Byla Ik-937-422/2011
Dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Janina Vitunskienė, susipažinusi su pareiškėjo UAB „( - )“ skundu atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriui, tretieji suinteresuoti asmenys UAB „( - )“ ir UAB „( - )“, dėl akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2011 m. gegužės 17 d. gautas pareiškėjo UAB „( - )“ skundas dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2011 m. vasario 18 d. nelaimingo atsitikimo darbe N1 formos akto Nr. 1 panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio 2010 m. gruodžio 22 d. Alytuje, kurio metu žuvo UAB „Ekovalitas“ darbuotojas A. P., tyrimą.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Teisė į teisminę gynybą sprendžiant administracinius ginčus įtvirtinama Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau ši teisė nėra absoliuti, ji neatsiejama nuo pareigos tai padaryti pagal visiems privalomas įstatymų nustatytas taisykles.

5Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 44 str. 6 d., valstybinės darbo inspekcijos atliktas nelaimingo atsitikimo darbe tyrimas ar sprendimai (išvados) dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir (ar) priežasties (priežasčių) darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio atstovo ar darbuotojų atstovo (atstovų) saugai ir sveikatai pareiškimais pagal Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatus gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba teismui. Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas dėl pareiškimų, kuriuose skundžiamas nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas, gali būti įstatymų nustatyta tvarka skundžiamas teismui. Taigi nagrinėjamu atveju ginčui išspręsti įstatymu yra nustatyta ikiteisminė ginčų nagrinėjimo tvarka, tačiau ji nėra privaloma, t. y. pareiškėjui suteikta teisė pačiam pasirinkti savo teisių gynimo būdą.

6UAB „( - )“, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2011 m. vasario 18 d. nelaimingo atsitikimo darbe N1 formos aktu Nr. 1, 2011 m. kovo 18 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos vyriausiąjį darbo inspektorių. Pareiškėjui, pasirinkusiam ikiteisminę ginčo nagrinėjimo tvarką, į 2011 m. kovo 18 d. skundą buvo atsakyta 2011 m. balandžio 18 d. vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojos, pavaduojančios vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, sprendimu.

7Pagal ABTĮ 32 straipsnio 1 dalį ginčo šalis, nesutinkanti su išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos priimtu sprendimu, į administracinį teismą gali kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

8Iš spaudo, žyminčio 2011 m. balandžio 18 d. vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojos, pavaduojančios vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, sprendimo gavimo datą UAB „( - )“ matyti, jog šį sprendimą pareiškėjas gavo 2011 m. balandžio 20 d. (reg. Nr. 6-1225-11). Į Kauno apygardos administracinį teismą pareiškėjas kreipėsi 2011 m. gegužės 17 d., t. y. praleidęs ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatytą dvidešimties terminą skundui paduoti.

9Pažymėtina, kad šiuo atveju ABTĮ 33 str. 1 d. numatytas vieno mėnesio terminas, skaičiuojamas nuo skundžiamo individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, netaikytinas, kadangi šis įstatymo straipsnis taikomas, kai atsakovo veiksmas (aktas) yra skundžiamas tiesiogiai teismui, o ne pirmiausia išankstinei ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai ir tik po to teismui. Pareiškėjas nelaimingo atsitikimo darbe aktą pirmiausia skundė išankstinei ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, todėl, skųsdamas jį teismui po to, kai jį išnagrinėjo vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotoja, pavaduojanti vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, pareiškėjas turėjo vadovautis ABTĮ 32 str. 1 d. nuostatomis dėl skundo padavimo termino, t. y. pareiškėjas skundą teismui turėjo paduoti per 32 str. 1 d. numatytą 20 dienų terminą, skaičiuojamą nuo išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimo gavimo dienos. Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pvz. 2008 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-929-08.

10ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktas numato, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu praleistas skundo (prašymo) padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą. Atnaujinti praleisto termino skundui paduoti pareiškėjas neprašo, todėl skundą dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2011 m. vasario 18 d. nelaimingo atsitikimo darbe N1 formos aktą Nr. 1, atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

11Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti atsakovą atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio 2010 m. gruodžio 22 d. Alytuje, kurio metu žuvo UAB „( - )“ darbuotojas A. P., tyrimą. Tačiau, teismo vertinimu, šis reikalavimas yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti nelaimingo atsitikimo darbe aktą. Todėl atsisakius priimti skundą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus 2011 m. vasario 18 d. nelaimingo atsitikimo darbe N1 formos aktą Nr. 1, taip pat atsisakytina priimti skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo darbe, įvykusio 2010 m. gruodžio 22 d. Alytuje, kurio metu žuvo UAB „( - )“ darbuotojas A. P., tyrimą.

12Atsisakius priimti skundą, pareiškėjui grąžintinas už skundą sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

13Pareiškėjui išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio pateikti Kauno apygardos administraciniam teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui dėl ginčijamo nelaimingo atsitikimo darbe akto paduoti, nurodant termino praleidimo priežastis ir pateikiant praleidimo priežastis patvirtinančius įrodymus. Kartu su prašymu atnaujinti terminą turi būti paduodamas skundas (prašymas).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

15Atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „( - )“ skundą.

16Grąžinti 100 Lt (vieną šimtą litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2011 m. gegužės 10 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (gavėjo sąskaitos Nr. LT24-7300010112394300, AB „Swedbank“).

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai