Byla 2-36/2014
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl 3 436 100 turtinės ir 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi paliko ieškinį nenagrinėtą. Nurodė, kad į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko abi šalys. Faksu gauto ieškovo pareiškimo, kuriuo prašoma bylą parengiamajame teismo posėdyje nagrinėti ieškovui nedalyvaujant ir nepradėti bylos nagrinėjimo iš esmės, teismas nelaikė tinkamu ieškovo procesiniu dokumentu, nes pareiškime nėra įskaitomi jį pasirašiusio asmens vardas, pavardė, taip pat parašas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovas A. B. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį ir perduoti civilinę bylą kitos apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus.

91. Pažeistas CPK 21 straipsnis, Teismų įstatymo 34 straipsnis, nes nutartį priėmė šališka ir priklausoma Vilniaus apygardos teismo teisėja R.Burdulienė ir Vilniaus apygardos teismas, kuris negali būti teisėju savo paties byloje.

102. Nutartis priimta netinkamai taikant CPK 297 straipsnį, kuris nustato ieškinio palikimo nenagrinėtu tvarką ir pasekmes, bet ne pagrindus.

113. Nutartyje netinkamai taikoma CPK 230 straipsnio 3 dalis, nes pažeidžiami CPK 5,6,7,111,113,225 straipsniai, kadangi 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartyje skiriant parengiamąjį teismo posėdį buvo privalomai neįspėta apie neatvykimo pasekmes ir pažeistos CPK 225 straipsnio nuostatos.

124. Pagal CPK 111 straipsnio 1 dalį procesiniai dokumentai pateikiami ne tik raštu, bet ir elektroninių ryšių priemonėmis, o pagal CPK 113 straipsnį pateikiami procesinių dokumentų originalai, išskyrus atvejus, kai procesiniai dokumentai pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais.

141. Apeliantas nepateikė ir nepateikia įrodymų, kurie pagrįstų aplinkybę, leidžiančią abejoti teisėjos nešališkumu ar suinteresuotumu. Procesinių veiksmų atlikimas ir procesinių sprendimas priėmimas, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, negali būti pripažįstami kaip teismo šališkumas.

152. Šalims apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, abi šalys į posėdį neatvyko, todėl teismas vertino būtent neatvykimo priežastis ir nagrinėjamu atveju pagrįstai jas pripažino nesvarbiomis.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

18Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria apelianto ieškinys, abiems bylos šalims neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, paliktas nenagrinėtas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Minėta, nagrinėjamu atveju šalys į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Apeliantas, likus pusvalandžiui iki parengiamojo posėdžio pradžios, faksu perduotu pareiškimu prašė šiame posėdyje bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nepereiti į bylos nagrinėjimą iš esmės, taip pat nurodė, jog, jo manymu, būtina prijungti civilinę bylą Nr. 2-3125-464/2013 (b. l. 57). Teismas sprendė, jog šalys neatvyko be svarbių priežasčių, pateiktame pareiškime nėra įskaitoma jį pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir parašas, be to, faksu pateiktą pareiškimą, nelaikė procesiniu dokumentu, nes teismui procesiniai dokumentai turi būti pateikiami raštu ir originalūs (CPK 111 str. 1 d., 113 str. 1 d.). Todėl CPK 230 straipsnio 3 dalies pagrindu paliko ieškinį nenagrinėtą, be kita ko, nurodydamas, kad minėta teisės norma neriboja teismo teisės palikti ieškinį nenagrinėtą net ir tuo atveju, kai viena iš šalių yra pateikusi prašymą nedalyvauti parengiamajame teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis negalima.

21Pagal CPK 230 straipsnio 1 dalį posėdžio pirmininkas į parengiamąjį teismo posėdį iškviečia šalis ir jas apklausia, siekdamas išsiaiškinti ginčo esmę, galutinai suformuluoti šalių reikalavimų ir atsikirtimų į pareikštus reikalavimus turinį, įrodymus, kuriais jos grindžia savo reikalavimus, bei atsikirtimus, įtrauktinus dalyvauti byloje asmenis ir atlieka kitus veiksmus, kurie, teismo manymu, reikalingi tinkamai išnagrinėti bylą teismo posėdyje. Tuo atveju, kai į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą (CPK 230 str. 3 d.). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju teismas nekonstatavo jokių aplinkybių, kurios leistų spręsti, jog apeliantas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, ir tik formaliai konstatavo, jog šalys neatvyko be svarbių priežasčių, kai tuo tarpu argumentų, kurie pagrįstų tokią teismo išvadą, nenurodė. Taigi, visų pirma, parengiamajame teismo posėdyje palikti ieškinį nenagrinėtą (net ir neatvykus šalims be svarbių priežasčių) yra teismo teisė, bet ne pareiga. Be to, parengiamasis posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.). CPK 246 straipsnio, reglamentuojančio šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, 4 dalyje nustatyta, kad teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Iš šios normos turinio matyti, kad ieškinys teismo posėdyje gali būti paliktas nenagrinėtu tik tuo atveju, jei nėra nė vienos šalies prašymo nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, kitaip tariant, kai šalys ne tik neatvyksta, bet ir neišreiškia teismui noro, jog byla būtų nagrinėjama. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nebūtų pakankamo pagrindo pripažinti, jog parengiamajame teismo posėdyje jau galėtų būti taikoma kitokia taisyklė, t.y. ieškinys galėtų būti paliktas nenagrinėtu nepaisant teisme gauto prašymo nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje šaliai nedalyvaujant. Be abejo, nepageidaujant bylos vesti per atstovą ir dalyvauti teismo posėdyje, šalis privalo iš anksto informuoti teismą. Pastebėtina, kad šiuo atveju nėra duomenų, kad teismas būtų nusprendęs, jog šalys turi atvykti į parengiamąjį posėdį asmeniškai (CPK 230 str. 5 d.) ar jų dalyvavimas parengiamajame teismo posėdyje būtų pripažintas būtinu (CPK 160 str. 1 d. 1 p., 230 str. 4 d.).

22Minėta, kad teismas sprendė, jog pateiktame pareiškime nėra įskaitoma jį pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir parašas, be to, faksu pateiktą apelianto pareiškimą, kuriuo prašoma bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, nelaikė procesiniu dokumentu, motyvuodamas tuo, kad teismui procesiniai dokumentai turi būti pateikiami raštu ir originalūs (CPK 111 str. 1 d., 113 str. 1 d.).

23CPK 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Tai įpareigoja teismą ne vien tik formaliai vadovautis procesine norma, juo labiau, kai nagrinėjamu atveju taikyta CPK 230 straipsnio 3 dalis palikti ieškinį nenagrinėtu imperatyvo ir nenustato. Apelianto teikto pareiškimo pradžioje yra aiškiai nurodyta ne tik šį procesinį dokumentą teikiančio asmens procesinė padėtis nagrinėjamoje byloje, jo asmenį identifikuojantys duomenys, tačiau ir kontaktinė informacija (adresas, telefonas, faksas), dokumentas baigiamas jį teikiančio asmens parašu, o dokumento pabaigoje pasirašiusio asmens duomenys neryškūs tik dėl faksimilinio aparato darbo eigos. Pastebėtina, kad ir teismas nekonstatavo, jog pareiškimas būtų pateiktas ne paties apelianto. Nebūtų teisinga bei protinga ir visais atvejais vien tik formaliai vertinti pareiškimo pateikimo būdą - telekomunikacinių (fakso ar elektroninio pašto) ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas teismo procese nėra draudžiamas, be to, akivaizdu, kad galimos nenumatytos situacijos, kai pateikti procesinio dokumento originalą teismo posėdžio pradžiai nėra galimybės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju iš teismui faksu apelianto pateikto pareiškimo turinio yra aiški procese dalyvaujančio asmens valia dėl bylos nagrinėjimo parengiamajame teismo posėdyje jam nedalyvaujant, todėl vien tik formaliais ir, juo labiau, neimperatyviais pagrindais palikti apelianto ieškinį nenagrinėtą nebuvo pakankamo pagrindo. Juolab, kad palikus ieškinį nenagrinėtą, apeliantas privalės iš naujo ieškiniu kreiptis į teismą ir proceso dalyviai pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos. Tai didintų ginčo išsprendimo trukmę, proceso dalyvių ir teismo išlaidas, bus pažeisti proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai.

24Išdėstytų argumentų pagrindu atskirasis skundas tenkintinas - naikinama skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartis, kuria apelianto ieškinys paliktas nenagrinėtas, ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui tolesniam nagrinėjimui (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Šiame kontekste atmetami apelianto argumentai dėl teisėjos šališkumo bei prašymas perduoti bylą nagrinėti kitam apygardos teismui – teisėjos ir teismo (ne)šališkumo klausimas jau buvo šioje byloje išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 15 d. nutartimi (b.l. 49-51), o nagrinėjant atskirąjį skundą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu apeliacinės instancijos teismui nėra suteikta teisė spręsti klausimus dėl bylos (ne)perdavimo kitiems teismams.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą tolesniam nagrinėjimui pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pareiškė ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi paliko ieškinį... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. (toliau – apeliantas) prašo panaikinti... 9. 1. Pažeistas CPK 21 straipsnis, Teismų įstatymo 34 straipsnis, nes nutartį... 10. 2. Nutartis priimta netinkamai taikant CPK 297 straipsnį, kuris nustato... 11. 3. Nutartyje netinkamai taikoma CPK 230 straipsnio 3 dalis, nes pažeidžiami... 12. 4. Pagal CPK 111 straipsnio 1 dalį procesiniai dokumentai pateikiami ne tik... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija... 14. 1. Apeliantas nepateikė ir nepateikia įrodymų, kurie pagrįstų aplinkybę,... 15. 2. Šalims apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, abi... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Minėta, nagrinėjamu atveju šalys į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.... 21. Pagal CPK 230 straipsnio 1 dalį posėdžio pirmininkas į parengiamąjį... 22. Minėta, kad teismas sprendė, jog pateiktame pareiškime nėra įskaitoma jį... 23. CPK 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas, aiškindamas ir taikydamas... 24. Išdėstytų argumentų pagrindu atskirasis skundas tenkintinas - naikinama... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 26. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį panaikinti ir perduoti...