Byla I-4019-142/2014
Dėl įsakymo dalies panaikinimo atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondo Blauzdžiaus, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Atspindys“ skundą dėl įsakymo dalies panaikinimo atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Atspindys“ (toliau – pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame prašo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT, atsakovas) Vilniaus rajono skyriaus vedėjos 2013-10-14 įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2)-3217 „Dėl Vilniaus rajono, Kalvelių seniūnijos, Šumsko kadastro vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 3.3 punktą.

3Paaiškina, kad pagal pareiškėjo su Vilniaus apskrities viršininko administracija (teisių perėmėjas – NŽT) 2008-09-30 sudarytą žemės reformos rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. (1)-1-215 (toliau – Sutartis), pareiškėjas teikia Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Šumsko kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto (toliau – žemėtvarkos projektas) rengimo ir įgyvendinimo paslaugas, tarp kurių įeina ir parengtame žemėtvarkos projekte suformuotų žemės, miško sklypų paženklinimas vietoje bei dokumentų žemės nuosavybės teisei įforminti parengimas. Sutartis buvo sudaryta ilgiau kaip trims metams, nenustatant Sutarties galiojimo pasibaigimo termino. Vykdant Sutartį, kiekvienais metais prie Sutarties buvo sudaromi papildomi susitarimai, kuriais buvo patvirtinamos darbų sąmatos ir darbų grafikai. Paskutinis papildomas susitarimas buvo sudarytas 2011-12-30, remiantis kuriuo buvo detalizuota pagal Sutartį 2012 m. teikiamų paslaugų apimtis, įskaitant ir žemės sklypų paženklinimą vietoje ir kadastro duomenų bylų parengimą (ne mažiau kaip 50 bylų). Šalys jokių susitarimų, kuriais būtų nustatytas Sutarties galiojimo pabaigos terminas, dėl Sutarties nutraukimo nesudarė. Vykdydamas tebegaliojančią Sutartį pareiškėjas toliau turėtų žemėtvarkos projekte suformuoti žemės, miško sklypus ženklinti vietoje, rengti dokumentus žemės nuosavybės teisei įforminti bei teikti kitas su tuo susijusias paslaugas. Tačiau pareiškėjas 2013-10-16 gavo iš NŽT skundžiamą įsakymą, kurio 3.3 punktu VĮ Valstybės žemės fondui pavesta atlikti Vilniaus rajono, Kalvelių seniūnijos, Šumsko kadastro vietovės žemės reformos projekte suformuotų žemės, miškų sklypų paženklinimą vietoje ir teikti kitas su tuo susijusias paslaugas. Pareiškėjas mano, kad Įsakymo 3.3 punktas yra neteisėtas, nes paslaugos, kurias pavesta atlikti VĮ Valstybės žemės fondui, įeina į Sutartyje ir 2011-12-30 papildomame susitarime numatytų pareiškėjo teikiamų paslaugų apimtį. Dar tebegaliojant Sutarčiai, nepagrįstai buvo pavesta šiuos darbus atlikti VĮ Valstybės žemės fondui. Todėl Įsakymo 3.3 punktas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.

4Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsiliepime su skundu nesutinka (t. I, b. l. 123–130). Paaiškina, kad skundžiamas įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998-04-23 įsakymu Nr. 207 (toliau – Metodika), jos 86, 94 punktais. Su VĮ Valstybės žemės fondu buvo sudaryta 2012-08-13 paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis Nr. lDPS-(4.27)-488, šiam laimėjus paskelbtą atvirą viešojo pirkimo konkursą „Žemės reformos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimo ir įgyvendinimo paslaugos“. Pareiškėjas žinojo apie tokį konkursą, kadangi jame dalyvavo (kitose pirkimo objekto dalyse). Paslaugos buvo perkamos pagal faktinį poreikį (teikimo laikui, vietai ir apimčiai) ir fiksuotus įkainius. NŽT nebuvo draudimo įstatymų nustatyta tvarka sudaryti paslaugų sutartį su kitu tiekėju (šiuo atveju VĮ Valstybės žemės fondu), konkrečius darbus jam pavedant vykdyti tik atsiradus atitinkamam faktiniam poreikiui. Pareiškėjo 2011-12-30 papildomame susitarime Nr. 48SUD-(14.48.60)-162 nurodytos paslaugos turėjo būti suteiktos iki 2012-12-31. Naujų paslaugų NŽT iš pareiškėjo po šios datos nėra užsakiusi. Remiasi Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.652 straipsnio 4 dalimi, aiškina, kad pareiškėjui neįvykdžius visų darbų iki galutinio termino, t. y. 2012-12-31, NŽT įgyja teisę atsisakyti tolesnio darbų vykdymo ir darbų poreikį formuoti savo nuožiūra teisės aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjas netinkamai aiškina Sutarties sąlygas. Sutarties 7.6 punkte yra numatyta, jog, vadovaujantis Aprašo 3.8 punktu, Sutartis gali būti pratęsta šalių rašytiniu susitarimu. Tai reiškia, kad siekdamos pratęsti Sutartį šalys turėjo sudaryti atskirą rašytinį susitarimą. Pareiškėjas skunde pripažįsta, kad 2011-12-30 susitarimas Nr. 48SUD-(14.48.60)-154 buvo paskutinis Sutarties pakeitimas. Šiame susitarime buvo nurodyti paslaugų atlikimo terminai (vėliausiai iki 2012-12-31). NŽT ne kartą aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė savo valią dėl Sutarties galiojimo nepratęsimo, įvykdžius 2011-12-30 susitarime Nr. 48SUD-(14.48.60)-154 numatytus darbus (buvo sušaukti net trys susirinkimai šiuo klausimu, kuriuose dalyvavo ir pareiškėjo atstovai).

5Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime su skundu nesutinka (t. I, b. l. 95–98).

6Teisme 2014-09-22 gautas pareiškėjo pareiškimas dėl skundo atsisakymo (t. II, b. l. 153). Pareiškėjas nurodo, kad skundo atsisako, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 52 straipsniu, 101 straipsnio 2 punktu ir 102 straipsnio 3 dalimi, jam yra žinomos skundo atsisakymo teisinės pasekmės. Prašo šį prašymą spręsti pareiškėjui nedalyvaujant.

7Pareiškėjo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

8Atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

9Byla nutraukiama.

10ABTĮ 52 straipsnyje nustatyta pareiškėjo teisė atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjo teisė atsisakyti skundo nėra ribojama. ABTĮ 101 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė skundo, išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus, o šis atvejis nėra toks. ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o 4 dalyje nustatyta, kad teismas išaiškina pareiškėjui skundo (pareiškimo) atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar paduotas per kitus asmenis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo pareiškimas dėl skundo atsisakymo tenkinamas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, 149 straipsniu,

Nutarė

12Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Atspindys“ skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjos 2013-10-14 įsakymo Nr. 48VĮ-(14.48.2)-3217 „Dėl Vilniaus rajono, Kalvelių seniūnijos, Šumsko kadastro vietovės Žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ 3.3 punkto panaikinimo atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas.

13Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai