Byla 2-584-280/2010

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo atstovui R. R., lopšelio darželio „Riešutėlis“ l. e. p. direktorei B. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai ir UAB „Panprojektas“, tretieji asmenys: Viešųjų pirkimų tarnyba, UAB „Vilniaus architektūros studija“, UAB „Šiltas namas“, dėl atviro konkurso „Panevėžio lopšelio-darželio „Riešutėlis“ pastato, Parko g. 17, Panevėžyje ir lopšelio darželio „Žilvitis“ pastato Dainavos g. 13, Panevėžyje, modernizavimo techninio darbo projektų parengimo“ paslaugų pirkimo, ir

Nustatė

3Ieškovės UAB „Panevėžio miestprojektas“ atstovas į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, to priežasčių nenurodė. Atsakovo Panevėžio m. savivaldybės administracijos atstovas R. R. prašė priimti sprendimą už akių. Teismas turi teisę priimti sprendimą už akių, bet ne pareigą. Kadangi bylos aplinkybės nustatytos, bylos nagrinėjimas užsitęsęs, priimtinas sprendimas, o ne sprendimas už akių (CPK 285 str.).

4Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos priimtą sprendimą atmesti UAB „Panevėžio miestprojektas“ pateiktą pretenziją supaprastintame atvirame konkurse „Tecninių darbo projektų parengimas“ (toliau – Konkursas); įpareigoti atsakovą pakeisti minėto Konkurso sąlygų 1.1 p. ir 1.2 p. ir konkurso sąlygų priedą „Projektavimo užduotis“ taip, kad jie atitiktų Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (toliau – Reglamentas) ir kitų normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

5Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad atsakovas Konkursą organizuoja nesilaikydamas LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Reglamento nuostatų. Nurodo, kad 2010-02-09 pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė ginčytinas Konkurso sąlygas ir paprašė jas pakeisti taip, kad jos atitiktų norminių statybos dokumentų reikalavimus, tačiau atsakovas pretenziją atmetė. Konkurso sąlygų 1.1, 1.2 p. nurodyta, kad pirkimo objektas yra rekonstravimo techninio ir darbo projektų parengimas. Perkančioji organizacija statinio projektą siekia parengti vienu etapu, nors tam nėra minėto Reglamento 13 punkte numatytų sąlygų. Todėl statinio projekto rengimas turi būti vykdomas dviem etapais: techninis projektas ir darbo projektas. Reglamento 12 p. nurodyta, kad statinio projektas rengiamas dviem etapais, kai statybos rangovas parenkamas taikant VPĮ. Todėl atsakovės organizuojamas pirkimas pažeidžia minėto Reglamento 12, 13 p. nuostatas bei VPĮ 3 str. numatytus principus. Atsakovas, teigdamas, kad neplanuoja rangos darbų pirkti pagal techninį projektą ir nepageidauja rengti projekto dviem etapais, netinkamai aiškina Reglamento 12, 13 p. Lieka neaišku, pagal ką, jei ne pagal parengtą techninį projektą, bus parinktas statybos rangovas. Mano, kad, kadangi projektas rengiamas taikant VPĮ, kai statybos rangovas bus parengtas pagal techninį projektą, ir šį atvejį numato Reglamento 12.1 p. Taigi, projektas turėjo būti organizuojamas dviem etapais ir turėjo būti atitinkamai pakeistos pirkimo sąlygos. Be to, pretenzijoje nurodė, kad konkurso sąlygų priede „Projektavimo užduotis“ pateikti statytojo reikalavimai statinio projektui yra nepakankami ir neatitinka normatyvinių dokumentų reikalavimų. Reglamento „Statinio projektavimas“ IV skyrius numato privalomų projektų dokumentų sudėtį. Pagal Reglamento 7, 8 p. reikalavimus, Konkurso sąlygų priedo 6.1.1.1 p. nurodyti projektiniai pasiūlymai yra projekto privalomasis dokumentas, kurį pateikia statytojas. Taigi, ne tiekėjas, bet perkančioji organizacija privalo pateikti projektinius pasiūlymus. Atsakovė teigia, kad ji Konkurso sąlygų 4 priedo „Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“ 2.5 p., 6 priedo „Statinio projektavimo užduotis“ 6.1.1.1 ir 6.1.2.1 p. įgalioja tiekėją pateikti projektinius pasiūlymus, kaip tai numato Reglamento 7 p. Tačiau Konkurso sąlygų 4 priedas šalių nepasirašytas ir bus pasirašytas tik su konkurso laimėtoju, todėl Reglamento 7 p. nuostatos netaikytinos ir projektinius pasiūlymus privalo pateikti pati atsakovė. Vadovaujantis Reglamento 8.4 p. nuostatomis turi būti, tačiau konkurso medžiagoje nėra, pakankamai duomenų apie tai, kokią užduotį statytojas pateikia projektuotojui ir pagal ką jis rengs techninį projektą. Todėl tiekėjas susiduria su problema ir negali apskaičiuoti pasiūlymo kainos, kas kelia abejones organizuojamo konkurso skaidrumu ir atsakovės veiksmų atitikimu VPĮ 3 str. įtvirtintiems principams (b. l. 3–5).

6Atsakovas Panevėžio m. savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, nes Reglamentas STR 1.05-06:2005 numato, kad statinio projektas gali būti rengiamas ir vienu etapu, ir dviem etapais, o kaip rengti projektą sprendžia statytojas (užsakovas). Reglamento 12 p. numatyta, kad projektas rengiamas dviem etapais (techninis projektas ir darbo projektas) taikant VPĮ, kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį projektą arba statytojui pageidaujant. Nepageidauja rengti projektą dviem etapais. Reglamento 13.1 p. numatyta, kad vienu etapu techninis darbo projektas rengiamas nenurodytais Reglamento 12 p. atvejais. Tvirtina, kad Reglamento 12 p. reikalavimai šiuo atveju netaikytini, kadangi statybos rangovo neparinkinės pagal techninį projektą, o pagal techninį darbo projektą, t. y. pagal darbų kiekių žiniaraštį, techninę specifikaciją, nes planuojami darbai yra nedidelės apimties ir taip bus racionaliau panaudotos lėšos.

7Reglamento „Statinio projektavimas“ 7 p. nurodyta, kad privalomuosius projekto rengimo dokumentus projektuotojui pateikia statytojas bei kad statytojas parengti ir gauti privalomus dokumentus gali sutartimi įgalioti projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį. Atsakovas statinio projektavimo užduotyje ir nurodė, kad projektuotojas privalo pateikti ir suderinti su užsakovu projektinius pasiūlymus. Ši nuostata nurodyta sutarties projekte, kuri yra neatskiriama konkurso sąlygų dalis. Taigi minėtos Sąlygų nuostatos neprieštarauja Reglamento nuostatoms. Ieškovas pats yra dalyvavęs ir laimėjęs konkursus pagal analogiškas konkursų sąlygas, ir tuomet pretenzijų nekėlė (b. l. 62–63).

8Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje UAB „Panprojektas“, į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvyko, prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b. l. 100–101, 103, 104, 110, 112), nesutiko su tuo, kad teismas jį patraukė bendraatsakoviu, nors neginčija fakto, kad su juo jau sudaryta pirkimo sutartis. Ieškinio tenkinimo atveju teismas be atskiro reikalavimo galėtų šią sutartį pripažinti negaliojančia.

9Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ieškinyje nenurodytos VPĮ normos, kurios yra pažeistos ir nepateikti tai patvirtinantys argumentai, o ieškovė ginčija ne Konkurso sąlygų neatitikimą įstatymo nuostatoms, o jų galimą neatitikimą imperatyviems normatyvinių statybos dokumentų reikalavimams.

10Ieškinys atmestinas.

11Byloje nustatyta, kad atsakovas 2010-02-03 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 9 (2) paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Techninių darbų projektų parengimas“. Konkursu siekiama įsigyti Panevėžio lopšelio-darželio „Riešutėlis“ pastato Parko g. 17 modernizavimo ir Panevėžio lopšelio darželio „Žilvitis“ pastato Dainavos g. 13 modernizavimo techninių darbo projektų parengimo paslaugas. Pirkimas vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patvirtintų ir nustatyta tvarka paskelbtų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Viešųjų pirkimų įstatymo, Civilinio kodekso ir kitų, viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, pagrindu.

12Ieškovas nesutiko su Konkurso sąlygomis ir, vadovaudamasi VPĮ 95 str. nuostatomis, 2010-02-12 atsakovui pateikė pretenziją, kurioje nurodė ginčijamas Konkurso sąlygų nuostatas ir paprašė jas pakeisti pagal norminių aktų reikalavimus (b. l. 54–55). Kadangi nėra Reglamento 13 p. nurodytų sąlygų, ieškovas teigia, jog pagal Reglamento 12 p. statinio projektas privalo būti rengiamas dviem etapais: techninis projektas ir darbo projektas, nes statybos rangovas parenkamas taikant VPĮ. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pretenziją, 2010-02-17 raštu Nr. IS-26.6-1065 ją atmetė. Nurodė, kad vykdydama konkursą vadovavosi Reglamento III skyriaus 6.11 p., V skyriaus 6 p. nuostatomis, atsižvelgė į tai, kad modernizavimo darbai nedidelės apimties, todėl sprendimus priėmė siekdama racionalaus lėšų panaudojimo ir vadovaudamasi ekonomiškumo principu. Nurodė,, kad neplanuoja rangos darbų pirkti pagal techninį projektą ir nepageidauja rengti projekto dviem etapais, todėl sprendimas projektą rengti vienu etapu nepažeidžia Reglamento 12, 13 p. reikalavimų. Reglamento 7 p. nurodyta, kad statytojas parengti ir gauti privalomuosius dokumentus gali sutartimi įgalioti projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį. Todėl sprendimas, kad projektuotojas pateiktų ir suderinti su užsakovu projektinius pasiūlymus, neprieštarauja Reglamento „Statinio projektavimas“ 7 p. reikalavimams (b. l. 56).

13Byloje nustatyta, kad Konkurse dalyvavo 3 tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus: tai UAB „Panprojektas, UAB „Vilniaus architektūros studija“ ir UAB „Šiltas namas“. Ieškovas konkursui savo pasiūlymų iš viso neteikė, viešo pirkimo procedūrose nedalyvavo, todėl tiesiogiai ieškovo teisių ir pareigų ginčijamos pirkimų sąlygos nepažeidžia, kitus konkurso dalyvius pirkimų sąlygos tenkina. Panevėžio m. savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrius per du metus vykdė aštuonis viešuosius „Techninių darbo projektų parengimas“ pirkimus, juose pretenzijų konkurse pasiūlymus teikęs ieškovas pretenzijų dėl konkurso analogiškų sąlygų nereiškė.

14Vadovaudamasi Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65.7 p., 2010-03-23 protokoliniu nutarimu Nr. 89 atsakovo Panevėžio m. savivaldybės Viešųjų pirkimų komisija Konkurso laimėtoja pripažino mažiausią kainą pasiūliusią UAB „Panprojektas“ ir su ja 2010-04-16 sudarė paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 22-638-389, kurios kaina 19 360 Lt: kiekvieno darželio techninio darbo projekto paruošimo kaina su PVM 9 680 Lt.

15Teismas, įvertindamas nustatytas aplinkybes, daro išvadą, ieškovo ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178 str.). Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus reiškia esminių LR viešųjų pirkimo įstatymo principų pažeidimą. Tik LR viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimai, o ne bet kokie viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Įstatymo nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Įstatymo įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai gali lemti perkančios organizacijos neteisėtus veiksmus, kurie gali būti pagrindu procedūrų nutraukimui, priimtų sprendimų ir Konkurso rezultatų naikinimui.

16Nors UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinyje ir nurodo, kad Konkurso ginčijamos sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, tačiau ieškinyje nenurodyta, kokių konkrečiai imperatyvių įstatymų normų atsakovė nesilaikė ir nepateikia argumentų dėl konkrečių imperatyvių įstatymo normų pažeidimo. Išvadą nagrinėjamojoje byloje pateikusi Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad ieškovė iš esmės ginčija ne Konkurso sąlygų neatitikimą imperatyvioms įstatymo normoms, bet galimą neatitikimą poįstatyminio akto – LR aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninis reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 12 p., 13 punktų reikalavimams, kas, ieškovės nuomone, reikštų ir VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimą, projektui skirtos lėšos bus panaudotos neracionaliai. Šioje byloje turi būti vertinama tai, kad vykdoma ne nauja statyba, o tik pastatų modernizacija pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Tuo tikslu ir siekiama įgyti reikalingų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, techninio darbo projekto ruošimas nebus rezultatu to, kad modernizavimo darbams atlikti bus netiesiogiai parinktas konkretus darbų vykdytojas, kaip bandė teigti ieškovo atstovas parengiamajame teismo posėdyje.

17Statinio techninis darbo projektas apjungia techninį projektą ir darbo projektą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ II skirsnyje yra numatyta, kad statinio projektas gali būti rengiamas vienu arba dviem etapais. Teismo nuomone, minėtos ieškinio teisiniu pagrindu nurodytos Reglamento nuostatos šiuo konkrečiu atveju imperatyviai neįpareigojo užsakovo (atsakovės) rengti statinio projektą tik dviem etapais. Pasirinkimo teisė dėl to, keliais etapais rengti minėtą projektą, suteikta atsakovui, atsižvelgiant į konkrečių tikslų siekimą, darbų apimtį ir sudėtingumą bei šį klausimą derinant su projektuotoju. Atsakovas teigia, kad pirkimo į dalis neskirsto ir pasiūlymą siekia gauti visam teikiamam nurodytam paslaugų kiekiui, nes darbai nesudėtingi, nedidelės apimties, todėl kitaip elgtis būtų ekonomiškai nenaudinga. Todėl daroma išvada, kad atsakovas, pasirinkdamas projekto rengimą vienu etapu tik dėl racionalaus lėšų naudojimo, nepažeidė nei VPĮ, nei Reglamento 12,13 p. reikalavimų. Byloje nepaneigta, kad tais atvejais, kai ieškovas laimėjo pagal tas pačias sąlygas anksčiau atsakovo vykdytus viešus pirkimus, analogiškų konkursų sąlygų neginčijo, sudarė paslaugų pirkimo–pardavimo sutartis ir jas vykdė.

18Kadangi ieškinys atmetamas, iš ieškovės į valstybės pajamas priteistinos išlaidos, susiję sus procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 1, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

19Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

20UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai atmesti.

21Priteisti iš UAB „Panevėžio miestprojektas“ (į. k. 147693352) į valstybės biudžetą 19 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išlaidos sumokamos į VMI surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį tesimą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovės UAB „Panevėžio miestprojektas“ atstovas į teismo posėdį,... 4. Ieškovas ieškiniu prašo panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės... 5. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad atsakovas Konkursą organizuoja... 6. Atsakovas Panevėžio m. savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį... 7. Reglamento „Statinio projektavimas“ 7 p. nurodyta, kad privalomuosius... 8. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovės pusėje... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ieškinyje nenurodytos VPĮ... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2010-02-03 „Valstybės žinių“ priede... 12. Ieškovas nesutiko su Konkurso sąlygomis ir, vadovaudamasi VPĮ 95 str.... 13. Byloje nustatyta, kad Konkurse dalyvavo 3 tiekėjai, kurių pasiūlymai buvo... 14. Vadovaudamasi Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 65.7 p., 2010-03-23... 15. Teismas, įvertindamas nustatytas aplinkybes, daro išvadą, ieškovo ieškinys... 16. Nors UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinyje ir nurodo, kad Konkurso... 17. Statinio techninis darbo projektas apjungia techninį projektą ir darbo... 18. Kadangi ieškinys atmetamas, iš ieškovės į valstybės pajamas priteistinos... 19. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ir CPK 262 str., 263 str., 268 str., 270... 20. UAB „Panevėžio miestprojektas“ ieškinį atsakovui Panevėžio miesto... 21. Priteisti iš UAB „Panevėžio miestprojektas“ (į. k. 147693352) į... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...