Byla 2-1891-920/2016
Dėl žalos atlyginimo ir darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ ieškinį atsakovui V. G., trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Selteka“, dėl žalos atlyginimo ir darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-11-16 sprendimą Nr. DGKS-4906 ir priteisti iš atsakovo V. G. 12000 Eur nuotolių atlyginimą.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė yra laikinojo įdarbinimo įmonė. 2014-12-15 ieškovė ir atsakovas sudarė laikinojo įdarbinimo sutartį. Remiantis šia sutartimi atsakovas 2014-12-16 buvo nusiųstas dirbti pas trečiąjį asmenį uždarąją akcinę bendrovę „Selteka“ su kuria ieškovė yra sudariusi Laikino įdarbinimo paslaugų sutartį. Savo veiksmais, tyčia pažeisdamas darbo sutartis, nustatytą darbo tvarką ir reikalavimus kaip teigia ieškovė atsakovas padarė 12000 Eur žalą, kuri ieškovei priteistina iš atsakovo.

4Ieškovė nurodė, kad atsakovas dalyvavo trečiojo asmens vidiniuose mokymuose, kurių metų buvo pasirašytinai supažindintas su jam pavestų darbo funkcijų atlikimo tvarka, vadovaujantis technologine dokumentacija. 2015-03-03 trečiasis asmuo gavo pretenziją iš savo kliento dėl pateiktų neveikiančių gaminių. Neatitikties priežasčiai nustatyti, klientas grąžino 24 vnt. neveikiančių gaminių pavyzdžių. Trečiajam asmeniui atlikus pateiktų gaminių techninę analizę, nustatyta, kad gaminiams nebuvo atlikta programavimo, temperatūrinio kalibravimo bei testavimo technologinė operacija, nors duomenų bazėje visi gaminiai buvo užregistruoti kaip praėję šią operaciją. Remiantis neveikiančių gaminių identifikaciniais numeriais, iš gamybos operacijų duomenų bazės, buvo nustatyta, kad visiems pateiktiems neveikiantiems gaminiams programavimo, temperatūrinio kalibravimo bei testavimo technologinę operaciją atlikinėjo vienas darbuotojas - atsakovas. Trečiajam asmeniui atlikus darbuotojų darbo užduočių vykdymo duomenų analizę, paaiškėjo, kad šioje operacijoje normos vykdymo vidurkis sudaro apie 68 procentų, tuo tarpu atsakovo šios operacijos normos vykdymo vidurkis sudaro 111 procento. Palyginus dviejų darbuotojų, atliekančių tą pačią operaciją, naudojant vienodo našumo įrangą, vienos darbo dienos rezultatus paaiškėjo, kad atsakovas beveik 2,5 karto dirbo našiau. Atlikus neatitikties priežasties tyrimą buvo atlikti technologiniai bandymai iš kurių rezultatų paaiškėjo, kad atsakovas neatlikdamas būtino veiksmo ir siekdamas palengvinti ir „paspartinti“ darbą neatliko būtino kiekvieno gaminio testavimo, ko pasėkoje netinkami gaminiai buvo pateikti trečiojo asmens klientams. Tokiais savo veiksmais darbuotojas siekė asmeninės naudos sau už efektyvų darbą, t. y. už didesnį apdorotų vienetų skaičių jam buvo skiriamos premijos. Norėdamas gauti didesnes premijas, atsakovas tyčia praleido būtinas esmines procedūras ir taip sukėlė žalą. Nors atsakovas buvo tinkamai informuotas, apmokytas ir žinojo apie testavimo procedūrą bei tai, kaip ji turi būti atliekama: siekdamas nesukelti įtarimo jis dalį gaminių patikrindavo tam, kad būtų nustatytas tam tikras neatitinkančių gaminių kiekis, todėl ieškovės vertinimu, darbuotojas tyčia ir sąmoningai pilnas procedūras atliko tik mažai daliai įrenginių. Nurodytas ieškovės aplinkybes patvirtina Kauno Technologijos universitete atliktų gaminių techninės analizės išvados, kurios neginčytinai įrodė, kad atsakovas pažeidė gamybos technologinio proceso eigą ir būtent atsakovo tyčiniai veiksmai padarė žalą trečiajam asmeniui. Pagal Laikino įdarbinimo paslaugų sutarties 4.2straipsnį, ieškovė, kaip atsakovo darbdavys yra atsakinga už Laikinojo darbuotojo trečiajam asmeniui padarytus nuostolius, neviršijant Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytų darbuotojo materialinės atsakomybės ribų. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 255 straipsnyje įtvirtinta, kad darbuotojo materialinė atsakomybė nėra ribojama, jei žala yra padaryta tyčia. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad „už darbo naudotojui laikinojo darbuotojo padarytą žalą atsako įdarbinimo įmonė“. Trečiasis asmuo pateikė ieškovei pretenziją, kurios pagrindu pareikalavo atlyginti 16811,17 Eur patirtus nuostolius. Ieškovei pavykus pasiekti susitarimą su trečiuoju asmeniu, kuriuo trečiasis asmuo sutiko atsisakyti dalies padarytos žalos atlyginimo reikalavimo. Tarp ieškovės ir trečiojo asmens buvo pasirašytas susitarimas dėl 12000 Eur dydžio žalos atlyginimo, kas yra tiesioginiai ieškovės nuostoliai, kurie priteistini iš atsakovo.

5Ieškovė pažymėjo, kad dėl patirtos žalos 2015-10-13 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisiją su prašymu dėl padarytos žalos atlyginimo. Darbo ginčų komisija 2015-11-16 priėmė sprendimą Nr. DGKS-4906, kuriuo atsisakė nagrinėti prašymą, motyvuodama tuo, kad ieškovės reikalavimas dėl to paties dalyko ir pagrindo jau buvo išnagrinėtas 2015-08-31 sprendimu Nr. DGKS-3570. Ieškovės vertinimu, toks darbo ginčų komisijos sprendimas yra nepagrįstas ir priimtas neatsižvelgiant į pasikeitusias faktines aplinkybes.

6Ieškovė 2015-07-31 kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl atsakovo trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Selteka“ padarytos žalos atlyginimo. Darbo ginčų komisija savo 2015-08-31 sprendime Nr. DGKS-3570 nurodė, kad žalos reikalavimas iš ieškovės pusės yra negalimas, nes ji prašymo nagrinėjimo metu nėra atlyginusi žalos trečiajam asmeniui, todėl nėra realiai patyrusi žalos ir žalos faktas nėra atsiradęs. Ieškovė laikotarpiu nuo 2015-09-30 iki 2015-10-06 atlygino trečiojo asmens nuostolius ir 2015-10-13 kreipėsi dėl patirtos žalos atlyginimo į darbo ginčų komisija. Ieškovės vertinimu, darbo ginčų komisija nepagrįstai sprendė, kad abu prašymai yra dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Lietuvos Aukščiausias Teismas savo praktikoje yra aiškiai nurodęs, kad tam jog reikalavimai būtų laikomi tapačiais ieškinių tapatumas turi būti nustatomas „pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą“. Tam, kad būtų konstatuojamas prašymų tapatumas, privalo būti tenkinami visi kriterijai. Nagrinėjamu atveju iš dalies sutampa tik vienas elementas, t.y. ginčo šalys. Šiuo atveju ieškinys yra grindžiamas iš esmės visiškai kitais juridiniais faktais: jei pirmu atveju reikalavimas grįstas trečiojo asmens pretenziją dėl žalos, 2015-10-13 prašymas yrą pagrįstas realiai patirta ir padaryta žala bei jos atlyginimu, kuris buvo įvykdytas 2015-09-30 – 2015-10-06, t.y. jau po Darbo ginčų komisijos 2015-08-31 sprendimo Nr. DGKS-3570, todėl net teoriškai reikalavimo pagrindas negali būti laikomas tapačiu, todėl teikia reikalavimą dėl 2015-11-16 darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo (b.l. 3-12).

7Atsakovui ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2016-01-22 atsakovo darbovietės adresu (b.l. 108). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

8Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Selteka“ procesiniai dokumentai įteikti 2015-12-22 (b.l. 110). Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškovės pareikštą ieškinį byloje nepateikė.

9Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimui, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį (b.l. 10). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

10Ieškinys tenkintinas.

11Pagal Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

12Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais – darbuotojų mokymo protokolu (b.l. 13); kliento grąžintų 2015-04-14 neveikiančių gaminių identifikaciniais numeriais (b.l. 14); grąžintų iš kliento gaminių programavimo - kalibravimo - testavimo ataskaita (b.l. 15); darbuotojų darbo užduočių vykdymo duomenų ataskaita (b.l. 16); Kauno Technologijos universiteto 2015-04-15 CEM Spa reklamuotų gaminių WV5 įvertinimo protokolu (b.l. 17-19); neatitikties aktais (b.l. 20-22, 32); gaminių identifikaciniais numeriais (b.l. 23-31); kokybės išlaidų dokumentais (b.l. 33-34); pretenzija dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių su vertimu į lietuvių kalbą (b.l. 35-38); Laikino įdarbinimo paslaugų sutartimi (b.l. 39-45); 2015-04-30 trečiojo asmens pretenzija su priedais (b.l. 46-74); 2014-12-15 Laikinojo darbo sutartimi su priedu (b.l. 75-77); Visiškos materialinės atsakomybės sutartimi (b.l. 78-79); Kategorijos suteikimo patvirtinimu (b.l. 80); Susitarimu dėl žalos atlyginimo ir jo priedas (b.l. 81-84); PVM sąskaita faktūra 12000 Eur sumai dėl remonto išlaidų (b.l. 85); PVM sąskaitomis faktūromis (b.l. 86, 88-89); mokėjimo pavedimu (b.l. 87); klientų apyvartos pagal valiutas ir dokumentus sąrašu (b.l. 90); Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-11-16 sprendimu Nr. DGKS-4906 (b.l. 92); Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-08-31 sprendimu Nr. DGKS-3570 (b.l. 93-96).

13Materialinės atsakomybės darbo teisėje atsiradimo pagrindas yra teisės pažeidimas, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas (Darbo kodekso 245 straipsnis). Darbuotojų materialinė atsakomybė skirstoma į dvi rūšis – ribotoji ir visiška. Ribotoji darbuotojų materialinė atsakomybė įtvirtinta Darbo kodekso 254 straipsnis, kuriame ribojamas darbuotojo materialinės atsakomybės dydis trimis vidutiniais mėnesiniais darbo užmokesčiais. Visiška materialinė atsakomybė taikoma Darbo kodekso 255 straipsnio nustatytais atvejais. Minėtame straipsnyje darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, jei žala padaryta tyčia arba jei žala padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (Darbo kodekso 255 straipsnio 1 punktas, 2 punktas).

14Ieškinyje nurodytos aplinkybes patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai, iš kurių nustatyta, kad atsakovas ieškovės prašomą priteisti žalą padarė tyčiniais veiksmais, t.y. žinodamas apie privalomą procedūrą ir jos sąmoningai neatlikdamas iš savanaudiškų paskatų, atlikdamas neteisėtus veiksmus, nesivadovavo ieškovės ir trečiojo asmens nurodymais, su kuriais buvo supažindintas pasirašytinai, t. y. sąmoningai ir tyčia pažeidė technologinę dokumentaciją (b.l. 1, 20-22, 80), dėl ko trečiasis asmuo patyrė nuostolius (b.l. 46-65), kuriuos atlygino ieškovė (b.l. 85-90). Pažymėtina, kad tarp ieškovės ir atsakovo be kita ko buvo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (b.l. 78). Įrodymų paneigiančių ieškovės nurodytas aplinkybes atsakovas byloje nepateikė.

15Civilinio kodekso 6.263 straipsnis numato, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Civilinio kodekso 6.280 straipsnis nustato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Darytina išvada, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

16Sutiktina su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad darbo ginčų komisija priimdama skundžiamą sprendimą nepagrįstai sprendė, kad ieškovės prašymas dėl materialinės žalos priteisimo yra dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kuris buvo nagrinėtas ir atmestas 2015-08-31 komisijos sprendimu Nr. DGKS-3570. Nagrinėjamu atveju ieškovė teikia reikalavimą dėl ieškovės patirtos atsakovo padarytos žalos priteisimo, kuri trečiajam asmeniui buvo atlyginta 2015-09-30 – 2015-10-06 (b.l. 85-90). Tuo tarpu 2015-08-31 komisijos sprendimu Nr. DGKS-3570 ieškovės prašymas buvo atmestas tuo pagrindu, kad byloje nebuvo vienos iš materialinei atsakomybei taikyti būtinos sąlygos, t.y. žalos atlyginimo (b.l. 93-96).

17Esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis byloje pateiktais rašytiniais įrodymais bei vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, konstatuotina, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – panaikintinas Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-11-16 sprendimas Nr. DGKS-4906 ir iš atsakovo ieškovės naudai priteistinas 12000 Eur nuostolių atlyginimas.

18Nustačius, kad iš atsakovo priteistinų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, suma bus mažesnė nei 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą, jos valstybei iš atsakovo nepriteistinos ir neišieškotinos (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 str.- 270 str., teismas,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kauno skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-11-16 sprendimą Nr. DGKS-4906.

22Priteisti iš atsakovo V. G. asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Headex“ įmonės kodas 242156050 naudai 12000 Eur (dvylikos tūkstančių eurų) nuostolių atlyginimą.

23Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 - 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė ieškiniu prašo panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė yra laikinojo įdarbinimo įmonė. 2014-12-15... 4. Ieškovė nurodė, kad atsakovas dalyvavo trečiojo asmens vidiniuose... 5. Ieškovė pažymėjo, kad dėl patirtos žalos 2015-10-13 kreipėsi į Lietuvos... 6. Ieškovė 2015-07-31 kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl atsakovo... 7. Atsakovui ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame... 8. Trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Selteka“ procesiniai... 9. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad neprieštarauja dėl sprendimo už... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Pagal Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalį priimdamas sprendimą... 12. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 13. Materialinės atsakomybės darbo teisėje atsiradimo pagrindas yra teisės... 14. Ieškinyje nurodytos aplinkybes patvirtina byloje pateikti rašytiniai... 15. Civilinio kodekso 6.263 straipsnis numato, kad žalą, padarytą asmeniui,... 16. Sutiktina su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad darbo ginčų komisija... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, remiantis byloje pateiktais rašytiniais... 18. Nustačius, kad iš atsakovo priteistinų išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 22. Priteisti iš atsakovo V. G. asmens kodas 23. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 24. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...