas nepagrįstai sutapatino įmonės... 31. 8. Apeliantas nurodo, kad atsakovas prieš užsakomąją patikrą galėjo apie... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo prašo skundą atmesti.... 33. 1. Dėl Paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.4 punkto. Paramos... 34. 2. Dėl paramos sutarčių 14 straipsnio 2 dalies 2.12 punkto. Paramos... 35. 3. Dėl Paramos sutarčių 3 straipsnio 5 dalies 5.2 punkto. Trečiojo asmens... 36. 4. Dėl CK 6.217 straipsnio ir CK 6.218 straipsnio 1 dalies taikymo. Apelianto... 37. 5. Dėl viešojo intereso. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pripažinus... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 39. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 40. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas iš Agentūros yra gavęs 9 031 788 Lt... 41. 2007 m. rugsėjo 19 d. Agentūra, UAB ,,Rovisa“ ir UAB ,,Natanga“ sudarė... 42. Paramos sutarčių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) 3 str. 5.2 dalyje nustatyta, kad... 43. Pagal paramos sutartį Nr. ( - ) paramos gavėjas turėjo rekonstruoti mėsos... 44. Po SAPARD paramos gavimo sutartyje numatytą veiklą paramos gavėjas turi... 45. Ieškovui 2008 m. spalio 6 d. iškėlus bankroto bylą (Kauno apygardos teismo... 46. Agentūra ir Finansų ministerija kreipėsi į Europos komisijos žemės ūkio... 47. Pagal paramos sutarčių 14 str. 2 d. 2.16 punkto sąlygas Agentūra turi... 48. Teisėjų kolegijos vertinimu tuo atveju, kai ieškovas (paramos gavėjas)... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 28 d. sprendimo dalį, kuria atmesti... 51. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 52. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 53. Kitas teismo sprendimo dalis palikti nepakeistas....