Byla A-602-110-12
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2012 m. kovo 27 d. teikimą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 pagal pareiškėjo G. R. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas G. R. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI prie FM) 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 68-260 ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Inspekcija) 2010 m. liepos 14 d. sprendimą Nr. 14.4-52-41.

5Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaujantis Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 9 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 9 dalimi, 10 straipsnio 8 dalies nuostatomis už pagamintas ir laikytas, akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes ir tabaką, kurie Akcizų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paženklinti banderolėmis, bei vertinant Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 4 dienos priimtą nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-18-154/2009, mokesčių administratorius, jam už 2005 m. rugpjūčio 11 d. patalpose, esančiose Bačiūnų g. 45, pagamintas ir laikytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, nepaženklintas akcizais apmokestinamas prekes – smulkintą tabaką ir cigaretes, viso apskaičiavo 24 893 Lt akcizų. Be to, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 96 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 97 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jam nuo papildomai apskaičiuotų

624 893 Lt akcizų mokesčių administratorius priskaičiavo 17 264 Lt akcizų delspinigių, todėl mokesčių administratorius 2010 m. gegužės 24 d. surašė Patikrinimo aktą Nr. 35-83.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

9Teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, jog pareiškėjo skundžiami VMI prie FM

102010 m. lapkričio 18 d. sprendimas ir Inspekcijos 2010 m. liepos 14 d. sprendimas yra teisėti ir pagrįsti, todėl naikinti jų skunde išdėstytais ar kitais argumentais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime administracinėje byloje Nr. A6-238-2007 pateiktu išaiškinimu, kad pareiga mokėti mokesčius, atleidimo nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai yra reguliuojami mokesčių teisės aktais, todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus reglamentuojantys įstatymai šiuo atveju netaikytini. Be to, vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 6 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A556-1832/2008 pateikta išvada, kad mokesčių teisė ? tai finansų teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, atsirandančius nustatant ir surenkant mokesčius į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei pinigų fondus, visuma, o viena iš mokesčių teisės paskirčių užtikrinti pajamų gavimą, tam pasitelkiant ir atitinkamas užtikrinimo priemones inter alia baudas už neteisingą jų apskaičiavimą, sumokėjimą, tačiau mokesčių teisės pagrindinė paskirtis nėra baudimas.

11III.

12Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d. sprendimą paliko nepakeistą.

14Teismas nurodė, kad pareiškėjo pareiga mokėti akcizų mokestį už Akcizų įstatymo apmokestinamą prekę – apdorotą tabaką, nustatyta remiantis Šiaulių apygardos teismo

152009 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu, kuriuo pareiškėjas nuteistas ir kuriame konstatuota, kad

16G. R. ir kiti kaltinamieji neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir padarė nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 1992 straipsnio 1 dalyje (1992 straipsnis – neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis. 1992 straipsnio 1 dalis – tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.). Mokesčių administratorius, priimdamas sprendimą ir vadovaudamasis procesinio pobūdžio teisės normomis, nustatytomis 2004 m. balandžio 13 d. Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112, apskaičiavo akcizo mokestį pagal valstybės institucijos pateiktą dokumentą. Ginčijamu atveju pareiškėjas nuteistas teismo nuosprendžiu būtent už mokesčių įstatymų pažeidimus. Pareiškėjo neteisėti veiksmai yra konstatuoti nuosprendyje, kuriuo pareiškėjas yra nubaustas už mokesčių įstatymų pažeidimus, kurių padarymas yra kvalifikuojamas kaip nusikaltimas. Nuosprendyje yra konstatuoti pareiškėjo neteisėti veiksmai, šių veiksmų atlikimo laikotarpiai, akcizais apmokestinamų laikytų prekių kiekis, nuo kurių yra paskaičiuotas akcizo mokestis. Akcizo mokestis paskaičiuotas pareiškėjui kaip vienam iš septynių asmenų, nuteistų nuosprendžiu. Minėti faktiniai duomenys sudarė pagrindą mokesčių administratoriui paskaičiuoti akcizo mokestį, nenustatinėjant iš naujo ir netiriant minėtų faktinių duomenų iš naujo. Mokesčių administratorius, gavęs nuosprendį bei atlikęs teminį mokesčio mokėtojo veiklos patikrinimą – dėl akcizo mokesčio paskaičiavimo, neprivalėjo iš naujo tikrinti mokesčių mokėtojo apskaitos, sandorių ir kitų dokumentų (MAĮ

17123 str.). Teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje pareiškėjui yra paskirta bausmė už nusikaltimo padarymą, mokestinėje byloje pareiškėjui konstatuotos mokestinės prievolės, kurios atsirado dėl veiksmų, konstatuotų teismo nuosprendžiu. Baudžiamosios ir mokestinės atsakomybės taikymas nelaikomas dvigubu nubaudimu, nes tai yra skirtingos atsakomybės rūšys, todėl esant pagrindui gali būti taikoma baudžiamoji atsakomybė bei gali būti konstatuotos mokestinės prievolės. Suformuotoje teismų praktikoje būtent taip yra aiškinamos ir atribojamos mokestinė ir baudžiamoji atsakomybė, kurių paskirtis ir poveikio priemonės yra skirtingi, nors ir atsiranda tų pačių veiksmų pagrindu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo

182007 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1832/2008).

19IV.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 2012 m. kovo 27 d. nutartimi (teikimu) pateikė siūlymą įvertinti, ar yra pagrindas atnaujinti procesą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartimi užbaigtoje administracinėje byloje

21Nr. A602-110/2012 ta apimtimi, kuria Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos

222010 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 14.4-52-41 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ dalis skirti pareiškėjui 7 468 Lt baudą (1 776 Lt akcizo bauda už cigaretes ir 5 692 Lt akcizo bauda už tabaką) buvo palikta galioti.

23Teikime nurodyta, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 nurodoma, kad baudžiamosios ir mokestinės atsakomybės taikymas nelaikomas dvigubu nubaudimu. Tačiau iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties matyti, kad baudos pagal mokesčių įstatymus ir baudos pagal baudžiamuosius įstatymus skyrimas atitinkamais atvejais gali būti laikomas dvigubu baudimu, kurį draudžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Todėl atsižvelgiant į administracinėje byloje

24Nr. A143-2619/2011 išdėstytus vertinimo, ar nebuvo pažeistas non bis in idem principas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnio 1 dalies taikymo prasme, kriterijus, yra prielaidų manyti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 palikdamas galioti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą dalyje, kuria G. R. buvo paskirta mokesčio bauda, nukrypo nuo minėtoje apeliacinės instancijos teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartyje ir po to priimtuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose (pvz., 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3058/2011) pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių. Todėl yra tikslinga teikti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai svarstyti klausimą dėl proceso administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 atnaujinimo Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte nustatytu pagrindu.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26V.

27Procesas atnaujintinas.

28Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ dvidešimt trečiajame skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas teikime siūlo įvertinti galimybę atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą, darydamas prielaidą, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas palikdamas galioti vietos mokesčių administratoriaus sprendimą dalyje, kuria pareiškėjui buvo paskirta mokesčio bauda, nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos

302011 m. lapkričio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011 ir po to priimtuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimuose (pvz., 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-3058/2011) pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių.

31ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą.

32Byloje nustatyta, kad administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 buvo nagrinėjamas mokestinis ginčas dėl mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo G. R. buvo naujai apskaičiuoti mokėtini mokesčiai (akcizai už tabaką bei cigaretes) ir su jais susijusios sumos, taip pat skirta 7 468 Lt dydžio bauda. Šioje byloje buvo nustatyta, kad G. R., dar prieš vietos mokesčių administratoriui priimant minėtą sprendimą, už tų pačių akcizais apmokestinamų prekių neteisėtą įgijimą, gabenimą bei laikymą Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje buvo pripažintas padariusiu nusikaltimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 1992 straipsnio 1 dalyje. Ši Baudžiamojo kodekso nuostata numatė, jog tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką įgijo, laikė, gabeno, siuntė, naudojo ar realizavo akcizais apmokestinamas prekes, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų. Už šią veiką pareiškėjas buvo nubaustas 120 MGL

33(15 000 Lt) dydžio pinigine bauda.

34Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 nurodoma, kad baudžiamosios ir mokestinės atsakomybės taikymas nelaikomas dvigubu nubaudimu. Tačiau iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011 matyti, kad baudos pagal mokesčių įstatymus ir baudos pagal baudžiamuosius įstatymus skyrimas atitinkamais atvejais gali būti laikomas dvigubu baudimu, kurį draudžia Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija.

35Atsižvelgiant į administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011 išdėstytus vertinimo, ar nebuvo pažeistas non bis in idem principas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Septintojo protokolo 4 straipsnio 1 dalies taikymo prasme, kriterijus, galima konstatuoti, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje

36Nr. A602-110/2012 palikdamas galioti mokesčių administratoriaus sprendimą dalyje, kuria G. R. buvo paskirta mokesčio bauda, galėjo nukrypti nuo minėtoje apeliacinės instancijos teismo

372011 m. lapkričio 18 d. nutartyje pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo taisyklių, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą.

38Atnaujinus procesą, byla perduotina Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 159 str. 2 d.).

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punktu, 159 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

40Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 pagal pareiškėjo G. R. skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo.

41Perduoti bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas G. R. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į... 5. Pareiškėjas nurodė, kad, vadovaujantis Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1... 6. 24 893 Lt akcizų mokesčių administratorius priskaičiavo 17 264 Lt akcizų... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 14 d. sprendimu... 9. Teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, jog pareiškėjo skundžiami VMI... 10. 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimas ir Inspekcijos 2010 m. liepos 14 d.... 11. III.... 12. Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 14 d.... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio 27 d. nutartimi... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėjo pareiga mokėti akcizų mokestį už Akcizų... 15. 2009 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu, kuriuo pareiškėjas nuteistas ir kuriame... 16. G. R. ir kiti kaltinamieji neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis... 17. 123 str.). Teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje pareiškėjui yra... 18. 2007 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A6-238/2007, 2008... 19. IV.... 20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 2012 m. kovo 27 d.... 21. Nr. A602-110/2012 ta apimtimi, kuria Šiaulių apskrities valstybinės... 22. 2010 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 14.4-52-41 „Dėl patikrinimo akto... 23. Teikime nurodyta, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m.... 24. Nr. A143-2619/2011 išdėstytus vertinimo, ar nebuvo pažeistas non bis in idem... 25. Teisėjų kolegija... 26. V.... 27. Procesas atnaujintinas.... 28. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas teikime siūlo... 30. 2011 m. lapkričio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011... 31. ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punktas numato, kad bylos, užbaigtos... 32. Byloje nustatyta, kad administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 buvo... 33. (15 000 Lt) dydžio pinigine bauda.... 34. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartyje... 35. Atsižvelgiant į administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011 išdėstytus... 36. Nr. A602-110/2012 palikdamas galioti mokesčių administratoriaus sprendimą... 37. 2011 m. lapkričio 18 d. nutartyje pateiktų teisės aiškinimo ir taikymo... 38. Atnaujinus procesą, byla perduotina Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies... 40. Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A602-110/2012 pagal... 41. Perduoti bylą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui nagrinėti iš... 42. Nutartis neskundžiama....