Byla I-1077-437/2013
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jūros Marijos Strumskienės, Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant pareiškėjo T. N. H. atstovui advokato padėjėjui Karoliui Merkevičiui, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo T. N. H. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas T. N. H. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1-4), prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, MD) (duomenys neskelbtini) sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl laikinojo teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) Socialistinės Respublikos piliečiui T. N. H. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini) Socialistinę Respubliką“ (toliau – ir sprendimas) ir įpareigoti atsakovą išnagrinėti jo prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje iš naujo.

4Pareiškėjas nurodė, kad jo apklausa nebuvo informatyvi. Paaiškino, kad (duomenys neskelbtini) jis turėjo nuosavą verslą – kioską, kuriame prekiavo ūkinėmis prekėmis, buvo terorizuojamas policijos, mokesčių inspekcijos, banditų, jam buvo grasinama susidorojimu, liepiama mokėti pinigus už verslo saugumą, todėl buvo priverstas palikti (duomenys neskelbtini). Pareiškėjo teigimu, (duomenys neskelbtini) egzistuoja žmogaus teisių ir laisvių pažeidimai, jis negali kreiptis į policiją, nes jį policija persekioja. Pažymėjo, kad atsakovas nenurodė dėl kokių priežasčių jam nebus leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką trejus metus.

5Atsakovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą skunde išdėstytais motyvais.

6Atsiliepime (b. l. 16-17) nurodė, kad pareiškėjo nurodytas išvykimo iš (duomenys neskelbtini) motyvas – užsidirbti pinigų, akivaizdžiai neatitinka pabėgėlio statuso suteikimo kriterijų bei visiškai nepagrindžia tarptautinės apsaugos prašymo. Pabrėžė, kad sprendžiant dėl prieglobsčio suteikimo, turi būti nustatoma asmeninė grėsmė konkrečiam prieglobsčio prašytojui, tuo tarpu bendro pobūdžio teiginiai apie žmogaus teisių praktiką kilmės šalyje savaime nepagrindžia tarptautinės apsaugos suteikimo būtinumo.

7Skundas atmestinas.

8Byloje ginčas kilo dėl MD (duomenys neskelbtini) sprendimo Nr(duomenys neskelbtini), kuriuo nuspręsta pareiškėjui nesuteikti laikino teritorinio prieglobsčio, prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos), išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini) Socialistinę Respubliką, uždrausti jam atvykti į Lietuvos Respubliką trejus metus nuo jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos (b. l. 5-7, MD byla Nr. (duomenys neskelbtini) b. l. 35-37).

9Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas, prisistatęs kaip L. V. L., (duomenys neskelbtini) buvo sulaikytas Lazdijų rajone, (duomenys neskelbtini), neturėdamas dokumentų, suteikiančių teisę atvykti ir būti Europos Sąjungoje, Lazdijų rajono apylinkės teismo 2012-07-27 sprendimu jis buvo sulaikytas trims mėnesiams, 2012-08-10 pareiškėjas, pildydamas anketą dėl asmens tapatybės ir pilietybės nustatymo, nurodė, kad jis yra ne L. V. L., o T. N. H., 2012-07-31 jis pateikė prašymą suteikti jam politinį prieglobstį Lietuvos Respublikoje, MD (duomenys neskelbtini) priėmė išvadą Nr. (duomenys neskelbtini) (MD byla Nr. (duomenys neskelbtini) b. l. 1, 5, 7, 16-17, 31-34), kuria remiantis MD priėmė skundžiamą (duomenys neskelbtini) sprendimą Nr(duomenys neskelbtini) (b. l. 5-7, MD byla Nr. (duomenys neskelbtini) b. l. 35-37).

10Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 2 str. 1 d. įtvirtinta, kad akivaizdžiai nepagrįstas prašymas suteikti prieglobstį – toks užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl minėtų priežasčių akivaizdžiai neatitinka šiame Įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje.

11Pagal Įstatymo 86 str. 1 d., pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio Įstatymo 88 str.

12Pagal Įstatymo 87 str. 1 d., papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams.

13Įstatymo 77 str. 2 d. nustatyta, kad MD sprendimu prieglobsčio prašytojui nesuteikiamas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga, taip pat atsisakoma suteikti laikiną teritorinį prieglobstį, jeigu, iš esmės išnagrinėjus jo prašymą suteikti prieglobstį, paaiškėja, kad jis atvyko iš saugios kilmės valstybės arba pateikė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą suteikti prieglobstį. Toks prieglobsčio prašytojas grąžinamas į užsienio valstybę arba išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos.

14Įstatymo 126 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad užsienietis išsiunčiamas iš Lietuvos Respublikos, jeigu jis neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje yra.

15Įstatymo 133 str. 2 d. įtvirtinta, kad užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

16Pagal aukščiau pateiktą teisinį reglamentavimą bei byloje esančią medžiagą, darytina išvada, kad pareiškėjui pagrįstai nesuteiktas laikinas teritorinis prieglobstis, prieglobstis (pabėgėlio statusas, papildoma apsauga) Lietuvos Respublikoje, kadangi pareiškėjas elgėsi nesąžiningai, siekė klaidinti tyrimą (nurodydamas neteisingus savo asmens duomenis) (MD byla Nr. (duomenys neskelbtini) b. l. 3, 7), iš pareiškėjo paaiškinimų, jog jis išvyko norėdamas užsidirbti Vokietijoje (MD byla Nr. (duomenys neskelbtini) b. l. 18-23), aiškiai matyti, kad jo išvykimo iš kilmės valstybės priežastis buvo noras susikurti geresnes gyvenimo sąlygas, o ne apsaugos nuo persekiojimo ieškojimas. Byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, patvirtinančių tarptautinės apsaugos nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto ar žmogaus teisių pažeidimų reikalingumo būtinumą. Taip pat nėra duomenų, kad jis būtų kreipęsis į (duomenys neskelbtini) valstybines institucijas, todėl nenustatyta, jog (duomenys neskelbtini) valstybinės institucijos atsisakė jam suteikti valstybės apsaugą. Atmetamas kaip nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog jo apklausa nebuvo informatyvi, kadangi turimi bylos duomenys yra pakankami informatyvumo atžvilgiu (MD byla Nr. (duomenys neskelbtini), b. l. 18-23). Atsižvelgiant į Įstatymo 126 str. 1 d. 2 p. ir 133 str. 2 d. pagrįstai nuspręsta išsiųsti pareiškėją iš Lietuvos Respublikos į (duomenys neskelbtini) Socialistinę Respubliką ir pagrįstai uždrausta jam trejus metus atvykti į Lietuvos Respubliką, kadangi būtent tokių MD veiksmų būtinumą įtvirtina minėtos Įstatymo nuostatos.

17Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 str. 1 d. 1 p., 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

19pareiškėjo T. N. H. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai