Byla I-900-386/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Jokubauskaitės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Eglės Kiaurakytės,

2sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ atstovei advokato padėjėjai M. S., atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo bei trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovui A. P. D.,

42013 m. rugpjūčio 29 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, UAB „Resota“, A. K. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

5pareiškėja UAB „Danske lizingas“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą skundu (b. l. 32-36) atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui (toliau – ir atsakovas), tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, UAB „Resota“, A. K., prašydama:

6- panaikinti atsakovo 2013-04-04 sprendimą Nr. (44.6.10.)RS-334 „Dėl juridinio fakto išregistravimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“;

7- įpareigoti atsakovą panaikinti Nekilnojamojo turto registro įrašus apie pareiškėjos ir UAB „Resota“ sudarytą Finansinio lizingo sutartį Nr. 200701F-7604 ir visas su tuo susijusias UAB „Resota“ teises, susijusias su gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), bei su tuo susijusius areštus;

8- įpareigoti atsakovą įregistruoti Finansinio lizingo sutartį Nr. 201301F-11899, sudarytą tarp pareiškėjos ir A. K. dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ).

9Pareiškėja paaiškina, kad su UAB „Resota“ 2007-01-25 sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 200701F-7604, kurios pagrindu pareiškėja perdavė UAB „Resota“ laikinai naudotis ir valdyti jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą, esantį ( - ) ir kurios pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas - sudaryta lizingo (finansinės) nuomos sutartis, nuomos terminas nuo 2007-01-25 iki 2017-01-25. Nurodo, kad 2012-07-17 Turto areštų aktų registro pranešimo apie turto areštą Nr. 2012-002441 pagrindu Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turto apribojimas - areštas (apribota UAB „Resota“ valdymo, disponavimo ir naudojimo teisė, areštuota turtinė teisė), tačiau nei apie areštą, nei apie įregistruotus turto apribojimus pareiškėja informuota nebuvo. UAB „Resota“ pažeidė esminę lizingo sutarties sąlygą - susidarė įsiskolinimas, todėl pareiškėja, vadovaudamasi lizingo sutarties nuostatomis, vienašališkai 2013-03-04 raštu nuo 2013-03-12 nutraukė lizingo sutartį ir 2013-03-14 grąžinimo aktu susigrąžino turtą.

10Pareiškėja nurodo, kad 2013-03-04 sudarius dėl turto finansinio lizingo sutartį Nr. 201301F-11899 su A. K., turtas 2013-03-18 buvo perduotas jam naudotis ir valdyti. Teigia, kad 2013-03-22 prašymu A. K. kreipėsi į atsakovą, prašydamas išregistruoti lizingo sutartį Nr. 200701F-7604 ir įregistruoti kitą lizingo sutartį Nr. 201301F-11899, pateikė šiam prašymui įvykdyti reikalingus dokumentus ir įgaliojimus, tačiau atsakovas ginčijamu sprendimu šį prašymą tenkinti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad „tai galimai pažeistų trečiųjų asmenų, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikomas turto areštas, interesus“. Be to, atsakovo Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėsimo komisija paliko ginčijamą sprendimą galioti, motyvuodama tuo, kad turtinės teisės į turtą yra areštuotos ir gali būti išregistruojamos tik gavus Turto arešto aktų registro pranešimą apie arešto panaikinimą.

11Pareiškėja mano, kad ginčijamu sprendimu atsakovas, kuriam buvo pranešta apie jo tvarkomo registro duomenų pasikeitimą ir pateikti tai pagrindžiantys dokumentai, atsisakė išregistruoti neaktualius ir įregistruoti aktualius, tikrovę atitinkančius duomenis registre, tuo nusižengdamas jo tvarkomo registro įsteigimo ir veiklos tikslams. Teigia, kad prašymą dėl registro duomenų pakeitimo pateikė asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu. Taip pat mano, kad atsakovas, kuriam buvo tinkamai pranešta apie UAB „Resota“ turtinių teisių į turtą pasibaigimą ir pateikti tai pagrindžiantys dokumentai, nepagrįstai atsisakė išregistruoti pasibaigusį juridinį faktą, motyvuodamas ginčijamą sprendimą tuo, kad iš lizingo sutarties kylančios turtinės teisės yra areštuotos. Nurodo, kad atsakovui buvo tinkamai atskleista, kad UAB „Resota“ turtinės teisės į turtą yra pasibaigusios, todėl atsakovas privalėjo ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo A. K. kreipimosi imtis priemonių kaip įmanoma skubiau panaikinti niekinius įrašus jo tvarkomame registre apie neegzistuojantį objektą ir jo areštą ir, atitinkamai, informuoti apie tai Turto arešto aktų registrą. Nurodo, kad prašomo įregistruoti juridinio fakto atsakovas ne tik neįregistravo, bet ir nepateikė jokių savo sprendimo motyvų, tokiu būdu pažeisdamas pareiškėjos teisę disponuoti turtu ir A. K. teisę nevaržomai naudotis turtu ir jį valdyti, išviešinant šį faktą prieš trečiuosius asmenis.

12Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 73-75) nurodo, kad su skundo reikalavimais nesutinka, mano, kad skundas yra nepagrįstas ir netenkintinas. Atsakovas nurodo, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas, įrašant naujus registro duomenis arba pakeičiant esamus, neturi teisės daryti savarankiškas išvadas aiškinant arba interpretuojant pateiktų dokumentų turinį. Teigia, kad pagrindinis motyvas atsisakyti išregistruoti ir įregistruoti juridinį faktą yra UAB „Resota“ turtinės teisės (nuomos teisės) areštas. Paaiškina, kad juridinis faktas apie areštą įregistruojamas ar išregistruojamas tik gavus Turto arešto aktų registro pranešimus. Nurodo, kad Turto arešto aktų registro įstatymo 4 straipsnis numato, jog tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre ir nei teritorinis registratorius, nei Centrinis registratorius nesprendžia, ar esant paviešintam turtinės teisės areštui pareiškėja turėjo teisę nutraukti finansinio lizingo sutartį su UAB „Resota“ bei sudaryti naują finansinio lizingo sutartį su A. K., tačiau nustatęs Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 7 punkte nurodytą aplinkybę (įstatymai (šiuo atveju Turto arešto aktų registro įstatymas) nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre) pagrįstai atsisakė išregistruoti UAB „Resota“ turtinę teisę.

13Atsakovas nurodo, kad vykdant valstybės įmonės Registrų centro pavedimą Klaipėdos filialui, atsiliepimas į pareiškėjo skundą pateikiamas ir už tretįjį suinteresuotą asmenį Valstybės įmonės Registrų centrą.

14Tretysis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į pareiškėjos skundą (b. l .72) nurodo, kad su skundu ir jame išdėstytais motyvais bei reikalavimais sutinka pilna apimtimi ir prašo jį tenkinti analogiškais kaip ir pareiškėjos motyvais, pateiktais skunde.

15Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ atstovė advokato padėjėja M. S. palaiko skundą ir prašo jį tenkinti jame iš dėstytų motyvų ir argumentų pagrindu.

16Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo bei trečiojo suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro atstovas A. P. D. palaiko atsiliepimą į pareiškėjos skundą ir prašo šį skundą netenkinti atsiliepime nurodytų motyvų ir argumentų pagrindu.

17Kiti proceso dalyviai į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėta iš esmės šiems proceso dalyviams nedalyvaujant teismo posėdyje.

18Skundas tenkintinas iš dalies.

19Nagrinėjamas administracinis ginčas iš esmės kilo dėl atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimo Nr. (44.6.10.)RS-334 „Dėl juridinio fakto išregistravimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“ (b. l. 61) (toliau – ir ginčijamas sprendimas), kuriuo nuspręsta prašymo išregistruoti Nekilnojamo turto registre juridinį faktą – sudaryta nuomos sutartis pastatui – gyvenamam namui, unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu: ( - ) (registro Nr. ( - )), nuomininkas – uždaroji akcinė bendrovė „Resota“ ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre juridinį faktą – sudaryta nuomos sutartis pastatui – gyvenamajam namui , unikalus Nr. ( - ), esančiam adresu: ( - ) (registro Nr. ( - )), nuomininkas – A. K., netenkinti.

20Faktinės bylos aplinkybės

21Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja UAB „Danske lizingas“ (anksčiau – UAB „Sampo banko lizingas“) ir tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Resota“ 2007-01-25 sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 200701F-7604 (toliau – ir Lizingo sutartis) (b. l. 37), pagal kurią UAB „Danske lizingas“ įsipareigojo perduoti UAB ,,Resota“ valdyti ir naudoti nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį pastatą su nuomojamu žemės sklypu, adresu ( - ), unik. Nr. ( - ) (toliau – ir ginčo pastatas), o UAB ,,Resota“ įsipareigojo mokėti UAB „Danske lizingas“ įmokas už perduotą turtą. Šios Lizingo sutarties pagrindu Nekilnojamojo turto registre 2007-02-20 įregistruota UAB ,,Resota“ nuomos teisė į ginčo pastatą (b. l. 76-77).

22Vilniaus apygardos teismo 2012-07-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5254-464/2012 (b. l. 96-98) nutarta areštuoti UAB „Resota“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šį turtą parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, ir tik nesant šio turto ar esant jo nepakankamai – areštuoti pinigines lėšas, priklausančias UAB „Resota“, esančias pas ją ar trečiuosius asmenis 1025598,37 EUR (3538314,37 Lt) sumai.

232012-07-17 turto arešto aktu Nr. 2012002441 (b. l. 53-60) vykdant Vilniaus apygardos teismo 2012-07-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5254-464/2012, be kita ko, neterminuotai areštuota ir turtinė teisė į ginčo pastatą pagal Lizingo sutartį (b. l. 56). Turto arešto aktų registro pranešimo Nr. 4262401; -332 apie 2012-07-17 turto arešto akto Nr. 2012-002441 įregistravimą pagrindu Nekilnojamojo turto registre 2007-02-20 įregistruotas areštas, kuriuo apribota UAB „Resota“ valdymo, disponavimo ir naudojimo teisė, areštuota turtinė teisė į ginčo pastatą (b. l. 76-77).

24UAB „Danske lizingas“ 2013-03-04 raštu Nr. liz1300250 „Dėl sutarties nutraukimo“ (b. l. 42) pranešė UAB ,,Resota“, kad vadovaujantis finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7604 bendrosios dalies 18.1.3 punktu nutraukia su UAB „Resota“ sudarytą sutartį nuo 2013-03-12 bei reikalauja iki 2013-03-12 17.00 val. įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus pagal sutartį, t. y. sumokėti 419351,13 Lt arba, vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 19.1 punktu, ne vėliau kaip iki 2013-03-19 15.00 val. perduoti turtą UAB „Danske lizingas“. 2013-03-14 turto grąžinimo aktu „Prie finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7604“ (b. l. 43) UAB „Resota“ patvirtino, jog Lizingo sutartis nutraukta vienašališkai pagrįstai ir teisėtai bei grąžino UAB “Danske lizingas“ ginčo pastatą.

25Pareiškėja UAB „Danske lizingas“ ir tretysis suinteresuotas asmuo A. K. 2013-03-04 sudarė finansinio lizingo sutartį Nr. 201301F-11899 (b. l. 44-50), pagal kurią UAB „Danske lizingas“ įsipareigojo perduoti A. K. valdyti ir naudoti nuosavybės teise priklausantį ginčo pastatą su nuomojamu žemės sklypu, o A. K. įsipareigojo mokėti UAB „Danske lizingas“ įmokas už perduotą turtą. 2013-03-18 turto perdavimo aktu „Prie finansinio lizingo sutarties Nr. 20130F-11899“ (b. l. 51) UAB „Danske lizingas“ perdavė A. K. laikinai naudotis ir valdyti ginčo pastatą.

26Atsakovas VĮ Registrų centras atsakydamas į trečiojo suinteresuoto asmens A. K. 2013-03-22 prašymą Nr. 4936189 išregistruoti Nekilnojamo turto registre juridinį faktą – sudarytą nuomos sutartį ginčo pastatui, nuomininkas – uždaroji akcinė bendrovė „Resota“ ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre juridinį faktą – sudarytą nuomos sutartį ginčo pastatui, nuomininkas – A. K., 2013-04-04 priėmė ginčijamą sprendimą. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo (toliau – ir NTRĮ) 29 straipsnio 7 punktu ir motyvuojamas tuo, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turto apribojimas – areštas, areštuota turtinė teisė ir tuo, kad vadovaujantis Turto arešto aktų registro įstatymo nuostatomis išregistravus juridinį faktą – sudaryta nuomos sutartis, būtų pakeista turtinės teisės į daiktą padėtis, bei tuo, kad kito juridinio fakto – sudaryta kita nuomos sutartis, įregistravimas galimai pažeistų trečiųjų asmenų, kurių reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikomas turto areštas, teises.

27VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi UAB „Danske lizingas“ skundą, 2013-05-09 priėmė sprendimą Nr. 127 (b. l. 62-63), kuriuo nusprendė šioje byloje ginčijamą sprendimą palikti nepakeistą ir kuriame konstatavo, kad juridinis faktas apie areštą įregistruojamas ir išregistruojamas tik gavus Turto arešto aktų registro pranešimus bei, kad tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo jo akto įregistravimo Turto arešto aktų registre, todėl nustačius NTRĮ 29 straipsnio 7 punkte nurodytą aplinkybę (įstatymai (šiuo atveju Turto arešto aktų registrų įstatymas) nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre) pagrįstai atsisakė išregistruoti UAB „Resota“ turtinę teisę.

28Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.

29Atsižvelgiant į nurodytas ginčo aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamam administraciniam ginčui yra aktualus ne fakto nustatymo, o teisės taikymo klausimas. Pasisakydama dėl teisės normų taikymo šioje administracinėje byloje, teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, todėl, spręsdamas Nekilnojamojo turto registro klausimus, privalo vadovautis specialiu tokio pobūdžio jo veiklą reglamentuojančiu Nekilnojamojo turto registro įstatymu. Atsakovas ginčijamą sprendimą grindė NTRĮ 29 straipsnio 7 punktu, kuriame nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, kad įstatymai nenumato galimybės prašomas įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus ar juridinius faktus registruoti nekilnojamojo turto registre.

30NTRĮ 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė; įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. NTRĮ 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre įregistruotų daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą ir juridinių faktų išregistravimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai. NTRĮ 22 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą, juridinius faktus patvirtinantys dokumentai, kuriais remiantis šios teisės, jų suvaržymai bei juridiniai faktai registruojami nekilnojamojo turto registre, yra rašytiniai sandoriai.

31Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 48 punkte nustatyta, kad Registre registruojami juridiniai faktai, nurodyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje; šie juridiniai faktai registruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše darant žymą apie juridinį faktą. Nuostatų 62 punkte nustatyta, kad prašymas išregistruoti juridinį faktą registruojamas ir nagrinėjamas ta pačia tvarka ir terminais, kaip ir prašymas išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį. Nuostatų 61 punkte nustatyta, kad juridiniai faktai išregistruojami ir žymos registre panaikinamos gavus įgaliotos institucijos ar suinteresuoto asmens prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, patvirtinančius įregistruoto juridinio fakto pasibaigimą arba pasikeitimą.

32Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamai bylai yra svarbu išaiškinti, ar trečiojo suinteresuoto asmens A. K. pateiktas atsakovui 2013-03-22 prašymas (kartu su juo pateikti dokumentai) atitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, t. y. išaiškinti, ar pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ aukščiau nurodytas prašymo išregistruoti juridinį faktą pagrindimas šios teisės normos taikymo požiūriu gali būti laikomas pakankamu pagrindu patenkinti minėtą prašymą. Iš ginčijamo sprendimo ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2013-05-09 sprendimo Nr. 127 matyti, kad tretysis suinteresuotas asmuo A. K. dokumentais, patvirtinančiais, kad juridinis faktas pasibaigė, laikė Lizingo sutarties nutraukimo faktą, patvirtinantį 2013-03-14 turto grąžinimo aktą „Prie finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7604“, kuriuo iš UAB ,,Resota“ ginčo pastatas perduotas savininkei UAB ,,Danske lizingas“ ir kuriuo UAB „Resota“ patvirtino, jog Lizingo sutartis nutraukta vienašališkai pagrįstai ir teisėtai.

33Aiškindama Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, teisėjų kolegija pažymi, kad joje kalbama apie įstatymų nustatytus dokumentus, patvirtinančius, kad atitinkamas juridinis faktas (šiuo atveju paminėta finansinio lizingo sutartis) yra pasibaigęs. Tokia nuoroda į įstatymų nustatytus dokumentus yra blanketinė, todėl nagrinėjamai bylai yra aktualus sutartinių santykių nutraukimą (pasibaigimą) reglamentuojančių Civilinio kodekso (toliau – ir CK) normų taikymo klausimas. Pasisakydama šiuo klausimu, teisėjų kolegija pažymi, kad sutarties nutraukimo bendruosius pagrindus nustato CK 6.217 straipsnis, kurio 1 dalyje nurodyta sutarties šalių teisė nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal šio straipsnio 4 dalį, kitais šiame straipsnyje nenumatytais pagrindais sutartį galima nutraukti tik teismo tvarka pagal suinteresuotos šalies ieškinį, o pagal jo 5 dalį, vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais.

34Nagrinėjamoje situacijoje yra aktualus CK 6.217 straipsnio 5 dalies taikymo klausimas. Šios teisės normos taikymo kontekste pažymėtina, kad Lizingo sutartyje aptarta (numatyta) vienašališko sutarties nutraukimo galimybė, be to, nėra duomenų, kad Lizingo sutarties nutraukimas ar ginčo pastato perdavimas savininkei UAB „Danske lizingas“ būtų ginčijamas, todėl laikytina, kad Lizingo sutartis nutraukta teisėtai pagal CK reikalavimus – tarp jų ir CK 6.574 straipsnio nuostatas, reglamentuojančias lizingo sutarties nutraukimą, bei pačioje Lizingo sutartyje numatytas sąlygas. Taigi registro tvarkytojui trečiojo suinteresuoto asmens A. K. pateiktas 2013-03-22 prašymas CK 6.217 straipsnio 5 dalies, o tuo pačių ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalies taikymo požiūriu pripažintinas pagrįstu, kadangi tokio Lizingo sutarties nutraukimo faktą patvirtinančio dokumento, t. y. 2013-03-14 turto grąžinimo akto „Prie finansinio lizingo sutarties Nr. 200701F-7604“, pakako išregistruoti juridinį faktą apie Lizingo sutarties sudarymą, nes jos (Lizingo sutarties) nebeliko.

35Turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – ir TAARĮ) 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad turto areštas yra įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis taikomas priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba atskirų jos sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas apribojimas, siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ir nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorių reikalavimų patenkinimą, kitų reikalavimų ir įsipareigojimų įvykdymą. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2012-07-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-5254-464/2012 (b. l. 96-98) nutarta areštuoti UAB „Resota“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šį turtą parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, ir tik nesant šio turto ar esant jo nepakankamai – areštuoti pinigines lėšas, priklausančias UAB „Resota“, esančias pas ją ar trečiuosius asmenis 1025598,37 EUR (3538314,37 Lt) sumai. Ginčo pastatas UAB „Resota“ nuosavybės teise nepriklausė nei priimant, nei vykdant Vilniaus apygardos teismo 2012-06-16 nutartį, todėl nei pagal Nekilnojamojo turto registrą, nei pagal Turto arešto aktų registrą ginčo pastatas nėra ir negalėjo būti areštuotas, areštuota tik trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Resota“ turtinė teisė į nekilnojamąjį turtą, kurios nebeliko nutraukus Lizingo sutartį, tad atsakovų argumentas, jog dėl turto arešto akto atsisakytina išregistruoti juridinį faktą yra nepagrįstas. Klausimas ar Vilniaus apygardos teismui priėmus nutartį areštuoti nuosavybės teise priklausantį turtą ir tik šio turo nesant arba esant jo nepakankamai - areštuoti pinigines lėšas, galėjo būti įregistruotas areštas turtinei teisei į nekilnojamąjį turtą, t. y. nuomos teisei, šioje byloje nesprendžiamas. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalies taikymo prasme nagrinėjamai bylai nėra reikšmingos Turto arešto aktų registro įstatymo nuostatos, nes turto arešto bei tokio arešto akto registravimo Turto arešto aktų registre ir juridinių faktų registravimo Nekilnojamojo turto registre institutai yra savarankiški ir (bylai aktualiu aspektu) tarpusavyje nekonkuruoja.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinių faktų įregistravimas ir išregistravimas Nekilnojamojo turto registre vykdomi nustačius teisės aktuose reglamentuojamas sąlygas ir kriterijus tam tikram sprendimui priimti bei laikantis teisės aktuose nustatytų procedūrų. Teismas negali viešojo administravimo instituciją įpareigoti priimti konkretų sprendimą, todėl negali būti tenkinamas pareiškėjų prašymas įpareigoti atsakovą panaikinti Nekilnojamojo turto registro įrašus apie pareiškėjos ir UAB „Resota“ sudarytą finansinio lizingo sutartį Nr. 200701F-7604 ir visas su tuo susijusias UAB „Resota“ teises, susijusias su gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), bei su tuo susijusius areštus ir įregistruoti Finansinio lizingo sutartį Nr. 201301F-11899, sudarytą tarp pareiškėjos ir A. K. dėl gyvenamojo namo, esančio ( - ).

37Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies: skundžiamas atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimas Nr. (44.6.10.)RS-334 „Dėl juridinio fakto išregistravimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“ naikintinas ir atsakovas įpareigojamas iš naujo išnagrinėti trečiojo suinteresuoto asmens A. K. 2013-03-22 prašymą Nr. 4936189.

38Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

39tenkinti iš dalies pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ skundą atsakovui VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centrui, UAB „Resota“, A. K. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus;

40panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2013-04-04 sprendimą Nr. (44.6.10.)RS-334 „Dėl juridinio fakto išregistravimo ir įregistravimo nekilnojamojo turto registre“;

41įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą iš naujo išnagrinėti trečiojo suinteresuoto asmens A. K. 2013-03-22 prašymą Nr. 4936189.

42Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ atstovei advokato... 4. 2013 m. rugpjūčio 29 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi... 5. pareiškėja UAB „Danske lizingas“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi... 6. - panaikinti atsakovo 2013-04-04 sprendimą Nr. (44.6.10.)RS-334 „Dėl... 7. - įpareigoti atsakovą panaikinti Nekilnojamojo turto registro įrašus apie... 8. - įpareigoti atsakovą įregistruoti Finansinio lizingo sutartį Nr.... 9. Pareiškėja paaiškina, kad su UAB „Resota“ 2007-01-25 sudarė finansinio... 10. Pareiškėja nurodo, kad 2013-03-04 sudarius dėl turto finansinio lizingo... 11. Pareiškėja mano, kad ginčijamu sprendimu atsakovas, kuriam buvo pranešta... 12. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjos... 13. Atsakovas nurodo, kad vykdant valstybės įmonės Registrų centro pavedimą... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo A. K. atsiliepimu į pareiškėjos skundą (b. l... 15. Teismo posėdžio metu pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ atstovė... 16. Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo bei trečiojo suinteresuoto... 17. Kiti proceso dalyviai į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie teismo posėdžio... 18. Skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Nagrinėjamas administracinis ginčas iš esmės kilo dėl atsakovo VĮ... 20. Faktinės bylos aplinkybės... 21. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja UAB „Danske... 22. Vilniaus apygardos teismo 2012-07-16 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 23. 2012-07-17 turto arešto aktu Nr. 2012002441 (b. l. 53-60) vykdant Vilniaus... 24. UAB „Danske lizingas“ 2013-03-04 raštu Nr. liz1300250 „Dėl sutarties... 25. Pareiškėja UAB „Danske lizingas“ ir tretysis suinteresuotas asmuo A. K.... 26. Atsakovas VĮ Registrų centras atsakydamas į trečiojo suinteresuoto asmens... 27. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija,... 28. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.... 29. Atsižvelgiant į nurodytas ginčo aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamam... 30. NTRĮ 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registre... 31. Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto... 32. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamai bylai yra svarbu išaiškinti, ar... 33. Aiškindama Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalį,... 34. Nagrinėjamoje situacijoje yra aktualus CK 6.217 straipsnio 5 dalies taikymo... 35. Turto arešto aktų registro įstatymo (toliau – ir TAARĮ) 2 straipsnio 3... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad juridinių faktų įregistravimas ir... 37. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių... 38. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 39. tenkinti iš dalies pareiškėjos UAB „Danske lizingas“ skundą atsakovui... 40. panaikinti atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2013-04-04... 41. įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą iš naujo... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...