Byla A8.-871-418/2020

1Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų teisėja Leonora Jakubauskienė, sekretoriaujant Vaidai Šukienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. Č., jo atstovei advokatei Romai Katilovskienei, institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą – Vilniaus teritorinės muitinės, atstovei R. D.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo A. Č., asmens kodas ( - ), gimusio ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, dirbančio ( - ), administracinio nusižengimo bylą.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto vyresnysis inspektorius E. N. 2019 m. lapkričio 22 d. A. Č. surašė administracinio nusižengimo protokolą dėl to, kad 2019 m. lapkričio 22 d. apie 14.10 val. iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respublikos Raigardo kelio postą atvyko maršrutinis autobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), maršrutu „Druskininkai – Gardinas“, vairuojamas A. Č.. Autobusas buvo nukreiptas detaliam tikrinimui. Atliekant autobuso „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), muitinį tikrinimą buvo rasta nuo muitinio tikrinimo slėpti 500 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis „NZ10“. Cigaretės buvo pritvirtintos magnetų pagalba prie automobilio dugno, taip pat buvo pritvirtinta sekimo prietaisas (GPS). Protokole nurodyta, kad šiuo savo veiksmu A. Č. pažeidė 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 952/2013, nustatančio Sąjungos muitinės kodeksą, 139 straipsnio 1 dalies a punktą. Sulaikytų prekių vertė 1 725 Eur. Tokiais veiksmais A. Č. kaltinamas padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 208 straipsnio 2 dalyje.

5Institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą – Vilniaus teritorinės muitinės, atstovė R. D. teismo posėdyje paaiškino, jog mano, kad administracinį nusižengimą padarė autobuso vairuotojas arba be jo žinios niekas negalėjo tokio nusižengimo padaryti, nes nuimti cigaretes buvo galima tik vairuotojui žinant ir tik konkrečioje, sutartoje vietoje, todėl prašo A. Č. patraukti administracinėn atsakomybėn pagal ANK 208 straipsnio 2 dalį ir paskirti sankcijoje numatyto dydžio baudą ir priteisti valstybės naudai dalį autobuso vertės.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Č. kaltu padaręs nusižengimą neprisipažino.

7Administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

8Pagal ANK 5 straipsnio 1 dalį, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį nustatyta administracinė nuobauda, požymius. Tokiu būdu neabejotina, kad asmens padaryta veika pripažįstama administraciniu nusižengimu, kai įrodoma, kad asmens veiksmuose yra administracinio nusižengimo, nustatyto ANK specialiojoje dalyje, sudėtis. Kad asmuo būtų pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, turi būti surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę. Vadovaujantis ANK 569 straipsnio nuostatomis, įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Remiantis komentuojamo straipsnio 4 dalimi, teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės bei įrodymų šaltinių patikimumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. kovo 5 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-5-489/2019).

9Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo sudėtis. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir administracinei nuobaudai skirti. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai, ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią turi būti skiriama nuobauda. Sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu nekaltumo prezumpcijos principu ir iš jo išplaukiančiu in dubio pro reo principu, pagal kurį visos abejonės bei neaiškumai, kurie negali būti pašalinti, aiškintini traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-78-788/2016).

10ANK 208 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, <...>, gabenimą per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų vertė viršija penkis bazinius bausmių ir nuobaudų dydžius, bet neviršija penkiasdešimt bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių. ANK 208 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, kurio padarymu yra kaltinamas A. Č., gali būti padaromas veikiant tik tiesiogine tyčia. ANK 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad administracinis nusižengimas yra padarytas tiesiogine tyčia, jeigu: 1) jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį ir norėjo taip veikti; 2) jį darydamas asmuo suvokė pavojingą veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti kodekse numatytų padarinių, ir jų norėjo. Teismas pažymi, kad teismų praktikoje kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik paties atsakomybėn patraukto asmens prisipažinimu padarius įstatymo uždraustą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos nulėmė veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama. Kaltės forma, rūšis, jos turinys – subjektyvieji (vidiniai-psichiniai) veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi tiriant, įvertinant ir išorinius (objektyviuosius) veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. Taigi, apie kaltę – psichinį kaltininko santykį su veika bei jos padariniais – gali būti sprendžiama ir pagal nustatytas objektyvias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-498-746/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-193-895/2016).

11Nagrinėjamu atveju Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto vyresnysis inspektorius Ernestas Narkevičius 2019 m. lapkričio 22 d. A. Č. surašė administracinio nusižengimo protokolą dėl to, kad 2019 m. lapkričio 22 d. apie 14.10 val. iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respublikos Raigardo kelio postą atvykusiame maršrutiniame autobuse „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Č., atlikus muitinį tikrinimą buvo rasta 500 pakelių nedeklaruotų cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis „NZ10“, kurie buvo pritvirtinti magnetų pagalba prie automobilio dugno, taip pat buvo pritvirtinta sekimo prietaisas (GPS). Administracinio nusižengimo bylos ir prijungtos administracinio nusižengimo bylos Nr. A8.-19-418/2020 medžiaga bei teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Č. dirba ( - ) vairuotoju. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo tiek surašius administracinio nusižengimo protokolą, tiek teismo posėdyje savo kaltės nepripažino, paaiškino, kad 2019 m. lapkričio 22 d. rytą turėjo vežti keleivius maršrutu Druskininkai-Gardinas. Atvykus į darbo vietą suteiktas autobusas „Setra“, kurio garažinis Nr. 54, neužsivedė, nekrovė generatorius, todėl jam buvo suteiktas kitas autobusas – „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), kuriuo ir vežė keleivius. Atvykęs į Gardino autobusų stotį išlaipino keleivius, autobusą pastatė autobusų stoties aikštelėje ir išėjo pasivaikščioti į miestą. Kartais vis grįždavo į autobusą pasidėti daiktų. Maždaug po 4 valandų, apie 12.40 val., reikėjo važiuoti atgal į Druskininkus. Privažiavęs prie keleivių įlaipinimo aikštelės, sulaipino keleivius, jų buvo 7-8 žmonės ir vyko į muitinę. Baltarusijos muitinėje viskas vyko sklandžiai, o Lietuvos muitinėje autobusas buvo nukreiptas detaliam tikrinimui. Buvo rastos cigaretės, pritvirtintos prie autobuso dugno labai stipriais magnetais ir sekimo prietaisas. Nusižengimo nepadarė, neturėjo jokių fizinių galimybių tai padaryti, nes neįmanoma taip supakuotas cigaretes pritvirtinti magnetais prie autobuso dugno tik pasilenkus prie autobuso, kadangi yra labai mažas tarpas tarp žemės ir autobuso, o tų dėžių niekaip neįmanoma būtų prastumti, tai galima padaryti tik užvarius autobusą ant duobės. ( - ) vairuotojų darbo paskyra 2019 m. lapkričio 22 d. bei ( - ) dispečerės-kasininkės O. S. tarnybinis pranešimas patvirtina, kad A. Č. buvo paskirtas 2019 m. lapkričio 22 d. vykti maršrutu M-8, transporto priemone – autobusu ( - ), kurio garažinis Nr. 54, tačiau atvykęs ryte pildyti maršrutą planuotas autobusas buvo sugedęs (neužsivedė), todėl buvo pakeistas į kitą autobusą, kurio garažinis Nr. 66 (( - )), su kuriuo išvyko pildyti maršruto. Iš 2019 m. lapkričio 22 d. kelionės lapo Nr. 2457135 matyti, kad A. Č. vairuodamas autobusą valst. Nr. ( - ), kurio garažinis Nr. 66, maršrutu Druskininkai‑Gardinas, pagal tvarkaraštį turėjo išvykti iš Druskininkų 6.35 val., išvyko 6.55 val., į Gardiną atvyko 8.40 val., išvyko 12.40/13.40 val. Liudytojas, Vilniaus teritorinės muitinės Raigardo kelio posto vyresnysis inspektorius, E. N. parodė, kad 2019 m. lapkričio 22 d. į Raigardo kelio postą atvyko maršrutinis autobusas su žmonėmis. Atliekant muitinį tikrinimą žmonės buvo išlaipinti, patikrinti žmonių asmeniniai daiktai, toliau tikrinant maršrutinį autobusą, jis buvo nukreiptas detaliam tikrinimui į detalaus tikrinimo angarą. Patikrinus autobuso saloną, bagažinės skyrių, akcizinių prekių nerasta, tačiau patikrinus autobusą iš duobės, buvo aptikti ryšuliai, apvynioti juoda polietileno plėvele, pritvirtinti magnetais. Bendras kiekis buvo 50 blokų cigarečių. Taip pat buvo aptiktas GPS prietaisas. Aptikus akcizines prekes, informuotas pamainos viršininkas ir posto viršininkas. Ryšuliai buvo nemaži, magnetai labai stiprūs. A. Č. suradus cigaretes paaiškino, kad nieko nežino, cigaretės yra ne jo. Mano, kad stovint autobusui su dėže po autobusu palįsti ir rastų ryšulių prikabinti nesugebėtų. Taigi tiek iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimų, tiek iš administracinio nusižengimo bylos medžiagos matyti, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo 2019 m. lapkričio 22 d. transporto priemonę – autobusą „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), apie 6.55 val. vairavo iš Druskininkų į Gardiną, o vėliau, apie 12.40 val., iš Gardino į Druskininkus, vykdydamas darbines funkcijas su jam tą patį rytą darbdavio suteikta transporto priemone. Byloje duomenų, kad prieš vykdamas nurodytu maršrutu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo būtų galėjęs pasirinkti darbo transporto priemonę, nėra, kaip ir nėra duomenų, jog vykdamas maršrutu „Druskininkai – Gardinas“ ar maršruto eigoje administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo būtų turėjęs galimybę prie autobuso dugno pritvirtinti dėžes su rastomis cigaretėmis. Aptartos aplinkybės patvirtina administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimus, kad jis apie prie autobuso buvusias pritvirtintas cigaretes nieko nežinojo, o duomenų, kurie patvirtintų priešingą, t. y. jog A. Č. apie gabenamas cigaretes žinojo ar galėjo žinoti, byloje nėra, todėl laikytina, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens versija dėl nežinojimo apie cigarečių gabenimą yra tikėtina, kas leidžia abejoti jo kalte šioje byloje. Įvertinus visus byloje surinktus ir teismo posėdžio metu ištirtus įrodymus, vadovaujantis principu, kad abejonės turi būti vertinamos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai, darytina išvada, jog byloje surinktų įrodymų nepakanka vienareikšmiškai išvadai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo A. Č. žinojo, jog neteisėtai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabena cigaretes, taip darydamas administracinį nusižengimą, numatytą ANK 208 straipsnio 2 dalyje. Kaip minėta, duomenų, kuriais remiantis tik galima manyti, kad teisės pažeidimas galėjo būti padarytas, nepakanka išvadoms apie asmens kaltumą padaryti ir skirti administracinę nuobaudą, o vien tik institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, daromomis prielaidomis dėl A. Č. kaltės, iš esmės įrodymais nepaneigiant jo keliamos versijos, teismas negali remtis. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, administracinio nusižengimo teisena A. Č. atžvilgiu dėl nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 2 dalyje, nutrauktina, nesant administracinio nusižengimo požymių (ANK 2 straipsnio 4 dalis, 591 straipsnio 1 dalis).

12Nors byloje neįrodyta, kad administracinį nusižengimą padarė A. Č., tačiau prie transporto priemonės „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), rastų pritvirtintų cigarečių apyvarta Lietuvos Respublikoje yra uždrausta, todėl 500 pakelių cigarečių „NZ10“, konfiskuotini (ANK 29 straipsnio 3 dalis). Prie transporto priemonės „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), rasto pritvirtinto sekimo prietaiso (GPS) savininkas nėra žinomas, todėl jis taip pat konfiskuotinas.

13Be to, iš 2019 m. lapkričio 22 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolo matyti, kad iš administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens A. Č. taip pat buvo paimta transporto priemonė –autobusas ir transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. ( - ). Transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. ( - ) patvirtina, jog transporto priemonė – autobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso „Danske Bank“ A/S, o transporto priemonės valdytojas yra ( - ), kuris autobusą suteikė administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui darbinėms funkcijoms atlikti. Įvertinus tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 208 straipsnio 2 dalyje, neįrodyta, tai, kad transporto priemonė „Mercedes-Benz Sprinter“, valst. Nr. ( - ), priklauso trečiajam asmeniui, o byloje duomenų, kad transporto priemonės savininkas ar valdytojas žinojo ar turėjo žinoti apie transporto priemonėje paslėptas ir ja gabenamas cigaretes nėra, teismas sprendžia, kad transporto priemonės, kaip nusižengimo padarymo įrankio, konfiskavimas būtų teisiškai nepagrįstas, todėl transporto priemonės nekonfiskuotina.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 636, 646 straipsniais,

Nutarė

15administracinio nusižengimo teiseną A. Č. atžvilgiu dėl administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 208 straipsnio 2 dalyje padarymo, nutraukti.

16Konfiskuoti 500 pakelių cigarečių „NZ10“, paimtų iš A. Č. pagal 2019 m. lapkričio 22 d. daiktų ir dokumentų paėmimo protokolą ir sekimo prietaisą (GPS), paimtą pagal 2019 m. lapkričio 30 d. prekių sulaikymo protokolą Nr. 9VK8002124.

17Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per bet kuriuos Alytaus apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai