Byla e2-27648-435/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,

2sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės “Kauno energija” ieškinį atsakovei R. G. dėl skolos priteisimo.

4Teismas

Nustatė

5I.

6Ieškovės reikalavimai ir argumentai

71.

8Ieškovė akcinė bendrovė “Kauno energija” (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės R. G. (toliau – atsakovė) 411,56 Eur skolą, 4,93 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminį mokestį, 1,71 Eur už duomenų gavimą ir 36,30 Eur už teisines paslaugas (e. b. l. 1-3).

91.1.

10Ieškovė tiekia šilumą butui, esančiam ( - ). Šis butas atsakovei priklauso asmeninės nuosavybės teise. Šilumos energija parduodama pagal tarp šalių sudarytą šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį. Atsakovė už butui tiekiamą šilumą tinkamai ir laiku neatsiskaitė, todėl už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. susidarė 411,56 Eur įsiskolinimas.

111.2.

12Atsakovei tinkamai su ieškove neatsiskaičius, ieškovė už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. priskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, iš viso – 4,93 Eur.

131.3.

14Ieškovė teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodė, jog egzistuoja visos teisinės prielaidos ieškinio tenkinimui.

151.4.

16Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką ieškovė informuota tinkamai, teismo šaukimą siunčiant per Elektroninių paslaugų portalą. Ieškovė pateikė prašymą bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant.

17II.

18Atsakovės argumentai

192.

20Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, jog nedirba, pajamų neturi, yra socialiai remtinas asmuo, skolą padengs iš buto pardavimo gautų lėšų (e. b. l. 33). Dėl ieškiniu keliamų reikalavimų iš esmės neprieštaravo.

211.1.

22Į teismo posėdį atsakovė neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką ji informuota tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (e. b. l. 43).

23Teismas

konstatuoja:

24Ieškinys tenkinamas.

25III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

263.

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei R. G. (e. b. l. 4-5). Šiuo adresu atsakovė deklaravusi savo gyvenamąją vietą (e. b. l. 6).

284.

292012 m. balandžio 4 d. ieškovė su atsakove sudarė Šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ) (e. b. l. 9-14). Pagal šią sutartį ieškovė tiekia atsakovės butui šilumos energiją, tačiau atsakovė pagal sutarties sąlygas su ieškove tinkamai neatsiskaito – už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. atsakovė liko ieškovei skolinga 411,56 Eur sumą (e. b. l. 7).

305.

31Atsakovei nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė skaičiuoja delspinigius, už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. priskaičiavo 4,93 Eur delspinigių sumą (e. b. l. 8).

326.

33Atsakovė į bylą pateikė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo Nr. ( - ) nuotrauką (e. b. l. 35-36) ir informacinio lapelio nuotrauką (e. b. l. 34, 37), tačiau informacinio lapelio turinio nustatyti neįmanoma dėl prastos pateikto rašytinio įrodymo kokybės.

347.

35CPK 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

368.

37Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) Šeštosios knygos 38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). CK Šeštosios knygos 4 dalies 23 skyriaus 7 skirsnio nuostatos reguliuoja energijos pirkimo – pardavimo santykius. CK 6.388 straipsnis nurodo, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis). Atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas (CK 6.388 straipsnio 2 dalis).

389.

39Šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (toliau – Taisyklės). Šilumos tiekėjas privalo šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo ir šilumos pirkimo – pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą (Taisyklių 129.2 punktas). Atitinkamai vartotojai privalo laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (Taisyklių 133.2 punktas).

4010.

41Kaip byloje jau nustatyta, atsakovė su ieškove 2012 m. balandžio 4 d. sudarė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) dėl šilumos tiekimo į atsakovei nuosavybės teise priklausantį butą ( - ) (e. b. l. 9-14). Sutartimi ieškovė įsipareigojo tiekti šilumos energiją nurodytam butui ir pastato bendro naudojimo patalpoms, o atsakovė įsipareigojo racionaliai vartoti šilumą, užtikrinti jai priklausančių šilumos įrenginių eksploatavimo saugumą bei tvarkingumą bei pagal ieškovės pateiktą mokėjimo sąskaitą sumokėti ieškovei ne vėliau kaip iki einamo mėnesio paskutinės dienos. Ieškovė pagal sutartį tiekė šilumą, o atsakovė už suteiktas paslaugas ieškovei tinkamai ir laiku neatsiskaitė (e. b. l. 7).

4211.

43Atsakovė neginčija, kad yra skolinga ieškovei už teikiamas paslaugas, atsiliepime nurodė, jog yra socialiai remtinas asmuo, tačiau tai patvirtinančių rašytinių įrodymų teismui nepateikė. Pateikė įrodymus, jog yra pripažinta nukentėjusia nuo 1939-1990 metų okupacijos (e. b. l. 35-36). Taip pat nurodė, kad su ja gyvena ir sūnus, kuris ketina gauti pajamų iš individualios veiklos, patvirtino, kad ieškovei už suteiktas paslaugas atsiskaitys gavusi lėšų iš buto pardavimo. Įrodymų, patvirtinančių teismui, jog parduoda butą, nepateikė. Taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad yra registruota darbo biržoje.

4412.

45Įvertinus išdėstytas aplinkybes, išanalizavus įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas dėl 411,56 Eur skolos priteisimo pagrįstas byloje esančia rašytine medžiaga, todėl tenkintinas (CPK 268 straipsnio 5 dalis, CK 6.38, 6.388 straipsniai, Taisyklių 133.2 punktas).

4613.

47Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos įstatymas dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims nustato, kad fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję komunalinių paslaugų mokesčių už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Ieškovė delspinigius atsakovei skaičiavo nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d., iš viso priskaičiuota 4,93 Eur delspinigių (e. b. l. 8). Vadovaujantis nurodytomis teisės normomis, ieškovei iš atsakovės priteistini 4,93 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d. (CK 6.71 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos įstatymo dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims 2 straipsnio 1 dalis).

4814.

49CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (416,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 straipsniai).

5015.

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis (e. b. l. 21) (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis). 1,71 Eur išlaidos už duomenų iš Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro gavimą (e. b. l. 15-19, 20) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas) ir 36,30 Eur išlaidos už teisines paslaugas (e. b. l. 22-23, 24) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

5216.

53Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais,

Nutarė

55Ieškinį tenkinti.

56Priteisti ieškovei akcinei bendrovei “Kauno energija” (juridinio asmens kodas 235014830) iš atsakovės R. G. (asmens kodas ( - ) 411,56 Eur (keturių šimtų vienuolikos eurų 56 ct) skolą, 4,93 Eur (keturių eurų 93 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (416,49 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 53,01 Eur (penkiasdešimt trijų eurų 1 ct) bylinėjimosi išlaidas.

57Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė,... 2. sekretoriaujant Ingai Dvareckaitei,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas... 5. I.... 6. Ieškovės reikalavimai ir argumentai... 7. 1.... 8. Ieškovė akcinė bendrovė “Kauno energija” (toliau – ieškovė)... 9. 1.1.... 10. Ieškovė tiekia šilumą butui, esančiam ( - ). Šis butas atsakovei... 11. 1.2.... 12. Atsakovei tinkamai su ieškove neatsiskaičius, ieškovė už laikotarpį nuo... 13. 1.3.... 14. Ieškovė teismui pateikė rašytinius paaiškinimus, nurodė, jog egzistuoja... 15. 1.4.... 16. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir... 17. II.... 18. Atsakovės argumentai... 19. 2.... 20. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė,... 21. 1.1.... 22. Į teismo posėdį atsakovė neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 23. Teismas... 24. Ieškinys tenkinamas.... 25. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 26. 3.... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ),... 28. 4.... 29. 2012 m. balandžio 4 d. ieškovė su atsakove sudarė Šilumos vartojimo... 30. 5.... 31. Atsakovei nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė skaičiuoja... 32. 6.... 33. Atsakovė į bylą pateikė nukentėjusio asmens (tremtinio) pažymėjimo Nr. (... 34. 7.... 35. CPK 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas ieškinį pripažįsta... 36. 8.... 37. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) Šeštosios knygos 38... 38. 9.... 39. Šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius,... 40. 10.... 41. Kaip byloje jau nustatyta, atsakovė su ieškove 2012 m. balandžio 4 d.... 42. 11.... 43. Atsakovė neginčija, kad yra skolinga ieškovei už teikiamas paslaugas,... 44. 12.... 45. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, išanalizavus įstatymų ir poįstatyminių... 46. 13.... 47. Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar... 48. 14.... 49. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 50. 15.... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. 16.... 53. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 55. Ieškinį tenkinti.... 56. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei “Kauno energija” (juridinio asmens... 57. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...