Byla I-1700-554/2016
Dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjas Algis Markevičius,

2sekretoriaujant Oksanai Berezovskei, Vaigai Snieganaitei,

3nedalyvaujant pareiškėjo – UAB ,,Druskininkų komunalinis ūkis“ atstovui,

4atsakovo – UAB ,, ( - ) “ atstovui,

5trečiojo suinteresuoto asmens – UAB ,, ( - )“ atstovui,

6rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovui UAB ,, ( - )“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo ir

Nustatė

7Pareiškėjas UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ 2015-08-12 skundu ir 2016-03-18 jo patikslinimu (b.l. 4-7, 54-55) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB ,, ( - )“ 1132,17 Eur nesumokėtos vietinės rinkliavos už laikotarpius nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30 (452,87 Eur), taip pat nuo 2014-04-01 iki 2014-12-31 (679,30 Eur).

8Pareiškėjas nurodė, kad Druskininkų savivaldybės taryba, vadovaudamasi Rinkliavų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Atliekų tvarkymo įstatymu, 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu Druskininkų savivaldybės teritorijoje. Nuostatai teisės aktų nustatyta tvarka viešai buvo paskelbti internetiniame tinklalapyje. Pagal Nuostatų 16 p. nuostatas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ yra pavesta administruoti bei apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei pateikti sąskaitas mokėtojams. Nuostatų 22 p. reglamentuoja, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas pagal paslaugų sutartį. 2007 – 2014 metų laikotarpyje pagal 2007-12-14 Paslaugų sutartį Nr. 20-07-496 paslaugos tiekėju buvo pareiškėjas. Nuostatų 3 p. apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojai ir mokėtojai – tai visi fiziniai, juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys (iš to skaičiaus ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą) nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje. Kadangi prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu, sutartis su atsakovu dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta. Atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kadangi nuosavybės teise turi nekilnojamąjį turtą Druskininkų miesto savivaldybės teritorijoje. Atsakovas skunde minimu laikotarpiu nėra sumokėjęs pareiškėjui vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri atsakovui buvo paskaičiuota vadovaujantis Nuostatuose nustatyta vietinės rinkliavos nustatymo fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius.

9Pareiškėjo skundas patenkintinas visiškai (teismas vadovaujasi teisės aktų redakcijomis, galiojusiomis vietinės rinkliavos nemokėjimo laikotarpiais).

10Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p. numatyta, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 str. 1 ir 2 p. nustato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Atliekų tvarkymo įstatymo 25 str. nustato, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Šio įstatymo 30 str. 1 d. numato, kad visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, didindamos atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių.

11Druskininkų savivaldybės taryba 2007-12-20 sprendimu Nr. T1-247 (taip pat su vėlesniais pakeitimais, naujomis redakcijomis bei papildymais) patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai), kurie yra privalomi visiems Druskininkų savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims (b.l. 8-11, taip pat Druskininkų savivaldybės internetinės svetainės duomenys). Nuostatų turinio analizė leidžia konstatuoti, kad vietinė rinkliava – tai Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose nuostatuose nustatyta tvarka (Nuostatų 2 p.). Vietinės rinkliavos mokėtojai – atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Nuostatų 3 p.). Nuostatai imperatyviai numato, jog atliekų turėtojai privalo mokėti rinkliavą. Jos dydis nustatomas eurais už 100 m2 nekilnojamojo turto plotą (Nuostatų 13 - 14 p.). Pagal Nuostatų 15 - 20 p. turinį UAB ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pavesta apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Nuostatų 19 p. reglamentuoja, kad nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų išieško paslaugos teikėjas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių bei antstolių paslaugomis (ABTĮ 57 str.). 2007-12-14 Sutarties (b.l. 18-25) duomenys patvirtina, kad pareiškėjas Nuostatų 19 p. prasme yra paslaugos tiekėjas, turintis teisę išieškoti vietinės rinkliavos įsiskolinimus.

12Administracinėje byloje esantys dokumentų duomenys taip pat patvirtina teisiškai reikšmingas aplinkybes, kad atsakovas nuo 2003-07-17 nuosavybės teise valdė nekilnojamąjį turtą (statinį – pastatą kavinę) Druskininkų savivaldybėje ir tai pažymėta viešajame registre (b.l. 12-14). Nuo 2010-10-15 iki 2015-10-14 tarp atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens buvo pasirašyta pareiškėjo skunde minimų patalpų nuomos sutartis ir ji buvo užregistruota viešajame registre (b.l. 64-75). Nuomos sutarties nuostatų analizė patvirtina, kad sutarties šalys laisva valia susitarė, jog visus mokėjimus, susijusius su statinio eksploatacija, nuomininkas sumoka nuomotojui, kuris vėliau atsiskaito su įstaigomis, bendrovėmis bei organizacijomis, turinčiomis teisę rinkti ir gauti mokesčius ir t.t.. UAB ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pateiktų pažymų (b.l. 56-61) duomenys patvirtina pareiškėjo skunde ir jo patikslinime nurodytą įsiskolinimą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos.

13Įvertinęs aukščiau paminėtas aplinkybes teismas daro išvadą, kad pagal Nuostatų 3 p. atsakovas kilusio ginčo kontekste yra tinkamas vietinės rinkliavos mokėtojas. Nors statinys buvo išnuomotos ir juo naudojosi tretysis suinteresuotas asmuo, tačiau ir toliau jį valdė atsakovas bei mokėjo visus su statinio eksploatacija susijusius mokėjimus. Iš pateiktų Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimo ir Įspėjimo duomenų (b.l. 15-17) matyti, kad atsakovas nemokėjo pareiškėjui vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl pagrįstai susidarė pareiškėjo nurodytas įsiskolinimas.

14Teismas taip pat akcentuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d. vietinė rinkliava yra savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, todėl atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti įvykdyti draudžiama (CK 6.59 str.). Pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įteisinta Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei Nuostatų pagrindu. Minėti teisės aktai yra galiojantys ir jais vadovaujamasi sprendžiant šią bylą. Tai konstatavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (ABTĮ 13 str., 20 str., administracinė byla Nr. A525-471/2010, administracinė byla Nr. A556-334/2014), formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios kategorijos bylose. Minėtose nutartyse teismas nurodė, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu). Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad vertinamuoju laikotarpiu ginčo pastatu niekas nesinaudojo, atliekų negamino ir t.t..

15Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo reikalavimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo iš atsakovo patenkintinas visiškai, pareiškėjui priteistina skunde nurodyta vietinės rinkliavos suma (ABTĮ 57 str.).

16Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 4 p.,

Nutarė

17Pareiškėjo skundą patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo UAB ,, ( - )“ pareiškėjo UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ naudai 1132,17 EUR (tūkstantį šimtą trisdešimt du eurus 17 euro ct) nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30, nuo 2014-04-01 iki 2014-12-31.

19Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai