Byla I-1382-189/2009
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su AB „flyLAL Lithuanian- Airlines“ skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2AB „flyLAL Lithuanian-Airlines“ padavė skundą teismui dėl Civilinės aviacijos administracijos sprendimo 2009-03-23 atlikti bendrovėje auditą panaikinimo.

3Skundą priimti atsisakytina.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (- toliau – ABTĮ) 1 str., 2 str. 1 d., 14 d., 16 d., 17 d., 3 str., administraciniai teismai nagrinėja skundus dėl viešojo administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo. Pagal ABTĮ 5 str., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 22 str. nustatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus).

5AB „flyLAL Lithuanian-Airlines“ iš esmės skundžia Civilinės aviacijos administracijos 2009-02-26 raštą Nr.12R-402(32), kuriuo bendrovė informuojama, kad pagal Civilinės aviacijos administracijos 2009 m. darbo planą Civilinės aviacijos administracijos įgalioti specialistai 2009-03-23 planuoja atlikti AB „flyLAL Lithuanian-Airlines“ auditą. Tačiau šis raštas negali būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 str. 1 d. nuostatų prasme. ABTĮ 2 str. 13 d., 14 d., teisės aktus apibrėžia kaip norminius ir individualius teisės aktus, kurie sukelia atitinkamas teisines pasekmes tam tikriems subjektams. Pažymėtina, jog Civilinės aviacijos administracijos 2009-02-26 raštas Nr.12R-402(32) yra informacinio pobūdžio, be to joks atskiras sprendimas dėl audito atlikimo, kaip matyti iš šio rašto turinio, AB „flyLAL Lithuanian-Airlines“ atžvilgiu nepriimtas, o auditas atliekamas pagal 2009 m. darbo planą. Tai reiškia, kad Civilinės aviacijos administracijos 2009-02-26 raštas Nr.12R-402(32) AB „flyLAL Lithuanian-Airllines“ teisinių pasekmių nesukelia, nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių jo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje (ABTĮ 22 str. 1 d.), todėl negali būti laikomas teisės aktu ABTĮ 15 str. 1 d. nuostatų prasme. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Civilinės aviacijos administracijos 2009-02-26 raštas Nr.12R-402(32) nesukelia jokių teisinių pasekmių ir negali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu, skųstinu administraciniam teismui, todėl skundą priimti atsisakytina.

6Teisėjas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

8atsisakyti priimti AB „flyLAL Lithuanian-Airlines“ skundą.

9Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais ir sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti AB „flyLAL Lithuanian-Airlines“.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai