Byla A-662-1986-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ skundą atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Kretingos skyriaus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Vilnoja“ (toliau – ir pareiškėjas) skundu, kurį patikslino, prašė panaikinti atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija, atsakovas) 2013 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. (4.1.9)-D3-5662, taip pat įpareigoti Administraciją išnagrinėti 2014 m. vasario 11 d. prašymą bei patikslinti 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 2 priedą, nurodant tikslias formuojamo žemės sklypo ribas ir plotą.

5Paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatai (mokykla, garažas, kiti kiemo statiniai, esantys ( - ), Kretingoje) ir kad siekdamas suformuoti prie pastatų esantį valstybinės žemės sklypą 2012 m. gruodžio 28 d. gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyriaus sutikimą rengti žemės sklypo planą. Pareiškėjo teigimu, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-64 leido pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Nurodė, kad prie įsakymo pridėti plano rengimo reikalavimai ir ortofotografinio žemėlapio ištrauka, kurioje netiksliai apibrėžta planuojama teritorija ir nenurodytas jos plotas. Teigė, jog Nekilnojamojo turto registre prie pastatų esančio žemės sklypo plotas nurodytas 21 207 kv. m., tačiau parengto žemės sklypo plano Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius nederino argumentuodamas jo neatitikimu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus pateiktai sklypo ribų schemai. Pareiškėjo teigimu, jis 2013 m. liepos 22 d. ir 2013 m. rugsėjo 16 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijai padavė prašymą patikslinti ortofotografinio žemėlapio ištrauką (schemą) nurodant formuojamo žemės sklypo plotą, tačiau 2013 m. spalio 16 d. atsakymu Nr. (4.1.9)-D3-5662 nuspręsta nekeisti žemės sklypo plano rengimo reikalavimų ir ortofotografinio žemėlapio ištraukos su nustatytomis žemės sklypo ribomis. Teigė, jog neketina keisti pagrindinio pastato – mokyklos – paskirties, todėl jai tinkamai funkcionuoti reikalinga didesnė prie pastato esanti teritorija nei nurodytos žemės sklypo ribos ortofotografiniame žemėlapyje. Argumentavo, jog 2013 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. (4.1.9)-D3-5662 yra neišsamus, nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktais, neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų individualiems administraciniams aktams.

6Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą pareiškėjo patikslintus skundus prašė atmesti kaip nepagrįstus.

7Atsakovas nurodė, jog skundžiamas Administracijos 2013 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. (4.1.9)-D3-5662 nelaikytinas individualiu administraciniu aktu, tiesiogiai sukeliančiu pareiškėjui teisines pasekmes. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-64 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ( - ), Kretingos m., rengimo“ leista pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, kurio tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti. Pagal Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124, (toliau – ir Aprašas) 16 punktą, žemės sklypo plano rengimo reikalavimų priedas yra preliminari žemės sklypo ribų schema, kurioje pažymimos siūlomos preliminarios formuojamų ar pertvarkomų žemės sklypų ribos. Teigė, jog galiojantis teisinis reglamentavimas neįpareigoja savivaldybės administracijos direktoriaus pažymėti schemoje formuojamo žemės sklypo ribas pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nes į ją siūloma tik atsižvelgti. Siūlomų formuoti sklypų dydžių nustatymas yra administracijos direktoriaus kompetencija ir įvertina ne tik nekilnojamojo daikto kadastro bylos duomenis, bet ir tai, kad schemoje siūlomi formuoti žemės sklypai būtų racionalaus dydžio ir tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį bei nepažeistų visuomenės ar valstybės teisių ir (ar) teisėtų interesų (Aprašo 16.2 p.).

8Atsakovo teigimu, teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė ne ginčijamas 2013 m. spalio 16 d. raštas Nr. (4.1.9)-D3-5662 „Dėl pakartotinio prašymo“, bet Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A1-64, kurio pareiškėjas neginčijo. Teigė, jog pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ) 27 straipsnio 7 dalį, ginčus, kilusius tarp planavimo sąlygas išdavusių institucijų ir (ar) planavimo organizatoriaus, taip pat derinimo ir svarstymo procedūros metu kilusius ginčus nagrinėja ir sprendimus priima teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos. Argumentavo, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nenagrinėjo ginčo išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarka, todėl skundas turėtų būti paliktas nagrinėtas. Taip pat nurodė, jog vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, sustabdė pareiškėjo 2014 m. vasario 11 d. prašymo nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta administracinė byla, nes pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją patikslinti 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 2 priedą, nurodant tikslias formuojamo žemės sklypo ribas ir plotą, pagrįstumas yra nagrinėjamas šioje administracinėje byloje. Nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad planuojama teritorija patenka į inventorizuotą miškų juostą, priskirtą savivaldybių reikšmės miškams. Teigė, jog vizualiai įvertinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ 15 priedą, kuriuo patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schema, matyti, jog Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ( - ), Kretingos m., rengimo“ priede pažymėta planuojama teritorija neįeina į valstybinės reikšmės miškų plotus, todėl nėra poreikio koreguoti įsakymo priede nurodytas preliminarias sklypo ribas. Taip pat teigė, jog pareiškėjo teiginiai apie ketinimus steigti mokyklą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti įrodymais.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Kretingos skyriaus, atsiliepimu į pareiškėjo patikslintus skundus siūlė jų netenkinti.

10Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatos, reglamentuojančios žemės sklypų formavimą, žemės sklypų dydžių ir privatizuojamų žemės sklypo dalių dydžio nustatymą, taikomos ir rengiant teritorijų planavimo dokumentus, žemės sklypų planus. Pažymėjo, jog pagal Taisyklių 8 punktą, žemės sklypo formavimas prie nuosavybės teise priklausančių statinių siejamas su konkrečios paskirties statinio naudojimu vykdant tam tikrą veiklą ir eksploatuojant jį pagal esamą (tiesioginę) paskirtį. Sutiko su atsakovo argumentais, jog savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija yra įvertinti ne tik siūlomo formuoti žemės sklypo dydį pagal kadastro duomenų bylą, bet ir atsižvelgti į tai, kad schemoje siūlomi formuoti žemės sklypai būtų racionalaus dydžio ir tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį bei nepažeistų visuomenės ar valstybės teisių ir teisėtų interesų.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba atsiliepime nurodė, jog į ginčo teritoriją patenka Kretingos miškų urėdijos Kartenos girininkijos 745 kvartalo 56 taksacinis sklypas, kuris priklauso valstybinės reikšmės miškų plotui, tačiau ar konkrečiai pareiškėjo formuojamas sklypas ( - ), Kretingoje, priskiriamas valstybinės reikšmės miškų plotams, negali nurodyti neišnagrinėjusi parengto žemės sklypo plano, prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui.

12II.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu nutraukė administracinę bylą dalyje dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 16 d. rašto Nr. (4.1.9)-D3-5662 „Dėl pakartotinio prašymo“ panaikinimo, patenkino visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ patikslintą 2014 m. kovo 25 d. skundą dalyje dėl įpareigojimo Administraciją atlikti veiksmus, įpareigojo Administraciją išnagrinėti visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2014 m. vasario 11 d. prašymą, priteisė visuomeninei organizacijai „Vilnoja“ 550 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą iš Administracijos.

14Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Administracijos direktorius 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-64 „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ( - ), Kretingos m., rengimo“ leido pareiškėjui visuomeninei organizacijai „Vilnoja“ pradėti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (b. l. 13). Įsakymu nurodytas plano rengimo tikslas – suformuoti naudojamą valstybinės žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, nustatyti žemės sklypo plano rengimo reikalavimai (b. l. 14), planuojama teritorija pažymėta įsakymo priede – ištraukoje iš ortofotografinio žemėlapio (b. l. 15). Parengto žemės sklypo plano Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos skyrius 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. 14SD-(14.14.104)-176 nederino, nes planas parengtas neatsižvelgiant į Administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus schemą (b. l. 40). Pareiškėjas 2013 m. liepos 22 d. ir pakartotinai 2013 m. rugsėjo 16 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijai padavė prašymą patikslinti ortofotografinio žemėlapio ištrauką (schemą), nurodant formuojamo žemės sklypo plotą, tačiau 2013 m. spalio 16 d. atsakymu Nr. (4.1.9)-D3-5662 atsakovas nusprendė nekeisti žemės sklypo plano rengimo reikalavimų ir ortofotografinio žemėlapio ištraukos su nustatytomis žemės sklypo ribomis (b. l. 9-11). Pareiškėjas, ginčydamas šį atsakymą, iš esmės nesutinka su prie 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 pridėtoje ortofotografinio žemėlapio ištraukoje nustatytomis planuojamo žemės sklypo ribomis.

15Teismas nurodė TPĮ (redakcija, galiojusi 2012 m. rugsėjo 26 d. iki 2014 m. sausio 1 d.) 21 straipsnio 3 dalies 1 punktą, 25 straipsnio 1 dalį, Aprašo 14, 16.1, 20 punktus. Iš šių nuostatų matyti, jog prie įsakymo, kuriuo leidžiama pradėti rengti sklypo planą, pridedamas dokumentas yra pradinis, jame užfiksuotos preliminarios planuojamos teritorijos ribos, tai ne galutinis dokumentas. Remiantis Aprašo 4, 16, 20.2 punktų nuostatomis, ši preliminari žemės sklypo ribų schema yra tik prielaida galutiniam dokumentui – žemės sklypo planui parengti, kuriuo ir būtų daroma įtaka pareiškėjo teisėms. Teisėjų kolegijos vertinimu, prie įsakymų, kuriais leidžiama pradėti rengti žemės sklypo planą, pridedami dokumentai, yra pirminiai, juose užfiksuotos preliminarios planuojamos teritorijos ribos, tai ne galutiniai dokumentai. Parengiamojoje teritorijų planavimo proceso stadijoje išduodami dokumentai yra prielaidos galutiniams dokumentams – teritorijų planavimo proceso metu parengtam žemės sklypo planui, kuriuo būtų lemiamos pareiškėjo teisės. Pareiškėjas ginčija prie 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 pridėtoje ortofotografinio žemėlapio ištraukoje nustatytas planuojamo žemės sklypo ribas, kurios yra preliminarios ir tik rekomendacinio pobūdžio. Teisinio vertinimo nekeičia aplinkybė, jog pareiškėjas ginčija Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 16 d. atsakymą Nr. (4.1.9)-D3-5662 dėl ribų pakeitimo (b. l. 9). Šis aktas vertintinas kaip tarpinis teritorijų planavimo procese, nesukeliantis pareiškėjui teisinių pasekmių, t. y. tik viena iš aptariamos administracinės procedūros (kurios pabaigoje paprastai priimamas konkrečias materialines teisines pasekmes sukeliantis sprendimas) metu priimamų dokumentų. Tokių sprendimų teisėtumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. tokie sprendimai negali būti savarankiškas administracinės bylos dalykas, tačiau nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (veiksmu), pareiškėjas šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydamas galutinį sprendimą šioje teritorijų planavimo procedūroje. Kartu pareiškėjui nėra užkirstas kelias teisės aktų nustatyta tvarka ginčyti viešojo administravimo subjekto neveikimą, netvirtinant parengto žemės sklypo plano. Tokios nuostatos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-12/2011, 2012 m. sausio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-868/2011 ir kt.).

16Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų nuostatas, 22 straipsnio 1 dalį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-679/2012, 2013 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-485/2013. Teisėjų kolegija, įvertinusi faktines ir teisines aplinkybes, konstatavo, jog skundžiamas Administracijos 2013 m. spalio 16 d. atsakymas Nr. (4.1.9)-D3-5662 negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku ir tokio pobūdžio ginčų administracinis teismas nesprendžia (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str.). Nustačius, kad egzistuoja viena iš neigiamų kreipimosi į teismą prielaidų, byla dalyje dėl 2013 m. spalio 16 d. rašto Nr. (4.1.9)-D3-5662 panaikinimo nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu.

17Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas Kretingos rajono savivaldybės administracijai dar kartą padavė 2014 m. vasario 11 d. prašymą, kuriuo prašė pakeisti prie 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 pridėtą schemą su preliminariomis žemės sklypo ribomis, nes teismo posėdžio metu išaiškėjo aplinkybė, jog planuojama teritorija galimai patenka į Kretingos rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotus, ir pasikeitus teisiniam reglamentavimui, nebelikus žemės naudojimo pobūdžių prašė panaikinti 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 4.3 punktą, kuriame nustatytas formuojamo žemės sklypo naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros, sporto ir gydymo paskirties pastatų bei statinių statybos (b. l. 64, 13-14). Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 13 d. raštu Nr. (4.1.9)-D3-1064 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodyta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, pareiškėjo 2014 m. vasario 11 d. prašymo nagrinėjimas sustabdytas, kol teisme bus išnagrinėta administracinė byla (b. l. 86). Pareiškėjas 2014 m. kovo 25 d. patikslintu skundu prašė įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją atlikti veiksmus – išnagrinėti 2014 m. vasario 11 d. prašymą. Byloje aktualus Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies taikymas, kuriame įtvirtinta, jog paaiškėjus, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skundą, ir apie tai pranešama asmeniui.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi pozicijos, jog viešojo administravimo sistemos subjektas turi laikytis ne tik jo veiklą tiesiogiai reglamentuojančių, bet ir kitų teisės aktų, visų pirma, Viešojo administravimo įstatymo nuostatų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-146/2012, 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2907/2012, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2094/2012). Teismas nurodė Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 14, 15 ir 16 dalis, 14 straipsnio 3 dalį. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas taisykles (Viešojo administravimo įstatymo 14 str. 1 d.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-494/2014, 2014 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-552/2014).

19Nagrinėjamu atveju, įvertinus aptartas nuostatas bei pareiškėjo 2014 m. vasario 11 d. prašymo turinį, konstatuota, jog tai yra su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs pareiškėjo kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 14 d.). Ši aplinkybė lemia, jog vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi, atsakyti į prašymą atsakovas privalėjo ne Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio, bet Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 892 redakcija) (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka. Taisyklių 30 punkte įtvirtinta, jog asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje, o 39 punkte – jog į prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Atsakymai į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (Taisyklių 41.3 p.). Taisyklėse nenumatyta prašymo nagrinėjimo sustabdymo galimybė.

20Teisminė praktika dėl prašymų nagrinėjimo sustabdymo yra skirtinga, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-2094/2012 konstatavo, jog Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalis taikytina tiek administracinės procedūros atveju (nagrinėjant asmens skundą), tiek nagrinėjant asmens prašymą (14 str. 3 d. 1 p.), nes Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatos laikymasis turi užtikrinti, kad nebūtų vienu metu nagrinėjamas tapatus klausimas viešojo administravimo institucijoje ir teisme, ir aiškiai nustatyta, jog administracinę procedūrą tokiu atveju sustabdo viešojo administravimo subjektas, o ne teismas sustabdo bylos nagrinėjamą. Teisėjų kolegijos vertinimu, Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostatos taikymui būtina sąlyga yra nagrinėjamo klausimo viešojo administravimo institucijoje ir teisme tapatumas. Tokios nuostatos išdėstytos ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-636/2013, 2012 m. gruodžio 5 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-2907/2012. Iš pareiškėjo 2014 m. vasario 11 d. prašymo turinio matyti, jog nors ir siekiama iš esmės to paties rezultato – planuojamo sklypo ribų pakeitimo, tačiau prašymas grindžiamas kitais motyvais nei nagrinėjama administracinėje byloje, t. y. planuojamos teritorijos galimu patekimu į valstybinės reikšmės miškų plotus bei pasikeitusiu teisiniu reglamentavimu, todėl, teismo vertinimu, negali būti laikomas tapačiu Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies požiūriu. Pareiškėjo naujų prašymo motyvų Administracija neanalizavo ir 2014 m. vasario 11 d. prašymo Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais neišnagrinėjo. Įvertinus nustatytas faktines ir teisines aplinkybes, konstatuota, jog atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai sustabdė prašymo nagrinėjimo procedūrą. Kretingos rajono savivaldybės administracija įpareigota išnagrinėti pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2014 m. vasario 11 d. prašymą. 2014 m. kovo 25 d. paduotas patikslintas skundas šioje dalyje tenkintas, vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio 3 punktu.

21Teismas nurodė ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį, 44 straipsnio 6 dalį, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-31/2012. Iš byloje esančios 2013 m. gruodžio 5 d. sąskaitos faktūros JUR Nr. 0017 bei banko išrašo matyti, jog už skundo surašymą pareiškėjas sumokėjo 1 000 Lt (b. l. 72-73) bei 100 Lt žyminį mokestį (b. l. 21). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas reiškė du savarankiškus reikalavimus, iš kurių vienas patenkintas, t. y. teismo sprendimas priimtas pareiškėjo naudai. Pareiškėjui iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos priteista pusė jo turėtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, t. y. 550 Lt.

22III.

23Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – ir apeliantas) apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Apeliaciniame skunde išdėsto, jog pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimai bei motyvai, kuriais grindžiami šie reikalavimai (2014 m. kovo 4 d. patikslinto skundo 2 lapas), yra iš esmes identiški reikalavimams, išdėstytiems visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2014 m. vasario 11 d. prašyme. Atsižvelgdamas į tai, apeliantas mano, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija pagrįstai sustabdė prašymo nagrinėjimą, kol teisme bus išnagrinėtas patikslintas skundas administracinėje byloje Nr. I-349-243/2014. Kita vertus, Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 13 d. sprendimas, kuriuo buvo sustabdytas 2014 m. vasario 11 d. pareiškėjo prašymo nagrinėjimas, nėra nuginčytas. Pareiškėjas nereiškė reikalavimo panaikinti Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 13 d. sprendimą Nr. (4.1.9)-D3-1064. Apeliantas remiasi ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir pažymi, jog pareiškėjas kreipėsi į Kretingos rajono savivaldybės administraciją su 2014 m. vasario 11 d. prašymu Nr. 57 „Dėl žemės sklypo rengimo reikalavimų pakeitimo“, kuriuo prašė pakeisti Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. A1-64, patikslinant įsakymo priede esančią schemą su nurodytomis preliminariomis žemės sklypo ribomis bei išbraukti 4.3 punktą iš įsakymo kito priedo. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2014 m. kovo 13 d. raštu Nr. (4.1.9)-D3-1064 „Dėl informacijos pateikimo“ informavo pareiškėją, jog jo prašymo nagrinėjimas stabdomas, kol teisme bus išnagrinėtas patikslintas skundas administracinėje byloje Nr. I-349-243/2014. Iš nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų matyti, jog skundo reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus yra kildinamas ne iš neveikimo (vilkinimo) atlikti veiksmus, o iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. kovo 13 d. sprendimo (4.1.9)-D3-1064, išdėstyto rašte „Dėl informacijos pateikimo“. Atsakovo manymu, tik nuginčijus institucijos priimtą administracinį aktą galima kelti reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir tik tai institucijai, kurios priimtas administracinis aktas nuginčijamas (ABTĮ 88 str. 1 d. 2 p.).

25Būtinybę suformuluoti aiškius ir konkrečius reikalavimus savo praktikoje yra nurodęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007). Pareiškėjas savo patikslintame skunde pareiškė keturis reikalavimus: panaikinti Administracijos 2013 m. spalio 16 d. sprendimą Nr. (4.1.9)-D3-5662; panaikinti Administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 pirmo priedo 4.3. punktą; įpareigoti Administraciją patikslinti 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 antrą priedą, nurodant tikslias formuojamo žemės sklypo ribas ir plotą; priteisti iš Administracijos bylinėjimosi išlaidas – 1 100 Lt. Po to pareiškėjas 2014 m. kovo 25 d. pareiškimu dėl skundo vieno iš reikalavimų patikslinimo pakeitė vieną patikslinto skundo reikalavimą: vietoje reikalavimo panaikinti Administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 pirmo priedo 4.3 punktą iškėlė reikalavimą įpareigoti Administracijos direktorių įstatymų nustatyta tvarka išnagrinėti visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2014 m. vasario 11 d. prašymą Nr. 57. Klaipėdos apygardos administracinis teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl reikalavimo įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją patikslinti 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. A1-64 antrą priedą, nurodant tikslias formuojamo žemės sklypo ribas ir plotą. Apelianto teigimu, teismas išnagrinėjo ne visus byloje pareikštus reikalavimus, o tai yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

26Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Vilnoja“ atsiliepimu į apeliacinį skundą nurodo, jog jį pirmosios instancijos teismo sprendimas tenkina ir neprieštarauja, kad byla būtų grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Nurodo, jog su apelianto apeliaciniu skundu sutinka iš dalies. Pritaria apelianto pozicijai, kad pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimai bei motyvai, kuriais grindžiami šie reikalavimai, yra iš esmės identiški išdėstytiems visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2014 m. vasario 11 d. prašyme ir teismas turėjo vertinti patikslinto, o ne pirminio skundo ne tik dalyką, bet ir jo pagrindą. Teismas nurodė, kad iš pareiškėjo 2014 m. vasario 11 d. prašymo turinio matyti, jog nors ir siekiama iš esmės to paties rezultato – planuojamo sklypo ribų pakeitimo, – tačiau prašymas grindžiamas kitais motyvais nei nagrinėjama administracinėje byloje, t. y. planuojamos teritorijos galimu patekimu į valstybinės reikšmės miškų plotus bei pasikeitusiu teisiniu reglamentavimu. Tai akivaizdžiai rodo, kad teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes, nes minėtame prašyme atsakovui šie argumentai buvo nurodyti kaip papildoma informacija. Teismas turėjo įvertinti ne tik atsakovo atsisakymą nagrinėti pareiškėjo 2014 m. vasario 11 d. prašymą, bet ir sprendimo pagrįstumą kartu. Nesutinka, kad pareiškėjo patikslintas skundas negali būti laikomas tapačiu Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies požiūriu. Be to, 2014 m. vasario 11 d. prašymas buvo bandymas taikiai išspręsti ginčą, nagrinėjamą teisme. Jo patenkinimas būtų leidęs pareiškėjui taikiai nutraukti teisminius ginčus ir baigti užsitęsusias Plano rengimo procedūras.

28Pareiškėjas nepritaria apelianto nuomonei, kad Kretingos rajono savivaldybės administracija pagrįstai sustabdė prašymo nagrinėjimą, kol teisme bus išnagrinėtas patikslintas skundas administracinėje byloje Nr. I-349-243/2014. Mano, kad teismas nepakankami įsigilino į ginčo esmę ir jo neišsprendė. Apeliantas neteisingai nurodo, kad pareiškėjas turėjo teismo prašyti panaikinti ir 2014 m. kovo 13 d. sprendimą, kuriuo buvo stabdytas 2014 m. vasario 11 d. pareiškėjo prašymo nagrinėjimas. Apelianto 2014 m. kovo 13 d. raštas nėra sprendimas, jame nėra nurodyta nei teisių, nei pareigų, suteikiamų pareiškėjui, tai tarpinis raštas, nurodantis, kad sprendimas bus priimamas ateityje, todėl jo nuginčyti neįmanoma, nes jis pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių. Atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, nesilaiko Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų. Atsakovas leido pareiškėjui ir pasirinktai įmonei, kuri rengia Planą, savo nuožiūra vietovėje, atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto kadastro duomenis, faktiškai naudojamą plotą, galiojančias teisės normas, suformuoti Žemės sklypo ribas, nes ginčijamoje schemoje nurodytos ne formuojamo sklypo ribos, o tik preliminari planuojamos teritorijos vieta. Atsakovas elgiasi keistai ir reikalauja to, ko pats nebuvo aiškiai nurodęs savo išduotuose Plano rengimo reikalavimuose, t. y. sumažinti dvigubai formuojamo sklypo ribas. Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013 m. spalio 16 d. sprendimas yra visiškai nepagrįstas, neišsamus, nemotyvuotas. Jame nėra nurodyta jokių priežasčių, kodėl ištrauka nepakeičiama ir nepadidinamas leidžiamas formuoti žemės sklypo plotas.

29Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą palaiko apelianto argumentus ir prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013-10-16 sprendimo Nr. (4.1.9)-D3-5662, kuriuo nuspręsta nekeisti žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo reikalavimų ir prie jų pridėtos ištraukos iš ortografinio žemėlapio su nustatytomis žemės sklypo ribomis, teisėtumo ir pagrįstumo, taip pat įpareigojimo atlikti veiksmus.

33Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarką gyvenamųjų vietovių, priskiriamų miestams pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183) 3 straipsnį, teritorijose, kai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) 21 straipsnio 3 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytais atvejais parengti ir savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, nustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtintas Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašas (nuo 2014 m. sausio 1 d. neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1024).

34Šio Aprašo 20 punkte nustatyti reikalavimai, kurių privalo laikytis plano rengėjas (žemės sklypo planą rengti pagal struktūrinio padalinio išduotus žemės sklypo plano rengimo reikalavimus (20.1 punktas); rengdamas žemės sklypo planą, vietovėje patikslinti schemoje siūlomas preliminarias žemės sklypo ribas pagal žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-2430) nustatytus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo reikalavimus (20.2 punktas); žemės sklypo planą rengti M 1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000; mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į projektuojamos teritorijos dydį (20.3 punktas); žemės sklypo plano rengimo bylos 3 egzempliorius pateikti savivaldybės administracijai (20.4 punktas)).

35Byloje nustatyta, jog visuomeninė organizacija „Vilnoja“ 2013-07-22 prašymu Nr. 420 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo schemos pakeitimo“ ir 2013-09-16 pakartotiniu prašymu Nr. 552 „Dėl naudojamo valstybinės žemės sklypo schemos pakeitimo“ kreipėsi į atsakovą, prašydama patikslinti išduotą ištrauką (schemą) su formuojamo sklypo konfigūracija ir aiškiomis ribomis, nurodant joje nekilnojamojo turto registre apibrėžtą plotą šiems statiniams eksploatuoti pagal UAB „Almontus“ parengtą žemės sklypo planą, motyvuodama tuo, kad pagal higienos reikalavimus žemės sklypo plane turi būti numatyta sklypo dalis skirta mokinių poilsiui (želdiniams, takams, aikštelėms), turi būti įrengtos vietos dviračiams laikyti ir ne mažesnė kaip 3000 kv. m. futbolo aikštelė, aplink futbolo aikštelę bėgimo takas, taip pat ne mažesnė kaip 800 kv. m. universali aikštelė lengvosios atletikos rungtims bei kitoms komandinėms sporto šakoms (pvz., krepšiniui, tinkliniui, sportiniams žaidimams) ir ne mažesnė kaip 2000 kv. m. universali aikštelė sportiniams žaidimams. Byloje ginčijamu Sprendimu Kretingos miesto savivaldybės administracija prašymą tenkinti atsisakė, t. y. nusprendė nekeisti žemės sklypo plano rengimo reikalavimų ir prie jos pridėtos ištraukos iš ortografinio žemėlapio su nustatytomis žemės sklypo ribomis (schemos).

36Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai nesutinka su atsakovo patvirtintais žemės sklypo plano rengimo reikalavimais ir jo priedais. Pareiškėjas, nepaisydamas atsakovo nustatytų žemės sklypo plano rengimo reikalavimų ir tokiu būdu nevykdydamas Aprašo 20.1 punkto, parengė žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Nepavykus žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, suderinti su atitinkamomis institucijomis, visuomeninė organizacija „Vilnoja“ bando inicijuoti žemės sklypo plano rengimo reikalavimų ir jo priedų pakeitimus. Tai reiškia, jog pareiškėjas nesilaikė minėtų reikalavimų ir žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, derinimo etape siekia, jog jų pageidaujamas sąlygas atitinkantis parengtas žemės sklypo planas būtų patvirtintas.

37Sprendimo leisti pradėti rengti žemės sklypo planą priėmimas, žemės sklypo plano rengimo reikalavimų (toliau – ir Reikalavimai) nustatymas priskiriami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124 patvirtinto Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) III dalyje aptartiems žemės sklypo plano parengiamiesiems darbams (Aprašo 14, 15 punktai). Vadovaujantis Aprašo 20.1 punktu žemės sklypo plano rengėjas privalo laikytis savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio jam išduotų žemės sklypo plano rengimo reikalavimų, nes priešingu atveju negaus Reikalavimus išdavusio struktūrinio padalinio vadovo derinimo ir tai bus kliūtis teikti planą tvirtinti savivaldybės administracijos direktoriui (Aprašo 34.2, 38-41 p.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-48/2013).

38Iš to, kas išdėstyta seka, kad plano rengėjas privalo laikytis atsakovo patvirtintų žemės sklypo plano rengimo reikalavimų. Jeigu šie reikalavimai pareiškėjo netenkino pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-48/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-824/2012) toks teisės aktas gali būti ginčijamas prieš pereinant į kitą etapą. Nagrinėjamu atveju visuomeninė organizacija „Vilnoja“ Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus 2013-01-31 įsakymu Nr. A1-64 patvirtintų žemės sklypo rengimo reikalavimų ir jo priedų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka neginčijo, kas reiškia, kad su nustatytais reikalavimais sutiko. Minėtame Apraše nėra įtvirtinta, kad žemės sklypo plano rengimo reikalavimai ir jo priedai gali būti tikslinami žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, derinimo su interesuotomis institucijomis etape. Ir priešingai, pagal ginčo santykius reguliuojančius teisės aktus derinimo etape atsakovui nėra nustatyta pareiga atlikti žemės plano rengėjo prašomus veiksmus.

39Nagrinėjamu atveju administracinė procedūra yra iš esmės vykdoma vadovaujantis Aprašo nuostatomis, t. y. nustatyta speciali tvarka. Pažymėtina, kad administracines procedūras nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus bei žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimą, derinimą ir tvirtinimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai, kuriuose nustatytos visiškai skirtingos procedūros ir reikalavimai. Todėl kilusio ginčo išsprendimui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatos nėra aktualios ir netaikytinos.

40Administracinių teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, yra konstatuota, kad <...> „individualiais administraciniais aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems teisiniams santykiams reglamentuoti, pvz. nuosavybės teisių atkūrimas, valstybė tarnyba, mokesčiai ir kt..Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamentuoja atitinkamus teisinius santykius. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y., turi būti įvertinama kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose.“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010. Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

41Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, derinimo etape tikslinti schemos ribas ir plotą bei įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją išnagrinėti visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ 2014 m. vasario 11 d. prašymą. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei neteisingai vertino bylos faktines aplinkybes, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą, kuris naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – pareiškėjos skundą atmesti.

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

43Atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

44Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Pareiškėjo visuomeninės organizacijos „Vilnoja“ skundą atmesti.

45Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Vilnoja“ (toliau – ir... 5. Paaiškino, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso pastatai (mokykla,... 6. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą... 7. Atsakovas nurodė, jog skundžiamas Administracijos 2013 m. spalio 16 d.... 8. Atsakovo teigimu, teisines pasekmes pareiškėjui sukėlė ne ginčijamas 2013... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 10. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 12. II.... 13. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu... 14. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Administracijos direktorius 2013 m.... 15. Teismas nurodė TPĮ (redakcija, galiojusi 2012 m. rugsėjo 26 d. iki 2014 m.... 16. Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėjas Kretingos rajono savivaldybės... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi... 19. Nagrinėjamu atveju, įvertinus aptartas nuostatas bei pareiškėjo 2014 m.... 20. Teisminė praktika dėl prašymų nagrinėjimo sustabdymo yra skirtinga, nes... 21. Teismas nurodė ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį, 44 straipsnio 6 dalį, Lietuvos... 22. III.... 23. Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – ir apeliantas)... 24. Apeliaciniame skunde išdėsto, jog pareiškėjo patikslinto skundo... 25. Būtinybę suformuluoti aiškius ir konkrečius reikalavimus savo praktikoje... 26. Pareiškėjas visuomeninė organizacija „Vilnoja“ atsiliepimu į... 27. Nurodo, jog su apelianto apeliaciniu skundu sutinka iš dalies. Pritaria... 28. Pareiškėjas nepritaria apelianto nuomonei, kad Kretingos rajono savivaldybės... 29. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Kretingos rajono savivaldybės... 33. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui,... 34. Šio Aprašo 20 punkte nustatyti reikalavimai, kurių privalo laikytis plano... 35. Byloje nustatyta, jog visuomeninė organizacija „Vilnoja“ 2013-07-22... 36. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškėjai nesutinka su atsakovo... 37. Sprendimo leisti pradėti rengti žemės sklypo planą priėmimas, žemės... 38. Iš to, kas išdėstyta seka, kad plano rengėjas privalo laikytis atsakovo... 39. Nagrinėjamu atveju administracinė procedūra yra iš esmės vykdoma... 40. Administracinių teismų praktikoje aiškinant Lietuvos Respublikos viešojo... 41. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. Atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos apeliacinį skundą... 44. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. sprendimą... 45. Sprendimas neskundžiamas....