Byla A-756-1505-12
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus ir Vaidos Urmonaitės- Maculevičienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,

3dalyvaujant pareiškėjos atstovui P. M.,

4atsakovo atstovams V. P., P. S.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos E. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir VĮ Valstybės žemės fondui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėja E. M. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštą Nr. K5-198 dalį, kuria atsisakyta pateikti pareiškėjai jos prašomą informaciją, bei įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32).

9Pareiškėja skunde nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso 8,0522 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), Kauno rajono savivaldybėje. Pareiškėjai priklausantis žemės sklypas yra Kauno laisvosios ekonominės zonos (toliau – ir Kauno LEZ) teritorijoje. Kauno apskrities viršininkas 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 02-05-2379 pradėjo minėto žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Šiuo metu Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1667-540/2010 dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno LEZ valdymo bendrovė ir VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintų Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 6 punktu, 2010 m. birželio 22 d. sudarė žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32). Pareiškėja, siekdama sužinoti, kodėl užsitęsė žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros, 2011 m. liepos 21 d. kreipėsi į Ūkio ministeriją, kuri perėmė visas funkcijas, susijusias su žemės sklypo paėmimu visuomenės poreikiams, prašydama pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32). Ūkio ministerija persiuntė šį pareiškėjos prašymą VĮ Valstybės žemės fondui. Atsakydamas į pareiškėjos prašymą, VĮ Valstybės žemės fondas 2011 m. rugpjūčio 2 d. rašte Nr. K5-198 nurodė, kad prašomos informacijos pateikti negali. Pareiškėjos nuomone, VĮ Valstybės žemės fondas nepagrįstai atsisakė pateikti jai prašomą informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra užsitęsusi nepagrįstai ilgai, pareiškėja turi teisę žinoti minėtoje sutartyje nustatytas valstybės viešojo administravimo institucijų pareigas ir funkcijas, susijusias su jai priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procesu. Be šios sutarties pareiškėja negali tinkamai apginti savo teisių civilinėje byloje Nr. 2-1667-540/2010. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – ir Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalimi ir 4 straipsnio 1 dalies 4 punktu, pareiškėjai turėjo būti suteikta jos prašoma informacija.

10Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad VĮ Valstybės žemės fondas nevykdo jokių viešojo administravimo ar kitų funkcijų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Todėl Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatos netaikytinos VĮ Valstybės žemės fondui. VĮ Valstybės žemės fondas negali būti atsakovu šioje administracinėje byloje.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašė atmesti pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą. Atsakovas nurodė, kad asmenų prašymai viešojo administravimo institucijose nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau – ir Taisyklės). Taisyklių 10 punkte nustatyta, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis. Ūkio ministerija nėra 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. 4FS-79-(6.32) šalis. Todėl, gavusi pareiškėjos 2011 m. liepos 21 d. prašymą pateikti minėtą sutartį, Ūkio ministerija, vadovaudamasi Taisyklių 10 punktu, persiuntė pareiškėjos prašymą kompetentingai institucijai – VĮ Valstybės žemės fondui, kuris yra sutarties šalis. Apie tai Ūkio ministerija informavo pareiškėją 2011 m. liepos 28 d. raštu Nr. (23.10-71)-3-4020).

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu patenkino pareiškėjos skundą: panaikino VĮ Valstybės žemės fondo 2011 m. rugpjūčio 2 d. rašto Nr. K5-198 dalį, kuria atsisakyta pateikti pareiškėjos prašomą informaciją, ir įpareigojo Ūkio ministeriją bei VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32).

14Teismas sprendime nurodė, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 8,0522 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), Kauno rajono savivaldybėje. Šis žemės sklypas yra Kauno LEZ teritorijoje. Kauno apskrities viršininkas 2010 m. kovo 18 d. priėmė įsakymą Nr. 02-05-2379, kuriuo pradėjo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Šiuo metu Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1667-540/2010 dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno LEZ valdymo bendrovė ir VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintų Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 6 punktu, 2010 m. birželio 22 d. sudarė žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32). Pagal šią sutartį yra rengiamas pareiškėjai priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

15Pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, informacija yra žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga. Pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.

16Likvidavus Kauno apskrities viršininko administraciją, Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1708 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 1013 „Dėl tarptautinio konkurso Kauno laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui ir zonos statutui parengti bei steigėjų grupei parinkti komisijos sprendimo patvirtinimo“ pakeitimo“ Ūkio ministerija nuo 2010 m. gruodžio 1 d. paskirta Kauno LEZ esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija ir teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo. Todėl Ūkio ministerijai, kuri iš Kauno apskrities viršininko administracijos perėmė visas teises ir pareigas, susijusias su žemės paėmimu visuomenės poreikiams, turėjo būti perduoti visi dokumentai, susiję su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Minėtoje sutartyje pateikiama informacija yra neatsiejamai susijusi su pareiškėjos valdomu žemės sklypu ir jo paėmimu visuomenės poreikiams bei pareiškėjos nuosavybės teisių tinkama gynyba, todėl Ūkio ministerija turėjo pateikti pareiškėjai jos prašomą 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32). Ūkio ministerija, persiųsdama pareiškėjos prašymą VĮ Valstybės žemės fondui, pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas, kurios garantuoja piliečių ir kitų asmenų teisę į teisingą ir nešališką jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose bei pagrįstą prašymų sprendimą, taip pat teisę apskųsti šį sprendimą ir gauti kompensaciją už padarytus nuostolius dėl neteisėtos administracinės veiklos.

17VĮ Valstybės žemės fondas 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. K5-198 paaiškino pareiškėjai, kad vadovaujantis 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. 4FS-79-(6.32) 10.2 punktu, šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be visų šalių rašytinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus, todėl ši sutartis negali būti pateikta pareiškėjai. Be to, VĮ Valstybės žemės fondo teigimu, jis nevykdo viešojo administravimo ar kitų valstybės pavestų funkcijų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Šie atsakovo argumentai yra nepagrįsti. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu patvirtintus VĮ Valstybės žemės fondo įstatus, Valstybės žemės fondas yra iš valstybės turto įsteigta valstybės įmonė, teikianti paslaugas žemės tvarkymo ir administravimo, žemės planavimo, melioracijos, informacijos sistemų, geodezijos, kartografijos ir kitose susijusiose srityse (1 punktas). Valstybės žemės fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais (2 punktas). Todėl pripažintina, kad Valstybės žemės fondas vykdo viešojo administravimo funkcijas ir turi viešojo administravimo įgaliojimus, susijusius su žemės tvarkymo ir administravimo klausimais. Nagrinėjamu atveju VĮ Valstybės žemės fondas ginčijamą sprendimą priėmė vadovaudamasis minėtos sutarties 10.2 punktu, tačiau visiškai neanalizavo faktinių aplinkybių ir sprendime nenurodė savo argumentų bei įrodymų, pagrindžiančių priimtą sprendimą. Pareiškėjai nebuvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių sutarties šalys atsisako pateikti pareiškėjai sutarties kopiją. Pateiktas argumentas dėl sutarties 10.2 punkto yra nepagrįstas, nes pareiškėja turi teisę žinoti apie visas procedūras, susijusias su jai priklausančio žemės sklypo paėmimu visuomenės poreikiams. VĮ Valstybės žemės fondo atsisakymas pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79(6.32) yra nemotyvuotas ir prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai.

18III.

19Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimo dalį, kuria Ūkio ministerija įpareigota per 10 darbo dienų pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – pareiškėjos skundą atmesti.

20Atsakovas nurodo, kad Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1708 Ūkio ministerija buvo paskirta Kauno LEZ esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija ir jai buvo suteikta teisė teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo. Tačiau pareiškėjos prašymo pateikti informaciją gavimo dieną Ūkio ministerija nebuvo prašomos pateikti sutarties šalimi. Ūkio ministerija minėtos sutarties šalimi tapo tik 2011 m. rugpjūčio 23 d., Ūkio ministerijai, Kauno LEZ valdymo bendrovei ir VĮ Valstybės žemės fondui pasirašius susitarimą dėl 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. 4FS-79-(6.32) pakeitimo. Todėl Ūkio ministerija įgijo teisę disponuoti sutartyje esančia informacija tik nuo 2011 m. rugpjūčio 23 d. Dėl nurodytų priežasčių Ūkio ministerija, vadovaudamasi Įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir Taisyklių 10 punktu, persiuntė pareiškėjos prašymą nagrinėti kompetentingai įstaigai, t. y. vienai iš prašomos pateikti sutarties šalių – VĮ Valstybės žemės fondui, ir apie tai informavo pareiškėją. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad, priėmus Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimą Nr. 1713, Ūkio ministerija iš Kauno apskrities viršininko administracijos automatiškai perėmė visas teises ir pareigas, susijusias su Kauno LEZ esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Tam, kad Ūkio ministerija iš Kauno apskrities viršininko administracijos perimtų minėtas teises ir pareigas, be kita ko, turėjo būti atitinkamai įforminami Kauno apskrities viršininko administracijos sutarčių bei susitarimų, sudarytų su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis bei susijusių su Kauno LEZ teritorijoje esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams, pakeitimai. Be to, 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. 4FS-79-(6.32) 10.2 punkte yra nustatyta, kad sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be visų šalių rašytinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus. Todėl, tik po to, kai 2011 m. rugpjūčio 23 d. Ūkio ministerija, Kauno LEZ valdymo bendrovė ir VĮ Valstybės žemės fondas sudarė susitarimą, kurio pagrindu Ūkio ministerija perėmė visas Kauno apskrities viršininko administracijos teises ir pareigas pagal sutartį, Ūkio ministerija, Kauno LEZ valdymo bendrovė ir VĮ Valstybės žemės fondas galėjo spręsti klausimą dėl sutarties pateikimo pareiškėjai. Sutarties 10.2 punkto nuostatos neapriboja pareiškėjos teisės žinoti apie visas procedūras, susijusias su žemės sklypo paėmimu visuomenės poreikiams, kadangi visuomenės dalyvavimas žemės paėmimo visuomenės poreikiams procese užtikrinamas pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079. Atsakydama į pareiškėjos 2011 m. vasario 21 d. ir 2011 m. balandžio 18 d. prašymus dėl informacijos pateikimo, Ūkio ministerija laikėsi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos pagrįsti individualų administracinį aktą objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

21Atsiliepimu į atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą pareiškėja E. M. prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Savo prašymą pareiškėja grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais buvo grindžiamas jos skundas, paduotas pirmosios instancijos teismui.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Šioje administracinėje byloje pareiškėja E. M. prašo įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32).

26Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos reikalaujama pateikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartis buvo sudaryta Kauno apskrities viršininko administracijos, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės ir VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1169 VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto pavadinimas buvo pakeistas ir nutarta šią įmonę vadinti VĮ Valstybės žemės fondu), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 patvirtintomis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis. Byloje nėra ginčo dėl tų aplinkybių, kad pareiškėjai E. M. nuosavybės teise priklauso 8,0522 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ), Kauno rajono savivaldybėje, ir kad šis žemės sklypas priskiriamas Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijai. Kauno apskrities viršininko 2010 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 02-05-2379 buvo pradėta pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Pagal minėtą 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32) yra rengiamas pareiškėjai priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl pareiškėjai E. M. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartyje Nr. 4FS-79-(6.32) esanti informacija yra susijusi su pareiškėjos nuosavybės teise valdomu žemės sklypu ir jo paėmimu visuomenės poreikiams bei tinkama pareiškėjos teisių gynyba.

27Asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų užtikrina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – ir Įstatymas) (1 straipsnio 1 dalis). Šis įstatymas sudaro palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams (1 straipsnio 2 dalis). Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato įstaigų pareigą teikti pareiškėjams informaciją (išskyrus įstatymų numatytus atvejus). Pagal Įstatymo 2 straipsnio 10 punktą, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – įstaigos) yra atstovaujamosios, valstybės vadovo, vykdomosios, teisminės valdžios institucijos, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, auditą, kontrolę (priežiūrą) atliekančios institucijos ir įstaigos, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir kurioms Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, įmonės ir įstaigos, teikiančios asmenims viešąsias paslaugas; taip pat valstybės ir savivaldybių įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, kai jos teikia informaciją apie savo darbuotojų darbo užmokestį šio įstatymo nustatyta tvarka.

28Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-870 patvirtintus Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo įstatų (toliau – ir Įstatai) 1 punktą, VĮ Valstybės žemės fondas yra iš valstybės turto įsteigta valstybės įmonė, teikianti paslaugas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, informacinių sistemų, geodezijos, kartografijos ir kitose susijusiose srityse. Valstybės žemės fondo tikslas yra įgyvendinti valstybės politikos priemones žemės tvarkymo ir administravimo, žemėtvarkos planavimo, melioracijos, žemės naudojimo ir apskaitos bei kitose srityse (Įstatų 11 punktas). Pagrindinės Valstybės žemės fondo funkcijos yra: rengti duomenis apie šalies žemės fondo būklę, vykdyti žemės išteklių naudojimo stebėseną; tvarkyti Lietuvos Respublikos žemės informacinę sistemą; teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas priemones, gerinančias žemės valdų struktūras ir mažinančias apleistos žemės plotus; įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti žemės konsolidacijos projektų rengimą ir jų sprendinių įgyvendinimą; veikti valstybės vardu valstybei paveldint ir įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, priskirtus žemės konsolidacijos projekto teritorijai, taip pat įsigyjant valstybės nuosavybėn privačios žemės sklypus, reikalingus valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamoms žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemonėms įgyvendinti; atlikti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, tvarkyti melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei kadastrą; vykdyti kitas Įstatuose numatytas funkcijas (Įstatų 12 punktas). Dėl nurodytų priežasčių VĮ Valstybės žemės fondas, kaip ir Ūkio ministerija, priskirtinas Įstatymo 2 straipsnio 10 punkte numatytoms įstaigoms. Todėl VĮ Valstybės žemės fondo teiginys, kad jam negalėjo būti taikomos Įstatymo nuostatos, yra nepagrįstas.

29Kaip jau buvo minėta, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato įstaigų pareigą teikti pareiškėjams informaciją. Vadovaujantis Įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta (tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms. Nagrinėjamu atveju Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių gali būti atsisakyta teikti informaciją, nėra. VĮ Valstybės žemės fondas 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. K5-198 atsisakė pateikti pareiškėjai jos prašomą 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32) tik tuo pagrindu, kad sutarties 10.2 punkte numatyta, jog šios sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be visų sutarties šalių sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus (b. l. 4). Tačiau, kaip jau buvo minėta, 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartyje Nr. 4FS-79-(6.32) esanti informacija yra tiesiogiai susijusi su pareiškėjos nuosavybės teise valdomu žemės sklypu ir jo paėmimu visuomenės poreikiams bei tinkama pareiškėjos teisių gynyba. Todėl, vadovaujantis Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies ir 16 straipsnio 2 dalies nuostatomis, VĮ Valstybės žemės fondas nagrinėjamu atveju negalėjo atsisakyti pateikti pareiškėjai jos prašomą dokumentą remdamasis vien minėtu sutarties punktu dėl viešo sutarties sąlygų paskelbimo. Be to, pažymėtina, kad teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo teiginį, jog 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartyje Nr. 4FS-79-(6.32) buvo numatytas toks punktas.

30Atsižvelgiant į visus anksčiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai įpareigojo VĮ Valstybės žemės fondą pateikti pareiškėjai 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32). Apeliacinės instancijos teismui pateiktas VĮ Valstybės žemės fondo 2011 m. gruodžio 12 d. raštas Nr. V5-341 patvirtina, kad kartu su šiuo raštu pareiškėjai E. M. buvo pateikta ir jos prašoma 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartis Nr. 4FS-79-(6.32). Tačiau, kaip matyti iš šio rašto, sutartis pareiškėjai buvo patikta jau po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo, t. y. po 2011 m. spalio 21 d. Iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo minėta sutartis nebuvo pateikta pareiškėjai. Todėl ta aplinkybė, kad atsakovas vėliau pateikė pareiškėjai jos prašomą dokumentą, neturi reikšmės vertinant pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

31Atsakovo žemės ūkio ministerijos teigimu, žemės ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos prašymą pateikti 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. 4FS-79-(6.32), negalėjo patenkinti šio pareiškėjos prašymo, kadangi jo gavimo metu nebuvo minėtos sutarties šalimi. Kaip nurodo atsakovas, Ūkio ministerija minėtos sutarties šalimi tapo tik 2011 m. rugpjūčio 23 d., Ūkio ministerijai, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovei ir VĮ Valstybės žemės fondui pasirašius susitarimą dėl 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. 4FS-79-(6.32) pakeitimo. Todėl, atsakovo nuomone, Ūkio ministerija įgijo teisę disponuoti sutartyje esančia informacija tik nuo 2011 m. rugpjūčio 23 d. Šie atsakovo argumentai laikytini nepagrįstais dėl žemiau nurodytų priežasčių.

32Vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 2 punkto nuostatomis, įstaiga turi pateikti asmeniui tokią informaciją, kuria ji disponuoja pagal savo kompetenciją (išskyrus įstatymo numatytus atvejus, kai suteikti informaciją atsisakoma). Likvidavus Kauno apskrities viršininko administraciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1708, kuris įsigaliojo 2010 m. gruodžio 5 d., buvo nustatyta, kad Ūkio ministerija yra Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija ir teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo. Įsigaliojus šiam Vyriausybės nutarimui, Ūkio ministerija perėmė visas Kauno apskrities viršininko administracijos teises ir pareigas, susijusias su Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams, todėl Ūkio ministerijai turėjo būti perduoti visi Kauno apskrities viršininko administracijos turimi dokumentai, susiję su žemės, esančios nurodytoje zonoje, paėmimu visuomenės poreikiams. Byloje nėra jokių duomenų, kad iki pareiškėjos 2011 m. liepos 21 d. prašymo gavimo Ūkio ministerijai dar nebuvo perduota pareiškėjos prašoma 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartis Nr. 4FS-79-(6.32) arba, kad Ūkio ministerija neturėjo šios sutarties dėl kitokių priežasčių. Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad Ūkio ministerija negalėjo pateikti pareiškėjai jos prašomos sutarties dėl objektyvių aplinkybių. Vien ta aplinkybė, kad 2010 m. birželio 22 d. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. 4FS-79-(6.32) pakeitimas, pagal kurį Ūkio ministerija tapo sutarties šalimi, buvo įformintas, atsakovo teigimu, tik 2011 m. rugpjūčio 23 d., nėra pagrindas atsisakyti pateikti pareiškėjai sutartį, kadangi, kaip jau buvo minėta, šiuo atveju negalėjo būti remiamasi šios sutarties punktu dėl viešo sutarties sąlygų paskelbimo. Atsižvelgiant į visą tai, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai įpareigojo Ūkio ministeriją pateikti pareiškėjai jos prašomą dokumentą.

33Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį skundą atmesti.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos atstovui P. M.,... 4. atsakovo atstovams V. P., P. S.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėja E. M. kreipėsi su skundu į Vilniaus... 9. Pareiškėja skunde nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso 8,0522 ha... 10. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas prašė atmesti pareiškėjos skundą... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašė atmesti pareiškėjos... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 21 d. sprendimu... 14. Teismas sprendime nurodė, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 8,0522... 15. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, informacija yra žinios, kuriomis... 16. Likvidavus Kauno apskrities viršininko administraciją, Vyriausybės 2010 m.... 17. VĮ Valstybės žemės fondas 2011 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. K5-198... 18. III.... 19. Apeliaciniu skundu atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija prašo... 20. Atsakovas nurodo, kad Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1708... 21. Atsiliepimu į atsakovo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos apeliacinį... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Šioje administracinėje byloje pareiškėja E. M. prašo... 26. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjos reikalaujama pateikti žemės... 27. Asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų... 28. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 28 d.... 29. Kaip jau buvo minėta, Įstatymo 3 straipsnio 1 dalis nustato įstaigų... 30. Atsižvelgiant į visus anksčiau nurodytus argumentus, darytina išvada, kad... 31. Atsakovo žemės ūkio ministerijos teigimu, žemės ūkio ministerija, gavusi... 32. Vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 dalies ir 4... 33. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimas yra... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 21 d. sprendimą... 36. Nutartis neskundžiama....