Byla 2-14372-792/2011
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko K. M

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Albino Zenkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iš skolininko K. M.,

Nustatė

2pareiškėją pavaduojanti antstolė Viktorija Vėliuvienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo priteisti iš skolininko K. M. 611,00 Lt sprendimo vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0017/08/02348.

3Nurodė, kad antstolis Albinas Zenkevičius vykdė vykdomąją bylą Nr. 0017/08/02348, pradėtą pagal Klaipėdos m. VPK 2008-09-07 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. M382805 dėl 200 Lt baudos išieškojimo iš K. M., išieškotojo Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos biuro naudai. Nustačius, kad skolininkas baudą sumokėjo, 2011-09-06 antstolis priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, paskaičiavo vykdymo išlaidas ir išsiuntė siūlymą skolininkui geruoju susimokėti vykdymo išlaidas, kuris skolininkui įteiktas 2011-09-11. Vykdymo išlaidos iki šiol yra neapmokėtos.

4Pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjamas pranešus proceso dalyviams (LR CPK 234 str., 443 str. 5 d.).

5Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

6Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 611 straipsnis numato, kad jeigu po antstolio pasiūlymo skolininkui dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, skolininkas jų nesumoka, antstolis kreipiasi į teismą dėl jų priteisimo.

7Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad išieškotojas 2008-12-01 pateikė antstoliui vykdyti Klaipėdos m. VPK 2008-09-07 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. M382805 dėl 200 Lt baudos išieškojimo iš K. M.. Priėmęs vykdymui minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolis 2008-12-02 išsiuntė skolininkui patvarkymą apie priimtą vykdyti vykdomąjį dokumentą, atliko kitus vykdymo veiksmus siekiant išieškoti skolą. Nustačius, kad 2008-12-04 skolininkas sumokėjo baudą, 2011-09-06 buvo priimtas patvarkymas dėl vykdomosios bylos užbaigimo bei išsiųstas skolininkui siūlymas sumokėti vykdymo išlaidas, skolininkas iki šiol šių vykdymo išlaidų nesumokėjo.

8LR ATPK 303 straipsnyje yra nustatytas nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas, t.y. kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu yra priimtas nutarimas, jam įsiteisėjus, privalo jį vykdyti. Tais atvejais, kai nutarimas nevykdomas savanoriškai, jis turi būti vykdomas priverstinai. Priverstinis nutarimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs nutarimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose vykdymo funkcijas atlieka antstolis ir už vykdymo funkcijų vykdymą antstolis gauna atlyginimą. LR CPK 609 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydį, apmokėjimo ir atleidimo nuo jų tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija.

9Nurodytos Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punkte vykdymo išlaidos skirstomos į vykdomosios bylos administravimo išlaidas (jas sudaro būtinos vykdymo išlaidos ir papildomos vykdymo išlaidos) ir atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Sprendžiant dėl antstolio teisės gauti atlyginimą už vykdomojo dokumento įvykdymą, lemiamą reikšmę turi tai, kada skolininkas įvykdo vykdomąjį dokumentą - per raginime nustatytą terminą ar jam pasibaigus, o kai raginimas neturi būti siunčiamas, – per įstatyme, vykdomajame dokumente nustatytą terminą, t. y. savanoriškai, ar jau pradėjus priverstinį vykdymą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 51 punkte nurodyta, jog kai skolininkas įvykdo sprendimą per raginime arba siūlyme nustatytą terminą, išieškomos būtinos ir papildomos vykdymo išlaidos, išskyrus vykdymo išlaidas, susijusias su skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimu. Atlyginimas antstoliui už sprendimo įvykdymą iš skolininko šiuo atveju neimamas. Tačiau jeigu skolininkas įvykdo sprendimą pasibaigus raginime arba siūlyme nustatytam terminui, tai iš skolininko išieškomos visos vykdymo išlaidos (Sprendimų vykdymo instrukcijos 52 punktas).

10Baudą už administracinės teisės pažeidimą, kaip nustatė nutarimo priėmimo metu galiojusios teisės normos, pažeidėjas turėjo sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos (ATPK 313 straipsnio 1 dalis). Jei asmuo, kuriam paskirta bauda, nedirba arba jeigu baudos išieškoti iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos negalima dėl kitų priežasčių, baudą išieško antstolis (ATPK 314 straipsnio 2 dalis), t.y. nutarimą priėmęs organas (pareigūnas) kreipiasi dėl priverstinio nutarimo vykdymo. Priverstinio vykdymo procesas prasideda, kai vykdomasis dokumentas, t. y. nutarimas, pateikiamas antstoliui ir užvedama vykdomoji byla. Nutarimo vykdymo proceso ypatumas yra tas, kad šiuo atveju skolininkui nesiunčiamas raginimas įvykdyti šį pareigūno priimtą nutarimą. Tai reiškia, kad, pasibaigus įstatymo nustatytam keturiasdešimties dienų terminui, per kurį pažeidėjas turi sumokėti baudą, jos nesumokėjus, antstoliui pateikiamas įsiteisėjęs nutarimas ir iš karto pradedami priverstinio vykdymo veiksmai (CPK 661 straipsnio 1 dalis). Skolininkas, neįvykdęs nutarimo gera valia per įstatyme nustatytą keturiasdešimties dienų, patiria neigiamų turtinių priverstinio nutarimo įgyvendinimo padarinių – iš jo išieškomos priverstinio vykdymo išlaidos (CPK 610 straipsnis).

11Kaip minėta, iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, jog skolininkas K. M. nesumokėjo baudos, todėl Klaipėdos m. VPK 2008-09-07 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. M382805 dėl 200,00 Lt išieškojimo iš skolininko pateikė vykdyti antstoliui. Gavęs išieškotojos pateiktą vykdomąjį raštą, antstolis teisėtai pradėjo priverstinį šio vykdomojo rašto vykdymą. Skolininkas K. M. baudą sumokėjo pasibaigus įstatyme nustatytam terminui, todėl skolininkas turi pareigą atlyginti minėto vykdomojo dokumento vykdymo išlaidas.

12Antstolio paskaičiuotos vykdymo išlaidos mažintinos – nepriteistinas atlyginimas antstoliui ir dalis papildomų vykdymo išlaidų. Susipažinus su vykdomąją byla nustatyta, kad antstolis patvarkymą apie priimtą vykdomąjį dokumentą vykdyti išsiuntė skolininkui K. M. 2008-12-02 (b.l.4-6), skolininkas baudą sumokėjo 2008-12-04 (b.l. 32). Vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, atlyginimas antstoliui ir papildomos vykdymo išlaidos už vykdymo veiksmus, kurie atlikti po 2008-12-04, t.y. po to, kai skolininkas baudą sumokėjo, nepriteistini, nes realiai antstolis baudos neišieškojo. Tai, kad apie sumokėtą baudą antstolis sužinojo tik 2011-09-05, nesukelia skolininkui pareigos sumokėti vykdymo išlaidas už antstolio atliktus veiksmus po to, kai jis baudą sumokėjo. Antstoliui priteistina 53,00 Lt papildomų vykdymo išlaidų (1 patvarkymas ir 16 užklausų). Kitos papildomos išlaidos nepriteistinos.

13Atsižvelgiant į tai, antstoliui priteistinos 60,00 Lt būtinos vykdymo išlaidos, 53,00 Lt papildomų vykdymo išlaidų, kurios indeksuojamos 1,391 indeksu, ir 28,20 Lt pašto išlaidų, iš viso 185,00 Lt.

14Byloje nėra duomenų, kad skolininkas vykdymo išlaidas būtų pervedęs į antstolio depozitinę sąskaitą.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 593, 611 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą patenkinti iš dalies.

17Priteisti antstoliui Albinui Zenkevičiui iš K. M., 185,00 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki litai 00 centų) vykdymo išlaidų vykdomojoje byloje Nr. 0017/08/02348.

18Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. 0017/08/02348 grąžinti pareiškėjui antstoliui Albinui Zenkevičiui.

19Nutartis per septynias dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai