Byla B2-1395-264/2013
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šilterma“ 2013-01-02 ir 2013-01-09 kreditorių susirikimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šilterma“ administratoriui G. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjos D. P. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šilterma“ 2013-01-02 ir 2013-01-09 kreditorių susirikimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3Pareiškėja teismui pateiktu skundu prašo panaikinti BUAB „Šilterma“ 2013-01-02 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus: 1. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo; 2. Dėl kreditorių komiteto sudarymo; 4. Dėl likvidacinio akto ir likvidacinio balanso patvirtinimo; 5. Dėl BUAB „Šilterma“ veiklos pabaigos pripažinimo; 6. Einamieji klausimai; panaikinti 2013-01-09 vykusio BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus.

4Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko, jai apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, pateikė prašymą nagrinėti bylą jai nedalyvaujant. Skunde nurodo, kad pagrindinis įmonės kreditorius VĮ Turto bankas, kurio finansinis reikalavimas sudaro daugiau kaip 50 proc. visų kreditorių reikalavimų, pažeisdamas kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, 2013-01-02 kreditorių susirinkime nutarė darbotvarkėje numatytų klausimų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 svarstymą atidėti 2013-01-09 numatytame sušaukti kreditorių susirinkime. Kreditoriai apie 2013-01-09 numatytą sušaukti kreditorių susirinkimą nebuvo tinkamai informuoti, kaip numato Įmonių bankroto įstatymas bei BUAB „Šilterma“ 2009-10-28 kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. BUAB Šilterma“ kreditoriai neturėjo galimybės ne tik dalyvauti 2013-01-09 kreditorių susirinkime, bet buvo pažeistos jų teisės, nes kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę darbotvarkės klausimais. Pažeidus kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką 2013-01-02 susirinkime priimti nutarimai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 klausimais yra neteisėti, prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, bei gerai moralei. Dėl einamųjų klausimų nebuvo balsuota, todėl priimti nutarimai yra nepagrįsti ir naikintini.

5BUAB administratorius G. P. su skundu sutinka, prašo patenkinti skunde išdėstytus reikalavimus. 2013-01-09 pakartotinis kreditorių susirinkimas neįvyko, nes įvyko 2013-01-02 kreditorių susirinkimas. Pranešimus apie 2013-01-02 susirinkimą administratorius išsiuntė 2012-12-21. Pranešime parašyta, kad neįvykus 2013-01-02 kreditorių susirinkimui, jis įvyks 2013-01-09. Atskiri pranešimai dėl 2013-01-09 kreditorių susirinkimo nebuvo siųsti. Pakartotinis kreditorių susirinkimas, kuriame išspręsti 2013-01-02 kreditorių susirinkime nagrinėti ir atidėti klausimai, įvyko 2013-02-15, jo nutarimų pareiškėja neginčija.

6Kreditoriai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio datą, laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai. Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo pareiškėjos skundo dėl BUAB „Šilterma“ 2013-01-02, 2013-01-09 kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinimo negaliojančiais netenkinti. BUAB „Šilterma“ 2013-01-02 kreditorių susirinkime nutarta 2013-01-09 kreditorių susirinkimo nešaukti, nes administratoriaus nuomone apie šį susirinkimą kreditoriams nėra tinkamai pranešta, be to, dėl didelės susirinkimo klausimų apimties administratorius iki 2013-01-09 nespės jam pasiruošti. Administratorius kitą kreditorių susirinkimą siūlė sušaukti iki 2013-02-15, tačiau susirinkimo data kol kas nenustatyta. Kadangi 2013-01-09 numatytas sušaukti kreditorių susirinkimas neįvyko, nėra prasmės spręsti dėl pareiškėjos skunde nurodytų kreditorių susirinkimo nutarimų.

7Skundas atmestinas.

8Kauno apygardos teismo 2009-04-14 nutartimi UAB „Šilterma“ iškelta bankroto byla, 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi UAB „Šilterma“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pareiškėja ginčija 2013-01-02 BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimo (protokolas Nr. 5) nutarimus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, taip pat prašo panaikinti 2013-01-09 BUAB „Šilterma“ kreditorių susirinkimo nutarimus, kadangi kreditorių susirinkimai buvo suorganizuoti pažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką.

9Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 4 dalis numato, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. UAB „Šilterma“ 2009-10-28 įvykusiame pirmame UAB „Šilterma“ kreditorių susirinkime balsų dauguma buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimo sušaukimą siunčiami (įteikiami) kreditoriams pasirašytinai arba registruotu laišku likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos; apie dokumentus, įrodančius, kad kreditoriams buvo pranešta, jog šaukiamas kreditorių susirinkimas, administratorius privalo informuoti kreditorių susirinkimo pradžioje; jeigu šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, kreditoriams tokia pačia tvarka turi būti pranešta likus ne mažiau kaip penkioms dienoms iki šio susirinkimo. Byloje nustatyta, kad administratorius 2012-12-21 registruotais laiškais išsiuntė pranešimus kreditoriams apie 2013-01-02 susirinkimą. Pranešimuose buvo nurodyta, kad 2013-01-02 įvyks BUAB „Šilterma‘ kreditorių susirinkimas, neįvykus 2013-01-02 kreditorių susirinkimui, pakartotinis kreditorių susirinkimas įvyks 2013-01-09. Kaip matyti iš BUAB „Šilterma“ 2013-01-02 įvykusio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5, susirinkimo darbotvarkėje buvo klausimai: 1) Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo; 2) Dėl kreditorių komiteto sudarymo; 3) Dėl debitorinių skolų nurašymo; 4) Dėl likvidacinio akto ir likvidacinio balanso patvirtinimo; 5) Dėl BUAB „Šilterma“ veiklos pabaigos pripažinimo; 6) Einamieji klausimai. Kreditorių susirinkimas nutarė darbotvarkėje numatytų klausimų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 svarstymą atidėti 2013-01-09 numatytame sušaukti kreditorių susirinkime. Taip pat iš minėto 2013-01-02 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 5 matyti, kad einamuoju klausimu Nr. 6 buvo aptartas administratoriaus prašymas 2013-01-09 kreditorių susirinkimo nešaukti, nes 2013-01-02 kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu, todėl numatytas 2013-01-09 kreditorių susirinkimas negali būti laikomas pakartotiniu, apie šį susirinkimą kreditoriams nėra tinkamai pranešta, be to dėl didelės susirinkimo klausimų apimties administratorius iki 2013-01-09 nespės jam pasiruošti. Administratorius kitą kreditorių susirinkimą siūlė sušaukti iki 2013-02-15, tačiau nutarimas šiuo klausimu nepriimtas. Teismo nuomone, įvykus 2013-01-02 kreditorių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas negalėjo būti ir nebuvo šaukiamas 2013-01-09, todėl jokių pasekmių nesukėlė. Be to procedūrinio pobūdžio susirinkimo nutarimas – atidėti svarstymą 2013-01-09 dėl 2013-01-02 susirinkimo darbotvarkėje numatytų klausimų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 (kurie nebuvo svarstyti ir dėl kurių nebuvo priimti konkretūs nutarimai) nebuvo įgyvendintas. 2013-01-09 susirinkimo protokolo byloje nėra pateikta, bankroto administratorius šią aplinkybę patvirtino teismo posėdyje, todėl nėra jokių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjos kaip kreditorės teisių pažeidimo pagal ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 24 str., nuostatas (CPK 178 str.). Pažymėtina tai, kad BUAB „Šilterma“ bankroto bylos (civ. bylos Nr. B2-118-264/2013) duomenimis šie klausimai buvo išspręsti 2013-02-15 kreditorių susirinkimo nutarimais, todėl pareiškėjai nebuvo jokių kliūčių dalyvauti susirinkime ir pasisakyti ginčijamais klausimais.

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

11skundą atmesti.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai