Byla I-2485-281/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Mefodijos Povilaitienės (pirmininkės ir pranešėjos) ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos atstovams Remigijui Guobiui ir Valentas Margevičiui, atsakovės atstovei Justinai Paulauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Plieninis skydas“ skundą atsakovei LR konkurencijos tarybai, trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Asmodas“ dėl sprendimo panaikinimo. Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

2

3pareiškėja UAB “Plieninis skydas“ (toliau – ir Bendrovė) skundu (b.l. 3-5) prašo teismo panaikinti LR konkurencijos tarnybos 2007-11-08 nutarimą Nr.S-146, kuriuo atsisakyta pradėti tyrimą dėl UAB “Asmodas” veiksmų atitikties LR reklamos įst. reikalavimams.

4Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog UAB „Asmodas“ internetiniame tinklalapyje reklamuojasi, kad gaminanti šarvuotas duris neturinčias analogų Lietuvoje. UAB „Plieninis skydas“ turi didelę šios srities darbo patirtį ir tvirtina, kad UAB „Asmodas“ reklamoje išsakomi teiginiai apie jų gaminių išskirtinumą yra neteisingi ir klaidinantys vartotoją.

5LR reklamos įstatymo 5 str. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal LR reklamos įstatymo 2 str. 4 d. klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, pagal LR reklamos įstatymo 2 str. 4 d. įtvirtintą klaidinančios reklamos apibrėžimą, Konkurencijos tarybai, remiantis protingumo kriterijumi, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo galimybę, o ne konkretų suklaidinimo faktą. Konkurencijos taryba, vadovaudamasi LR reklamos įstatymo 5 str. 2 d. numatytais kriterijais, nustatant klaidinantį reklamos pobūdį, gali pripažinti, kad ji yra klaidinanti nors pagal vieną numatytą kriterijų, šiuo atveju - išsamumo kriterijų. LR reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 2 p. numatyta, jog reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateiktą informaciją, būtinai reikalingas reklamos vartotojų suklaidinimui išvengti.

62007-06-22 raštu Nr.(5.-ll)-6V-654 Konkurencijos taryba paprašė papildomos informacijos. UAB „Plieninis skydas“ tinkamais terminais 2007-07-03 raštu Nr.80 pateikė patikslintą savo kreipimąsi į tarybą, pažymėdama UAB „Asmodas“ reklamoje naudojamus kitų bendrovių teises pažeidžiančius teiginius ir papildomai pateikė duomenis apie savo gaminamos produkcijos parametrus, durų oro garso izoliacijos koeficientų nustatymo ir atitikties sertifikatą Nr.312-06/07, patvirtinantį tai, kad gaminamos durys atitinka europiniams priešgaisriniams reikalavimams kopiją.

7Konkurencijos tarybos 2007-07-25 raštu Nr.(5.5-1 l)-6V-787 buvo patvirtinta apie Bendrovės papildomai pateiktos informacijos gavimą ir nurodyta išversti į lietuvių kalbą sertifikato Nr.312-06/07 patvirtinančio tai, kad jos gaminamos durys atitinka europiniams priešgaisriniams reikalavimams. Bendrovė 2007-08-27 raštu Nr.213 pateikė papildomus motyvus dėl UAB „Asmodas“ reklamoje naudojamus kitų bendrovių teises pažeidžiančius teiginių ir papildomai pateikė UAB „Plieninis skydas“ durų oro garso izoliacijos koeficientų nustatymo bandymų protokolo duomenų keturių lapų kopiją ir papildomą sertifikato Nr.312-06/07 kopijos vienas egzempliorių su vertimu į konkurencijos tarnybos Europos Sąjungos šalies oficialiosios viešos valstybės valdžios institucijos darbuotojų tik vienos naudojamą lietuvių kalbą bei atitikties sertifikato Nr. SPSC-7804 ir jo priedo dviejų lapų nuorašus.

8Konkurencijos tarnybos 2007-09-24 raštu Nr.(5.5-11)-6V-971 pareiškėja buvo informuota, kad Konkurencijos tarnyba gavusi UAB „Asmodas“ atsakymą apie tai, jog neva pastarieji tikrai tik vieni Lietuvoje gamina taip reklamuojamą unikalią produkciją, nedarydami jokio tyrimo padarė išvadą, kad minėtas reklaminis teiginys apie UAB „Asmodas“ gaminamas kaip teigiama reklamoje neturinčias analogų šarvuotas duris, nėra klaidinanti reklama. Konkurencijos tarnyba vėl nurodė atlikti jų darbą t.y. įvykdyti prievolę pateikti papildomus įrodymus, kad ši UAB „Asmodas“ ir šiuo metu vartojama reklama yra klaidinanti.

9UAB „Plieninis skydas" 2007-09-29 raštu Nr.409 konkurencijos tarnybai papildomai pateikė savo motyvus dėl UAB „Asmodas“ vartotojus klaidinančiai platinamos reklamos apie jų gaminių unikalumą, o 2007-06-07 kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl UAB „Asmodas“ viešai platinama reklama daromo Konkurencijos įstatymo pažeidimo, nes paminėtas įstatymas savo 16 str. nuostatomis draudžia nesąžiningą konkurenciją. To paties įstatymo 17 str. 4 d. įpareigoja konkurencijos tarnybą tirti nesąžiningos konkurencijos veiksmus bei už šių veiksmų atlikimą taikyti įstatymo numatytas sankcijas. Tas pats Konkurencijos įstatymas 24 straipsniu numato UAB „Plieninis skydas" subjektyvią teisę inicijuoti konkurencijos įstatymo reguliuojančių veiksmų pažeidimo tyrimą.

10LR konkurencijos įstatymo 25 str. reglamentuoja pareiškimo dėl tyrimo atlikimo pateikimą ir jo nagrinėjimą. Vykdant šio straipsnio antrosios dalies nuostatas konkurencijos tarnyba turi nustatyti kokius duomenis ir dokumentus turi pateikti pareiškėjas, kad būtu pradėtas konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimas. Straipsnio trečioje dalyje numatyta, kad konkurencijos tarnyba turi išnagrinėti pareiškimus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo ir dokumentų pateikimo ir priimti nutarimą pradėti tyrimą ar atsisakyti pradėti tyrimą.

11Kaip parodė visa UAB „Plieninis skydas“ bendravimo su konkurencijos tarnyba patirtis tarnyba visiškai bent šiuo atveju neatliko savo tiesioginių jai valstybės, įstatymais deleguotų užduočių bei pareigų. Vadovaujantis LR viešojo administravimo įstatymo ketvirtame straipsnyje įtvirtintais viešojo administravimo subjekto objektyvumo principais, reiškiančiais, kad viešojo administravimo subjekto sprendimai ir kiti oficialūs konkurencijos tarnybos sprendimai turi atitikti tikrąsias faktines aplinkybes, o atliekami veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs priimami išsiaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės ginčui teisingai išspręsti ir kritiškai, nešališkai vertinant visus reikšmingus ginčo sprendimui įrodymus. Konkurencijos tarnyba visiškai neatliko, įstatymais nustatytų ir reglamentuotų veiksmų UAB „Plieninis skydas“ pareiškimui tinkamai išnagrinėti ir reikiamam kaip numato galiojantys įstatymai sprendimui priimti. Pažeistas ir kitas ne kartą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse nurodytas principas, kad viešojo administravimo subjektas privalo savo išvadas pagrįsti neginčijamai nustatytomis aplinkybėmis. Tuo tarpu iš Bendrovės buvo pareikalauta pateikti tinkamai neapibrėžtų įrodymų, o pareiškimo nagrinėjimo terminus pažeidžiantis nutarimas priimtas vadovaujantis vieninteliu atsakymu, kad pažeidimo nėra.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus motyvus ir prašė jį tenkinti.

13Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepime teismui (b.l. 67-70) su skundo reikalavimais nesutiko ir paaiškino, kad remiantis LR konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 5 p., tyrimą pradėti atsisakoma, jei nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą. Ūkio subjektas, prašantis inicijuoti konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimą, turi pateikti įrodymus, kurie leistų pagrįstai abejoti skundžiamos reklamos klaidingumu.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-12-28 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A11-1055/2004, yra konstatavęs, kad pareiškėjui žinomų konkurenciją ribojančių veiksmų faktinių aplinkybių nurodymas savaime nenulemia būtinumo pradėti tyrimą, nes jose yra reiškiamas subjektyvus prašančio atlikti tyrimą asmens požiūris. Šitos aplinkybės kiekvienu konkrečiu atveju Konkurencijos tarybos turi būti įvertinamos, siekiant nustatyti pažeidimų požymius, pakankamus pradėti tyrimą. Tiek pareiškėjos kreipimesi į Konkurencijos tarybą, tiek skunde dėl Konkurencijos tarybos 2007-11-08 nutarimo Nr.1S-146 panaikinimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui nurodoma, jog pareiškėja kaip turinti tikrai didelę šios srities darbo patirtį atsakingai pareiškia, kad UAB „Asmodas“ reklamoje išsakomi teiginiai apie jų gaminių išskirtinumą yra netiesa, t. y. išreiškia subjektyvų savo požiūrį dėl minėtų reklaminių teiginių teisingumo, nepateikdama įrodymų, kurie patvirtintų tokio požiūrio teisingumą.

15Atsakovė ne kartą kreipėsi į UAB „Plieninis skydas“ prašydama pateikti įrodymus, kurie leistų suabejoti UAB „Asmodas“ reklaminių teiginių teisingumu, t. y. kad kiti ūkio subjektai gamina tokias pačias ar dar geresnių parametrų, negu nurodoma reklamose, šarvuotas duris. Tačiau 2007-07-03 gavo tik pareiškėjos durų oro garso izoliacijos koeficientų nustatymo bandymų protokolo duomenis, kurie ne tik kad neįrodo, jog pareiškėjos gaminamos durys yra tokių pačių parametrų ar geresnės nei nurodomos reklamose, bet net nesuteikia pagrindo abejoti reklamose nurodomais teiginiais, jog UAB „Asmodas“ gaminamos durys neturi analogų Lietuvoje pagal reklamoje nurodomas savybes.

16Taip pat pareiškėja nurodo sutrumpintą nagrinėjamos reklamos tekstą. Pilname reklaminiame teiginyje adresu www.asmodas.lt nurodoma: „Tai unikalus, neturintis analogų Lietuvoje gaminys, vienijantis savyje trijų tipų specialios paskirties durų savybes: priešgaisrines, apsaugines, akustines.“ Toliau pateikiami durims atlikti bandymai bei jų įvertinimas.

17Remiantis LR reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu. Konkurencijos taryba 2007-09-03 raštu Nr. (5.5-11)-6V-901 kreipėsi į UAB „Asmodas“, prašydama pateikti nagrinėjamo reklaminio teiginio teisingumą pagrindžiančius įrodymus, į ką 2007-09-12 UAB „Asmodas“ atsakė, kad durys Lyder F45 tai plieninės apsauginės durys su medžio drožlių plokštės apdaila, kurioms buvo atlikti atsparumo ugniai nustatymo bandymai. Pagal Lietuvos Gaisrinių Tyrimų Centro atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą Nr.20-2.2007.35/1, gaminys Lyder F45 priskiriamas E45/E145-C0 klasei; taip pat atliktas oro garso izoliavimo koeficiento nustatymas, bandymų rezultatas 45 dB. Atlikti mechaninio stiprumo (4 klasė) ir patikimumo (100 000 ciklų - 5 klasė) klasės tikrinimai. UAB „Asmodas“ žiniomis, tokio tipo durys (plieninės, su medžio drožlių plokštės apdaila), vienijančios savyje visus šiuos rodiklius, Lietuvoje negaminamos.

18Informacija apie minėtas UAB „Asmodas“ nurodytas durų savybes 2007-09-24 Konkurencijos tarybos raštu Nr.(5.5-11)-6V-971 buvo pateikta pareiškėjai ir paprašyta pateikti įrodymų, jog tokia informacija gali būti neteisinga. Pareiškėja atsakydama 2007-10-29 raštu Nr. 409 nepateikė tokios informacijos, kuri leistų suabejoti UAB „Asmodas“ naudojamų reklaminių teiginių teisingumu.

19Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime nustatė, kad UAB „Plieninis skydas“ nepateikė įrodymų, jog UAB „Asmodas“ naudojamas teiginys „tai unikalus, neturintis analogų Lietuvoje gaminys, vienijantis savyje trijų tipų specialios paskirties durų savybes: priešgaisrines, apsaugines, akustines“ yra neteisingas, ir konstatavo, kad pagal Konkurencijos tarybos surinktą informaciją nėra pagrindo minėtą teiginį pripažinti klaidinančia reklama.

20Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 5 p., Konkurencijos taryba pagrįstai atsisakė pradėti tyrimą dėl UAB „Asmodas" veiksmų atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams.

21Tuo tarpu, vadovaujantis Konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Konkurencijos tarybos 2004-09-16 nutarimu Nr.1S-139, 30 p., Bendrovės pareiškimo nagrinėjimo terminas nėra praleistas.

22Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Asmodas“ atsiliepime (b.l. 62-63) teismui su skundo reikalavimais nesutiko ir paaiškino, kad Konkurencijos taryba tinkamai atliko jai valstybės, įstatymais deleguotas funkcijas, objektyviai įvertino visas ginčo aplinkybes.

24Skundas atmestinas.

25Nustatyta, kad UAB „Asmodas“ internetiniame tinklapyje buvo pateikta sekančio turinio durų LYDER F45 reklama: „Kompozicinės priešgaisrinės akustinės ir apsauginės durys. Tai unikalus, neturintys analogų Lietuvoje gaminys, vienijantis savyje trijų tipų specialiosios paskirties durų savybes: priešgaisrines, apsaugines, akustines (b.l.3).

26Bendrovė 2007-06-07 raštu Nr.53 kreipėsi į Konkurencijos taryba su prašymu pripažinti, kad UAB „Asmodas“ reklamoje išsakyti teiginiai apie jų gaminių išskirtinumą yra klaidinantys vartotoją (b.l. 11).

27Konkurencijos tarybos 2007-11-08 nutarime Nr.1S-146 konstatuota, jog Bendrovė nepateikė įrodymų, jog UAB „Asmodas“ vartojamas teiginys „tai unikalus, neturintis analogų Lietuvoje gaminys, vienijantis savyje trijų tipų paskirties durų savybes: priešgaisrines, apsaugine, akustines“ yra neteisingas, pagal surinktą informaciją nėra pagrindo minėtą teiginį pripažinti klaidinančia reklama, todėl nutarta atsisakyta pradėti tyrimą dėl UAB „Asmodas“ veiksmų atitikties LR reklamos įstatymo reikalavimams (b.l. 7-8).

28Byloje spręstinas ginčas dėl Konkurencijos tarnybos 2007-11-08 nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo.

29LR konkurencijos įst. 16 str. 7p., įtvirtinant nesąžiningos konkurencijos draudimą, nurodoma, jog ūkio subjektams draudžiama atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, kai tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti, įskaitant reklamos, kuri pagal Lietuvos Respublikos įstatymus laikoma klaidinančia, naudojimą.

30LR reklamos įst. 2 str. 4d. nurodoma, kad klaidinanti reklama - reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.

31Tai, ar reklama yra klaidinanti, įvertinama atsižvelgus į LR reklamos įst. 5 str. nurodytus kriterijus – reklamos teisingumo, išsamumo ir pateikimo.

32Byloje kilęs ginčas dėl UAB „Asmodas“ internetiniame tinklapyje patalpinto teiginio, kuriuo Bendrovė, reklamuodama savo gaminamas duris LYDER F45 nurodo, jog „Tai unikalus, neturintis analogų Lietuvoje gaminys, vienijantis savyje trijų tipų specialiosios paskirties durų savybes: priešgaisrines, apsaugines, akustines“, atitikimo neklaidinančios reklamos kriterijams. Toliau tekste nurodoma, kad šioms durims buvo atlikti garso izoliacijos rodiklio, šilumos perdavimo koeficiento oro pralaidumo bei atsparumo ugniai nustatymo, o taip pat mechaninio stiprumo bei patikimumo klasės tikrinimo bandymai (b.l. 9-10). Sprendžiama, kad šiuo reklaminiu tekstu UAB „Asmodas“ išskiria savo gaminamas duris iš kitų Lietuvoje gaminamų analogiškų durų tuo, kad jos pasižymi esminiu duris charakterizuojančiu savybių, kurios patvirtintos bandymų rezultatais, deriniu. Minėtoje reklamoje akcentuojamos durų charakteristikos (priešgaisrinės, akustinės, apsauginės) yra neabejotinai svarbios durų vartojimo požiūriu, todėl darytina išvada, jog kitų ūkio subjektų gaminamos durys, neturinčios visų išvardintų savybių derinio ar turinčios šias savybes, tačiau ženkliai prastesnes, nelaikytinos analogiškomis. Įvertinus nurodytas aplinkybes bei atsižvelgus į LR reklamos įst. 5 str. įvardintus klaidinančios reklamos požymius, darytina išvada, jog kiti ūkio subjektai, siekdami paneigti minėto reklaminio teksto klaidingumą, privalo Konkurencijos tarybai pateikti įrodymus, kad jų gaminamos (pardavinėjamos) durys pasižymi tokiomis pačiomis ar geresnėmis savybėmis, negu UAB „Asmodas“ reklamuojamos durys LYDER F45 arba nurodyti kokia esminė informacija nepateikta, siekiant vartotojų suklaidinimo, arba pačios reklamos pateikimo klaidinantį būdą ar formą. UAB „Asmodas“ 2007-09-03 rašte Konkurencijos tarybai patvirtino, kad jos gaminamos durys LYDER F45 yra sekančių charakteristikų – pagal Lietuvos Gaisrinių tyrimų centro atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitą Nr.20-2.2007.35/1 priskiriamos E45/E145-C0 klasei; bandymais nustatytas 45dB oro garso izoliavimo koeficientas; atitinka mechaninio stiprumo 4 klasės bei patikimumo 5 klasės durims keliamus reikalavimus (priedo b.l. 27). Siekdama paneigti minėtus UAB „Asmodus“ reklaminius teiginius, pareiškėja Konkurencijos tarnybai pateikė plieninės-kompozicijos tipo durų „Skydas Eko“, „Skydas – 1“, „Skydas – 2“, „Skydas 2000“ atitikties sertifikatą Nr.SPSC-7804 (priedo b.l. 24-25), kuriame, be kitų charakteristikų, nurodyti minėtų durų mechaninio patvarumo ir patvarumo klasės bei oro garso izoliacijos vertė. Tuo tarpu, šiame sertifikate nenurodomos durų priešgaisrinės saugos charakteristikos. Bendrovė Konkurencijos tarnybai taip pat pateikė durų „Skydas – 1 Plius“ oro garso izoliavimo koeficiento nustatymo bandymo protokolus (priedo b.l. 17-20) bei ugniai atsparių durų „Skydas – 1LSF“ sertifikatą Nr.312-06/07 (priedo b.l. 22). Įvertinus minėtus įrodymus, sprendžiama, jog durų LYDER F45 savybės, kurios yra nurodytos ginčijamoje reklamoje, nustatytos skirtingoms Bendrovės gaminamoms durims, o ne vienoms durims kaip atskiram gaminiui. Atsižvelgus į tai, daroma išvada, kad Bendrovės pateikti įrodymai nėra pakankami norint palyginti UAB „Asmodas“ reklamuojamas duris su pareiškėjos gaminamomis durimis, o tuo pačiu ir spręsti apie ginčijamos reklamos klaidingumą. Nesant įrodymų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad Bendrovės ar kitų ūkio subjektų gaminamos (prekiaujamos) durys , turi visas ginčijamoje reklamoje nurodytas savybes, negalima spręsti, ar UAB „Asmodas“ reklamuojamos durys LYDER F45 savo kokybe yra unikalios, t.y. neturi Lietuvoje analogų, pasižyminčių visų minėtų savybių deriniu. Bendrovė Konkurencijos tarybai nepateikė įrodymų, kad jos gaminamos durys, kaip atskiras gaminys, savo savybių (priešgaisrinių, akustinių, apsauginių) deriniu yra panašios kokybės ar geresnės negu UAB „Asmodas“ ginčijamoje reklamoje nurodytos durys LYDER F45. Nors, pagrįsdama skundo reikalavimus Bendrovė nurodė, kad UAB „Asmodas“ minėta reklama neatitinka neklaidinančiai reklamai taikytino išsamumo kriterijaus, nei skunde teismui, nei teismo posėdžio metu nenurodė, kokios šioje reklamoje nenurodomos esminės aplinkybės, galinčios paveikti vartotojų ekonominį elgesį, bei kurias įvertinus galima būtų teigti, jog reklama neatitinka jai keliamo išsamumo kriterijaus. Atsižvelgus į tai, spendžiama, jog pareiškėjos nurodyti motyvai, susiję su nagrinėjamos reklamos klaidingumu dėl jos neatitikimo išsamumo kriterijui yra nepagrįsti. Pagal LR konkurencijos įst. 25 str. 4 d. 4-5 p., tyrimą pradėti atsisakoma kai, pareiškėjas per Konkurencijos tarybos nustatytą laiką nepateikia tyrimui pradėti reikalingų duomenų ir dokumentų ar kai nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti įstatymo pažeidimą.

33Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, daroma išvada, kad Konkurencijos tarybos 2007-11-08 nutarimas atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Asmodas“ veiksmų atitikimo LR reklamos įstatymo reikalavimams yra pagrįstas ir teisėtas, todėl naikinti nutarimą pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo.

34Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str., teismas

Nutarė

35Pareiškėjos UAB „Plieninis skydas“ skundą atmesti. Sprendimas per 14 d. nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. ... 3. pareiškėja UAB “Plieninis skydas“ (toliau – ir Bendrovė) skundu... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus paaiškino, jog UAB „Asmodas“ internetiniame... 5. LR reklamos įstatymo 5 str. draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal... 6. 2007-06-22 raštu Nr.(5.-ll)-6V-654 Konkurencijos taryba paprašė papildomos... 7. Konkurencijos tarybos 2007-07-25 raštu Nr.(5.5-1 l)-6V-787 buvo patvirtinta... 8. Konkurencijos tarnybos 2007-09-24 raštu Nr.(5.5-11)-6V-971 pareiškėja buvo... 9. UAB „Plieninis skydas" 2007-09-29 raštu Nr.409 konkurencijos tarnybai... 10. LR konkurencijos įstatymo 25 str. reglamentuoja pareiškimo dėl tyrimo... 11. Kaip parodė visa UAB „Plieninis skydas“ bendravimo su konkurencijos... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai patvirtino skunde nurodytus... 13. Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepime teismui (b.l. 67-70) su skundo... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2004-12-28 nutartyje, priimtoje... 15. Atsakovė ne kartą kreipėsi į UAB „Plieninis skydas“ prašydama pateikti... 16. Taip pat pareiškėja nurodo sutrumpintą nagrinėjamos reklamos tekstą.... 17. Remiantis LR reklamos įstatymo 5 str. 2 d. 1 p., reklamoje pateikiami... 18. Informacija apie minėtas UAB „Asmodas“ nurodytas durų savybes 2007-09-24... 19. Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, Konkurencijos taryba... 20. Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4 d. 5 p., Konkurencijos taryba... 21. Tuo tarpu, vadovaujantis Konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto... 22. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 23. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Asmodas“ atsiliepime (b.l. 62-63)... 24. Skundas atmestinas.... 25. Nustatyta, kad UAB „Asmodas“ internetiniame tinklapyje buvo pateikta... 26. Bendrovė 2007-06-07 raštu Nr.53 kreipėsi į Konkurencijos taryba su prašymu... 27. Konkurencijos tarybos 2007-11-08 nutarime Nr.1S-146 konstatuota, jog Bendrovė... 28. Byloje spręstinas ginčas dėl Konkurencijos tarnybos 2007-11-08 nutarimo... 29. LR konkurencijos įst. 16 str. 7p., įtvirtinant nesąžiningos konkurencijos... 30. LR reklamos įst. 2 str. 4d. nurodoma, kad klaidinanti reklama - reklama, kuri... 31. Tai, ar reklama yra klaidinanti, įvertinama atsižvelgus į LR reklamos įst.... 32. Byloje kilęs ginčas dėl UAB „Asmodas“ internetiniame tinklapyje... 33. Esant tokiai teisinei bei faktinei situacijai, daroma išvada, kad... 34. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis LR ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1 p., 127... 35. Pareiškėjos UAB „Plieninis skydas“ skundą atmesti. Sprendimas per 14 d....