Byla I-649-171/2018

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Tomo Blinstrubio, Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant pareiškėjo atstovui M. D. (M. D.), atsakovės atstovams A. L. ir P. J. (P. J.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ patikslintą skundą atsakovei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai dėl nutarimo, raštų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kreipėsi į teismą su skundu, jį patikslino (b. l. 100–107) ir prašo:

  1. Panaikinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – KT) 2017 m. liepos 13 d. nutarimą Nr. 1S-70(2017).
  2. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 2R-(4R-479) „Dėl atsisakymo priimti skundą nagrinėjimui“, 2017 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 9R-1384 (4R-477) „Dėl Jūsų skundo“.
  3. Įpareigoti VAGK pirmininką V. K. išspręsti tiesiogiai paduoto 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo priėmimo klausimą, pradėti administracinę procedūrą pagal 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo lydraštyje ir 2017 m. rugsėjo 19 d. rašte keliamus klausimus.

5Nurodo, kad VAGK pirmininkas V. K. ribojo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ teisę Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo (toliau – AGKĮ) 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka elektroninio ryšio priemonėmis arba tiesiogiai paduoti skundą dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo: dėl elektroninėmis ryšio priemonėmis paduoto 2017 m. rugpjūčio 18 d. (patikslinto 2017 m. rugpjūčio 30 d.) skundo priėmė net tris imperatyvioms įstatymų normoms bei vieni kitiems prieštaraujančius sprendimus (2017 m. rugpjūčio 22 d., 2017 m. rugpjūčio 24 d., 2017 m. rugpjūčio 31 d.); dėl 2017 m. rugpjūčio 24 d., 2017 m. rugsėjo 5 d., 2017 m. rugsėjo 14 d., 2017 m. rugsėjo 15 d. ir 2017 m. rugsėjo 20 d. pranešimų apie klaidas VAGK sprendimuose bei raštuose nesiėmė veiksmų, nustatytų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 35 straipsnyje; dėl tiesiogiai paduoto 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo vilkina jo priėmimą; VAGK pirmininkas vengia pradėti administracinę procedūrą pagal 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo lydraštyje ir 2017 m. rugsėjo 19 d. rašte pateiktus prašymus dėl VAGK tarnautojo veiksmų.

6Mano, kad jos skundas VAGK atitiko visus reikalavimus ir turėjo būti priimtas nagrinėti. Rašte, kuriuo buvo išsiųstas patikslintas skundas, nurodyta, kad šio skundo kilmę ir vientisumą patvirtina pareiškėjos elektroninis spaudas, todėl VAGK nepagrįstai nurodė, kad skundas nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Be to, skunde atstovas nebuvo nurodytas, todėl jo dalyvavimas nebuvo numatytas, o UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ vadovas, remiantis bendrovės įstatais, galėjo pasirašyti skundą. Nurodo, kad VAGK pateikė atsakymus, kurių pareiškėja neprašė, tačiau prašoma informacija apie jos 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo nagrinėjimą nebuvo pateikta.

7Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje palaikė patikslintame skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį patenkinti. Papildomai paaiškino, kad VAGK KT nutarimą skundė ne dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – KĮ), o dėl VAĮ pažeidimo. KT nepagrįstai nepradėjo administracinės procedūros dėl jos darbuotojų veiksmų – pareiškėjai konsultacijos nesuteikimo. Konsultacijų teikimą reglamentuoja VAĮ, o ne KĮ, todėl viešojo administravimo subjekto veiksmai teikiant arba atsisakant teikti konsultacijas, kuriais pažeidžiamos asmens teisės ar teisėti interesai, nagrinėjami vadovaujantis VAĮ trečiame skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėja paklausimais prašė konsultacijos, kokiu teisiniu pagrindu dėl konsultacijų KT jį nukreipė į Registrų centro Sertifikavimo centrą (toliau – RCSC). Pareiškėja siekė išsiaiškinti, ar gali KT ją nukreipti konsultuotis į privatų subjektą.

8Atsakovė KT atsiliepime (b. l. 116–125) su patikslintu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą arba bylą nutraukti.

9Paaiškina, kad pareiškėja 2014 m. gruodžio–2015 m. kovo mėn. elektroniniu paštu kreipėsi į KT, informuodama apie problemas, su kuriomis susiduria dėl valstybės įmonės Registrų centro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiksmų. Minėtų subjektų veiksmai, jos nuomone, pažeidžia KĮ reikalavimus, kadangi pareiškėja ir jos klientai diskriminuojami valstybės informacinėse sistemose (JADIS ir kitose, kuriose įmontuota VĮ Registrų centro programinė įranga).

102017 m. elektroniniuose laiškuose pareiškėjai buvo pateikta papildoma informacija apie 2015 m. vasario–kovo mėnesiais vykusį susirašinėjimą, tačiau jokie nauji sprendimai ar veiksmai jos keliamais klausimais 2017 m. nebuvo priimti.

11KT narė 2015 m. balandžio 3 d. el. laišku informavo pareiškėją, kad jos pareiškimas neatitinka KĮ 24 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2004 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. 1S-139 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų, todėl negali būti laikomas pagrindu pradėti tyrimą.

12Pareiškėja 2017 m. liepos 11 d. elektroniniu laišku pakartotinai prašė pradėti administracinę procedūrą, nurodydama, kad tada bus pateikta papildomų faktų pagal VAĮ 28 straipsnio nuostatas (apklausa).

13Mano, kad pareiškėjos įsitikinimas, kad ji į KT su prašymu pradėti administracinę procedūrą kreipėsi dėl konkretaus 2017 m. atsisakymo suteikti konsultaciją teisės aiškinimo klausimais, bet ne dėl 2015 m. vykusio susirašinėjimo dėl galimo KĮ pažeidimo, yra tik subjektyvus situacijos vertinimas, nepagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis.

14KT tinkamai nustatė pareiškėjos 2017 m. kreipimosi į KT su prašymu pradėti administracinę procedūrą esmę ir padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėja praleido KĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimo terminą. Nesant pareiškėjos prašymo atnaujinti praleistą KĮ 32 straipsnio 1 dalies terminą, KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų nagrinėjimo procedūra apskritai nebuvo negalima.

15Nuodo, kad KT nutarimams dėl skundžiamų KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų KĮ nustato specialią apskundimo tvarką – KT nutarimai ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo nutarimo įteikimo (paskelbimo) dienos tiesiogiai skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Taigi, KT nutarimų nagrinėjimas nėra priskirtinas VAGK kompetencijai. Pareiškėja su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl VAGK veiksmų kreipėsi 2017 m. spalio 19 d., o 2017 m. lapkričio 23 d., šalindama teismo nustatytus skundo trūkumus, pareiškėja nurodė, kad, be kita ko, prašo panaikinti ir KT nutarimą. Mano, kad pareiškėja praleido KĮ nustatytą dvidešimties dienų apskundimo terminą, todėl ši bylos dalis turi būti nutraukta.

16KT, remdamasi nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tinkamai identifikavo pareiškėjos 2017 m. prašymo pradėti administracinę procedūrą esmę, t. y. kad jos prašymas pradėti administracinę procedūrą laikytinas skundu KĮ 32 straipsnio nuostatų prasme, todėl jam nagrinėti taikoma speciali KĮ 32 straipsnyje įtvirtinta procedūra. Kitų Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų, be pridėto 2015 m. vykusio susirašinėjimo dėl VĮ Registrų centro veiksmų, galimai pažeidžiančių KĮ reikalavimus, pareiškėja nepateikė.

17Nutarime aiškiai nurodyta, kad dėl KT įgaliotų pareigūnų ar kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų nagrinėjimo procedūra nebuvo pradėta, nes pareiškėja praleido KĮ įtvirtintą Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimo terminą bei nepateikė prašymo atnaujinti šį terminą.

18Nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad jai buvo užkirstas kelias pateikti papildomą informaciją dėl skundžiamų KT įgaliotų pareigūnų ar kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų. Pareiškėja papildomus faktus dėl KT darbuotojų šališkumo galėjo nurodyti bet kuriuose kreipimuose į KT, tačiau tokios informacijos be abstrakčių teiginių dėl Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojų šališkumo VĮ Registrų centro atžvilgiu nepateikė. Be to, KT nutarimas neužkirto pareiškėjai galimybės su reikalavimus atitinkančiu skundu kreiptis į KT dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo.

19Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad nutarime nebuvo pasisakyta dėl jos 2017 m. liepos 11 d. elektroniniame laiške nurodytų argumentų dėl prašymo nutraukti atsirašinėjimą, susilaikyti nuo neadekvataus turinio laiškų ir pradėti administracinę procedūrą.

20KT nutarimuose nėra reikalavimo pasisakyti dėl kiekvieno asmens keliamo klausimo. KT konkretų sprendimą priima atsižvelgdama į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, tačiau ne į pavienes aplinkybes ar pavienius asmenų keliamus klausimus. Priimant ginčijamą nutarimą, nebuvo poreikio nagrinėti atskirus pareiškėjos keliamus klausimus, kadangi skundas apskritai nebuvo nagrinėtas dėl praleisto Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir sprendimų apskundimo termino, tačiau, priešingai, nei teigia pareiškėja, KT įvertino ir jos 2017 m. liepos 11 d. elektroninį laišką.

21Teismo posėdyje atsakovės atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė patikslintą skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Teismas

konstatuoja:

23Byloje kilo ginčas dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo, VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo ir 2017 m. rugsėjo 21 d. rašto teisėtumo ir pagrįstumo bei VAGK vilkinimo atlikti veiksmus (pradėti administracinę procedūrą pagal 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo lydraštyje ir 2017 m. rugsėjo 19 d. rašte keliamus klausimus).

24Dėl KT nutarimo

25Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

26Remiantis KĮ (redakcija, galiojusi ginčijamo KT nutarimo priėmimo metu) 33 straipsnio 1 dalimi, ūkio subjektai, taip pat kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų šiuo įstatymu ginamos teisės, turi teisę KT nutarimus, kuriais užkertama tolesnė šio įstatymo pažeidimo tyrimo eiga ar kuriais baigiamas pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimas, apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, skundas paduodamas raštu ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo KT nutarimo įteikimo dienos arba, jeigu nutarimas turi būti paskelbtas KT interneto svetainėje, – nuo paskelbimo dienos. Taigi, šiuo atveju specialus įstatymas nustato dvidešimties dienų terminą skundui dėl KT nutarimo paduoti.

27Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose.

28Pareiškėja į teismą dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo kreipėsi 2017 m. spalio 19 d., praleidusi terminą skundui dėl jo paduoti.

29Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja, nesutikdama su šiuo nutarimu, kreipėsi į VAGK 2017 m. rugpjūčio 18 d., ši sprendė jos skundo priėmimo klausimą nurodytų metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais. Teismas daro išvadą, kad pareiškėja terminą skundui paduoti dėl minėto KT nutarimo praleido dėl užtrukusio proceso susirašinėjant su VAGK, tačiau pažymi, kad pareiškėja siekdama ginti savo galimai pažeistas teises veikė aktyviai ir operatyviai.

30Teismas šią termino praleidimo priežastį pripažįsta svarbia, todėl terminas skundui dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo paduoti atnaujintinas.

31KĮ 32 straipsnyje nustatyta KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir priimtų sprendimų apskundimo tvarka ir terminai.

32Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę KT apskųsti KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų procedūros dėl šio įstatymo pažeidimo metu atliktus veiksmus ir priimtus sprendimus turi ūkio subjektai ar kiti asmenys, manantys, kad buvo pažeistos jų teisės. Skundas pateikiamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus dienos. Konkurencijos tarybos sprendimas dėl tokio skundo turi būti priimtas per dešimt dienų nuo skundo gavimo dienos. Pagal 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje nustatytas skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu kartu su skundu pateikiamas motyvuotas prašymas terminą atnaujinti.

33To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje nustatyta apskundimo tvarka mutatis mutandis taikoma KT darbuotojų priimtiems sprendimams ir atliktiems veiksmams šio įstatymo II skyriaus trečiajame skirsnyje atliekamos koncentracijos priežiūros metu ir kitais atvejais, kai tokie veiksmai ir sprendimai yra susiję su Konkurencijos tarybai šiuo įstatymu, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu, Reklamos įstatymu ir kitais įstatymais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo KT, priskirtų funkcijų atlikimu.

34VAĮ, kuris nustato viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus, įtvirtina viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje, 14 straipsnyje nustatyta prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka.

35Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skundai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka. Pagal 6 dalį skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageidavimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu.

36VAĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kai prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjamas, t. y. jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo (2 punktas); jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti (3 punktas); jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą (4 punktas); jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai (5 punktas).

37Nagrinėjamu atveju ginčijamame nutarime (b. l. 165–166) KT pagrįstai konstatavo, kad M. D. į KT kreipėsi dėl 2015 m. vasario–kovo mėnesiais vykusio susirašinėjimo elektroniniais laiškais, o 2017 m. elektroniniuose laiškuose buvo pateikiama papildoma informacija apie 2015 m. vasario–kovo mėnesiais vykusį susirašinėjimą. Jokių naujų sprendimų ar atliktų veiksmų pareiškėjos keliamais klausimais 2017 m. nebuvo priimta. Tai patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, iš kurių nustatyta, kad M. D. 2015 m. vasario 11 d. elektroniniu laišku kreipėsi į KT darbuotoją J. Š. ir nurodė, kad konkurentų išduotus sertifikatus su asmens kodais Teisingumo ministerija (valdytoja) ir VĮ Registrų centras (tvarkytojas) dirbtinai filtruoja (b. l. 132). Kitame elektroniniame laiške tai pačiai darbuotojai nurodė „kuriant viešąsias paslaugas (pvz. JADIS, NETSVEP, JAREP ir t. t.), Registrų centras skelbdavo pirkimo konkursus. Konkurso sąlygose iš konkurso laimėtojo RC reikalaudavo, kad į kuriamą paslaugą būtų įmontuota jo komercinės veiklos programinė įranga – t. y. centralizuotas pasirašymo modulis. Tokiu būdu, nesvarbu kokia tai paslauga, visose Registrų centro teikiamose paslaugose, veikia tas pats komercinės veiklos pasirašymo modulis, kuriame ir numatyta „nepageidaujamų sertifikatų“ filtravimas (atsisakymas)“ (b. l. 131). Tas pačias problemas M. D. kėlė 2015 m. vasario–kovo mėnesiais rašytuose elektroniniuose laiškuose tai pačiai KT darbuotojai (b. l. 126–131).

38M. D. 2017 m. gegužės 22 d. elektroniniu laišku kreipėsi į KT su prašymu paaiškinti, kuo remdamasi KT nusprendė, kad VĮ Registrų centro komercinio padalinio RCSC vadovas M. Ž. yra įgaliotas spręsti valstybės registrų funkcionalumo klausimus (b. l. 147). 2017 m. birželio 5 d. J. Š. atsakė, kad prieš keletą metų stengėsi identifikuoti pareiškėjos keliamą problemą ir ją spręsti, tačiau trūko elementaraus geranoriško bendradarbiavimo, todėl padėkojo už pakartotinius klausimus.

392017 m. liepos 4 d. elektroniniu laišku pareiškėja pakartotinai kreipėsi į KT darbuotoją J. Š. ir nurodė, kad ji per ilgą laiką nesugebėjo identifikuoti problemų, dėl kurių į valstybės Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų registrų bei e.sveikatos valstybės informacinių sistemų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas buvo nuosekliai ir sistemingai įmontuojamos VĮ Registrų centro komercinio padalinio RCSC konkurenciją ribojančios priemonės. Taip pat nurodė, kad dėl konkrečių KT darbuotojų šališkumo turi daugiau faktų, taigi prašė pradėti administracinę procedūrą (b. l. 150).

40Atsižvelgiant į byloje pateiktus rašytinius įrodymus (elektroninius laiškus) darytina išvada, kad KT ginčijamame nutarime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos keliami klausimai yra susiję su Konkurencijos tarybai priskirtų funkcijų atlikimu.

41Atsakydama į šį elektroninį laišką, KT darbuotoja 2017 m. liepos 7 d. elektroniniame laiške informavo, kad jos prašymas pradėti administracinę procedūrą turi trūkumų, t. y. jis neatitinka Konkurencijos įstatyme ir VAĮ įtvirtintų skundams keliamų reikalavimų ir yra praleistas terminas skundui paduoti, tačiau pateikus motyvuotą prašymą gali būti atnaujintas (b. l. 158, 162).

42M. D., šalindamas nurodytus trūkumus, 2017 m. liepos 11 d. elektroniniu laišku kreipėsi į KT su prašymu pradėti administracinę procedūrą dėl KT darbuotojų A. N. (A. N.) ir J. Š., jo manymu, netinkamų veiksmų susirašinėjant elektroniniais laiškais ir nutraukti atsirašinėjimą, tačiau visų nurodytų trūkumų nepašalino (b. l. 160–161).

43Iš byloje pateiktų elektroninių laiškų (b. l. 126–163) matyti, kad M. D. su minėtais KT darbuotojais elektroniniais laiškais susirašinėjo 2015 ir 2017 m., tačiau 2017 m., kaip minėta, elektroniniuose laiškuose pakartotinai buvo keliama jau 2015 metais iškelta problema ir reikalaujama pradėti administracinę procedūrą KT darbuotojų atžvilgiu, taigi, darytina išvada, kad pareiškėja praleido terminą skundui paduoti.

44Atsakovė pagrįstai nustatė, kad jos darbuotojų veiksmai yra susiję su Konkurencijos tarybos atliekamomis funkcijomis, pareiškėja apskųsti KT darbuotojų veiksmus ar sprendimus praleido dešimties dienų terminą ir neprašė jo atnaujinti, nustatytų trūkumų nepašalino, todėl atsakovė pagrįstai atsisakė pareiškėjos skundą nagrinėti, taigi priimtas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

45Dėl VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo

46Nustatyta, kad M. D., nesutikdamas su minėtu KT nutarimu, 2017 m. rugpjūčio 18 d. su skundu kreipėsi į VAGK, prašydamas pripažinti jį neatitinkančiu individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, taip pat, vadovaujantis VAĮ 19 straipsnio 1 dalimi, įpareigoti KT pradėti administracinę procedūrą pagal pareiškėjo 2017 m. liepos 4 d. prašymą.

47Iš šio skundo turinio matyti, kad pareiškėjas siekė iš KT gauti informaciją jam aktualiais klausimais, tačiau, jo manymu, KT darbuotojų atsakymai buvo nepagrįsti ir nepadėjo išspręsti jo keliamos problemos, todėl jis pateikė prašymą KT darbuotojų atžvilgiu pradėti administracinę procedūrą. Nurodė, kad skundžiamame KT nutarime nėra aiškiai išdėstyti faktai ir nenurodytas teisinis atsakymų pagrindas, todėl sprendimas atsisakyti pradėti procedūrą yra nepagrįstas (b. l. 10–14).

48VAGK pirmininkas 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 2R-249(4R-447) atsisakė priimti M. D. skundą kaip nežinybingą VAGK (b. l. 19).

49Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, 2017 m. rugpjūčio 24 d. UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ elektroniniu laišku kreipėsi į VAGK ir nurodė, kad skundą pateikė ne dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, bet dėl VAĮ pažeidimo (b. l. 20).

50VAGK pirmininkas, išnagrinėjęs elektroninį laišką, panaikino savo 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą ir UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti – pateikti saugiu elektroniniu parašu pasirašytą skundą, prie skundo pridėti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti pareiškėjui VAGK (b. l. 23–24).

512017 m. rugpjūčio 30 d. elektroniniu paštu UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ pateikė patikslintą skundą, kuriame patikslino skundo pagrindą (b. l. 26–32).

52VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 2R-(4R-479) atsisakė priimti UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ skundą (b. l. 33). Sprendime nurodė, kad 2017 m. rugpjūčio 30 d. elektroniniu paštu gautas patikslintas skundas nepasirašytas saugiu elektroniniu parašu, taip pat prie skundo nepridėtas atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas. Taigi, VAGK šiuo sprendimu iš esmės atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nepašalinus ankstesniu sprendimu nustatytų skundo trūkumų.

53AGKĮ (redakcija, galiojusi ginčijamo sprendimo priėmimo metu) nustato ikiteisminio skundų (prašymų) dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje nagrinėjimo tvarką, VAGK ir savivaldybių visuomeninių administracinių ginčų komisijų sudarymo tvarką ir kompetenciją.

54VAGK kompetencija nustatyta šio įstatymo 7 straipsnyje. Pagal 7 straipsnio 2 dalies 2 punktą, VAGK nesprendžia administracinių ginčų, kuriems nagrinėti įstatymai nustato kitokią tvarką. Pagal 12 straipsnio 2 dalies 1 punktą, Administracinių ginčų komisijos pirmininko ar jo paskirto kito administracinių ginčų komisijos nario sprendimu atsisakoma priimti skundą (prašymą) nagrinėti, jeigu skundo (prašymo) nagrinėjimas nepriskirtinas administracinių ginčų komisijos kompetencijai.

55Pareiškėja, VGAK atsisakius pareiškėjo skundą priimti kaip nežinybingą, su antru skundu dėl KT nutarimo panaikinimo kreipėsi į VAGK grįsdama nutarimo neteisėtumą VAĮ nuostatomis, reglamentuojančiomis administracinės procedūros eigą.

56Kaip teismas jau nustatė, KT nutarimas yra priimtas pagrįstai vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 32 straipsniu, reglamentuojančiu KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų veiksmų ir priimtų sprendimų apskundimo tvarką.

57VAGK atsisakius skundą priimti kaip jai nežinybingą, tai, kad pareiškėja antrajame skunde nurodė, kad KT nutarimas turėjo būti priimtas vadovaujantis kitu įstatymu, t. y. VAĮ, nesudarė pagrindo spręsti antro skundo priėmimo klausimo ir nagrinėti KT nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą, nes, kaip minėta, skundas dėl KT nutarimo turi būti paduodamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, ir šiuo atveju netaikoma išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra.

58Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VAGK antrojo skundo priėmimo klausimo sprendimas laikytinas ultra vires (liet. viršijant įgaliojimus), todėl 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas naikintinas.

59Dėl VAGK 2017 m. rugsėjo 21 d. rašto

60Nustatyta, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 2017 m. rugsėjo 14 d. kreipėsi į VAGK, nesutikdama su VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu, kuriuo jos skundas atsisakytas priimti, nepašalinus skundo trūkumų. Nurodė, kad, jos manymu, VAGK vilkina pareiškėjos skundo nagrinėjimą ir riboja teisę teikti skundą elektroninių ryšių priemonėmis, ir prašė priimti jos popierinį skundą dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo ir užtikrinti jo nagrinėjimą (b. l. 38–41).

61VAGK, atsakydama į minėtą pareiškėjos raštą, 2017 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 9R-1362 (4R-508) informavo, kad VAGK pirmininko 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas, kuriuo atsisakyta priimti nagrinėti skundą, per vieną mėnesį gali būti apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o apskundimo tvarka buvo išaiškinta 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendime, taip pat papildomai VAGK 2017 m. rugsėjo 5 d. rašte Nr. 9R-1292(5R-784) „Dėl 2017 m. rugpjūčio 30 d. skundo“ (b. l. 60).

62Pareiškėja 2017 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. VAGK-20170920-S-01 pakartotinai kreipėsi į VAGK, iš esmės nesutikdama su VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu (b. l. 62–63) ir siekdama, kad VAGK priimtų nagrinėti jos skundą dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo, taip pat siekdama inicijuoti administracinę procedūrą dėl VAGK vyriausiojo specialisto A. O. veiksmų, atsakant pareiškėjai elektroniniu laišku (b. l. 62–63).

63VAGK, atsakydama į pareiškėjos 2017 m. rugsėjo 20 d. raštą, ginčijamu 2017 m. rugsėjo 21 d. raštu pakartotinai pareiškėją informavo apie VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo apskundimo tvarką ir terminus, apie kuriuos papildomai buvo informuota 2017 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. 9R-1362 (4R-508), kuriuo buvo grąžintas skundas su priedais. Taip pat informavo, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. rašte pareiškėja pridėjo tapatų skundą, dėl kurio VAGK jau priėmė sprendimą, o dėl A. O. veiksmų informavo, kad teisės aktų pažeidimų nenustatė (b. l. 66).

64Iš rašytinių įrodymų matyti, kad VAGK ketino nagrinėti pareiškėjos skundą, jei ji būtų pašalinusi trūkumus. Kadangi byloje jau nustatyta, kad VAGK savo sprendimais spręsdama antrojo skundo priėmimo klausimą veikė ultra vires (liet. viršijant įgaliojimus), todėl laikytina, kad ir visi veiksmai, kurie buvo atlikti sprendžiant antrojo skundo priėmimo klausimą atlikti ultra vires (liet. viršijant įgaliojimus).

65Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti VAGK pirmininką V. K. išspręsti tiesiogiai paduoto 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo priėmimo klausimą ir pradėti administracinę procedūrą pagal 2017 m. rugsėjo 14 d. skundo lydraštyje ir 2017 m. rugsėjo 19 d. rašte keliamus klausimus laikytinas išvestiniu iš reikalavimo panaikinti VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą. Taigi, netenkinus pastarojo, reikalavimas įpareigoti atlikti nurodytus veiksmus taip pat netenkintinas.

66Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1, 2 punktais, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

67Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ patikslintą skundą patenkinti iš dalies.

68Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 2R-(4R-479) „Dėl atsisakymo priimti skundą nagrinėjimui“ ir 2017 m. rugsėjo 21 d. raštą Nr. 9R-1384 (4R-477) „Dėl Jūsų skundo“.

69Likusią patikslinto skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

70Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kreipėsi į teismą... 5. Nurodo, kad VAGK pirmininkas V. K. ribojo UAB... 6. Mano, kad jos skundas VAGK atitiko visus reikalavimus ir turėjo būti priimtas... 7. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje palaikė patikslintame skunde... 8. Atsakovė KT atsiliepime (b. l. 116–125) su patikslintu skundu nesutinka ir... 9. Paaiškina, kad pareiškėja 2014 m. gruodžio–2015 m. kovo mėn.... 10. 2017 m. elektroniniuose laiškuose pareiškėjai buvo pateikta papildoma... 11. KT narė 2015 m. balandžio 3 d. el. laišku informavo pareiškėją, kad jos... 12. Pareiškėja 2017 m. liepos 11 d. elektroniniu laišku pakartotinai prašė... 13. Mano, kad pareiškėjos įsitikinimas, kad ji į KT su prašymu pradėti... 14. KT tinkamai nustatė pareiškėjos 2017 m. kreipimosi į KT su prašymu... 15. Nuodo, kad KT nutarimams dėl skundžiamų KT įgaliotų pareigūnų ir kitų... 16. KT, remdamasi nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tinkamai identifikavo... 17. Nutarime aiškiai nurodyta, kad dėl KT įgaliotų pareigūnų ar kitų... 18. Nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad jai buvo užkirstas kelias pateikti... 19. Nesutinka su pareiškėjos argumentu, kad nutarime nebuvo pasisakyta dėl jos... 20. KT nutarimuose nėra reikalavimo pasisakyti dėl kiekvieno asmens keliamo... 21. Teismo posėdyje atsakovės atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus... 22. Teismas... 23. Byloje kilo ginčas dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo, VAGK 2017 m.... 24. Dėl KT nutarimo ... 25. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 26. Remiantis KĮ (redakcija, galiojusi ginčijamo KT nutarimo priėmimo metu) 33... 27. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis... 28. Pareiškėja į teismą dėl KT 2017 m. liepos 13 d. nutarimo kreipėsi 2017 m.... 29. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja, nesutikdama su šiuo nutarimu,... 30. Teismas šią termino praleidimo priežastį pripažįsta svarbia, todėl... 31. KĮ 32 straipsnyje nustatyta KT įgaliotų pareigūnų ir kitų darbuotojų... 32. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę KT apskųsti KT įgaliotų... 33. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje nustatyta... 34. VAĮ, kuris nustato viešojo administravimo subjektų sistemą ir... 35. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad skundai dėl viešojo administravimo... 36. VAĮ 14 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kai prašymas ar skundas... 37. Nagrinėjamu atveju ginčijamame nutarime (b. l. 165–166) KT pagrįstai... 38. M. D. 2017 m. gegužės 22 d. elektroniniu laišku... 39. 2017 m. liepos 4 d. elektroniniu laišku pareiškėja pakartotinai kreipėsi į... 40. Atsižvelgiant į byloje pateiktus rašytinius įrodymus (elektroninius... 41. Atsakydama į šį elektroninį laišką, KT darbuotoja 2017 m. liepos 7 d.... 42. M. D., šalindamas nurodytus trūkumus, 2017 m. liepos 11... 43. Iš byloje pateiktų elektroninių laiškų (b. l. 126–163) matyti, kad 44. Atsakovė pagrįstai nustatė, kad jos darbuotojų veiksmai yra susiję su... 45. Dėl VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo... 46. Nustatyta, kad M. D., nesutikdamas su minėtu KT nutarimu,... 47. Iš šio skundo turinio matyti, kad pareiškėjas siekė iš KT gauti... 48. VAGK pirmininkas 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 2R-249(4R-447)... 49. Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, 2017 m. rugpjūčio 24 d. UAB... 50. VAGK pirmininkas, išnagrinėjęs elektroninį laišką, panaikino savo 2017 m.... 51. 2017 m. rugpjūčio 30 d. elektroniniu paštu UAB „Skaitmeninio sertifikavimo... 52. VAGK 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. 2R-(4R-479) atsisakė priimti UAB... 53. AGKĮ (redakcija, galiojusi ginčijamo sprendimo priėmimo metu) nustato... 54. VAGK kompetencija nustatyta šio įstatymo 7 straipsnyje. Pagal 7 straipsnio 2... 55. Pareiškėja, VGAK atsisakius pareiškėjo skundą priimti kaip nežinybingą,... 56. Kaip teismas jau nustatė, KT nutarimas yra priimtas pagrįstai vadovaujantis... 57. VAGK atsisakius skundą priimti kaip jai nežinybingą, tai, kad pareiškėja... 58. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad VAGK antrojo... 59. Dėl VAGK 2017 m. rugsėjo 21 d. rašto... 60. Nustatyta, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 2017 m. rugsėjo 14... 61. VAGK, atsakydama į minėtą pareiškėjos raštą, 2017 m. rugsėjo 18 d.... 62. Pareiškėja 2017 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. VAGK-20170920-S-01 pakartotinai... 63. VAGK, atsakydama į pareiškėjos 2017 m. rugsėjo 20 d. raštą, ginčijamu... 64. Iš rašytinių įrodymų matyti, kad VAGK ketino nagrinėti pareiškėjos... 65. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti VAGK pirmininką V.... 66. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 67. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Skaitmeninio sertifikavimo... 68. Panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017 m. rugpjūčio... 69. Likusią patikslinto skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 70. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...