Byla 2-1183-372/2010

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Kristinai Bagdonienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Petrui Labanauskui, atsakovo atstovei A. P., žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „AR10“ ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Luidas“, išvadą duodanti institucija Viešųjų pirkimų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl supaprastinto atviro konkurso viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2Ieškovo atstovas prašo panaikinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2010-07-02 sprendimą dėl konkurso dalyvio UAB „AR10“ pasiūlymo atmetimo bei 2010-07-16 sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo, pasiūlymų eigos ir laimėtojo UAB „Luidas“ nustatymo. Jis nurodė, kad atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialinio parko įrengimo darbai“. Ieškovas buvo pripažintas atitinkančiu kvalifikacinius reikalavimus ir pasiūlęs mažiausią kainą. 2010-07-02 jis gavo atsakovo raštą, kuriame nurodyta, kad komisija atmetė ieškovo pasiūlymą, kadangi jis neatitiko pirkimo dokumentuose nustatyto reikalavimo – lokalinėse sąmatose buvo nurodyti kiti skaičiai. Atstovas nurodo, kad šie skaičių neatitikimai atsirado dėl aritmetinių-techninių klaidų. Komisija neatmetė ieškovo aritmetinių-techninių klaidų paaiškinimo, o ieškovas jas ištaisė ir paaiškino savo pasiūlymą, nepakeisdamas jo kainos. Tačiau komisija, pati pareikalavusi paaiškinimo, vėliau ieškovą pašalino iš konkurso. Ieškovas pateikė pretenziją, tačiau ji 2010-07-13 buvo atmesta. Atsakovas pažeidė įstatymus, kadangi 2010-07-16 priėmė sprendimą dėl UAB „Luidas“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu ir pakvietimo jį sudaryti rangos sutartį. Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nuostatas ir sudarė pirkimo sutartį su didesnę kainą pasiūliusiu konkurso dalyviu, pažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus.

3Atsakovo atstovė nesutiko su ieškovo reikalavimais. Ji nurodė, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas dėl to, jog jis koregavo duomenis, kai komisija paprašė pasiaiškinti, kodėl lokalinių sąmatų duomenys nesutampa su pasiūlymu. Dėl šių priežasčių komisija nusprendė ieškovo pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu konkurso sąlygų ir atmetė jį. Ji nurodo, kad konkurse nebūna esminių ir neesminių sąlygų, konkurso dalyviai privalo jų laikytis privalomai. Laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos, todėl atsakovo atstovė patvirtino, jog sutartis su UAB „Luidas“ buvo pasirašyta ir darbai yra atliekami. Priešingu atveju Europos Sąjungos skirtos lėšos būtų nebeteikiamos.

4Ieškinys atmestinas.

5Teismas nustatė, kad ieškovas pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo organizuotame supaprastintame atvirame konkurse „Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialinio parko įrengimo darbai“. Pagal konkurso sąlygas ieškovas privalėjo pateikti lokalines sąmatas. Nustačius, kad šiose lokalinėse sąmatose duomenys nesutampa su atsakovo reikalavimais, komisija paprašė paaiškinti ieškovą, kodėl taip atsitiko. Ieškovas nepaaiškino, o pakoregavo duomenis. Dėl šios priežasties viešųjų pirkimų komisija atmetė ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų.

6Pateikdamas paraišką dalyvauti atsakovo organizuotame supaprastintame atvirame konkurse, ieškovas privalėjo laikytis visų jo sąlygų. Atsakovo Pasiūlyme dėl Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialinio parko įrengimo darbų dalyviai kartu su pasiūlymu privalėjo pateikti suvestinę ir lokalines sąmatas (kainos pagrindimui). Šio pasiūlymo pastabose taip pat nurodyta, kad kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (b.l. 19 – 20). Tai užfiksuota ir konkurso sąlygų 5.16 punkte. Taigi, teismas daro išvadą, kad ieškovui, kaip atidžiam ir rūpestingam konkurso dalyviui, turėjo būti aišku, kad kiekviena konkurso sąlyga privalo būti vykdoma preciziškai, atsižvelgiant ir į tai, kad jame dalyvavo keletą konkuruojančių tiekėjų. Kaip matyti iš Lokalinės sąmatos „Bendrastatybiniai darbai (I etapas)“ ieškovas nurodė 8 m3 paruošto pagrindo, nors sąlygose kiekis turėjo sudaryti 6 m3 (pridėtos medžiagos 372 lapas) Lokalinėje sąmatoje „Žemės darbai“ ieškovas vietoj 2,83 m3 nurodė 8,830 m3 (pridėtos medžiagos 382 lapas). Pagal konkurso sąlygų 9.1.4 punktą komisija turi teisę paprašyti dalyvių per nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, tačiau sąlygų 9.3 punkte nustatyta, kad tiekėjas gali pateikti paaiškinimus, tik nekeisdamas pasiūlymo. Viešųjų pirkimų komisija 2010 m. birželio 22 d. protokole Nr. VK-289 paprašė ieškovą paaiškinti nustatytus neatitikimus (pridėtos medžiagos 110 lapas). Tai numato ir Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 1 d. nuostata. Tuo tarpu ieškovas, pažeisdamas šią tvarką, ne patikslino savo aritmetines klaidas, o pakoregavo vieneto kainas abiejose lokalinėse sąmatose (b.l. 26). Tokiu atveju, elgdamasis nesąžiningai ir pažeisdamas konkurso sąlygas, sumažindamas darbų kiekius, jis padidino vieneto kainas, nors bendra kaina liko tokia pat. Dėl šios priežasties teismas daro išvadą, kad atsakovas pagrįstai turėjo teisę atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (sąlygų 9.4.3 punktas). Šią teisę atsakovas turėjo ir pagal Joniškio rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65.3 punkto nuostatas, viešai paskelbtas Joniškio rajono savivaldybės tinklapyje www.joniskis.lt Ieškovas ne tik sumažino darbų apimtį, tačiau ir padidino vieneto įkainius, suderindamas bendrą darbų kainą. Ieškovo atstovas nepagrįstai nurodo, kad tai yra tik patikslinimas, kadangi pateiktame pranešime atsakovui jis pats patvirtino, kad lokalinėse sąmatose paskaičiavimai buvo koreguojami (b.l. 26). Šį pažeidimą konstatavo ir Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pateikdama teismui savo išvadą (b.l. 90). Dabartinės lietuvių kalbos žodyne koregavimas yra nurodomas kaip taisymas gerinant, tikslinant. Tokiu atveju ieškovui būtų suteikta galimybė pagerinti savo pasiūlymą, tuo pačiu pažeidžiant kitų konkurso dalyvių interesus (pridėtos medžiagos 61 – 63 lapai). Teismas pripažįsta, kad ieškovui turėjo būti žinoma, jog kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (konkurso sąlygų 5.16 punktas). Lokalinėse sąmatose visur nurodomos kainos yra keturių skaičių po kablelio (pridėtos medžiagos 370 – 380 lapai). Tai leidžia teigti, kad ieškovas ir tuo pažeidinėjo konkurso sąlygas. Ieškovo atstovas nurodo, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme 3 str. nustatytas lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Teismas daro išvadą, kad lygiateisiškumo principas būtų buvęs pažeistas, jei atsakovas būtų leidęs ieškovui toliau dalyvauti konkurse. Lygiateisiškumas reiškia visų konkurse dalyvaujančių teisių lygybę. Tai reiškia, kad ieškovas privalėjo laikytis tokių pat konkurso sąlygų, kaip jų laikėsi visi kiti konkurso dalyviai. Skaidrumas suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras. Šiuo atveju apie konkursą buvo skelbiama įstatymo nustatyta tvarka. Pats procesas vyko pagal Supaprastinto atviro konkurso sąlygas (b.l. 15 – 23), ir Joniškio rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, kurios yra viešai skelbiamos internetiniame savivaldybės tinklalapyje. Konkurso sąlygos nebuvo keičiamos iki pat konkurso pabaigos. Teismas daro išvadą, kad pats faktas, jog sąlygų nesilaikęs ieškovas buvo pašalintas iš konkurso, rodo jo skaidrumą ir lygiateisiškumą kitų konkurso dalyvių atžvilgiu. Teismas taip pat įvertina tai, jog už analogiškus pažeidimus iš konkurso buvo pašalinti ir UAB „Meba“ (jungtinės veiklos partneris UAB „Joniškio hidrostatyba“) (pridėtos medžiagos 122 lapas).

7Ieškovas nurodo, kad viešųjų pirkimų komisija, dar nesibaigus tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminui, 2010-07-16 raštu Nr. (14.4)VS824 informavo ieškovą, jog patvirtintas sprendimas sudaryti pirkimo sutartį, nustatyti pasiūlymų eigą iš vieno tiekėjo ir nustatyti UAB „Luidas“ laimėjusiu konkursą. Viešųjų pirkimų įstatymo 941 str. 2 d. numatyta, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Teismas daro išvadą, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolu 2010-07-16 Nr. VK-336 priimtas sprendimas nepažeidė ieškovo interesų, kadangi Rangos sutartis Nr. (7.44)A4-91 buvo sudaryta 2010-09-13 (pridėtos medžiagos 185 – 189 lapai). Be to, ieškovas neginčijo šios sutarties, ji šiuo metu yra vykdoma, darbai atliekami. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nurodė, kad UAB „Luidas“ yra iškelta bankroto byla, todėl atsakovo veiksmai, sudarant rangos sutartį su bankrutuojančia įmone, pažeidė įstatymus. Tačiau nustatyta, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis trečiajam asmeniui UAB „Luidas“ iki šiol nėra iškelta bankroto byla.

8Atmetant ieškinį, iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Jos sudaro 41,85 Lt (b.l. 44).

9Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškovo UAB „AR10“ ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Luidas“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo atmesti.

12Priteisti iš ieškovo UAB „AR10“ (įmonės kodas 145904587, buveinė Liejyklos g. 10, Šiauliai, a.s. ( - )) 41,85 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

13Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai