Byla I-3066-406/2015
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Kauno arka“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Astai Kelmelienei, trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Agnei Bundziskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kauno arka“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ skundu (b.l. 124-131) prašo teismo: 1) panaikinti 2015 m. balandžio 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą Nr. 04-2-107 ir 2) įpareigoti priimti naują sprendimą išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašo, pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui teigiamą išvadą dėl pareiškėjo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo.

3Pareiškėjo atstovas nurodė, jog 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą (toliau - Aprašas). Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-313 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų nustatymo“ nustatė 2013 metų nenaudojamai, įtrauktai į nenaudojamos valstybinės žemės sklypų sąrašą, žemės nuomos mokesčio tarifą – 4 proc. žemės mokestinės vertės. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-1815 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašas ( toliau – Sąrašas), kuriuo pareiškėjo nuomos teise valdomas sklypas, esantis ( - ), Kaune, buvo įtrauktas į nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašą. Pareiškėjas 2013 m. birželio 23 d. gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus raštą dėl valstybinės žemės mokesčio, jog 2013 m. už pareiškėjo nuomojamą valstybinės žemės sklypą mokestis bus skaičiuojamas taikant 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą. 2013 m. liepos 9 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai pateikė prašymą, kuriuo prašė išbraukti pareiškėjo valdomą sklypą iš nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo. 2013 m. liepos 20 d. pareiškėjas gavo Kauno miesto savivaldybės

42

5administracijos filialo Centro seniūnijos atsakymą, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti prašymą. Nesutikdama su šiuo sprendimu, pateikė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui, kuris 2014 m. vasario 24 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-635-422/2014 skundą tenkino iš dalies, panaikino ginčijamą sprendimą ir įpareigojo iš naujo išnagrinėti prašymą. Lietuvos Vyriausias administracinis teismas šį sprendimą paliko nepakeistą. 2015 m. balandžio 15 d. pareiškėja gavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijos 2015 m. balandžio 9 d. raštą, kuriuo prašymas nuomos teise valdomą sklypą išbraukti iš sąrašo buvo netenkintas. Pareiškėjo nuomone, šis sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas tik formaliai taikant Aprašo nuostatas, tinkamai neišnagrinėjus ir neįvertinus visų pareiškėjo prašyme nurodytų faktinių aplinkybių, taip pat nesilaikant tokio sprendimo priėmimui įstatymuose numatytų terminų, todėl naikintinas. Pareiškėjo atstovas remiasi Viešojo administravimo įstatymo 31 str. ir Aprašo 14 punkto nuostatomis ir nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnija prašymą išnagrinėjo ir ginčijamą sprendimą priėmė tik 2014 m. balandžio 7 d., praėjus 58 kalendorinėms dienoms arba 39 darbo dienoms nuo LVAT nutarties (2015 m. vasario 10 d.) įsiteisėjimo dienos. Tuo tarpu administracinė procedūra turi būti baigta ir sprendimas priimtas, įskaitant ir termino pratęsimą, vėliausiai per 30 darbo dienų. Pareiškėjo atstovas taip pat pažymi, kad atsakovas sprendimą priėmė nevertindamas Aprašo 13.1 punkto nuostatų, išnagrinėjęs ne visas pareiškėjo nurodytas aplinkybes, taip pažeisdamas Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 ir 2 d. reikalavimus ir padarydamas esminius procedūrinius sprendimo priėmimo pažeidimus. Pareiškėjo teigimu, jo nuomojamas sklypas neatitinka Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 „Dėl nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.2 p. ir 4.7 p. nurodytų kriterijų, todėl turėjo būti išbrauktas iš Sąrašo. Aprašo 4.2 punkte nurodyti kriterijai netaikytini pareiškėjui, kadangi šiuo punktu yra reikalaujama vykdyti remonto darbus, tuo tarpu sklype yra nebaigtas statyti statinys. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Aprašo 4.2 p. nurodytus kriterijus ir pastatus remontuoti, pirmiausia turi būti gauti statybos leidimai, parengtas žemės sklypo detalusis planas, suderintas statybų planas su Kauno miesto savivaldybe. Pažymėjo, jog nuo pat valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo pareiškėjas aktyviai siekia sutvarkyti šį sklypą bei jame stovintį pastatą ir ne dėl savo kaltės šiuo metu nevykdo statybos ar rekonstrukcijos darbų. Pareiškėjas, pasirašydamas sklypo nuomos sutartį, turėjo sklypo detalųjį planą, kuris patvirtintas 2007 m. kovo 21 d., tačiau jo pagrindu dėl detaliajame plane padarytų klaidų vykdyti jokių statybos darbų objektyviai negalėjo. Aprašo 4.7 punkte nurodyta, kad sklypas įtraukiamas į nenaudojamos žemės sklypų sąrašą, jeigu yra neprižiūrimas nenaudojamos žemės sklypas ar jo dalis (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės). Pažymėjo, jog sklypas yra kiek įmanoma prižiūrimas: nuolat šienaujama žolė, renkamos šiukšlės, išvežtas po griovimo darbų likęs statybinis laužas, teritorija yra aptverta tvora, ant pastato ir tvoros uždėti ženklai, kad pašaliniams eiti draudžiama, visi įėjimai rakinami. Pareiškėjo atstovas pabrėžė, jog Aprašo III skyriuje nurodyta, kad sąrašas gali būti keičiamas, jeigu sklypo valdytojas seniūnui pateikia dokumentus, kad žemės sklypas neatitinka 4.1– 4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar keleto iš 13.1 – 13.2 punktuose nurodytų aplinkybių. Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą buvo nagrinėjama administracinė byla dėl detaliojo plano panaikinimo. 2012 m. lapkričio 22 d. teismo nutartimi byla buvo nutraukta bei patvirtinta taikos sutartis, kuria pareiškėjas įsipareigojo LR teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam ( - ), Kaune. Taikos sutarties šalys taip pat įsipareigojo pagal detalaus plano pagrindu išduotus statybos leidimus nevykdyti jokių statybos darbų. Todėl šioje situacijoje jokie projektavimo ar statybų darbai pagal esamą detalųjį planą yra negalimi ir šiuo atveju turi būti taikomas nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo 13.1 punktas ir sklypas išbraukiamas iš Sąrašo. Bet kokie statybos darbai minėtame sklype gali būti vykdomi tik parengus naują detalųjį planą. Prašo skundą tenkinti.

6Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu nesutinka. Atstovė nurodė, kad atsakovas tinkamai įvykdė 2014 m. vasario 24 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimą ir iš naujo išnagrinėjęs 2013 m. liepos 9 d. pareiškėjo prašymą, priėmė motyvuotą, teisės aktų reikalavimais pagrįstą ir juos atitinkantį sprendimą. 2015 m.

73

8balandžio 7 d. sprendime Nr. 04-2-107 išsamiai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, dėl kokių priežasčių ir kokiomis faktinėmis aplinkybėmis remiantis nutarta netenkinti pareiškėjo prašymo, nurodytas teisinis pagrindas, išnagrinėti prašymo argumentai ir nurodyta, kodėl į juos neatsižvelgiama. Pareiškėjos nuomojamas žemės sklypas atitiko Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų, nes žemės sklypas yra nenaudojamas, nuo nuomos sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip metai ir UAB „Kauno arka“, pažeisdama Tvarkymo ir švaros taisykles, neremontavo statinių – netvarkė, nedažė ir neprižiūrėjo pastatų ir jų fasadų, nesutvarkė šio statinio teritorijos. Šios faktinės aplinkybės ginčijamame sprendime yra aiškiai ir suprantamai nurodytos. Atkreipia dėmesį, kad 2013 m. liepos 8 d. pareiškėjo prašymas atsakovo nagrinėtas ir šiandieninės faktinės situacijos kontekste, pagrįstai nurodant, jog žemės sklypas ir toliau nėra tinkamai prižiūrimas, t. y. padėtis iš esmės nepasikeitė, pateikiant tai patvirtinančią informaciją ginčijamame sprendime. Pabrėžia, kad siekiant kuo labiau įgyvendinti administraciniam aktui keliamus reikalavimus, Kauno miesto savivaldybės administracija ne tik pilnai išnagrinėjo pareiškėjo prašyme nurodytus argumentus, bet papildomai išaiškino pareiškėjui jo pareigas, priminė apie jų nevykdymą, nurodydama, jog pareiškėjas nevykdo Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus nustatytų reikalavimų atlikti pastato konservavimo darbus pagal parengtą projektą, dėl ko yra parengtas ieškinys teismui. 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą, kurio nauja redakcija buvo išdėstyta 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-138. Pagal Aprašo 3 punktą nenaudojama žemė apibrėžiama, kaip žemė, kurioje esantys statiniai apleisti, neprižiūrimi ar nenaudojami, arba neužstatyta neprižiūrima žemė. Taigi nenaudojama žemės yra pripažįstama atsižvelgiant į ant jos esančių statinių naudojimą ir būklę arba žemės nepriežiūrą. Tam, kad į Sąrašą būtų įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, ji turi atitikti vieną arba kelis Aprašo 4 punkte įtvirtintus kriterijus. 2013 m. birželio 14 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1815 10 punktu buvo patvirtintas Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašas (toliau – Sąrašas), kurio 10 punktu buvo įtrauktas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, nuomos teise naudojamas pareiškėjo. Akcentuoja, kad pareiškėjo nuomojama valstybinė žemė atitiko net ne vieną, o du kriterijus, nurodytus Aprašo 4.2 punkte ir Aprašo 4.7 punkte. Pareiškėjo nuomojamos žemės sklypas atitiko Aprašo 4.2 punkte nurodytą kriterijų, nes žemės sklypas yra nenaudojamas, nuo nuomos sutarties sudarymo praėjo daugiau kaip metai ir pareiškėjas, pažeisdamas Tvarkymo ir švaros taisykles, neremontavo statinių – netvarkė, nedažė ir neprižiūrėjo pastatų ir jų fasadų, nesutvarkė šio statinio teritorijos. Šias aplinkybes patvirtina 2013 m. rugpjūčio 29 d. Centro seniūnijos raštas bei pridėtos nuotraukos, 2013 m. rugsėjo 2 d. Viešosios tvarkos skyriaus raštas, 2013 m. gegužės 8 d. Kauno apskr. VPK Centro policijos nuovados raštas, 2010 m. sausio 28 d. susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo skunde nurodytu argumentu, kad tariamai Aprašo 4.2 punktu yra reikalaujama vykdyti remonto darbus, tuo tarpu sklype yra nebaigtas statyti statinys, o tokio statinio remontas vargiai įsivaizduojamas, norint sutvarkyti pastatą, turi būti vykdoma rekonstrukcija, nauja statyba ar griovimas, kas nedaroma ne dėl pareiškėjo kaltės. Nurodo, kad pagal Statybos įstatymą galimas ne tik statinio kapitalinis, bet ir paprastasis remontas. Teigia, kad ginčijamu atveju yra apleistas ne tik pats statinys, bet ir statinio teritorija, t. y. pareiškėja praėjus daugiau kaip metams nuo nenaudojamo žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo, pažeisdama Tvarkymo ir švaros taisykles ne tik neremontuoja statinio, bet ir nesutvarko statinio teritorijos. Tvirtina, kad tam, jog nebaigtas statyti statinys ir užimama teritorija nepatektų į Aprašo 4.2 p. kriterijus, apmokestinamas objektas turėtų bent jau išoriškai nedarkyti miesto vaizdo, užimama teritorija tinkama aptverta, apsaugota, neprišiukšlinta ir svarbiausia neturi kelti grėsmės aplinkiniams. Atkreipia dėmesį, kad detalaus plano parengimas ir jo patvirtinimas dar negarantuoja, kad detaliuoju planu patvirtinti sprendiniai bus įgyvendinami. Sutvarkyti, prižiūrėti statinį ir jo fasadus bei sutvarkyti statinio teritoriją taip, kad ji atitiktų Tvarkymo ir švaros taisykles, pareiškėja gali ir be detaliojo plano. Pabrėžia, kad 2013 m. liepos 31 d. UAB „Kauno arka“ buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 161 str. už netinkamą sklypo priežiūrą ir tvarkymą, kuris ginčytas nebuvo. Pareiškėjo reikalavimas panaikinti 2013 m. liepos 18 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimą yra išvestinis iš

94

10reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. A-1815 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašo patvirtinimo“. Šis įsakymas, kuriuo buvo patvirtintas minėtų sklypų sąrašas, teisės aktų nustatyta tvarka nenuginčytas, todėl yra galiojantis ir sukeliantis teisines pasekmes pareiškėjui. Sprendimo panaikinimas nepakeistų pareiškėjo teisių ir pareigų apimties. Atsakovo nuomone, pareiškėjo reikalavimas įpareigoti priimti naują sprendimą išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune, iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų sąrašo taip pat yra išvestinis, be to, šis reikalavimas priskirtinas viešojo administravimo subjekto kompetencijai. Prašo skundą atmesti.

11Skundas nepagrįstas ir atmestinas.

12Byloje ginčas kilęs dėl 2015 m. balandžio 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimo Nr. 04-2-107 (b. l. 115-119) teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti priimti naują sprendimą ir išbraukti UAB „Kauno arka“ nuomos teise valdomą valstybinės žemės sklypą, esantį adresu ( - ), Kaune iš nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašo, pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui teigiamą išvadą dėl pareiškėjo valdomo sklypo išbraukimo iš sąrašo. Pažymėtina, jog administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjo valdomas žemės sklypas, esantis ( - ), Kaune, 2013 m. birželio 14 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1815 „Dėl nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašo patvirtinimo“ buvo įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą remiantis Aprašo 4.2, 4.5 punktuose numatytais pagrindais (b. l. 44,45).

13Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno arka“ nuo 2007 m. gruodžio 19 d. yra nebaigto statyti pasato – viešbučio (baigtumo procentas - 63 procentai) savininkas (b. l. 49-51) ir 0,8497 ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, nuomininkas nuo 2007 m. rugpjūčio 28 d. ( b.l. 54-58).

14Apie pareiškėjo nuomojamo 0,8497 ha valstybinės žemės sklypo, ( - ), Kaune, įtraukimą į Sąrašą bei žemės nuomos mokesčio skaičiavimui taikytiną 4 proc. žemės nuomos mokesčio tarifą UAB „Kauno arka“ buvo informuota Kauno miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. 09-2-578 (b. l. 34).

15Nesutikdamas su UAB „Kauno arka“ nuomojamo žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, įtraukimu į Sąrašą, pareiškėjas 2013 m. liepos 9 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūniją, prašydamas išbraukti žemės sklypą ( - ), Kaune, iš žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo ( b.l. 35-41). Pareiškėjas nurodė, kad žemės sklypas neatitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše nurodytų kriterijų, nes, pirma, tiek sklypas, tiek pastatas yra prižiūrimi; antra, UAB „Kauno arka“ ne dėl savo kaltės šiuo metu nevykdo statybos ar rekonstrukcijos darbų ir jai taikytinas Aprašo 13.1 punkte nurodytas kriterijus ir trečia, UAB „Kauno arka“ nuo pat valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo aktyviai siekia sutvarkyti šį sklypą bei jame stovintį pastatą.

16Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnija 2013 m. liepos 18 d. raštu Nr. 04-2-226 pareiškėjo prašymo netenkino (b.l. 47). Minėtu sprendimu buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl žemės sklypo išbraukimo iš Sąrašo, nurodant, jog žemės sklypas neatitinka Kauno miesto Tvarkymo ir švaros taisyklių keliamų reikalavimų, sklypo teritorija yra netvarkoma (žolė nepjaunama, priversta šiukšlių ir statybinių atliekų, per skyles tvoroje į sklypo teritoriją bei pastatą gali patekti pašaliniai asmenys).

17Pareiškėjui apskundus šį sprendimą teismui, 2014 m. vasario 24 d. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimu dėl padarytų Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nuostatų pažeidimų, pareiškėjo skundas buvo tenkintas iš dalies, 2013 m. liepos 18 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimas Nr. 04-2-226 panaikintas, o atsakovas įpareigotas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu iš naujo išnagrinėti pareiškėjo UAB „Kauno arka“ prašymą, gautą 2013 m. liepos 9 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo

185

19Centro seniūnijoje, priimant motyvuotą, teisės aktų reikalavimais pagrįstą sprendimą (prijungta administracinė byla Nr. I-635-422/2014, II tomas, b.l. 111-118).

202015 m. vasario 10 d. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi sprendimas buvo paliktas nepakeistu (prijungta administracinė byla Nr. I-635-422/2014, t. II, b.l. 149-157).

212015 m. balandžio 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos sprendimu Nr. 04-2-107 „Dėl žemės sklypo išbraukimo iš sąrašo“ pakartotinai nustačius, kad žemės sklypas ( - ) atitinka Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos apraše nurodytus kriterijus – 4.7 ir 4.2 punktus, prašymas dėl žemės sklypo ( - ), Kaune, išbraukimo iš žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo buvo netenkintas. Pareiškėjo nuomone, ir šis ginčijamas Centro seniūnijos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, priimtas tik formaliai taikant Aprašo nuostatas, tinkamai neišnagrinėjus ir neįvertinus visų pareiškėjo prašyme nurodytų reikšmingų aplinkybių, pateiktų dokumentų, neįsigilinus į ginčo esmę, taip pat padarant administracinio akto priėmimo procedūrinius pažeidimus - nesilaikant tokio sprendimo priėmimui įstatymuose nustatytų terminų ir imperatyvių VAĮ 8 str. nuostatų.

22Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 2 punktas numato, kad žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 0,1 procento ir ne didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka. Pagal to paties nutarimo 3 punktą savivaldybės, kurios teritorijoje yra naudojami valstybinės žemės sklypai, taryba nustato konkretų žemės nuomos mokesčio tarifą ir apie tai informuoja valstybinės žemės sklypų naudotojus. Iš esmės tokį reguliavimą numato ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (2011 m. sausio 1 d. redakcija) 1.3, 1.4 punktai. Nagrinėjamu atveju Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 1.2.9 punktu už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, nustatytas 4 proc. nuomos mokesčio tarifas (b. l. 70-72).

23Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad ginčijamas aktas sukelia pareiškėjui teisines pasekmes, nes jam išlieka pareiga mokėti 4 procentų dydžio žemės nuomos mokestį, nustatytą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-313 1.2.9 punkte.

24Pareiškėjas teigia, kad priimant ginčijamą sprendimą buvo pažeisti jo nagrinėjimo ir priėmimo terminai, nes pareiškėjo prašymas išnagrinėtas tik po 38 darbo dienų nuo LVAT nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Atsakovo, kaip viešojo administravimo institucijos, priimamiems sprendimams (individualiems administraciniams aktams) taikomos Viešojo administravimo įstatyto nuostatos.

26Pabrėžtina, kad nei Kauno apygardos administracinio teismo sprendime, nei Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nebuvo nustatytas konkretus terminas, per kurį atsakovas privalėjo išnagrinėti 2013 m. liepos 9 d. UAB „Kauno arka“ prašymą, tačiau nustatyta, kad tai turi būti atlikta teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu. VAĮ 31 str. nustatyta, kad administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys. Vadovaujantis VAĮ 34 straipsnio 1 dalimi, administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

27Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad sprendimas priimtas viršijus VAĮ 31 straipsnyje numatytus maksimalius administracinės procedūros sprendimo priėmimo terminus, o tai

286

29vertintina, kaip individualaus administracinio akto priėmimo procedūros pažeidimas. Tačiau pažymėtina tai, kad šis skundo nagrinėjimo terminas nėra naikinamasis, po kurio negali būti atliekami veiksmai ir šiuo procedūriniu pažeidimu nėra pažeidžiamos skundo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo objektyvumas, be to, ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Teismų praktikoje akcentuojama, kad kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. Teisės aktai tiesiogiai nenustato pasekmių, kai konstatuojamas skundo nagrinėjimo procedūros pažeidimas, o konkrečiai – skundas išnagrinėjamas nesilaikant jo išnagrinėjimo termino. Įvertinus nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į ginčijamame sprendime pateiktą ginčo teisinių santykių vertinimą bei įvertinus skundžiamu sprendimu pareiškėjui sukeliamas teisines pasekmes (jo įtaką pareiškėjo teisių ir pareigų apimčiai), negalima daryti išvados, kad skundo išnagrinėjimo termino pažeidimas nurodyta apimtimi bei mastu galėjo lemti nepagrįsto sprendimo priėmimą bei kad nesilaikant Viešojo administravimo įstatyme nustatyto skundo išnagrinėjimo termino buvo pabloginta pareiškėjo teisinė padėtis ar suvaržytos jam garantuojamos teisės.

30Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo šį atsakovo padarytą administracinės procedūros pažeidimą vertinti kaip esminį ir daro išvadą, kad jis yra formalus bei savaime negali lemti ginčijamo sprendimo neteisėtumo ir jo panaikinimo Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu.

31Pareiškėjas taip pat teigia, kad atsakovas, pažeisdamas VAĮ 8 str. 1 d. nuostatas ir padarydamas esminius procedūrinius administracinio sprendimo priėmimo pažeidimus, ginčijamą sprendimą priėmė neišnagrinėjęs pareiškėjo prašyme nurodytos aplinkybės, jo nuomone, atitinkančios Aprašo 13.1 punkte nurodytą sąlygą, t. y. nebuvo tiriama, ar trečiųjų asmenų atitinkamos veikos – kompetentingų institucijų sprendimai, kurių rezultate yra apribojama žemės naudotojo teisė bei galimybės pilna apimtimi disponuoti, naudotis ar valdyti žemės sklypą, įtakojo žemės sklypo neatitikimą Aprašo 4.1 – 4.7 punktuose nurodytiems kriterijams,

32Pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnija, kaip viešojo administravimo subjektas, yra saistoma gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai. VAĮ 8 straipsnyje įtvirtinti individualiam administraciniam aktui keliami bendrieji reikalavimai. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatos taip pat įtvirtina viešojo administravimo subjektams pareigą priimtame administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus, pateikti teisinį pagrindą, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010, 2008 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-422/2009). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, formuojantis teisės taikymo praktiką, yra taip pat pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą" (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1395/2008). Sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių

337

34santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar laikantis tik iš dalies, paprastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo, įgalinanti teismą, nagrinėjantį tokią bylą, skundžiamą viešojo administravimo subjekto individualų administracinį aktą panaikinti (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1898/2008, 2008 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2036/2008, 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012).

35Kaip matyti iš ginčijamo Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos 2015 m. balandžio 7 d. rašto Nr. 04-2-107 (b.l 111-114) turinio ir jo apimties, jame išsamiai, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, dėl kokių priežasčių ir kokiomis faktinėmis aplinkybėmis remiantis atsakovas nutarė netenkinti pareiškėjo prašymo, pateiktas atsisakymo išbraukti minėtą žemės sklypą iš Sąrašo teisinis pagrindas bei vertinimas. Sprendime nurodyti nustatytas faktines aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, jis pakankamai individualiai argumentuotas, nėra abstraktus, motyvacija leidžia pareiškėjui suvokti esmines priežastis, lėmusias tokio sprendimo priėmimą. Pažymėtina, kad atsakovas sprendime nurodė, jog detalaus plano klaida netrukdė laikytis Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių; šienauti žolę, išvežti stambiagabaritines atliekas ir šiukšles, taigi nors ir labai glaustai, tačiau iš esmės pasisakyta ir dėl Aprašo 13.1 punkte nustatytos sąlygos.

36Teismo nuomone, pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš Sąrašo buvo tinkamai išnagrinėtas ir motyvuotas, todėl, priešingai nei teigia pareiškėjas, jį priimant nebuvo pažeistos Viešojo administravimo įstatymo 8 dalies nuostatos. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ginčijamas raštas atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatytus individualaus administracinio akto turiniui keliamus reikalavimus.

37Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjo valdomo žemės sklypo įtraukimą į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą sąlygojo Apraše įtvirtintas teisinis reguliavimas, taigi šiuo atveju yra tikslinga aptarti atitinkamas Aprašo nuostatas, tame tarpe ir 13.1 punktą.

38Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286 patvirtino Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašą, kurio nauja redakcija buvo išdėstyta 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T-138 (b.l. 20-28). Šis Aprašas reglamentuoja žemės, kuriai taikomas padidintas mokesčio tarifas, sąrašo, sudarymo ir keitimo procedūras (l p.), Aprašo tikslas - nustatyti nenaudojamus žemės sklypus ir jų savininkus, nuomininkus (naudotojus), siekiant išsiaiškinti šių žemės sklypų nenaudojimo priežastis ir apmokestinti jų savininkus, nuomininkus (naudotojus) maksimaliais žemės ir žemės nuomos mokesčių tarifais (2 p.). Aprašo 4 punkte nurodyta, jog į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamą Sąrašą įrašoma fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti ar jų nuomojama (naudojama) valstybinė žemė, kuri pagal Žemės mokesčio įstatymą ir LR Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1798 bei 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1387 yra pripažįstama mokesčio objektu, jei atitinka bent vieną šių kriterijų: asmenų nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (Aprašo 4.1. p.); nuo nenaudojamos žemės sklypo ar jo dalies įsigijimo ar nuomos sutarties sudarymo (naudojimo pradžios) praėjo daugiau kaip metai ir asmenys, pažeisdami Tvarkymo ir švaros taisykles, neremontuoja statinių – netvarko, nedažo ir neprižiūri pastatų ir jų fasadų, nesutvarko nugriautų namų ar kitų statinių teritorijų (Aprašo 4.2 p.); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) išduotas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas atlikti statybos darbus (išskyrus paprasto remonto darbus pastato viduje) (toliau – statybos darbai) ir per penkerius metus nuo tokio statybą leidžiančio dokumento išdavimo nustatyta tvarka pabaigtas statinys neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre (Aprašo 4.3 p.); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) išduotas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas griauti ir per dvejus metus nekilnojamasis turtas nenugriautas ir nustatyta tvarka neišregistruotas iš Nekilnojamojo turto registro (Aprašo 4.4 p.); parengtas ir patvirtintas nenaudojamos žemės sklypo detalusis planas ir per pusę metų žemės sklypo duomenų pakeitimai neįregistruoti Nekilnojamojo

398

40turto registre arba registruoti duomenys neatitinka patvirtinto detaliojo plano duomenų (Aprašo 4.5 p.); nenaudojamos žemės sklypo savininkui, nuomininkui (naudotojui) per dvejus metus nuo detaliojo plano duomenų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (Aprašo 4.6 p.); neprižiūrimas nenaudojamas žemės sklypas ar jo dalis (pažeidžiamos Tvarkymo ir švaros taisyklės) (Aprašo 4.7 p.).

41Aprašo 13 punkte numatyta galimybė asmenims, kurių nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į Sąrašą, per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į Sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1.- 4.7. punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar keleto 13.1.p. – 13.2 p. nurodytų aplinkybių.

42Šiuo konkrečiu atveju iš 2013 m. liepos 9 d. pareiškėjo prašymo Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnijai (b. l . 35-41) matyti, jog pareiškėjas, naudodamasis Aprašo 13 punkte suteikta teise, pateikė seniūnijai prašymą ir dokumentus, jo teigimu įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1- 4.7 punktuose nurodytų kriterijų bei kad ši atitiktis yra sąlygota aplinkybės, jog kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas disponuoti valdomame žemės sklype esančiu nekilnojamuoju turtu ir negalima juo naudotis dėl kompetentingų institucijų veiksmų (Aprašo 13.1 p.). Taigi pateikdamas minėtą prašymą, pareiškėjas siekė įrodyti ir 4.1 - 4.7 punktuose nurodytų kriterijų nebuvimą ir Aprašo 13.1 punkte (prašyme nurodė 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-286 galiojusios redakcijos 11.1 punktą) nurodytas sąlygas, dėl kurių žemės sklypas nors ir atitinka 4.1 - 4.7 punkte nurodytus kriterijus, tačiau jis turi būti išbrauktas iš Sąrašo dėl to, kad pareiškėjas ne dėl savo kaltės tinkamai nesutvarkė, neprižiūrėjo, neremontavo ginčo pastatų ir žemės sklypo teritorijos. Prašymą dėl Aprašo 13.1 p. taikymą pareiškėjas grindė tuo, kad Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą buvo nagrinėjama administracinė byla Nr.1-1252-423/2012 dėl ginčo teritorijos detalaus plano panaikinimo, paaiškėjus, kad detaliajame plane buvo neteisingai nurodytas sklypo užstatymo tankis. 2012 m. lapkričio 22 d. Kauno apygardos administracinis teismas nutartimi administracinėje byloje 1-1252-423/2012 nutraukė šią bylą bei patvirtino taikos sutartį, kuria UAB „Kauno arka" įsipareigojo teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam adresu ( - ), Kaune. Pareiškėjo nuomone, kadangi taikos sutartimi šalys įsipareigojo pagal detalaus plano pagrindu išduotus statybos leidimus nevykdyti jokių statybos darbų, todėl jokie projektavimo ar statybų darbai pagal esamą detalųjį planą nebegalėjo būti vykdomi, o naujas detalusis šios teritorijos planas ne nuo pareiškėjo priklausančių aplinkybių sklypo patikrinimo metu dar nebuvo parengtas.

43Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. birželio 14 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1815 (b.l. 44,45) buvo patvirtintas Nenaudojamų valstybinės žemės sklypų 2013 metų sąrašas, į kurį įtrauktas UAB „Kauno arka“ žemės sklypas ( - ), vadovaujantis aukščiau nurodyto Aprašo 4.2 ir 4.7 punktais. Pareiškėjas tvirtina, kad UAB „Kauno arka“ neatitinka šiuose punktuose nurodytų kriterijų, nes sklypas ir jame esantis pastatas yra nuolat prižiūrimi: sklypas aptvertas tvora, ant pastato ir tvoros uždėti ženklai, kad pašaliniams įeiti draudžiama, visi įėjimai rakinami. Teismo vertinimu, tam, jog žemės sklypas būtų įtrauktas į Nenaudojamų žemės sklypų sąrašą, pakanka, kad žemės sklypas atitiktų bent vieną iš Apraše numatytų kriterijų. Nagrinėjamu atveju byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjo atžvilgiu pagrįstai taikyti tiek 4.2, tiek ir 4.7 Aprašo punktai.

44Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų: 2013 m. gegužės 23 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnijos rašto Nr. 04-2-153 UAB „Kauno arka“ „Dėl pastato ( - ), Kaune keliamos grėsmės“, Kauno apskrities VPK Kauno miesto Centro policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Centro policijos nuovados 2013 m. gegužės 8 d. rašto Nr. 20-22-S-6280, 2013 m. balandžio 30 d. policijos pareigūno tarnybinio pranešimo (b.l. 144-146), taip pat teismo posėdžio metu apklausto liudytojo M. Š. parodymų matyti, kad nagrinėjamu atveju bylai aktualiu ginčo laikotarpiu buvo apleistas ne tik statinys, bet ir jo teritorija, kuri, pažeidžiant Tvarkymo ir švaros taisykles (ginčijamame sprendime nurodyti 4.1, 7, 24.1, 24.2 punktai) buvo netvarkoma – teritorija tinkamai (saugiai) neaptverta, yra laisvas priėmimas prie

459

46pastato nuo Spaustuvininkų gatvės, nėra tvoros tarp ( - )sklypų, dėl to į teritoriją ir statinio vidų laisvai patenka pašaliniai asmenys, taip kylant realiai grėsmei jų saugumui, sveikatai ar net gyvybei, joje stambiagabaričio statybinio laužo, plastmasės, metalo, stiklo šukių, popieriaus, asbestinio šiferio atliekos, žolė nešienaujama, auga įvairūs mažaverčiai savaiminiai želdiniai, statinio sienos išpieštos grafiti piešiniais. Šias aplinkybes akivaizdžiai bei vienareikšmiai patvirtina ir fotonuotraukos (prijungta adm. byla Nr. I-635-422/2014, t. I b.l. 159-176). Be kita ko, pareiškėjas neginčija ir fakto, kad 2013 m. liepos 31 d. UAB „Kauno arka“ už netinkamą žemės sklypo priežiūrą ir tvarkymą buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. 64-5-3993 pagal ATPK 161 str. ir nubaustas administracine nuobauda, kuri sumokėta. Pareiškėjo teiginiai dėl žemės sklypo nuolatinės priežiūros ir tvarkymo yra tik abstraktūs ir deklaratyvūs. Pagal Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisykles (prijungta administracinė byla, t. II, b.l. 46-53) asmenys tvarko ir palaiko švarą jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose patys arba sudaro sutartis su kitais asmenimis dėl tokių darbų atlikimo (Taisyklių 2 p.). Jokių objektyvių ir leistinų rašytinių įrodymų - sudarytų sutarčių dėl Žemės sklypo ir pastatų apsaugos, šiukšlių išvežimo ir tvarkymo ar kitokių dokumentų, patvirtinančių, kad šis žemės sklypas ir jame esantis statinys buvo tvarkomi bei prižiūrimi, nepateikta. Pareiškėjas nurodo, kad UAB „Katos studija“ sudaryto reklaminio ploto nuomos sutarties (prijungta administracinė byla, t. I, b.l. 91) pagrindu prižiūri sklypo teritoriją ir jame esantį pastatą, nuolat užsandarina pažeistus praėjimus, keičia spynas, kabina iškabas „Privati valda“ „Įeiti draudžiama“. Tačiau minėtoje sutartyje tokia pareiga reklamos bendrovei nėra numatyta, todėl šis pareiškėjo argumentas nepatvirtina statinių ir teritorijos tinkamos priežiūros fakto. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad situacija ginčo sklype nesikeitė ir vėlesniu laikotarpiu. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, nagrinėdamas 2014 m. kovo 25 d. Centro policijos nuovados raštą dėl neprižiūrimo pastato ir jame kilusio gaisro, organizavo statybvietės ( - ) Kaune patikrinimą, po kurio 2014 m. balandžio 16 d. buvo surašytas privalomas nurodymas dėl statybvietės aptvėrimo (tvoros) remonto darbų nuo Spaustuvininkų g. bei pastato atvirų angų sandarinimo darbų atlikimo. Skyrius pakartotinai 2014 m. birželio 16 d. ir rugsėjo 9 d. atliko patikrinimą ir nustatė, kad nurodymas neįvykdytas (b. l. 147-151). Nagrinėjamos bylos kontekste pabrėžtina ir tai, kad teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis 2015 m. balandžio 16 d. Kauno apylinkės teismo nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.7.-1974-982/2015 UAB „Kauno arka“ pripažinta padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 53 straipsnyje ir jai skirta administracinė nuobauda – 1500 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų) bauda. 2015 m. gegužės 12 d. Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-869-475/2015 buvo patenkintas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinys atsakovui UAB „Kauno arka“, trečiajam asmeniui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl įpareigojimo vykdyti privalomąjį nurodymą, įpareigojant atlikti statybvietės aptvėrimo remonto darbus nuo Spaustuvininkų gatvės pusės ir užtaisyti viešbučio, unikalus Nr. 4400-0043-8168, esančio žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1159-7645, ( - ), Kaune, pirmojo aukšto langų, durų ir pan. angas, kad nebūtų galima patekti į viešbučio, unikalus Nr. 4400-0043-8168, esančio žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1159-7645, ( - ), Kaune, vidų. Minėti įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuoti žemės sklypo nepriežiūros faktai, taip pat paneigia pareiškėjo tvirtinimą, jog Žemės sklypas yra tinkamai aptvertas, prižiūrimas, tvarkomas.

47Nustačius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2 ir 4.7. punktuose nurodytų kriterijų, spręstina, ar žemės sklypo atitiktis šiems kriterijams galėjo būti sąlygota teisės aktuose nustatytų ir nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių. Aprašo III skyriuje “Sąrašo keitimas“ 13 punkte nustatyta, kad asmuo, kurio nuosavybės teise valdomas ar nuomojamas (naudojamas) žemės sklypas įrašytas į sąrašą, gali per 30 dienų nuo pranešimo apie žemės sklypo įrašymą į sąrašą išsiuntimo dienos pateikti seniūnijai dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.1, 4.7 punktuose nurodytų kriterijų arba atitiktis šiems kriterijams yra sąlygotas vienos ar kelto aplinkybių. Taigi nurodytos nuostatos (13.1 ir 13.2 punktai) įvardija atvejus, kai atitinkamas žemės

4810

49sklypas gali būti išbrauktas iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašo.

50Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad žemės sklypo neatitikimas Aprašo 4.2 ir 4.7 punktuose nurodytiems kriterijams buvo sąlygotas trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, kai žemės savininkų, nuomininkų (naudotojų) žemės sklype ar jo dalyje nekilnojamasis turtas buvo suniokotas (Aprašo 13.2 p.). Pareiškėjas mano, kad jo atžvilgiu privalėjo būti taikomas 13.1 punkte nurodytas kriterijus, kadangi statybos darbų negalėjo užbaigti (vykdyti) dėl būtinybės pakeisti šio žemės sklypo detalaus plano sprendinius, kurių pakeitimą inicijavo atitinkamos kompetentingos institucijos, ir dėl Kauno apygardos administraciniame teisme pagal Kauno apygardos prokuratūros prašymą išnagrinėtos administracinės bylos dėl detaliojo plano panaikinimo, kuri 2012 m. lapkričio 22 d. teismo nutartimi buvo nutraukta bei patvirtinta taikos sutartis. Pareiškėjas pabrėžia, kad šia taikos sutartimi jis įsipareigojo LR teisės aktų nustatyta tvarka parengti naują detalųjį planą sklypui, esančiam ( - ), Kaune ir nevykdyti jokių statybos darbų, todėl šioje situacijoje jokie projektavimo ar statybų darbai pagal buvusį detalųjį planą tapo negalimi ir dėl šios priežasties turėjo būti taikomas Aprašo 13.1 punktas, išbraukiant sklypą iš Sąrašo.

51Teismo nuomone, detalaus plano nebuvimas, nors ir ne dėl pareiškėjo kaltės, taip pat nurodyta taikos sutarties sąlyga dėl įsipareigojimo nevykdyti jokių statybos darbų, neapribojo pareiškėjo teisės pilna apimtimi disponuoti, naudotis ar valdyti valdomame žemės sklype esančiu turtu (statiniu) tuo aspektu, kad nenaudojamas statinys ir prie jo esanti teritorija nebūtų apleista, bet prižiūrima ir tvarkoma. Negalėjimas vykdyti statinio rekonstrukcijos, statybos ar griovimo darbų neužkerta kelio tokio statinio, jo fasado bei teritorijos, kurioje yra šie statiniai, tvarkymui, priežiūrai ir nepaneigia pareiškėjo pareigos laikytis Tvarkymo ir švaros taisyklių, kurių pažeidimas, be kita ko, yra privaloma sąlyga taikant tiek Aprašo 4.2 p, tiek ir 4.7 p. nuostatas. Darytina išvada, kad aplinkybės, jog nepatvirtintas teritorijos detalusis planas, kad egzistavo būtinybė pakeisti šio žemės sklypo detalaus plano sprendinius, kurių pakeitimą inicijavo atitinkamos kompetentingos institucijos, taip pat teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje numatyta sąlyga nevykdyti statybos darbų, netrukdė pareiškėjui atlikti elementarių statinių ir teritorijos priežiūros, tvarkymo darbų, nepaneigė Aprašo 4.2 ir 4.7 punktų taikymo taip pat nesudarė pagrindo atsakovui pripažinti, kad atitiktis šiems kriterijams sąlygota Aprašo 13.1 p. nurodytos aplinkybės. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad atsakovas pagrįstai atsisakė išbraukti žemės sklypą iš Sąrašo. Netenkinus pareiškėjo reikalavimo dėl ginčijamo sprendimo Nr. 04-2-107 panaikinimo, atmestinas ir išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo priimti naują sprendimą.

52Pareiškėjui manant, kad jo valdomas žemės sklypas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų sąrašą buvo įtrauktas dėl kaltų kompetentingų institucijos veiksmų, neteisėtai delsiant patvirtinti teritorijos detalųjį planą, ir kad atitinkamai tai lėmė padidinto nuomos mokesčio tarifo nustatymą, jis turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis dėl galimai patirtos turtinės žalos, susidariusios mokant padidintus mokesčius, atlyginimo iš subjektų, atsakingų dėl vilkinimo parengti detalųjį planą ar kitų veiksmų, trukdžiusių jam naudoti ir prižiūrėti valdomą žemės sklypą, jame esantį statinį, atlikimo.

53Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

54Skundą atmesti.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjas UAB „Kauno arka“ skundu (b.l. 124-131) prašo teismo: 1)... 3. Pareiškėjo atstovas nurodė, jog 2012 m. birželio 7 d. Kauno miesto... 4. 2... 5. administracijos filialo Centro seniūnijos atsakymą, kuriuo buvo atsisakyta... 6. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija su pareiškėjo skundu... 7. 3... 8. balandžio 7 d. sprendime Nr. 04-2-107 išsamiai, aiškiai ir nedviprasmiškai... 9. 4... 10. reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 11. Skundas nepagrįstas ir atmestinas.... 12. Byloje ginčas kilęs dėl 2015 m. balandžio 7 d. Kauno miesto savivaldybės... 13. Byloje nustatyta, kad UAB „Kauno arka“ nuo 2007 m. gruodžio 19 d. yra... 14. Apie pareiškėjo nuomojamo 0,8497 ha valstybinės žemės sklypo, ( - ),... 15. Nesutikdamas su UAB „Kauno arka“ nuomojamo žemės sklypo, esančio ( - ),... 16. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo Centro seniūnija 2013 m.... 17. Pareiškėjui apskundus šį sprendimą teismui, 2014 m. vasario 24 d. Kauno... 18. 5... 19. Centro seniūnijoje, priimant motyvuotą, teisės aktų reikalavimais... 20. 2015 m. vasario 10 d. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartimi... 21. 2015 m. balandžio 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo... 22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387... 23. Remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu darytina išvada, kad ginčijamas... 24. Pareiškėjas teigia, kad priimant ginčijamą sprendimą buvo pažeisti jo... 25. Atsakovo, kaip viešojo administravimo institucijos, priimamiems sprendimams... 26. Pabrėžtina, kad nei Kauno apygardos administracinio teismo sprendime, nei... 27. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad sprendimas priimtas viršijus... 28. 6... 29. vertintina, kaip individualaus administracinio akto priėmimo procedūros... 30. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes, teismas neturi pagrindo šį atsakovo... 31. Pareiškėjas taip pat teigia, kad atsakovas, pažeisdamas VAĮ 8 str. 1 d.... 32. Pažymėtina, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Centro seniūnija,... 33. 7... 34. santykių esmę, subjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, būtų aiškus... 35. Kaip matyti iš ginčijamo Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo... 36. Teismo nuomone, pareiškėjo prašymas išbraukti jo nuomojamą sklypą iš... 37. Teisėjų kolegija pastebi, kad pareiškėjo valdomo žemės sklypo įtraukimą... 38. Kauno miesto savivaldybės taryba 2012 m. birželio 7 d. sprendimu Nr. T-286... 39. 8... 40. turto registre arba registruoti duomenys neatitinka patvirtinto detaliojo plano... 41. Aprašo 13 punkte numatyta galimybė asmenims, kurių nuosavybės teise... 42. Šiuo konkrečiu atveju iš 2013 m. liepos 9 d. pareiškėjo prašymo Kauno... 43. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. birželio 14 d. Kauno miesto... 44. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų: 2013 m. gegužės 23 d. Kauno... 45. 9... 46. pastato nuo Spaustuvininkų gatvės, nėra tvoros tarp ( - )sklypų, dėl to į... 47. Nustačius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4.2 ir 4.7. punktuose... 48. 10... 49. sklypas gali būti išbrauktas iš Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį,... 50. Byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad žemės sklypo... 51. Teismo nuomone, detalaus plano nebuvimas, nors ir ne dėl pareiškėjo kaltės,... 52. Pareiškėjui manant, kad jo valdomas žemės sklypas į Nenaudojamų,... 53. Remdamasi tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 54. Skundą atmesti.... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...