Byla eI-1748-809/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir mokesčio sumažinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Ragulskytės-Markovienės, Ernesto Spruogio ir Eglės Žulytės-Janulionienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui T. Z., atsakovo atstovams A. J. ir E. P., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei N. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „( - )“ dėl sprendimo panaikinimo ir mokesčio sumažinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo: panaikinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau - ir Departamentas, atsakovas) 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. 301 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“; teismui nusprendus, kad padidinto taršos mokesčio subjektas buvo nustatytas teisingai, sumažinti atsakovo apskaičiuoto mokesčio už taršą taikant didesnį tarifą dydį.

5Nurodo, jog 2016 m. kovo 15 d. UAB „( - )“ pasirašė rangos sutartį dėl katilinės, esančios ( - ) (toliau – ir Katilinė) statybos pagal rangos principą „iki rakto“ su rangovu UAB „( - )“ (toliau – ir Rangos sutartis). Pagal Rangos sutartį rangovas įsipareigojo sumontuoti visą reikiamą įrangą, atlikti kompleksinius bandymus ir priduoti Katilinę atsakingoms institucijoms bei užsakovui. Atlikus pagrindinius statybos darbus ir sumontavus visą reikalingą įrangą nuo 2017 m. vasario 20 d. iki 2017 m. kovo 31 d. vykdant Rangos sutarties nuostatas buvo atlikti Katilinės bandymai. Tolesnei Katilinės eksploatacijai UAB „( - )“ su UAB „( - )“ 2017 m. sausio 14 d. sudarė Katilinės eksploatacijos sutartį (toliau - Eksploatacijos sutartis), pagal kurią Katilinės eksploataciją, remontą ir priežiūrą iki šiol vykdo UAB „( - )“. Užbaigus darbus pagal Rangos sutartį, 2017 m. gegužės 24 d. buvo pasirašytas statybos užbaigimo aktas, kuriuo patvirtinta statybos pabaiga ir Katilinė perduota užsakovui UAB „( - )“. 2017 m. birželio 7 pareiškėjas pasirašė šilumos pirkimo pardavimo sutartį su šilumos tiekėju VĮ „( - )“, o prasidėjus 2017 m. šildymo sezonui, nuo 2017m. spalio mėn. 8 d. buvo pradėta Katilinės eksploatacija įprastinėmis (normaliomis) sąlygomis. Nuo šilumos pirkimo pardavimo sutarties su VĮ „( - )“ pasirašymo momento, t.y. nuo 2017 m. birželio 7 d. UAB „( - )“ pradėjo savo kaip nepriklausomo šilumos tiekėjo veiklą. 2018 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas elektroniniu paštu informavo UAB “( - )” apie planuojamą patikrinimą. 2018 m. rugpjūčio 29 d. atsakovo Apskaitos ir mokesčių kontrolės skyriaus ( - ) apskaitos ir mokesčių kontrolės poskyrio vyr. specialistė E. P. ir ( - ) valdybos ( - ) aplinkos apsaugos inspekcijos vyr. specialistas R. D. atliko patikrinimą Katilinėje. 2018 m. rugsėjo 28 d. buvo surašytas patikrinimo aktas Nr. UI-23-09/U-15/2018 (toliau - Patikrinimo aktas), su kuriuo pareiškėjas supažindintas 2018 m. spalio 2 d. ir kuris buvo pagrindu skundžiamam sprendimui priimti. 2018 m. spalio 11 d. UAB “( - )” raštu Nr. LE-S-2018-009 pateikė atsakovui rašytinius paaiškinimus dėl Patikrinimo akto, į šiuos paaiškinimus atsakovas priimdamas skundžiamą sprendimą neatsižvelgė.

6Atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai nustatė asmenį, kuris buvo atsakingas už tikrinamo laikotarpio veiklos vykdymą ir kuriam teko prievolė turėti reikiamus leidimus, nepakankamai ištyrė faktinių aplinkybių visumą, todėl teisės norma buvo pritaikyta netinkamai, o sprendimas priimtas įvertinus tik pavienes faktines aplinkybes, o ne juridinių faktų visetą ir todėl buvo nepakankamai pagrįstas. Sprendimu patvirtina mokesčio taikant didesnį tarifą suma neatitinka objektyvumo, protingumo bei išsamumo principų ir negalės pasiekti teisės normomis nustatytų tikslų. Atsakovo išvada, jog Katilinės darbo be leidimo laikotarpiu UAB „( - )“ buvo Katilinės valdytoja, neatitinka faktinių aplinkybių.

7Pagal Rangos sutarties 1.1.2., 3.1.16. ir 4.2. p. nuostatas, Katilinės statybos rangovas privalėjo statybos ir bandymu metu pasirūpinti ir suderinti visus leidimus, pritarimus ir sutikimus, susijusius su statinio pridavimu reikiamoms institucijoms ir Katilinės eksploatavimo veikla. Pagal Eksploatavimo sutarties 1.4., 3.6.4. ir 3.7.11 punktus aplinkosaugos reikalavimų vykdymas yra eksploatuojančios įmonės UAB „( - )“ pareiga. Statybos užbaigimo aktas, kuriuo patvirtinta statybos pabaiga ir kuris buvo faktiniu pagrindu perduoti statybos rezultatą UAB „( - )“ kaip užsakovui ir pilnai jį įregistruoti, buvo pasirašytas 2017 m. gegužės 24 d. Tai įrodo, kad UAB „( - )“ faktiškai pradėjo visa apimtimi valdyti objektą nuo šios datos, nes iki statybos užbaigimo akto pasirašymo tiek statybvietę, tiek Rangos sutarties objektą valdė rangovas.

8Patikrinimo akte ir skundžiamame sprendime nurodytas darbo be taršos leidimo laikotarpis (nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d.) apima būtent bandymų atlikimo laikotarpį pagal Rangos sutartį, kuris buvo numatytas kaip prievolė rangovui, t.y. laikotarpį kai Katilinė, kaip kompleksas, dar nebuvo tinkamai užbaigta ir perduota užsakovui UAB „( - )“. Kadangi Katilinės statybos ranga buvo patikėta UAB „( - )“, mūsų įmonė nebuvo informuota ir nežinojo, ar bandymams atlikti rangovas laiku buvo gavęs reikiamus taršos leidimus. Apie šį faktą UAB „( - )“ pranešė aplinkos apsaugos departamento pareigūnai. Nepaisant to, kad leidimų gavimas buvo rangovo prievolė, sužinojus apie šį faktą ir siekiant, kad neužsitęstų rangos darbai, būtų sumažinta galima žala (nuostoliai) ir tikėtinos pasekmės UAB „( - )“ pati nedelsiant ėmėsi veiksmų susidariusiai situacijai spręsti, t.y. sudarė sutartį su aplinkosaugos administravimo paslaugas teikiančia UAB „( - )“ ir kartu parengė paraišką taršos leidimui gauti, 2017 m. kovo 23 d. pateikė ją aplinkos apsaugos agentūrai ir gavo reikiamą leidimą UAB „( - )“ vardu. Nors pagal iš anksto buvo numatyta gauti šį leidimą iki veiklos pradžios, tada kai bus perimta Katilinė rangovui užbaigus statybos darbus. Nes tik perėmus Katilinę pagal Rangos sutartį, buvo galima su sudaryti su šilumos tiekėju šilumos energijos pirkimo pardavimo sutartį ir tiekti šilumos energiją į šilumos tiekėjo tinklus (buvo planuojama pradėti tiekti 2017 m. pabaigoje, prasidėjus šildymo sezonui, nes įprastinėmis sąlygomis veikla Katilinėje vykdoma tik šildymo sezono metu - apie 5-6 mėn. per metus). Pradėjusi veiklą, UAB „( - )“ tinkamai įvykdė 2017 m. sunaudoto kuro ir į aplinkos orą išmestų teršalų kiekio apskaitą, pateikė deklaraciją ir sumokėjo apskaičiuotus mokesčius. Taip pat, vykdant veiklą, buvo patikrintas išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis, kurio metu leistinos taršos normatyvų viršijimų nebuvo fiksuota.

9Mokestį turi mokėti pirminis teršėjas, tas, kuris atsakingas už konkrečios taršos atsiradimą, kuris tuo metu valdo taršos šaltinį ir gali jam daryti fizinį-ūkinį poveikį.

10Skundžiamame sprendime atsakovas padarė išvadą, kad UAB „( - )“ buvo Katilinės valdytoja, nes buvo pasirašiusi preliminarią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LE-2016-018 su Vį “( - )” ir pastarajai pardavė šilumos energiją pagamintą bandymų laikotarpiu. Mano, kad tokia išvada neteisinga, nes padaryta išnagrinėjus tik vieną dokumentą, o ne susidariusių faktinių aplinkybių visetą.

11Pareiškėjas nurodo, jog atsakovo įgalioti pareigūnai surašė administracinio nusižengimo protokolą ir nubaudė ne pareiškėjo, o būtent rangovo atsakingą asmenį pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 242 str., t.y. už teršalų išmetimą į aplinkos orą be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas. Taip pat už identišką pažeidimą rangovui, kaip juridiniam asmeniui buvo skirta ekonominė sankcija. Taigi, buvo aiškiai identifikuotas asmuo, atsakingas už padarytą pažeidimą.

12UAB „( - )“ 2017 m. veikla buvo nuostolinga, nes įmonė tik pradėjo įgyvendinti Katilinės statybos projektą. Per minėtus metus buvo patirtas 779 835 Eur nuostolis. UAB „( - )“ siekdama įgyvendinti Katilinės projektą, 2016 m. sudarė paskolos sutartis, skolinosi iš įmonės akcininkų. Už nurodytas paskolas įmonė kas mėnesį moka palūkanas, tačiau veiklą vykdo tik šildymo sezono metu (įprastai nuo spalio iki balandžio mėn.) ir kitų pajamų šaltinių neturi. Nurodyta mokėtina mokesčio suma taikant didesnį tarifą, žymiai pablogintų įmonės finansinę padėtį ir iš esmės taptų nepagrįsta „bauda“, be to, tai būtų viena iš priežasčių laikinai atsisakyti įgyvendinti planuojamas naujas aplinkosaugos priemones, sumažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš įmonės valdomų taršos šaltinių ir tuo daugiau prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

13Atsakovas pateikė atsiliepimą į skundą, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog 2018 m. rugpjūčio 29 d. – 2018 m. rugsėjo 28 d. Departamento pareigūnams atlikus pareiškėjo planinį patikrinimą (2018-09-28 patikrinimo aktas Nr. UI-23-09/U-15/2018) užfiksuoti faktiniai duomenys, jog bendrovė, mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijoje (forma FR0522) už 2017 m. ataskaitinį laikotarpį nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčio už faktiškai išmestą į aplinkos orą teršalų kiekį, susidariusį katilinėje laikotarpyje nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sudeginus biokurą, tuo pažeidė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. 1 d., 8 str. 2 ir 3 d. reikalavimus. Už nedeklaruotą taršą, patekusią į aplinkos orą per darbo be taršos leidimo laikotarpį sudeginus 2221,560 t medienos skiedrų, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 str. 1 d., 3 d., 4 d. 1 p., 6 str. 9 d. bei Mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 14 p., paskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą – 5 694 Eur.

14Pareiškėjo motyvai kad neteisingai nustatytas juridinis asmuo, kuris buvo atsakingas už tikrinamo laikotarpio veiklos vykdymą, bei, kad skundžiamasis sprendimas buvo priimtas įvertinus pavienes faktines aplinkybes, o ne faktų visetą, yra visai nepagrįsti. Planuojamos šilumos gamybos veiklos vykdytojas ir tam būtinų įrenginių, t.y. katilinės statybos, įrengimo ir paleidimo užsakovas yra UAB „( - )“. Patikrinimo aktu buvo nustatyta, kad pareiškėjui priklausanti katilinė laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. degino kurą, kurį užsakinėjo ir pirko pats pareiškėjas. Pagal 2016 m. spalio 25 d. Preliminarią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LE-2016-018 su VĮ „( - )“ (toliau - šilumos pirkimo-pardavimo sutartis) laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. UAB „( - )“ pardavė VĮ „( - )“ 4 705,5 MWh šilumos energijos, pagamintos bandomosios eksploatacijos metu. Pareiškėjo vardu vyko tiekiamos šilumos pardavimas, bei būtent pareiškėjas nurodytu laiku iš to gavo pajamas. UAB „( - )“, pagal sąskaitas už tiektą šilumos energiją už 2017 m. vasario-kovo mėnesius, gavo 159 264, 65 Eur pajamų.

15UAB „( - )“ yra potencialus nepriklausomos šilumos gamintojas, kuris tiekė šilumos energiją ( - ) miestui. Bandomosios eksploatacijos metu šilumos energijai pagaminti sukūrenta 2221.56 tonų medienos skiedrų, kurių įsigijimą pagal sutartį su UAB „( - )“ organizavo pats pareiškėjas. Patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas 2017 metais įsigijo (tuo pačiu ir sunaudojo, sudegino) 6 007,821 1 medienos skiedrų ir 1 997,7291 durpių (duomenys pagal paties pareiškėjo pateiktą ataskaitą Aplinkos apsaugos agentūrai). Nors buvo pateikti biokuro sunaudojimo dokumentai, kurių pagrindu Įmonė galėjo naudotis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. 4 d. nuostata suteikta mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių lengvata, laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. katilinė buvo kūrenama ir šiluma tiekiama be išduoto leidimo. Šiuo laikotarpiu buvo sudeginta 2 221,56 tonos medienos skiedrų. Visas darbo be leidimo laikotarpiu išmestas į aplinkos orą teršalo kiekis, susidaręs deginant biokurą, yra laikomas viršnormatyviniu, kadangi leidimas su nustatytais į aplinką išmetamų teršalų normatyvais nebuvo išduotas. Už viršnormatyvinį teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių, vadovaujantis Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo 9 str. 3 d. turi būti mokamas mokestis taikant didesnį tarifą. Mokestis taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas ir sumokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, todėl už 2017 m. mokestinį laikotarpį, apimantį darbą be leidimo nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31, Įmonė nustatyta tvarka turėjo mokėti mokestį už taršą iš stacionarių taršos šaltinių taikant didesnį tarifą. Patikrinimo metu įvertinus Aplinkosauginių mokesčių kontrolės informacinės sistemoje (toliau - IKS) pateiktą informaciją, nustatyta, kad Įmonė už 2017 metų ataskaitinį laikotarpį pateikė Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaraciją (forma FR0522), deklaravo ir sumokėjo mokestį už faktiškai išmestą į aplinkos orą teršalų kiekį, susidariusį sudeginus durpes. Tačiau darbo be leidimo laikotarpiu išmesti į aplinkos orą teršalai, sudeginus biokurą, deklaruoti nebuvo. Tuo pažeisti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo reikalavimai, todėl už nedeklaruotą taršą, patekusią į aplinkos orą per 2017 m. darbo be leidimo laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sudeginus 2 221,56 tonos medienos skiedrų, paskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą yra 5694 Eur. Aplinkos apsaugos agentūrai pateiktoje Aplinkos oro apsaugos metinėje ataskaitoje už 2017 m. pateikti duomenys rodo, kad UAB „( - )“ yra deklaravusi sunaudoto kuro kiekį – 6 007,821 t medienos, į kurį patenka ir sunaudotas kuro kiekis apimantis 2017 m. vasario, kovo mėnesiais sudegintą 2 221,560 t medienos skiedrų bei 3786,261 t sudegintų medienos skiedrų po katilinės perdavimo eksploatuoti pagal eksploatacijos perdavimo-priėmimo aktą bei taršos leidimo Nr. TL-U.5- 17/2017 su leidžiamais išmesti į aplinkos orą teršalų kiekais, vykdant šiluminės energijos gavybą, gavimo 2017-04-12. UAB „( - )“ deklaravo visą savo įsigytą ir sunaudotą kuro kiekį, pripažindama savu ir sudegintą katilinėje bandomuoju laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog Rangos sutarties objektas sutartyje yra aiškiai apibrėžtas ir užsakovo (pareiškėjo) ir rangovo (bendrovės) darbų apimtys buvo atskirtos. Iš Rangos sutarties priedo Nr. 1, šalys aiškiai išreiškė valią (tą patvirtina ant priedo esantys Pareiškėjo atstovo parašai), jog licencijos, reikalingos katilinės eksploatavimui yra užsakovo, t.y. UAB „( - )“ darbų apimtyje. Darbų apimtys, t.y. funkcijų pasidalinimas tarp Pareiškėjos ir Bendrovės buvo aiškiai apibrėžtos tiek sutartimi, tiek priedais prie sutarties, o eigoje atsirado ir Rangos sutartį papildantys papildomi susitarimai dėl papildomų darbų atlikimo. Prie Rangos sutarties šalys (pareiškėja ir UAB „( - )“) pasirašė net 9 (devynis) papildomus susitarimus, kuriuose užsakovas (pareiškėjas) užsakė papildomus darbus. Iš papildomo susitarimo Nr. 7 turinio matyti, kad šalys dėl darbų apimčių, kurie nėra susiję su katilinės statybos, įrengimo, paleidimo darbais, tardavosi atskirai. Aplinkybė, kad katilinės ir šilumos tinklų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų paleidimo ir derinimo darbams atlikti gavimą užsakovas (pareiškėjas) užsakė kaip paslaugą pas UAB „( - )“ rodo, jog pareiškėjas dalyvavo paleidimo derinimo procese kaip valdytojas, tuo pačiu kai kurias funkcijas atskiru susitarimu perleisdamas UAB „( - )“. UAB „( - )“ žinojo apie taršos leidimo nebuvimą laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. Pati pareiškėja skunde patvirtino, kad būtent pareiškėja sudarė sutartį su aplinkosaugos administravimo paslaugas teikiančia UAB „( - )“ ir „kartu parengė paraišką taršos leidimui gauti, 2017 m. kovo 23 d. pateikė ją aplinkos apsaugos agentūrai ir gavo reikiamą leidimą UAB „( - )“ vardu.“ 2017 m. balandžio 12 d. išduotame taršos leidime Nr. TL-U.5-17/2017 nurodyta, kad ūkinės veiklos vykdytojas ir veiklos vykdytojas yra UAB „( - )“, ( - ). Pareiškėja niekada nėra pareiškusi jokių pretenzijų UAB „( - )“ dėl galimai nevykdomų pareigų tiek pagal Rangos sutartį, tiek pagal 2017 m. sausio 24 d. sutartį Nr. ENR17-006/LE-2017-003, taigi ir dėl oro taršos leidimo išėmimo. Elektroniniai laiškai patvirtina, jog dar 2017-03-14 d. UAB „( - )“ atstovas iš elektroninio pašto adreso ( - ) atsiuntė elektroninį laišką bendrovės atstovams, kuriame pareiškėjas informuoja, jog: „atsirado klausimų su aplinkosauga, nes pradedant katilinės bandymus nebuvo pasirūpinta reikiamu taršos leidimu“. UAB „( - )“, kaip katilinės valdytoja, laikotarpiu nuo 2017-02-14 iki 2017-03-31 pardavinėjo šilumą VĮ „( - )“, kas reiškia, jog pareiškėja iš šilumos gamybos uždirbo pajamas. UAB „( - )“ darbuotojas baudą gavo po to, kai pareiškėja nesutiko mokėti baudą, nurodydama, jog tariamai už tai atsakinga UAB „( - )“. UAB „( - )“ baudos skyrimo metu buvo rangovinė organizacija, todėl siekė taikiai spręsti iškilusius klausimus su užsakovu (pareiškėja). Būtent bendradarbiavimo pagrindu bendrovės atsakingas asmuo D. J. neginčijo baudos, todėl pats faktas, kad bendrovės atsakingam asmeniui, o vėliau ir bendrovei buvo skirta bauda nėra reikšminga šioje byloje.

17Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palikė skundą jame nurodytais argumentais, prašė skundą tenkinti.

18Teismo posėdyje atsakovas ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Teismas

konstatuoja:

20Skundas atmestinas.

21Byloje kilo ginčas dėl 2018 m. lapkričio 23 d. Departamento “Dėl patikrinimo akto tvirtinimo” Nr. 301 sprendimo, kuriuo buvo patvirtintas už nedeklaruotą taršą, patekusią į orą per 2017 m. darbo be leidimo laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sudeginus 2 221,56 t medienos skiedrų, paskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą – 5 694,00 Eur (el. b. l. 23-26), teisėtumo ir pagrįstumo.

22Nustatyta, kad 2016 m. kovo 15 d. pareiškėja UAB „( - )“ pasirašė Rangos sutartį dėl katilinės, esančios ( - ) pastatymo, įrengimo ir paleidimo pagal pateiktą technininį projektą ir suderintą projektavimo užduotį, taip pat atlikti visus darbus, reikalingus tinkamam katilinės įrengimui, paleidimui ir tolesniam statinio ir įrangos eksploatavimui pagal paskirtį (Rangos sutarties 1.1 punktas, el. b. l. 27-38).

23Atlikus Katilinės pagrindinius statybos darbus ir sumontavus visą reikalingą įrangą nuo 2017 m. vasario 20 d. iki 2017 m. kovo 31 d. buvo atlikti Katilinės bandymai. Tolesnei Katilinės eksploatacijai UAB „( - )“ su UAB „( - )“ 2017 m. sausio 14 d. sudarė Katilinės eksploatacijos sutartį (toliau - Eksploatacijos sutartis), pagal kurią Katilinės eksploataciją, remontą ir priežiūrą iki šiol vykdo UAB „( - )“. Užbaigus darbus pagal Rangos sutartį, 2017 m. gegužės 24 d. buvo pasirašytas statybos užbaigimo aktas, kuriuo patvirtinta statybos pabaiga ir Katilinė perduota užsakovui UAB „( - )“. 2017 m. birželio 7 pareiškėjas pasirašė šilumos pirkimo pardavimo sutartį su šilumos tiekėju VĮ „( - )“, o prasidėjus 2017 m. šildymo sezonui, nuo 2017m. spalio mėn. 8 d. buvo pradėta Katilinės eksploatacija įprastinėmis (normaliomis) sąlygomis.

242018 m. rugpjūčio 29 d. – 2018 m. rugsėjo 28 d. Departamento pareigūnams atlikus UAB „( - )“ planinį patikrinimą (2018 m. rugsėjo 28 d. patikrinimo aktas Nr. UI-23-09/U-15/2018) užfiksuoti faktiniai duomenys, jog bendrovė, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijoje (forma FR0522) už 2017 m. ataskaitinį laikotarpį nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčio už faktiškai išmestą į aplinkos orą teršalų kiekį, susidariusį katilinėje laikotarpyje nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. sudeginus biokurą, todėl už nedeklaruotą taršą, patekusią į aplinkos orą per darbo be taršos leidimo laikotarpį sudeginus 2 221,560 t medienos skiedrų, buvo paskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą – 5 694 Eur.

252017 m. balandžio 12 d. išduotame taršos leidime Nr. TL-U.5-17/2017 (nurodyta, kad ūkinės veiklos vykdytojas ir veiklos vykdytojas yra UAB „( - )“, ( - ).

26Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) nustato Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme nurodyto leidimo eksploatuoti įrenginius išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką (Taisyklių 1 p.). Taisyklių 1 punkte numatyta, kad taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės nustato paraiškos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytam leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo, viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, leidimo projekto rengimo, leidimo išdavimo, leidimo sąlygų peržiūrėjimo, leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką. Minėto teisės akto 6 punkte nustatyta, jog veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, privalo turėti leidimą. Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti forma pateikta Taisyklių 2 priede, kur nustatyta, jog paraišką sudaro bendroji paraiškos dalis, specialioji paraiškos dalis. Taisyklių 18 punkte įvirtinta, jog bendrojoje paraiškos dalyje, be kitų reikalaujamų duomenų, turi būti nurodyta veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas.

27Tarp šalių kilęs ginčas, jog neteisingai nustatytas juridinis asmuo, kuris buvo atsakingas už tikrinamo laikotarpio Katilinės veiklos vykdymą.

28Pažymėtina, jog Rangos sutarties 1.1 punktas numato, jog rangovas įsipareigoja pastatyti ir įrengti adresu ( - ) Žemės sklypo plotas –0,3550 ha (unikalus Nr. ( - )), katilinę (su tokiais įrenginiais ir įranga (toliau – Įranga): 5 MW biokuro vandens šildymo katilinę (pagrindinis kuras, bei jo mišiniai nurodyti priede Nr. 4) su šilumos trąsa ir visa šiai sistemai priklausančia įranga, kaip detaliau nurodyta Priede Nr.1 ir Priede Nr.4) pagal pateiktą Techninį projektą ir suderintą Projektavimo užduotį (Priedas Nr. 3), taip pat atlikti visus darbus (išskyrus tuos, kurie priskirti užsakovui, kaip detaliau nurodyta Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 4).

29Rangos sutarties priede Nr. 1 „Rangos apimtys (darbų sąrašas)“ rangos darbai yra detaliai užsakovo ir rangovo aptarti: lentelėje Nr. 1 aprašyta darbų apimtis su kaina; pastabose po lentele Nr. 1 nurodyta, jog rangovas privalo atlikti visus darbus, susijusius su objekto statyba, adresu ( - ) “; dalyje „Į Rangovo darbų apimtis įtraukta“, 1 punkte nustatyta: „1. Leidimų, licencijų ar kitų dokumentų, reikalingų Sutarties tikslui pasiekti, gavimas, visi reikalingi suderinimai, privalomosios vykdomosios dokumentacijos atlikimas, pildymas, registravimas, įforminimas, derinimas ir pridavimas valstybinėms institucijoms ir užsakovui. Galimos išlaidos dėl aukščiau nurodytų priežasčių apmokamos Rangovo sąskaita. Išskyrus katilinės eksploatavimui reikalingos licencijos“.

30Taigi, iš aukščiau minėtų Rangos sutarties ir Rangos sutarties priedo Nr. 1 sutartinių įsipareigojimų, darytina išvada, jog ne trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „( - )“, o pats pareiškėjas buvo atsakingas už katilinės eksploatavimui reikalingos licenzijos gavimą.

31Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų - Rangos sutartį papildančių papildomų susitarimų dėl papildomų darbų atlikimo matyti, jog UAB „( - ) ir UAB „( - )“ dėl konkrečių darbų apimčių, kurie nėra susiję su katilinės statybos, įrengimo, paleidimo darbais, tardavosi atskirai, pasirašydami minėtus Rangos sutarties priedus.

32Pareiškėjo teigimu, Rangos sutarties 3.1.16. punktas įrodo, jog pareiga gauti taršos leidimą yra numatyta rangovui UAB „( - )“. Minėtas punktas numato, jog statybos darbų ir Įrangos montavimo laikotarpiu rangovas įsipareigoja gauti atitinkamos taršos, ant paviršiaus atsiradusių iš metalų, išpylimų ir išsiliejimų bei tekalų leidimus, jei to reikalauja galiojantys teisės aktai ar atitinkamos institucijos. Tačiau teismas šiuo atveju sutinka su trečiojo suinteresuoto asmens pozicija, jog padidintas tarifas pareiškėjai buvo pritaikytas būtent dėl nedeklaruotos taršos į orą, o ne dėl ant žemės paviršių atsiradusių tekalų (kaip nurodo UAB „( - )“ pvz., montuojant įrangą). Taigi, Rangos sutarties 3.1.16. punktas nustato pareigą pasirūpinti ne oro taršos leidimais, o taršos leidimais dėl atsiradusių ant paviršių iš metalų, dėl išsiliejimų, išpylimų, pratekėjimų.

33Pažymėtina, jog ginčo sprendime ir Patikrinimo akte nurodoma, jog pareiškėja teikė deklaraciją dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už 2017 metus, mokėjo mokesčius, todėl, darytina išvada, kad pareiškėja žinojo apie būtinybę turėti taršos leidimą laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. ir turėjo pareigą tinkamai užpildyti deklaraciją bei sumokėti mokesčius.

34Pažymėtina, jog pareiškėjai nuosavybės teise priklausanti Katilinė laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. degino kurą, kurį užsakė ir pirko pati UAB „( - )“. Eksploatavimo sutarties 3.8.2. punkte taip pat buvo numatyta pareiškėjos (užsakovės) pareiga tiekti kurą, eksploatacines medžiagas.

35Iš aukščiau išdėstyto, konstatuotina, jog atsakovas padarė teisingą išvadą, jog padidinto taršos subjektas yra būtent pareiškėjas UAB „( - )“.

36Pagal 2016 m. spalio 25 d. Preliminarią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LE-2016-018 su VĮ „( - )“ ginčo laikotarpiu UAB „( - )“ pardavė VĮ „( - )“ 4705,5 MWh šilumos energijos, pagamintos bandomosios eksploatacijos metu. Pagal šios sutarties 2.1. punktą gamintojas įsipareigojo atlikti šilumos įrenginių prisijungimo prie Pirkėjo šilumos perdavimo tinklų darbus, o pirkėjas įsipareigojo nešildymo sezono metu sudaryti gamintojui būtinas sąlygas prisijungimo prie pirkėjo vamzdynų darbams atlikti. Be to, šalys patvirtino, kad šios sutarties pasirašymo metu gamintojo šilumos tiekimo vamzdynai yra prijungti prie pirkėjo vamzdynų. Taigi, tiekiamos šilumos pardavimas vyko pareiškėjos vardu ir būtent pareiškėja ginčo laikotarpiu iš to gavo pajamas. UAB „( - )“, pagal sąskaitas už tiektą šilumos energiją už 2017 m. vasario-kovo mėnesius, gavo 159 264, 65 Eur pajamų. Šilumos energijos gamybai reikiamomis žaliavomis rūpinosi pareiškėjas. Taigi, pareiškėjui nuosavybės teise priklausanti Katilinė laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d. buvo kūrenama ir šiluma tiekiama be išduoto leidimo. Šiuo laikotarpiu buvo sudeginta 2221,56 tonos medienos skiedrų, dėl sudeginto kiekio ginčo tarp šalių nėra.

37Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (toliau - Mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas), 4 p. visas darbo be Leidimo laikotarpiu išmestas į aplinkos orą teršalo kiekis, susidaręs deginant biokurą, yra laikomas viršnormatyviniu, kadangi leidimas su nustatytais į aplinką išmetamų teršalų normatyvais nebuvo išduotas. Už viršnormatyvinį teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių, vadovaujantis Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymo 9 str. 3 d. turi būti mokamas mokestis taikant didesnį tarifą. Mokestis taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas ir sumokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui (Mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašo 4 p., 9 p.). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, už 2017 m. mokestinį laikotarpį, apimantį darbą be leidimo nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d., įmonė nustatyta tvarka turėjo mokėti mokestį už taršą iš stacionarių taršos šaltinių taikant didesnį tarifą. Atsakovo buvo nustatyta, kad įmonė už 2017 metų ataskaitinį laikotarpį pateikė Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaraciją (forma FR0522), deklaravo ir sumokėjo mokestį už faktiškai išmestą į aplinkos orą teršalų kiekį, susidariusį sudeginus durpes. Tačiau darbo be leidimo laikotarpiu išmesti į aplinkos orą teršalai, sudeginus biokurą, deklaruoti nebuvo. Tuo pažeisti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. 1 d., 8 str. 2 ir 3 d. reikalavimai. Už nedeklaruotą taršą, patekusią į aplinkos orą per 2017 m. darbo be leidimo laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017m. kovo 31 d. sudeginus aukščiau minėtą kiekį medienos skiedrų, vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. 1 d., 9 str. 1 d., 3 d., 4 d. 1 p., 6 str. 9 d. bei Mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo 14 p., paskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį tarifą yra 5 694 Eur.

38Įvertinus pareiškėjos argumentus dėl paskirtos mokestinės prievolės dydžio pažymėtina, kad Patikrinimo akte apskaičiuotas ir skundžiamu Sprendimu patvirtintas pareiškėjos mokestinės prievolės dydis yra nustatytas taikant imperatyvias Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalies nuostatas dėl nedeklaruotos taršos, patekusios į aplinkos orą be taršos leidimo laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 14 d. iki 2017 m. kovo 31 d.

39Pagrindų netaikyti aukščiau minėtų teisės aktų nuostatų nenustatyta, todėl pareiškėjai neginčijant aritmetinio paskirtos mokestinės prievolės apskaičiavimo, darytina išvada, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog paskirta mokestinė prievolė yra neproporcinga ir neadekvati padarytiems pažeidimams, todėl manytina, jog nėra pagrindo sumažinti atsakovo apskaičiuoto mokesčio už taršą taikant didesnį tarifą dydį.

40Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Be to, individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu.

41Teismas nenustatė, jog atsakovas, priimdamas skundžiamą Sprendimą, būtų pažeidęs Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus individualiems administraciniams aktams. Skundžiamas Sprendimas pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiamas Sprendimas laikytinas teisėtu bei pagrįstu, priimtu tinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes bei taikytinas teisės aktų nuostatas, naikinti šio sprendimo nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

43Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėstė daugiau argumentų, tačiau, teismo nuomone, jie nėra esminiai sprendžiant šią administracinę bylą ir niekaip nekeičia šiame sprendime padarytos išvados, todėl teismas dėl jų nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas V. d. H. prieš Olandiją; 1997-12-19 sprendimas H. prieš Suomiją; 2011 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinė byla Nr. A261-3555/2011).

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1, 2 punktais, 132–133 straipsniais, teismas

Nutarė

45Pareiškėjos UAB „( - )“ skundą atmesti.

46Sprendimas apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „( - )“ kreipėsi... 5. Nurodo, jog 2016 m. kovo 15 d. UAB „( - )“ pasirašė rangos sutartį dėl... 6. Atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neteisingai nustatė asmenį,... 7. Pagal Rangos sutarties 1.1.2., 3.1.16. ir 4.2. p. nuostatas, Katilinės... 8. Patikrinimo akte ir skundžiamame sprendime nurodytas darbo be taršos leidimo... 9. Mokestį turi mokėti pirminis teršėjas, tas, kuris atsakingas už... 10. Skundžiamame sprendime atsakovas padarė išvadą, kad UAB „( - )“ buvo... 11. Pareiškėjas nurodo, jog atsakovo įgalioti pareigūnai surašė... 12. UAB „( - )“ 2017 m. veikla buvo nuostolinga, nes įmonė tik pradėjo... 13. Atsakovas pateikė atsiliepimą į skundą, prašo skundą atmesti kaip... 14. Pareiškėjo motyvai kad neteisingai nustatytas juridinis asmuo, kuris buvo... 15. UAB „( - )“ yra potencialus nepriklausomos šilumos gamintojas, kuris... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo pateikė atsiliepimą į skundą, prašo... 17. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palikė skundą jame nurodytais... 18. Teismo posėdyje atsakovas ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė... 19. Teismas... 20. Skundas atmestinas.... 21. Byloje kilo ginčas dėl 2018 m. lapkričio 23 d. Departamento “Dėl... 22. Nustatyta, kad 2016 m. kovo 15 d. pareiškėja UAB „( - )“ pasirašė... 23. Atlikus Katilinės pagrindinius statybos darbus ir sumontavus visą reikalingą... 24. 2018 m. rugpjūčio 29 d. – 2018 m. rugsėjo 28 d. Departamento pareigūnams... 25. 2017 m. balandžio 12 d. išduotame taršos leidime Nr. TL-U.5-17/2017... 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259... 27. Tarp šalių kilęs ginčas, jog neteisingai nustatytas juridinis asmuo, kuris... 28. Pažymėtina, jog Rangos sutarties 1.1 punktas numato, jog rangovas... 29. Rangos sutarties priede Nr. 1 „Rangos apimtys (darbų sąrašas)“ rangos... 30. Taigi, iš aukščiau minėtų Rangos sutarties ir Rangos sutarties priedo Nr.... 31. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų - Rangos sutartį papildančių... 32. Pareiškėjo teigimu, Rangos sutarties 3.1.16. punktas įrodo, jog pareiga... 33. Pažymėtina, jog ginčo sprendime ir Patikrinimo akte nurodoma, jog... 34. Pažymėtina, jog pareiškėjai nuosavybės teise priklausanti Katilinė... 35. Iš aukščiau išdėstyto, konstatuotina, jog atsakovas padarė teisingą... 36. Pagal 2016 m. spalio 25 d. Preliminarią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį... 37. Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos... 38. Įvertinus pareiškėjos argumentus dėl paskirtos mokestinės prievolės... 39. Pagrindų netaikyti aukščiau minėtų teisės aktų nuostatų nenustatyta,... 40. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyta,... 41. Teismas nenustatė, jog atsakovas, priimdamas skundžiamą Sprendimą, būtų... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiamas Sprendimas laikytinas... 43. Proceso dalyviai procesiniuose dokumentuose išdėstė daugiau argumentų,... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 45. Pareiškėjos UAB „( - )“ skundą atmesti.... 46. Sprendimas apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo...