Byla e2-84-477/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Zarasų rajono apylinkės teisėjas Rimvydas Žukauskas,

2sekretoriaujant Jolantai Veličkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovui adv. D. K., atsakovo UAB „( - ) atstovui adv. I. Maskoliūnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal UAB „( - )“ ieškinį UAB „( - )“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3UAB „( - )“ pradiniu ieškiniu, prašė priteisti iš atsakovo 20 350,56 Lt (5 893,93 Eur). Bylos nagrinėjimo metu, po liudytojo A. M. apklausos paaiškėjo, kad netiksliai yra apskaičiuota ieškinio suma. Teismas pasiūlė atsakovo atstovui spręsti dėl ieškinio patikslinimo. Šiuo atveju nebuvo keičiamas nei ieškinio dalykas, nei ieškinio pagrindas, kaip nurodė atsakovo atstovas (b.l.121-122), todėl tikslinant ieškinį, atsakovo sutikimas nurodytas CPK 141 str. 1 d. yra nereikalingas. Be to, patikslinus ieškinį, sumažėjo ieškinio suma, dėl ko atsakovo procesinė padėtis nebuvo pasunkinta.

4Patikslintu ieškiniu UAB „( - )“ prašo priteisti iš atsakovo 3 742,70 Eur skolą už atsakovui nuomotą greiderį. 2013-11-21 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta technikos – greiderio nuomos sutartis. Pagal šios sutarties sąlygas, greiderio nuomos kainą sudarė greiderio darbo ir jo prastovos laikas. Ieškovui priklausantis greideris, atsakovui buvo perduotas 2013-11-26 ir tą pačią dieną atliko greideriavimo darbus Visagino m. stadione. 2013-11-27 – 28 dienomis bei gruodžio mėn. 18, 20 ir 23 dienomis ieškovui priklausantis greideris taip pat atliko greideriavimo darbus Visagino m. stadione. Kitomis dienomis ieškovui priklausantis greideris nedirbo, tačiau buvo atsakovo žinioje, todėl šis laikas yra greiderio prastova. Ieškovui priklausantis greideris, atsakovo buvo nuomojamas įskaitytinai nuo 2013-11-26 iki 2013-12-23. Pagal tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas, už kiekvieną greiderio prastovos dieną, atsakovas turi sumokėto po 144,81 Eur (500 Lt). be to ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 147,65 Eur palūkanų už atsiskaitymo termino praleidimą. Viso ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3 890,35 Eur. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas iki teismo sprendimo įvykdymo.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Atsakovas pripažįsta, kad ieškovui priklausantis greideris buvo nuomojamas, tačiau jo nuoma tęsėsi nepilnas šešias dienas : tris dienas 2013 m. lapkričio mėn. ir tris dienas 2013 m. gruodžio mėn. Kitomis dienomis atsakovas nesinaudojo ieškovui priklausančiu greideriu. Atlikus greideriavimo darbus 2013 m. lapkričio mėn., ieškovui telefonu buvo pranešta, kad atsakovas daugiau greideriu nesinaudos.

6Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė tenkinti.

7Atsakovo atstovas atsiliepimą palaikė ir nurodė, kad ieškinį pripažįsta iš dalies. Už greiderio dirbtas dienas, atsakovas sutinka sumokėti 921 Eur. Kitoje dalyje ieškinį prašė atmesti.

8Byloje buvo apklausti liudytojai, kurie davė sekančius parodymus.

9Liudytojas V. P. - UAB „( - )“ direktorius parodė, kad 2013-11-21, jis su ieškovu sudarė terminuotą greiderio nuomos sutartį. Sutarties terminas buvo nustatytas iki 2013-12-31. Liudytojui buvo žinomos tarp šalių sudarytos greiderio nuomos sutarties sąlygos. 2013-11-26 ieškovas perdavė atsakovui greiderį. Po greiderio perdavimo, su ieškovu žodžiu buvo sutarta, kad atsakovas greiderį naudos pagal poreikį ir apmokės atsakovui pagal faktiškai greiderio dirbtą laiką. 2013 m. lapkričio mėn., atsakovui priklausantis greideris dirbo tris dienas, po ko atsakovui telefonu buvo pranešta, kad gali greiderį naudoti savo reikmėms. Ieškovas greiderio neatsiėmė, todėl atsakovas jį laikė savo saugomoje aikštelėje. 2013 m. gruodžio mėn., atsakovui atsirado poreikis atlikti greideriavimo darbus. Ieškovui priklausantis greideris 2013 m. gruodžio mėn. dirbo tris dienas, po ko 2013-12-23, buvo grąžintas ieškovui.

10Liudytojas R. S. – UAB „( - )i“ projektų vadovas parodė, kad 2013 m. lapkričio mėn., atsakovo pavedimu, jis tarėsi su UAB „( - )“ direktoriaus J. M. sūnumi A. M., dėl greiderio nuomos bei nuomos sutarties sąlygų. Sutarties projektą parengė ieškovas ir perdavė atsakovui. Po sutarties sudarymo, 2013-11-26 ieškovas perdavė greiderį atsakovui. Ieškovui priklausantis greideris, 2013 m. lapkričio mėn., tris dienas dirbo Visagino m. stadione, po ko liudytojas telefonu pranešė A. M., kad daugiau greiderio paslaugomis nesinaudos. Ar vėliau atsakovas naudojosi ieškovui priklausančiu greideriu, liudytojui nežinoma, nes jis daugiau nedirbo Visagino m. stadione.

11Liudytojas A. M. - UAB „( - )“ direktoriaus J. M. sūnus patvirtino, kad jis tėvo pavedimu, su liudytoju R. S. tarėsi dėl greiderio nuomos sutarties sąlygų. Nuomos sutarties projektas buvo pateiktas atsakovui, kurią be pakeitimų atsakovas pasirašė. Tariantis dėl sutarties sąlygų, su atsakovu buvo sutarta, kad tos dienos, kada greideris neatliks greideriavimo darbų, bus laikomos greiderio prastovos dienomis. Atsakovas su tokia sutarties sąlyga sutiko. Tai, kad su tokia sutarties sąlyga atsakovas sutiko, patvirtina ir ta aplinkybė, kad tarp šalių buvo sudaryta terminuota greiderio nuomos sutartis.

12Liudytojas D. C. – UAB „( - )“ darbuotojas parodė, kad 2013 metų lapkričio mėn., į Visagino miesto stadioną, buvo atvykęs ieškovui priklausantis greideris, kurį vairavo liudytojas V. N.. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais, šis greideris dirbo po tris dienas. Iki buvo užbaigti greide-riavimo darbai, ieškovui priklausantis greideris buvo saugomas Visagino miesto stadione buvusioje saugomoje aikštelėje ir į kitus objektus nebuvo išvykęs. Ieškovui priklausantis greideris buvo naudo-jamas atsiradus poreikiui atlikti greideriavimo darbus. 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje, užbaigus Visagino mieto stadione greideriavimo darbus, greideris buvo grąžintas ieškovui. Greiderio nuomos sutarties sąlygos, liudytojui nežinomos.

13Liudytojas V. N. – UAB „( - )“ mechanizatorius, parodė, kad 2013 m. lapkričio mėnesio pabaigoje, su jam priskirtu greideriu, atvyko į Visagino mieste esantį stadioną. Lapkričio mėnesį, liudytojas dirbo tris dienas, po ko liudytojai R. S. ir D. C. jam pasakė, kad greideriavimo darbai Visagino miesto stadione nebaigti, tačiau jie bus atliekami kiek vėliau. R. S. ir D. C. liudytojui nurodė, kad iki atskiro iškvietimo telefonu, jis gali kiekvieną dieną nevykti į Visagino miesto stadioną. Pagal atsakovo darbuotojo iškvietimą, V. N. dirbti į Visagino miesto stadioną vyko 2013 metų gruodžio mėn. 18 d., 20 d. ir 23 d., po ko su greideriu grįžo į savo įmonę. Nuo 2013 metų lapkričio pabaigos iki išvykimo iš Visagino miesto stadiono, V. N. kituose objektuose nedirbo, o dienomis kai nevyko dirbti į Visagino miesto stadioną, buvo namuose.

14Kaip matyti iš ieškinio ir atsiliepimo turinio, proceso dalyvių paaiškinimų, byloje kilo ginčas dėl tarp šalių 2013-11-21 sudarytos Technikos nuomos sutarties sąlygų aiškinimo ir tikrosios šalių valios šioje sutartyje išreiškimo/b.l.23-24/. Byloje nustatyta, kad ieškovui priklausantį greiderį vairavo ir greideriavimo darbus su juo atliko ieškovo darbuotojas V. N.. Technikos nuomos sutartimi, atsakovui nebuvo perkelta pareiga vykdyti išnuomoto greiderio techninę priežiūrą /b.l.23-24/. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas, nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu, būtų atlikęs išsinuomoto greiderio techninę priežiūrą. Šios aplinkybės reiškia, kad tarp šalių tarp šalių buvo sudaryta transporto priemonės – greiderio nuomos sutartis, teikiant vairavimo paslaugą. Šią išvadą patvirtina ir ta aplinkybė, kad atsakovas ir jo atstovas atsikirtimus į ieškinį grindė tuo, jog greiderio prastova galėjo būti pripažįstami tie atvejai, kai ieškovo greiderio vairuotojas, būdamas Visagino miesto stadione, nebūtų aprūpinamas darbu per visą darbo dieną.

15Pagal transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį, nuomotojas įsipareigoja perduoti laikinai naudotis už užmokestį transporto priemonę, suteikti tos transporto priemonės vairavimo bei techninės priežiūros paslaugas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.512 str. 1 d.). Šalys gali susitarti dėl mišraus nuomos mokesčio nustatymo būdų taikymo, numatytų CK 6.487 str. 3 d., arba gali nustatyti kitokį nuomos mokesčio apskaičiavimo būdą (CK 6.487 str. 4 d.). Transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartis yra terminuota sutartis (CK 6.513 str, 6.514 str.). Jeigu nuomos sutartis nenumato ko kita, asmenų, vairuojančių transporto priemonę, išlaikymo išlaidas bei darbo užmokestį jiems moka nuomotojas(CK 6.515 str. 4 d.).

16CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193 – 6.195 straipsniuose. Kasacinis teismas, aiškindamas šias normas, yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu/LAT 2014-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014/.

17Šioje byloje kilo ginčas dėl šalių tikrųjų ketinimų, sudarant ir vykdant 2013-11-21 Technikos nuomos sutartį Nr. SU-2013/04(toliau sutartis) (b.l.23-24). Esminis ginčas tarp šalių kilo dėl sutarties p.1.1.2 turinio supratimo ir aiškinimo. Kaip matyti iš sutarties p.1.1, vykdytojas - ieškovas, įsipareigojo užsakovui – atsakovui išnuomoti greiderį ir juo atlikti greideriavimo darbus. Sutarties p.1.1.1 šalys susitarė, kad atliekamų greideriavimo darbų kaina yra 155 Lt + PVM už vieną greiderio darbo valandą. Sutarties p.1.1.2 šalys susitarė, kad išnuomoto greiderio prastovos kaina – 500 Lt + PVM už greiderio prastovos dieną. Kaip matyti, sudarydamos sutartį, šalys nustatė greiderio nuomos mokestį, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į greiderio darbo ir jo prastovos laiką.

18Kaip minėta, atsakovas ir jo atstovas, atsikirsdami į ieškinį nurodė, kad sutarties p.1.1.2 turinys, apibrėžiantis greiderio prastovas, apėmė tik tokias situacijas, kai ieškovo greiderio vairuotojas, būdamas Visagino miesto stadione, nebūtų aprūpinamas darbu per visą darbo dieną. Byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, ši atsakovo argumentacija yra paneigta.

19Bylos nagrinėjimo metu apklaustas UAB „( - )“ direktorius V. P. parodė, kad jam buvo žinomos ir suprantamos su ieškovu sudarytos sutarties sąlygos, taip pat ir sutarties p.1.1.2 nustatyta greiderio prastovos apmokėjimo tvarka. Posėdžio metu V. P. negalėjo paaiškinti, kodėl sudarydamas sutartį su atsakovu, netikslino sutarties p.1.1.2, nustatytos apmokėjimo už greiderio prastovas turinio. Liudytojas taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl laikydamas, kad daugiau nesinaudos ieškovui priklausančiu greideriu po 2013-11-28, nedelsiant apie tai raštu neinformavo ieškovo, neinicijavo sutarties nutraukimo prieš terminą, bei nesprendė pagal sutarties p.8 nustatytą tvarką, dėl greiderio perdavimo ieškovui. Kaip matyti, tarp šalių sudaryta sutartis yra terminuota(p.5), jos terminas nustatytas iki 2013-12-31(b.l.23). Tiek ieškovo atstovas, tiek atsakovo atstovas, tiek byloje apklausti liudytojai patvirtino, kad ieškovui priklausantis greideris buvo grąžintas 2013-12-23. Liudytojai V. P., D. C. patvirtino, kad ieškovui priklausantis greideris, iš Visagino miesto stadiono, nuo 2013-11-26 iki 2013-12-23 išvykęs nebuvo. Liudytojai nurodė, kad visą tą laiką, greideris buvo atsakovui priklausančioje saugomoje aikštelėje. Atsakovas atsiliepime ir jo atstovas teismo posėdžio metu pripažino, kad 2013 m. gruodžio 18, 20 ir 23 dienomis, ieškovui priklausančiu greideriu, buvo atliekami greideriavimo darbai, Visagino miesto stadione. Šį faktą patvirtina ir darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenys(b.l.40). Iš šių aplinkybių seka išvada, kad ieškovui priklausantis ir pagal sutartį atsakovui perduotas greideris, nuo 2013-11-26 iki 2013-12-23, buvo išimtinai atsakovo žinioje ir jo valdomas.

20Kaip matyti iš atsakovo atsiliepimo turinio ir jo atstovo paaiškinimų, atsakovas pripažįsta, kad ieškovui priklausantį greiderį vairavo ieškovo darbuotojas. Kaip jau buvo minėta, atsakovas ir jo atstovas atsikirtimus į ieškinį grindė tuo, jog greiderio prastova galėjo būti pripažįstami tie atvejai, kai ieškovo greiderio vairuotojas, būdamas Visagino miesto stadione, nebūtų aprūpinamas darbu per visą darbo dieną. Teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje(b.l. 23-24), nėra jokių sąlygų ar išlygų, susijusių su greiderio vairuotojo – mechanizatoriaus darbo sąlygomis. Bylos nagrinėjimo metu, liudytojas V. N. – UAB „( - )“ mechanizatorius parodė, kad po trijų darbo dienų 2013 m. lapkričio mėn. Visagino miesto stadione, liudytojai D. C. ir R. S., V. N. nurodė, kad laikinai greideriavimo darbai nebus atliekami. Liudytojai D. C. ir R. S., V. N. taip pat nurodė, kad atsiradus poreikiui atlikti greideriavimo darbus, jam bus pranešta telefonu ir jis turės atvykti į Visagino miesto stadioną. Liudytojas V. N. teisme patvirtino, kad nuo 2013-11-26 iki 2013-12-18 jis buvo namuose ir laukė, kada jam bus pranešta jog reikia vykti į Visagino miesto stadioną. V. N. teisme patvirtino, kad laikotarpiu nuo 2013-11-26 iki 2013-12-18, jis niekur nedirbo, nes jam priskirtas greideris buvo atsakovo žinioje, tai yra Visagino miesto stadione. Atlikęs darbus Visagino miesto stadione, liudytojas V. N. 2013 m. gruodžio mėn. pabaigoje, galimai 2013-12-23, su greideriu grįžo į savo įmonę. Liudytojo V. N. parodymai patvirtina, kad ieškovui priklausantis greideris, nuo 2013-11-26 iki 2013-12-23, niekur iš Visagino miesto stadiono išvykęs nebuvo, su juo nebuvo atliekami jokie kiti darbai ieškovo ar kitų asmenų naudai, o liudytojas V. N. nebuvo aprūpintas darbu su greideriu, Visagino miesto stadione. Šios aplinkybės iš esmės atitinka LR DK 122 str. 1 d. apibrėžtą prastovos sąvoką. Byloje nustatyta, kad greiderio nuomos mokestis, apėmė ir mecha-nizatoriui V. N. mokamą darbo užmokestį. LR DK 195 str. numato, kad už prastovos laiką, darbuotojui turi būti mokamas darbuotojui nustatyto vidutinio darbo užmokesčio dalis. Sutarties p. 1.1., šalys nustatė, kad greiderio darbo valanda su PVM yra 187,55 Lt. Greideriui dirbant aštuonių darbo valandų dienos režimu, jo vienos dienos nuomos kaina būtų 1 500 Lt (187,55 x 8 = 1 500 Lt). Sutarties p. 1.2. nustatyta, kad už greiderio prastovos dieną, atsakovas moka ieškovui 500 Lt, tai yra vieną trečdalį greiderio pilnos darbo dienos nuomos mokesčio. Toks šalių susitarimas, iš esmės atitinka DK 195 str. 4 d. nustatytą mokėjimą, darbuotojui esant prastovoje. Liudytojo V. N. parodymai yra nuoseklūs ir išsamūs, iš dalies sutampa su kitų liudytoju parodymais. Teismas neturi pagrindo abejoti liudytojo V. N. parodymais, todėl vadovaujasi jais šioje byloje.

21Lietuvių kalbos žodyne nurodyta, kad prastova, tai nenumatyto stovėjimo be darbo padėtis. Kaip matyti iš aukščiau nustatytų aplinkybių, nuo 2013-11-26 iki 2013-12-18, ieškovui priklausantis ir atsakovo žinioje esantis bei jo valdomas greideris su jo vairuotoju – mechanizatoriumi, buvo stovėjimo be darbo padėtyje – prastovoje.

22Atsiliepime į pradinį ieškinį, atsakovas nurodė, kad jam nebuvo žinoma, jog yra skaičiuojamos greiderio prastovos(b.l.57). Tarp šalių sudarytos sutarties p. 9.2 nustatyta, kad greiderio darbo laiko apskaitos žiniaraštį pasirašo atsakovas. Kaip matyti iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, ieškovas objektyviai negalėjo žinoti ir kontroliuoti atsakovui perduoto greiderio darbo ir prastovų laiko. Šios aplinkybės leidžia padaryti išvadą, kad atsakovas, pagal su ieškovu sudarytos sutarties sąlygas, įsipareigojo tinkamai apskaityti atsakovui išnuomoto greiderio darbo ir prastovų laiką. Netinkamai vykdydamas šį sutartinį įsipareigojimą, atsakovas elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, todėl atsiliepime pateikti argumentai dėl atsakovo nežinojimo apie skaičiuojamas greiderio prastovas, yra nesąžiningi bei nepagrįsti. Tokia argumentacija, atsakovas siekia nepagrįstai perkelti ieškovui savo sutartinę prievolę, tinkamai pagal sutarties sąlygas, vykdyti jam išnuomoto greiderio darbo bei prastovų apskaitą.

232013-12-17 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą, kuriuo buvo klausiama, kiek atsakovas dar naudosis ieškovui priklausančiu greideriu, ir kada ieškovas gali išsivežti greiderį iš UAB „( - )“ objekto (b.l.30). Toks ieškovo kreipimasis, iš esmės reiškia pasiūlymą atsakovui, dėl sutarties nutraukimo prieš terminą. Atsakovas atsakymo į šį ieškovo paklausimą nepateikė, sutarties su ieškovu nenutraukė, greiderio atsakovui neperdavė. Tokiais veiksmais, ieškovas patvirtino, kad jis neatsisako su ieškovu sudarytos sutarties. Sekančią dieną - 2013-12-18, po ieškovo kreipimosi į atsakovą, atsakovas tęsė naudojimąsi ieškovui priklausančiu greideriu(b.l.40). Kaip matyti iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio, atsakovas, UAB „( - )“ priklausančiu greideriu naudojosi 2013-12-20 ir 2013-12-23 (b.l.40). Šios aplinkybės rodo, kad sutartis tarp šalių iki 2013-12-23 nutraukta nebuvo, greideris ieškovui nebuvo grąžintas. Šios aplinkybės taip pat patvirtina liudytojo V. N. parodymus, kad atsakovas nebuvo ieškovui pranešęs, jog po 2013-11-26 nutraukė tarp šalių sudarytą sutartį.

24Visuma byloje nustatytų aplinkybių, leidžia teismui padaryti išvadą, kad pagal tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Technikos nuomos sutarties sąlygas, bei bylos nagrinėjimo metu, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui už jam perduoto greiderio prastovas, sutarties p. 1.1.2 nurodyto dydžio mokestį. Atsakovas nepagrįstai atsisakė mokėti ieškovui, ieškinyje nurodytą skolą už suteiktas greideriavimo pasaugas bei greiderio prastovas.

25Bylos nagrinėjimo metu, atsakovas nesutikdamas su tarp šalių sudarytos sutarties sąlygomis, jų neginčijo pareikšdamas priešinius reikalavimus.

26Patikslintu ieškiniu UAB „( - )“, prašo priteisti iš atsakovo 3 742,80 Eur, už ieškovui priklausančio greiderio, penkiolikos dienų prastovas. Ieškinio suma apskaičiuota pagal sutarties sąlygas, t.y. už kiekvieną greiderio prastovos dieną 500 Lt – 144,81 Eur + PVM. Atsakovas prieštaravimų dėl ieškovo pateikto greiderio prastovų apskaičiavimo nepateikė. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad ieškovo pa-teiktas greiderio prastovų apskaičiavimas yra nepagrįstas.

27Ieškinys šioje dalyje pagrįstas, todėl tenkintinas.

28Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 147,65 Eur palūkanų už nepagrįstą atsakovo vengimą sumokėti ieškovui už greiderio nuomą.

29Laikoma, kad skolininkas praleido terminą, jeigu jis prievolės neįvykdo per nustatytą terminą(CK 6.260 str. 1 d.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais(CK 6.261 str.). Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio(CK 6.210 str. 2d.).

30Šalių sudarytos sutarties p. 2.2. nustatyta, kad užsakovas – atsakovas įsipareigojo sumokėti už ieškovo jam suteiktas paslaugas per 15 dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo/b.l.23-24/. Atsakovo atstovas patvirtino, kad su ieškovu nėra atsiskaitęs už atsakovo sutiektas paslaugas. Kaip matyti iš atsakovo atstovo paaiškinimų, atsakovas iki bylos nagrinėjimo teisme pabaigos, taip pat nesumokėjo ieškovui, atsakovo pripažįstamą ieškinio dalį – 921 Eur. Teismas šioje byloje nustatė, kad atsakovas nepagrįsta atsisako mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas bei greiderio prastovas, todėl atsakovas yra praleidęs prievolės įvykdymo terminą, ir privalo mokėti palūkanas. Ieškovo ir atsakovo sudarytoje sutartyje, šalys nenumatė nei palūkanų, nei delspinigių, už praleistą atsiskaitymo terminą, sutartyje nustatytomis sąlygomis. Esant šioms aplinky-bėms, atsakovas turi mokėti ieškovui CK 6.210 str. 2 d. nustatyto dydžio palūkanas. Kaip matyti iš UAB „( - )“ pranešimo ieškovui, UAB „( - )“ PVM sąskaitą – faktūrą TM Nr.0048, atsakovas gavo 2014-02-02/b.l.35/. Nuo šios datos atsakovui skaičiuotinas atsiskaitymo už greiderio nuomą terminas. Atsiskaityti su ieškovu, atsakovas turėjo iki 2014-02-17 įskaitytinai. Atsakovas iki ieškovo pareiškimo teismui, yra praleidęs apmokėjimo terminą 238 dienas, todėl už šį laikotarpį, jam turi būti skaičiuojamos palūkanos : 3 742.70 x 0,06 x 238 = 146,42 Eur. Ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies.

31Iš atsakovo priteistinos palūkanos už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo(CK 6.37 str. 2 d.).

32Ieškovas patikslintu ieškiniu sumažino prašomą priteisti skolą, todėl ieškovui grąžintina permokėto žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

33Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.

34Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos išieškomos proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 3 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia už advokato pagalbą, rengiant procesinius dokumentus (CPK 98 str. 1 d.). Ieškovas turėjo išlaidų, rengiant procesinius dokumentus/b.l.6-7/. Byloje buvo išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d., 3 p.). Atsakovas neatleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl ieškinį iš esmės patenkinus pilnai, šios išlaidos priteistinos iš atsakovo. Teismo netenkintų ieškovų reikalavimų dalis yra nereikšminga lyginant su patenkintų reikalavimų dalimi, todėl iš atsakovo priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydis nemažintinas (CPK 96 str. 5 d.).

35Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 260 str., 264 str., 270 str., teismas,

Nutarė

36Ieškinį tenkinti iš dalies.

37Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai – 3 742,70 Eur skolą.

38Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai – 146,42 Eur palūkanas, už laikotarpį nuo 2014-02-17 iki pareiškimo pateikimo teismui – 2014-10-12.

39Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai 6 proc. metines palūkanas, už priteistą sumą(3 890,35 Eur), nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

40Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai 144,81 Eur už advokato pagalbą.

41Priteisti iš UAB „( - )“ į valstybės biudžetą 19,24 Eur bylinėjimosi išlaidų.

42Grąžinti UAB „( - )“ permokėto žyminio mokesčio dalį – 16,65 Eur.

43Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Zarasų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Zarasų rajono apylinkės teisėjas Rimvydas Žukauskas,... 2. sekretoriaujant Jolantai Veličkienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“... 3. UAB „( - )“ pradiniu ieškiniu, prašė priteisti iš atsakovo 20 350,56 Lt... 4. Patikslintu ieškiniu UAB „( - )“ prašo priteisti iš atsakovo 3 742,70... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš... 6. Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovas ieškinį palaikė, prašė tenkinti.... 7. Atsakovo atstovas atsiliepimą palaikė ir nurodė, kad ieškinį pripažįsta... 8. Byloje buvo apklausti liudytojai, kurie davė sekančius parodymus.... 9. Liudytojas V. P. - UAB „( - )“ direktorius parodė, kad 2013-11-21, jis su... 10. Liudytojas R. S. – UAB „( - )i“ projektų vadovas parodė, kad 2013 m.... 11. Liudytojas A. M. - UAB „( - )“ direktoriaus J. M. sūnus patvirtino, kad... 12. Liudytojas D. C. – UAB „( - )“ darbuotojas parodė, kad 2013 metų... 13. Liudytojas V. N. – UAB „( - )“ mechanizatorius, parodė, kad 2013 m.... 14. Kaip matyti iš ieškinio ir atsiliepimo turinio, proceso dalyvių... 15. Pagal transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės... 16. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos... 17. Šioje byloje kilo ginčas dėl šalių tikrųjų ketinimų, sudarant ir... 18. Kaip minėta, atsakovas ir jo atstovas, atsikirsdami į ieškinį nurodė, kad... 19. Bylos nagrinėjimo metu apklaustas UAB „( - )“ direktorius V. P. parodė,... 20. Kaip matyti iš atsakovo atsiliepimo turinio ir jo atstovo paaiškinimų,... 21. Lietuvių kalbos žodyne nurodyta, kad prastova, tai nenumatyto stovėjimo be... 22. Atsiliepime į pradinį ieškinį, atsakovas nurodė, kad jam nebuvo žinoma,... 23. 2013-12-17 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą, kuriuo buvo klausiama, kiek... 24. Visuma byloje nustatytų aplinkybių, leidžia teismui padaryti išvadą, kad... 25. Bylos nagrinėjimo metu, atsakovas nesutikdamas su tarp šalių sudarytos... 26. Patikslintu ieškiniu UAB „( - )“, prašo priteisti iš atsakovo 3 742,80... 27. Ieškinys šioje dalyje pagrįstas, todėl tenkintinas.... 28. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 147,65 Eur palūkanų už nepagrįstą... 29. Laikoma, kad skolininkas praleido terminą, jeigu jis prievolės neįvykdo per... 30. Šalių sudarytos sutarties p. 2.2. nustatyta, kad užsakovas – atsakovas... 31. Iš atsakovo priteistinos palūkanos už priteistą sumą, nuo bylos iškėlimo... 32. Ieškovas patikslintu ieškiniu sumažino prašomą priteisti skolą, todėl... 33. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 34. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos išieškomos... 35. Vadovaudamasis LR CPK 259 str. – 260 str., 264 str., 270 str., teismas,... 36. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 37. Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai – 3 742,70 Eur skolą.... 38. Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai – 146,42 Eur... 39. Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai 6 proc. metines... 40. Priteisti iš UAB „( - )“, UAB „( - )“ naudai 144,81 Eur už advokato... 41. Priteisti iš UAB „( - )“ į valstybės biudžetą 19,24 Eur bylinėjimosi... 42. Grąžinti UAB „( - )“ permokėto žyminio mokesčio dalį – 16,65 Eur.... 43. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...