Byla 2-3920-553/2010

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Virginijai Kostenko, dalyvaujant ieškovo atstovams Antanui Sadauskui ir Nerijui Jurkui, atsakovo atstovui Renaldui Viščiniui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau-BUAB) „Druskininkų autobusai“ ieškinį atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl atsakovo sprendimų, priimtų vežėjo pasirinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurse, panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Druskininkų autobusai“ patikslintu ieškiniu prašė teismo panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos sprendimus, priimtus Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurse, paskelbtame 2009-12-18 „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 100 (2): sprendimą nepratęsti pasiūlymų pateikimo termino ir sprendimą atmesti UAB "Druskininkų autobusai" pasiūlymą.

4Ieškovas nurodė, kad UAB „Druskininkų autobusai" dalyvavo Druskininkų savivaldybės administracijos vykdomame Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurse (toliau - Konkursas). Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-12-14 įsakymu Nr. V35-810 buvo sudaryta Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti Konkurso komisija, kuri buvo įpareigota vykdyti konkurso procedūras, o 2009-12-18 „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" Nr. 100 (2) buvo išspausdintas kvietimas dalyvauti Vežėjų (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurse. Ieškovas nurodo, kad atsakovo sudaryta Konkurso komisija nesilaikė Konkurso dokumentų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos reikalavimų ir pažeidė ieškovo teisėtus interesus. Pažeidimas esą pasireiškė tuo, kad atsakovas, nepaisydamas galiojančios 2008-03-21 sudarytos Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. 26-08-116 ir tinkamo jos vykdymo, nusprendė organizuoti Konkursą naujos Visuomenės aptarnavimo sutarties sudarymui. Nors ieškovas turėjo galiojančią Visuomenės aptarnavimo sutartį su atsakovu, ieškovas apie organizuojamą Konkursą nebuvo informuotas ir apie Konkursą sužinojo tik 2010-01-04. Tą pačią dieną ieškovas pateikė prašymą atsakovui dėl Konkurso dokumentų pateikimo, tačiau Konkurso dokumentus gavo tik 2010-01-13, t.y. likus 6 dienoms iki 2010-01-19 nustatyto Konkurso pasiūlymų pateikimo termino. Ieškovo teigimu, esant galiojančiai Visuomenės aptarnavimo sutarčiai, jis pagrįstai nesitikėjo, kad bus skelbiamas konkursas naujai sutarčiai sudaryti, todėl nesekė skelbimų „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai". Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos 19 p., pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai". Nustatant pasiūlymų pateikimo terminą privaloma atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir laiką, reikalingą pasiūlymams parengti. Šiuo atveju atsakovas pasirinko minimalų 30 dienų terminą, nors aiškiai buvo žinoma, kad laikotarpyje tarp Konkurso paskelbimo ir pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra daug šventinių ir nedarbo dienų, be to, pirkimas yra pakankamai sudėtingas ir vežėjams reikia laiko pasiūlymams parengti ir pateikti. Nurodytos aplinkybės labai apribojo vežėjų galimybes tinkamai ir laiku parengti pasiūlymą bei dalyvauti konkurse. Atsakovas privalėjo užtikrinti, kad konkursas vyktų laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, t.y. konkurse dalyvautų kuo didesnis vežėjų skaičius, vežėjai galėtų tinkamai parengti pasiūlymus ir būtų išrinktas geriausias pasiūlymas. Ieškovo nuomone, jis dėl atsakovo pasirinkto nepagristai trumpo pasiūlymų pateikimo termino bei pavėluotai gautų Konkurso dokumentų negalėjo pasinaudoti Konkurso dokumentų 7.2 p. numatyta teise prašyti, kad Atsakovo Konkurso komisija pateiktų Konkurso dokumentų paaiškinimus, kadangi toks prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, o ieškovas Konkurso dokumentus gavo likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovas, manydamas, kad jo teisėti interesai dėl atsakovo veiksmų buvo pažeisti, vadovaudamasis Konkurso dokumentų 11.1 punktu, pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas dėl nepagrįstai trumpo pasiūlymų pateikimo termino, pavėluotai pateiktų konkurso dokumentų pratęsti Konkurso pasiūlymų pateikimo terminą. Ieškovas pažymėjo, kad pagal Konkurso dokumentų 5.11 p. Konkurso komisija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Atmesdamas ieškovo pretenziją atsakovas nurodė, kad nepažeidė teisės aktuose nustatytų terminų ir toliau vykdė Konkurso procedūras. Ieškovas 2010-01-19 parengė ir pateikė pasiūlymą Konkursui, nepaisant to, kad dėl atsakovo nepagrįsto atsisakymo pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą ieškovo galimybės tinkamai ir gerai parengti pasiūlymą buvo labai apribotos. 2010-01-21 ieškovas gavo atsakovo raštą Nr. S 12-199-(5.36.), kuriame nurodyta, kad Konkurso komisijos nutarimu (Komisijos posėdžio 2010 m. sausio 20 d. posėdžio protokolas Nr. 4) UAB „Druskininkų autobusai" Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkursui pateiktas pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis Konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų. Ieškovas, nesutikdamas su tokiu atsakovo sprendimu atmesti pasiūlymą, pateikė Atsakovui pretenziją (2010-01-25 Nr. 4). Pretenzijoje Ieškovas nurodė, kad pasiūlymas atmestas neteisėtai, kadangi Konkurso dokumentų 4.2.3 p. ir 8.4.4 p. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimu Nr. 1132 patvirtintos Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos 30 p. nustato Konkurso komisijos pareigą prašyti vežėją per 3 darbo dienas pašalinti pasiūlymo trūkumus, jei vežėjo pateikti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs ir tik tada atmesti vežėjo pasiūlymą, jei vežėjas per nustatytą terminą trūkumų nepašalino. Šiuo atveju Konkurso komisija neprašė Ieškovo pašalinti pastebėtus pasiūlymo trūkumus, o iš karto atmetė ieškovo pasiūlymą, tuo pažeisdama Konkurso vykdymo procedūras, nustatytas Konkurso dokumentuose bei Konkurso vykdymą reglamentuojančiame teisės akte. Atsakovas pretenzijos netenkino, 2010-01-26 atsakyme Nr. 512-234­5.36) nurodė, kad šiuo konkrečiu atveju Konkurso komisija neturi teisės prašyti pasiūlymą pateikusio vežėjo (operatoriaus) pateikti trūkstamus dokumentus po galutinio Konkurso pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo termino (b. l. 46-49, 130-134).

5Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu nesutiko. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad 2008-03-21 tarp Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) ir UAB ,Druskininkų autobusai" (toliau- Bendrovė) buvo pasirašyta Visuomenės aptarnavimo sutartis Nr. 26-08-116, kuria Bendrovė įsipareigojo pagal Administracijos išduotus leidimus vežti keleivius reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais. Pasirašydama sutarti Bendrovė patvirtino, kad sutartį perskaitė, suprato turinį ir pasekmes ir, kaip atitinkančią šalių valią, pasirašė. Jau 2008-12-30 Administracija Bendrovės raštu buvo informuota apie tai, UAB „Druskininkų autobusų parkas", iš kurios Bendrovė nuomojasi 18 autobusų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, už Bendrovės įsiskolinimus žada nutraukti nuomos sutartis ir todėl sutarties vykdymas taps neįmanomu. 2009-9-17 Administracija gavo UAB „Druskininkų autobusų parkas" pranešimą „Dėl autobusų nuomos sutarčių sustabdymo", kuriame informuojama, kad nuo 2009-09-23 5 val. sustabdys autobusų nuomos Bendrovei sutarčių vykdymą. 2009-11-05 Administracija gavo Bendrovės raštą Nr. 59, „Dėl įmonės veiklos", kuriuo Bendrovė pranešė, kad nuo 2010-02-01 įmonė nebegalės vykdyti Visuomenės aptarnavimo sutarties. Šiame rašte Bendrovė pati pareiškė, kad reikalingas naujas konkursas arba prašė pakeisti esmines sutarties sąlygas. Administracija, įvertinusi Bendrovės pranešimą apie sutarties nutraukimą nuo 2010-02-01, bei įvertinusi ankstesnius raštus apie galimus sutarties pažeidimus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. 26-08-116 nuostatomis, 2009-12-04 raštu Nr. S12-2940-(5.29.) „Dėl Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. 26-08-116" informavo Bendrovę, kad sutinka nutraukti Visuomenės aptarnavimo sutartį. Šis sprendimas yra neapskųstas ir galiojantis. Atsakovas pažymėjo, kad Bendrovės veiksmų, atsisakant vykdyti sutartį, teisinės pasekmės apibrėžtos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006-02-14 įsakymu Nr. 3-62 patvirtintų Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių 27 punkte, kuris nurodo, kad leidimai vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais panaikinami, vežėjui atsisakius vežti keleivius leidime nurodytais maršrutais, įspėjus apie tai leidimus išdavusią instituciją prieš tris mėnesius, kas minėtu Bendrovės 2009-11-05 raštu Nr. 59 „Dėl įmonės veiklos" ir buvo padaryta. Vadovaudamasis minėtu teisės aktu, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2010-01-21 priėmė įsakymą Nr. V35-44 „Dėl leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais panaikinimo". 2010-02-02 Bendrovė, neginčydama Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-21 įsakymo Nr. V35-44 „Dėl leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais panaikinimo", raštu Nr. 9 grąžino turimus leidimus. Atsakovo nuomone, išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad Bendrovės teiginys, jog Visuomenės aptarnavimo sutartis Nr. 26-08-116 buvo galiojanti ir Atsakovas nepaisydamas galiojančios sutarties ir, pasak Bendrovės, „tinkamo jos vykdymo", nusprendė organizuoti konkursą naujam vežėjui parinkti, yra neatitinkantis tikrovės ir klaidinantis teismą. Administracijai priėmus sprendimą sutikti nutraukti sutartį šalių sutarimu ir vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos reikalavimus užtikrinti nepertraukiamą keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugos teikimą, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius 2009-12-14įsakymu Nr. V35-810 sudarė Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti Konkurso komisiją. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 19 punktas numato, kad Kompetentinga įstaiga nustato datą ir valandą, kurios laikomos galutiniu konkurso pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminu. Pasiūlymų ir kitų dokumentu pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo leidinio „Valstybės žinios" priede „Informaciniai pranešimai". Tačiau šis punktas nereglamentuoja ar Kompetentinga įstaiga, nustatydama pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminą, privalo atsižvelgti į kokius nors kitus, Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įpareigojimams vykdyti konkursui (toliau- Konkursui) turinčius įtakos veiksnius ar aplinkybes (šventės , išeiginės ir t.t.). Argumentuodama, kad konkurso terminą buvo būtina pratęsti, Bendrovė, savo ieškinyje teigia, kad turėjo galiojančią sutarti ir negalėjo tikėtis naujo konkurso organizavimo. Tačiau aukščiau išdėstyti faktai įrodo, kad Bendrovė žinojo apie sutarties nutraukimą, kadangi sutartis buvo nutraukta jos iniciatyva. Taip pat Bendrovė, žinojo visas teisines sutarties nutraukimo pasekmes, kadangi pati Bendrovė savo 2009-11-05 rašte Nr. 59 „Dėl įmonės veiklos" nurodo, kad nutraukus sutarti nuo 2010-02-01 būtina surengti naują konkursą. Taigi, Bendrovė, elgdamasi atsakingai, privalėjo suprasti iš Bendrovės iniciatyva nutraukiamos sutarties kilsiančias tolimesnes teisines pasekmes. Vertinant visus faktus, Administracijos pasirinktas 30 d. dokumento pateikimo terminas buvo teisėtas ir teisingas, bei atitiko Konkurso dalyvių teisėtus lūkesčius.

6Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 12 punkte nurodyta, kad Kompetentinga įstaiga privalo pateikti konkurso dokumentus vežėjams (operatoriams) ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jų paraiškos ir dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas šios Tvarkos 10.5 punkte nurodytas užmokestis (jeigu kompetentinga įstaiga už konkurso dokumentus ima užmokestį, gavimo. „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" (2009-12-18 Nr. 100 (2)) išspausdintame Kvietime dalyvauti Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurse nurodyta, kad konkurso dokumentus galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų tarnyboje 216 kabinete, Vasario 16-osios g. 7, LT­66119 Druskininkuose, pateikus paraišką ir dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas užmokestis už konkurso dokumentus. Bendrovė tik 2010-01-04 pateikė raštą Nr. 1 „Dėl konkurso dokumento pateikimo", tačiau kartu su prašymu nepateikė dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas užmokestis už konkurso dokumentus. 2010-01-07 raštu Nr. S 12 - (50)- 5.36 „Dėl konkurso dokumentų", Bendrovė buvo informuota apie minėto reikalavimo neatitikimą. 2010-01-08 raštu Nr. 2 „Dėl konkurso dokumento pateikimo", Bendrovė pateikė dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas užmokestis už konkurso dokumentus, kopiją. Vežėju (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso dokumentai (toliau - Konkurso dokumentai) Bendrovei buvo pateikti 2010-01-12 raštu Nr. S12 -95- (5.36). Taigi, Administracija, Konkurso dokumentus pateikė laikydamasis nustatytų terminų, o Bendrovė Konkurso dokumentus gavo po prašymo patikslinimo, tik dėl savo nerūpestingumo. Atsakovo teigimu, visi suinteresuoti dalyvauti konkurse vežėjai (operatoriai), turėjo vienodas sąlygas. Administracija, vykdydama konkursą, terminų nepažeidė, o Bendrovė dėl dokumento pateikimo galėjo kreiptis jau 2009-12-18.

7Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimas Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" nustato imperatyvias Konkurso pasiūlymo atmetimo pagrindus reglamentuojančias nuostatas. Vadovaujantis minėto nutarimo nuostatomis, Konkurso dokumento 5.2. punkto 5.2.6 papunktyje buvo nurodyta, kad Konkurso pasiūlymą sudaro vežėjo (operatoriaus) raštu pateiktų dokumentų visuma, tarp jų konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas, šis dokumentas pateikiamas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke su pasiūlymu). Bendrovė Konkursui kartu su pasiūlymu nepateikė konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, kaip to buvo reikalaujama pagal Konkurso dokumento 5.2. punkto 5.2.6. papunktį. Bendrovės Konkursui pateikto pasiūlymo lapas nesusegtas, nesunumeruotas kartu su pateiktais dokumentais, kaip to buvo reikalaujama pagal Konkurso dokumento 5.3. punktą. Todėl Konkurso komisija užfiksavo, kad Bendrovė kartu su pasiūlymu nepateikė Konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento bei pateikto pasiūlymo visi lapai nesusegti, nesunumeruoti. Konkurso komisija, išnagrinėjusi vežėjo (operatoriaus) Bendrovės Konkurso pasiūlymą, nustatė (Komisijos 2010-01-20 posėdžio protokolas Nr. 4), kad Konkurso pasiūlymas neatitinka Konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų, ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 29 punkto 29.2 papunktyje, Konkurso dokumento 8.4 punkto 8.4.2 papunktyje nustatytomis imperatyviomis atmetimo pagrindus reglamentuojančiomis nuostatomis, atmetė Bendrovės pateiktą Konkurso pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų, ir apie priimtą sprendimą nedelsiant informavo Bendrovę. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Konkurso komisija neturėjo teisės nagrinėti vežėjo (operatoriaus) kvalifikacijos, kurio pateiktas pasiūlymas neatitinka Konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes reikalavimas pateikti Pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą kartu su pasiūlymu nėra vežėjo (operatoriaus) kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas. Atsakovas, remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, prašė ieškovo ieškinį atmesti (b. l. 62-66, 138-140).

8Ieškovo BUAB „Druskininkų autobusai“ ieškinys netenkintinas.

9Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises ir pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau VPĮ). Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Pagal šio straipsnio 2 dalį pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad būtų pateikti tokią informaciją ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (VPĮ 32 str. 1 d.).

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-03-21 Druskininkų savivaldybės administracija ir UAB ,Druskininkų autobusai" pasirašė Visuomenės aptarnavimo sutartį Nr. 26-08-116 (toliau – Sutartis), kuria UAB „Druskininkų autobusai„ įsipareigojo pagal Druskininkų savivaldybės administracijos išduotus leidimus vežti keleivius reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais pagal Sutarties sąlygas (b. l. 6-13). Sutarties galiojimas 2008-04-01 - -2012-12-31, tačiau šalys numatė Sutarties nutraukimo galimybę, esant aptartoms sąlygoms (b. l. 11). Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2008-12-30 raštu Nr. 37 UAB „Druskininkų autobusai“ pranešė Druskininkų savivaldybės administracijai, kad UAB „Druskininkų autobusų parkas", iš kurios UAB „Druskininkų autobusai“ nuomojasi 18 autobusų sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, dėl pastarosios bendrovės įsiskolinimų ketina nuo 2009-01-06 nutraukti nuomos sutartis ir nuo nurodytos datos autobusai nebus išleidžiami į liniją (b. l. 67). Kartu buvo pateiktas UAB „Druskininkų autobusų parkas“ raštas (b. l. 68). 2009-09-17 raštu UAB „Druskininkų autobusų parkas" pranešė UAB „Druskininkų autobusai“ ir Druskininkų savivaldybės administracijai, kad nuo 2009-09-23 5 val. sustabdys autobusų nuomos sutarčių vykdymą ir neišleis UAB „Druskininkų autobusai“ nuomojamų autobusų iš savo bazės iki skolų už nuomą padengimo (b. l. 69). Netrukus, 2009-11-05 raštą Nr. 59, „Dėl įmonės veiklos" UAB „Druskininkų autobusai“ pranešė Druskininkų savivaldybės administracijai, kad nuo 2010-02-01 įmonė nebegalės vykdyti Visuomenės aptarnavimo sutarties dėl susidariusios kritiškos finansinės padėties, nes nebepajėgia atsiskaityti su kreditoriais, sumokėti privalomų mokesčių, išmokėti darbuotojams atlyginimą. Šiame rašte ieškovas, kaip priemonę spręsti susidariusią situaciją, nurodė esamos Sutarties pakeitimą arba naujo konkurso tokioms paslaugoms tiekti skelbimą (b. l. 70-72). 2009-12-04 raštu Nr. S12-2940-(5.29.) „Dėl Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. 26-08-116" Druskininkų savivaldybės administracija pranešė UAB „Druskininkų autobusai“, kad sutinka nutraukti Visuomenės aptarnavimo sutartį šios Sutarties 23.1 papunktyje nustatyta tvarka (b. l. 73). 2010-01-21 raštu Nr. S12-202-(27.5.) Druskininkų savivaldybės administracija pakvietė UAB „Druskininkų autobusai“ 2010-01-25 atvykti pasirašyti papildomą susitarimą dėl 2008-03-21 Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. 26-08-116 nutraukimo ir nurodė, kad neatvykimo atveju bus laikoma, jog ši Sutartis nutraukta nuo 2010-01-31. Kartu buvo pranešta apie leidimų vežti keleivius panaikinimą nuo 2010-02-01 ir pareikalauta juos grąžinti (b. l. 74-76). Nors ieškovas savo reikalavimus motyvuoja šios 2008-03-21 Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. 26-08-116 nutraukimo neteisėtumu, tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių tokią poziciją teismui nepateikė, patvirtindamas, kad Sutarties nutraukimas nebuvo ir nėra įstatymo nustatyta tvarka ginčijamas. 2010-02-02 raštas Nr. 9 patvirtina, kad UAB „Druskininkų autobusai“ grąžino Druskininkų miesto savivaldybei 18 reguliaraus susisiekimo maršrutų leidimus (b. l. 77). Įrodymų, kad ieškovas kokiu nors būdu būtų išreiškęs nesutikimą su atsakovo veiksmais, ieškovas nepateikė.

11Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsnio bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 1 straipsnio 2 dalies nuostatos užtikrinti bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimą bei priimti sprendimus dėl visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vykdymo, organizuoti konkursus ir sudaryti sutartis su konkurso nugalėtojais įpareigoja savivaldybių vykdomąsias institucijas. Todėl vertintina, kad aplinkybių visuma, patvirtinanti UAB „Druskininkų autobusai“ aiškiai išreikštą atsisakymą nuo 2010-02-01 nebevykdyti Visuomenės aptarnavimo sutarties, ir priimtas atsakovo sprendimas Sutartį nutraukti įpareigojo Druskininkų savivaldybės administraciją imtis veiksmų funkcijos užtikrinti bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimą įgyvendinimui. Todėl 2009-12-14 Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. V35-810, kuriuo buvo sudaryta Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti Konkurso komisija (toliau – Komisija), buvo būtinas ir teisėtas (b. l. 14). Minėtas 2003-09-04 Vyriausybės nutarimas Nr. 1132 įpareigoja kompetentingą įstaigą kvietimą dalyvauti konkurse paskelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir kvietime privalomai nurodyti šio nutarimo 3 straipsnio 10.1. – 10.7. papunkčiuose nurodytą informaciją. Šį reikalavimą atsakovas įvykdė, paskelbdamas atitinkamo turinio kvietimą 2009-12-18 „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 100 (2). Tokiu būdu teismas vertina, kad atsakovas įvykdė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnio bei 2003-09-04 Vyriausybės nutarimo Nr. 1132 reikalavimus, užtikrino skaidrumo (viešumo užtikrinimo) principo laikymąsi bei sudarė objektyvias prielaidas tiekėjų teisėtų lūkesčių susiformavimui, kad perkančioji organizacija visiems tiekėjams sudarys vienodas sąlygas konkuruoti tarpusavyje, suteikiant jiems galimybę pateikti savo pasiūlymus. Todėl ieškovo motyvas, esą atsakovas pažeidė UAB „Druskininkų autobusai“ teises, nepranešdamas pastarajai bendrovei apie konkurso paskelbimą kitokiu būdu, yra nepagrįstas ir atmestinas. Tuo atveju, jeigu Druskininkų savivaldybės administracija būtų papildomą pranešimą apie konkurso paskelbimą išsiuntusi konkrečiam potencialiam tiekėjui, teismas tokius veiksmus turėtų vertinti, kaip pagrindinių viešųjų pirkimų principų pažeidimą.

12Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 19 punkto nuostatos įpareigoja kompetentingą įstaigą nustatyti datą ir valandą, kurios laikomos galutiniu konkurso pasiūlymų ir kitų dokumentų pateikimo terminu, nustatant, kad toks terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo dalyvauti konkurse paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

13Kaip matyti iš Komisijos 2009-12-14 nutarimu patvirtintų Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso dokumentų 5.5 ir 5.6 punktų, konkurso pasiūlymai ir kiti dokumentai savivaldybės administracijai turėjo būti pateikti iki 2010-01-19 10.00 val. ir šis terminas nustatytas kaip galutinis (b. l. 21). Atsižvelgiant į tai, kad kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas 2009-12-18, akivaizdu, jog atsakovas įvykdė reikalavimą dėl termino trukmės. Nors ieškovas savo reikalavimus grindžia motyvais, esą nustatytas 30 dienų terminas pasiūlymui pateikti buvo per trumpas, nustatytas neįvertinus šventinių ir nedarbo dienų, pirkimo sudėtingumo ir tam būtino laiko pasiūlymams parengti, įrodymų, pagrindžiančių pirkimo sudėtingumą, teismui nepateikė ir net nenurodė, kuo šis pirkimas buvo sudėtingas ir kokių konkrečių darbų atlikimui nustatytas terminas buvo nepakankamas. Teismas vertina ir tą aplinkybę, kad ieškovą, kaip atitinkamos veiklos profesionalas, turėjo pakankamą patirti atitinkamų konkursų dalyvavime, todėl per 30 dienų terminą jis turėjo objektyvias sąlygas paruošti ir pateikti pasiūlymo dokumentus. Aplinkybė, kad UAB „Druskininkų autobusai“ teigia, jog apie kvietimą dalyvauti konkurse sužinojo tik 2010-01-04, vertinimo nekeičia, nes ieškovas negali įrodyti tokių teiginių ir jai pateisinti savo neveikimo, kadangi kvietimas dalyvauti konkurse buvo paskelbtas viešai įstatymo nustatyta tvarka ir visiems vienodai prieinamas.

14Nustatyta, kad UAB „Druskininkų autobusai“ dėl konkurso dokumentų gavimo į Druskininkų savivaldybės administraciją kreipėsi 2010-01-04, tačiau 2010-01-07 raštu administracija pareikalavo pateikti dokumentą, patvirtinantį, jog sumokėtas užmokestis už konkurso dokumentus (b. l. 80). Kaip matyti iš „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai" (2009-12-18 Nr. 100 (2)) išspausdinto Kvietimo dalyvauti Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurse turinio, viešai buvo paskelbta, kad konkurso dokumentus galima gauti Druskininkų savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų tarnyboje 216 kabinete, Vasario 16-osios g. 7, LT­66119 Druskininkuose, pateikus paraišką ir dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas užmokestis už konkurso dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Druskininkų autobusai“ buvo žinomos būtinos dokumentams gauti sąlygos, tačiau jos nebuvo paties ieškovo vykdomos, atsakovas privalėjo pareikalauti atitinkamo mokesčio įrodymų ir tik ieškovui pašalinus tokius trūkumus įgijo pareigą pateikti konkurso dokumentus nustatyta tvarka. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad mokėjimo nurodymą ieškovas atsakovui pateikė 2010-01-08 raštu Nr. 2 (b. l. 81), o atsakovas Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso dokumentus išdavė 2010-01-11 lydraščiu, kurie pasirašytinai atsakovui buvo įteikti 2010-01-12 (b. l. 83). Todėl, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 12 punkto nuostatas, jog Kompetentinga įstaiga privalo pateikti konkurso dokumentus vežėjams (operatoriams) ne vėliau kaip per 6 dienas nuo jų paraiškos ir dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas šios Tvarkos 10.5 punkte nurodytas užmokestis, gavimo, pripažintina, kad atsakovas įvykdė šiuos reikalavimus ir išdavė ieškovui konkurso dokumentus, nepažeisdamas nustatyto 6 dienų termino. Tokiu būdu, vertinti, kad atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus, įstatymo nuostatas ar teisėtus ieškovo interesus, nėra jokio pagrindo. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus motyvus teismas sprendžia, kad Druskininkų savivaldybės administracija, atsisakydama patenkinti 2010-01-18 raštu Nr 3 UAB „Druskininkų autobusai“ pateiktą pretenziją ir prašymą pratęsti konkurso pasiūlymų pateikimo terminą (b. l. 32-34), elgėsi pagrįstai ir teisėtai. Todėl ieškovo BUAB „Druskininkų autobusai“ reikalavimas panaikinti atsakovo sprendimą (2010-01-18 Nr. 512-161-(27.5)) nepratęsti pasiūlymų pateikimo termino netenkintinas.

15Ieškovas UAB „Druskininkų autobusai“ reikalauja panaikinti ir atsakovo sprendimą atmesti UAB "Druskininkų autobusai" pasiūlymą, pateiktą Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkursui.

16Nustatyta, kad 2010-01-19 UAB „Druskininkų autobusai“ pateikė Druskininkų savivaldybės administracijai pasiūlymą (b. l. 84-125), tačiau 2010-01-21 raštu Nr. 312-199-(5.36) ieškovui buvo pranešta, kad jo pateiktas pasiūlymas atmestas, kaip neatitinkantis Konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų: nepateiktas konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ir pateiktas pasiūlymo lapas nenusegtas, nesunumeruotas kartu su pateiktais dokumentais (b. l. 35).

17Komisijos 2009-12-14 nutarimu patvirtintų Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso dokumentų 5.2. punktas tarpe kitų reikalavimų nustatė tiekėjo pareigą pateikti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (5.2.6. papunktis), o 5.3. punktas – pasiūlymą ir dokumentus sunumeruoti, susegti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti vežėjo (operatoriaus) parašu ir antspaudu (b. l. 21). 2010-01-19 Druskininkų savivaldybės administracijos Konkurso komisijos posėdžio protokolas Nr. 3 patvirtina, kad UAB „Druskininkų autobusai“ nepateikė konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento ir pateikė nesusiūtus ir nesunumeruotus pasiūlymo dokumentus (b. l. 78-79). Atsakovas šių aplinkybių neginčijo, tačiau su pasiūlymo atmetimu nesutiko kitais motyvais – esą Konkurso Komisija neįvykdė pareigos prašyti vežėją per 3 darbo dienas pašalinti nustatytus trūkumus.

18Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimas Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" imperatyviai nustato, kad Komisija vežėjo (operatoriaus) pasiūlymą turi atmesti, jeigu: ,,29.1. konkurso pasiūlymą pateikęs vežėjas (operatorius) neatitinka konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų; 29.2. konkurso pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų arba vežėjas (operatorius) pateikia klaidingus duomenis; 29.3. visų vežėjų (operatorių) pasiūlytos per didelės, kompetentingai įstaigai nepriimtinos kainos.

19Šios nuostatos atitinkamai buvo įtvirtintos Komisijos 2009-12-14 nutarimu patvirtintų Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso dokumentų 8.4.1., 8.4.2, 8.4.3. papunkčiuose (b. l. 23).

20Todėl teismas vertina, kad Konkurso komisija, išnagrinėjusi UAB „Druskininkų autobusai“ Konkurso pasiūlymą ir nustačiusi, kad Konkurso pasiūlymas neatitinka Konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų, pagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl Vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos" 29 punkto 29.2 papunkčio bei Vežėjo (operatoriaus) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso dokumentų 8.4 punkto 8.4.2 papunkčio nuostatomis ir pagrįstai atmetė UAB „Druskininkų autobusai“ Konkurso pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso dokumentuose nurodytų reikalavimų.

21Ieškovo motyvas, esą atsakovas nesuteikė 3 dienų termino trūkumams pašalinti, kaip tai numato Konkurso dokumentų 4.2.3. papunktis, nepagrįstas ir atmestinas. Nurodyta nuostata taikytina tiems atvejams, kuomet Komisija nustato, kad vežėjo (operatoriaus) pateikti duomenys, įrodantys jo kvalifikacijos reikalavimų atitikimą konkurso dokumentams, yra netikslūs arba neišsamūs. Pareiga pateikti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą bei pasiūlymo dokumentus pateikti atitinkama tvarka susegtus ir sunumeruotus nesusijusi su vežėjo (operatoriaus) kvalifikaciją patvirtinančiais duomenimis. Teismas pažymi, kad aptartų veiksmų atlikimas didelių laiko ir darbo sąnaudų iš ieškovo, kaip profesionalaus verslininko, nereikalavo, todėl atitinkamų pareigų neįvykdymas sąlygotas tik UAB „Druskininkų autobusai“ neveikimo.

22Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuojant, kad ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus, ieškovo BUAB „Druskininkų autobusai“ ieškinys netenkintinas (CPK 178 str.).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

25Ieškovo BUAB „Druskininkų autobusai“ ieškinio netenkinti.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant... 3. Ieškovas BUAB „Druskininkų autobusai“ patikslintu ieškiniu prašė... 4. Ieškovas nurodė, kad UAB „Druskininkų autobusai" dalyvavo... 5. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su pareikštu ieškiniu... 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl... 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimas Nr. 1132 „Dėl... 8. Ieškovo BUAB „Druskininkų autobusai“ ieškinys netenkintinas.... 9. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises ir pareigas,... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2008-03-21... 11. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 171 straipsnio bei... 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimo Nr. 1132 „Dėl... 13. Kaip matyti iš Komisijos 2009-12-14 nutarimu patvirtintų Vežėjo... 14. Nustatyta, kad UAB „Druskininkų autobusai“ dėl konkurso dokumentų gavimo... 15. Ieškovas UAB „Druskininkų autobusai“ reikalauja panaikinti ir atsakovo... 16. Nustatyta, kad 2010-01-19 UAB „Druskininkų autobusai“ pateikė... 17. Komisijos 2009-12-14 nutarimu patvirtintų Vežėjo (operatoriaus) parinkimo... 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-09-04 nutarimas Nr. 1132 „Dėl... 19. Šios nuostatos atitinkamai buvo įtvirtintos Komisijos 2009-12-14 nutarimu... 20. Todėl teismas vertina, kad Konkurso komisija, išnagrinėjusi UAB... 21. Ieškovo motyvas, esą atsakovas nesuteikė 3 dienų termino trūkumams... 22. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuojant, kad ieškovas... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263-270, 279 straipsniais,... 25. Ieškovo BUAB „Druskininkų autobusai“ ieškinio netenkinti.... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...