Byla 2-6335-776/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Svetlanai Anusevičienei, dalyvaujant ieškovės UAB „PRO SECURITY“ atstovei advokatei Vandai Laukevičienei, dalyvaujant atsakovui A. G., jo atstovui advokatui Daliui Vaičiuliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „PRO SECURITY“ patikslintą ieškinį atsakovui A. G. dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo A. G. 1637,16 Eur žalos, kurią sudaro 28,96 Eur dėl administracinės baudos sumokėjimo, 608,20 Eur už buhalterinės apskaitos sutvarkymą už 2014 m. vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėn. ir 1 000,00 Eur už visos buhalterinės dokumentacijos sutvarkymą už 2014 m., atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad atsakovas 2011 m. gruodžio 29 d. darbo sutarties, kuri su atsakovu nutraukta 2014 m. gegužės 15 d., galiojimo metu neatidžiai vykdė ir laiku neatliko savo pareigų, t. y. vėluodavo arba visai nepateikdavo Valstybinei mokesčių inspekcijai finansinės atskaitomybės ataskaitų, netinkamai tvarkė buhalterinės apskaitos dokumentus. Ieškovė patirtą žalą kildina iš ieškovei paskirtos 28,96 Eur administracinės baudos už laiku nepateiktą pelno mokesčio deklaraciją, taip pat iš išlaidų, patirtų perkant buhalterinės apskaitos paslaugas. Ieškovė teigia, kad atsakovui kilo materialinė atsakomybė, nes atsakovas neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas, padarė ieškovei žalą.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei taikyti ieškinio senatį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo nuomone, ieškovės prašomos priteisti sumos sietinos su materialine darbuotojo atsakomybe, todėl ieškovė pažeidė ginčo nagrinėjimo tvarką, t. y. ieškovė kreipdamasi tiesiogiai į teismą, nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, kuri yra privaloma. Atsakovas taip pat prašo taikyti 3 mėnesių senaties terminą suteikiantį teisę kreiptis ieškovui dėl pažeistų teisių gynimo. Atsakovas taip pat nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. kovo 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-979-641/2015 šalių ginčas yra išspręstas patvirtinus taikos sutartį. Atsakovas nesutikdamas, kad egzistuoja visos jo materialinės atsakomybės sąlygos, nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad ji patyrė žalą būtent dėl atsakovo kaltos veikos, taip pat nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir ieškovės nurodomos žalos.

6Ieškovės UAB „PRO SECURITY“ atstovė advokatė Vanda Laukevičienė teismo posėdžio metu prašė ieškinį tenkinti visiškai. Ieškovės atstovė paaiškino, kad atsakovas turi atsakyti pagal deliktinės atsakomybės nuostatas. Atstovė nurodė, kad ieškinio senatis praleista dėl ieškovės teisinių žinių stokos bei dėl to, kad atsakovas žodžiu žadėjo sumokėti ieškovės direktoriui paskirtą administracinę baudą.

7Atsakovas A. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Atsakovas paaiškino, kad atskaitomybės dokumentų Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė, nes jie nebuvo patvirtinti vadovo.

8Atsakovo A. G. atstovas advokatas Dalius Vaičiulis teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, nes ieškovė praleido senaties terminą, neįrodė atsakovo kaltės dėl prašomos priteisti žalos. Atstovo nuomone, byla turėtų būti nutraukta, nes ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, be to, ginčas tarp šalių išspręstas kitoje civilinėje byloje, sudarius taikos sutartį. Atstovas taip pat nurodė, kad ieškovė neįrodė 608,20 Eur už buhalterinės apskaitos sutvarkymą už 2014 m. vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėn. ir 1 000,00 Eur už visos buhalterinės dokumentacijos sutvarkymą žalos.

9Ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

10Pažymėtina, kad teisinė ginčo santykio kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Sprendžiant tarp bylos šalių kilusį ginčą, tik tinkamas ginčo santykio teisinis kvalifikavimas ir jį reguliuojančių teisės normų taikymas sudaro pagrindą priimti pagrįstą ir teisėtą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-534/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-225/2013). Todėl nepaisant to, ar procesiniame dokumente nurodytas reikalavimų teisinis pagrindas ir ar jis nurodytas teisingai, bylą nagrinėjantis teismas ex officio privalo nuspręsti, koks įstatymas turi būti taikomas, ir jo pagrindu įvertinti teisinį reiškiamų reikalavimų pagrįstumą (CPK 265 str. 1 d., 270 str. 4 d. 4 p.).

11Teisinė atsakomybė gali būti apibūdinama kaip prievolė, atsirandanti asmeniui, pažeidusiam viešą arba privatų interesą. Priklausomai nuo teisinių santykių pobūdžio teisinė atsakomybė gali būti baudžiamoji, administracinė, civilinė, drausminė arba materialinė. Civilinė atsakomybė apibrėžta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245 straipsnio 1 dalyje kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Tuo tarpu materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas (DK 245 str.). Lietuvos Respublikos darbo kodekso, reglamentuojančio darbo santykius, normos nereglamentuoja civilinės atsakomybės teisinių santykių (DK 1 str. 1 d.), kaip ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normos – Lietuvos Respublikos darbo kodekso normomis reglamentuotų materialinės atsakomybės teisinių santykių (CK 1.1 str.).

12Nagrinėjamu atveju kaip matyti iš bylos duomenų bylos šalis siejo darbo teisiniai santykiai. Atsakovas laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 29 d. iki 2012 m. liepos 30 d. pas ieškovę dirbo apsaugos specialistu-stažuotoju, o 2012 m. liepos 30 d. iki 2014 m. gegužės 15 d. – vyriausiuoju finansininku. Ieškovės pareikštas ieškinys atsakovui dėl žalos atlyginimo grindžiamas iš esmės tuo, kad atsakovas darbo sutarties galiojimo metu neatidžiai ir ne laiku vykdė ir atliko savo kaip vyriausiojo finansininko pareigas. Atsakovo pareiga atlikti vyriausiojo finansininko funkcijas, t. y. organizuoti įmonės buhalterinę apskaitą ir vykdyti visas su tuo susijusias funkcijas, atsirado ne įstatymo, o su ieškove 2011 m. lapkričio 29 d. sudarytos darbo sutarties Nr. 19 pagrindu. Todėl ginčo teisiniams santykiams, teismo vertinimu, taikytinos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, reglamentuojančios darbuotojo materialinę atsakomybę, t. y. priešingai nei nurodo ieškovė, kad taikytinos civilinę deliktinę atsakomybę, reglamentuojančios teisės normos.

13Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą yra realizuojama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Viena iš teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų yra susijusi su tuo, kad, kai konkreti specialaus įstatymo norma nustato tam tikroms bylų kategorijoms išankstinę privalomą sprendimo ne teisme tvarką, asmuo gali kreiptis į teismą ir ginti pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus tik tuomet, kai jis pasinaudoja šia išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Lietuvos Respublikos darbo kodekso 287 straipsnis įtvirtina, jog darbo ginčų komisija yra privalomas ikiteisminis organas, nagrinėjantis individualius darbo ginčus (nesutarimus tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo), jeigu Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ar kiti įstatymai nenustato kitokios individualaus darbo ginčo nagrinėjimo tvarkos. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 2 dalis numato atvejus, kada individualūs darbo ginčai nagrinėjami tiesiogiai teisme, nesikreipiant į darbo ginčų komisiją: tai dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva; dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva; dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo; kitais įstatymų nustatytais atvejais. Pažymėtina, kad atvejų, kai ieškovas gali kreiptis tiesiogiai į teismą, nepasinaudodamas ikiteismine darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, sąrašas nuo 2013-01-01 Lietuvos Respublikos darbo kodekso įtvirtintoje darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos redakcijoje yra susiaurintas, tokiu būdu nuo 2013-01-01 suteikiant platesnius įgaliojimus Darbo ginčų komisijai. Sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 257 straipsnio 5 dalies, 258 straipsnio 3 dalies ir 299 straipsnio nuostatas, tiek darbuotojas, tiek darbdavys dėl materialinės atsakomybės taikymo turėtų kreiptis bendra tvarka individualiems darbo ginčams nagrinėti nustatyta tvarka į darbo ginčus nagrinėjantį organą, netaikant išimties, kai ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka nėra privaloma, t. y. nepriskiriant atskiro materialinio reikalavimo – ginčų dėl žalos, padarytos ryšium su darbo santykiais, atlyginimo prie kitų įstatymų numatytų atvejų, kuriems esant šie ginčai gali būti nagrinėjami tiesiogiai teisme (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-794-560/2013).

14Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2013-01-01 galiojusioje Lietuvos Respublikos darbo kodekso 295 straipsnio 2 dalies 5 punkto redakcijoje buvo numatyta, kad nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami ginčai, kai darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2013-01-01 įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos darbo kodekso 299 straipsnio 2 dalies redakcijoje (priešingai nei galiojusioje iki 2013-01-01) nėra įtvirtinta išimtis nesikreipiant į darbo ginčų komisiją tiesiogiai kreiptis į teismą tais atvejais, kai darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę, laikytina, jog ieškovė, net ir esant nutrūkusiems darbo santykiams, privalo pasinaudoti išankstine ginčo nagrinėjimo darbo ginčų komisijoje tvarka. Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas, priimdamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso XIX skyriaus pakeitimus, aiškiai atsisakė galimybės individualų darbo ginčą, kai darbo santykiai jau nutrūkę, tiesiogiai nagrinėti teisme, tačiau nenumatė pakeitimų, kurie leistų daryti išvadą, kad iš darbo santykių kilęs ginčas tarp darbuotojo ir darbdavio, kai tarp jų darbo santykiai yra pasibaigę, nebelaikytinas individualiu darbo ginču Lietuvos Respublikos darbo kodekso 285 straipsnio prasme. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1279/2014)

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad teismas pareiškimą palieka nenagrinėtą, jeigu ieškovas ar pareiškėjas, kurie kreipėsi į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka. Kaip jau minėta, ieškovės reikalavimai nenagrinėti tiesiogiai teisme, todėl tik išnagrinėjus šį ginčą darbo ginčų komisijoje ir ieškovei visiškai ar iš dalies nesutinkant su jos sprendimu, ginčas gali būti nagrinėjamas teisme. Nors ieškovė yra praleidusi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 289 straipsnio 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą, skaičiuotiną nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie galimai pažeistas jos teises, kreiptis į darbo ginčų komisiją dėl individualaus darbo ginčo nagrinėjimo, privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka ieškovė dar gali pasinaudoti, pateikdama darbo ginčų komisijai motyvuotą prašymą atnaujinti praleistą prašymo nagrinėti individualų darbo ginčą pateikimo terminą, kadangi šis terminas nėra naikinamasis.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, ieškovės reikalavimai atsakovui dėl žalos atlyginimo negali būti nagrinėjami teisme, nes nesilaikyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 287 straipsnio 1 dalyje nustatytos išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir vis dar yra galimybė ja pasinaudoti. Todėl ieškovės ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Todėl iš ieškovės, kaip iš bylą netinkamai (nesikreipiant pirmiausia į darbo ginčų komisiją) inicijavusios šalies, nors ieškovę byloje atstovavo advokatė, atsakovui priteistina 400,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš ieškovės valstybei nepriteisiamos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

20Vadovaujantis LR CPK 87 str. 1 d. 5 p., ieškovei grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 297-298 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį palikti nenagrinėtu.

23Priteisti iš ieškovės UAB „PRO SECURITY“, kodas 125922859, atsakovui A. G., a. k. ( - ), 400,00 Eur (keturių šimtų eurų 00 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

24Grąžinti ieškovei UAB „PRO SECURITY“, kodas 125922859, 48,00 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2015 m. birželio 12 d. per AB SEB banką. Mokesčio grąžinimą pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

25Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Erminijus Baziulis, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 6. Ieškovės UAB „PRO SECURITY“ atstovė advokatė Vanda Laukevičienė... 7. Atsakovas A. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 8. Atsakovo A. G. atstovas advokatas Dalius Vaičiulis teismo posėdžio metu... 9. Ieškinys paliktinas nenagrinėtu.... 10. Pažymėtina, kad teisinė ginčo santykio kvalifikacija, teisės normų... 11. Teisinė atsakomybė gali būti apibūdinama kaip prievolė, atsirandanti... 12. Nagrinėjamu atveju kaip matyti iš bylos duomenų bylos šalis siejo darbo... 13. Pažymėtina, kad teisė kreiptis į teismą yra realizuojama Lietuvos... 14. Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2013-01-01 galiojusioje Lietuvos Respublikos... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 1 punkte... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalyje... 19. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 20. Vadovaujantis LR CPK 87 str. 1 d. 5 p., ieškovei grąžintinas sumokėtas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1... 22. ieškinį palikti nenagrinėtu.... 23. Priteisti iš ieškovės UAB „PRO SECURITY“, kodas 125922859, atsakovui A.... 24. Grąžinti ieškovei UAB „PRO SECURITY“, kodas 125922859, 48,00 Eur... 25. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu...