Byla I-7647-561/2007

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos vartotojų instituto atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos vartotojų instituto skundą atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Buitinių vartotojų sąjungai, Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos vartotojų institutas (toliau – ir pareiškėjas) 2007 m. gegužės 24 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartotojų teises ginančių asociacijų pateiktų programų komisijos (toliau – Komisija) 2007 m. kovo 27 d. sprendimą dėl paramos skyrimo ir įpareigoti Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociaciją bei Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungą grąžinti į valstybės biudžetą gautą paramą institucinei veiklai, o Vartotojų teisių gynimo centrą – grąžinti programos vykdymui gautą paramą. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu Komisijos sprendimu finansinė parama paminėtoms institucijoms paskirta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Apie šį sprendimą buvo informuotas atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – ir atsakovas) 2007 m. kovo 30 d. raštu Nr. 4-940 ,,Dėl Komisijos sprendimo finansinei paramai vartotojų teises ginančioms asociacijoms teikti“. Teigė, jog dėl užtrukusio susirašinėjimo su atsakovu bei susipažinimo su dokumentais praleido skundo pateikimo terminą. Atsakovo sutikimas susipažinti su dokumentais (pateiktomis programomis ir paraiškomis finansinei paramai gauti bei jų priedais, vertinimo medžiaga, komisijos protokolais) gautas 2007 m. balandžio 17 d. raštu, o kad su dokumentais susipažinta, užfiksuota 2007 m. balandžio 18 d. akte. Be to, kai kurie pareiškėjai atsakovui nebuvo pateikę dalies dokumentų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymų, įstatų), todėl susipažinti su jais galėjo tik gavęs jų kopijas iš valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) 2007 m. balandžio 25 d.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė ir skundą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 2, 8 p., 149 str.).

8Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Teismas nustatė, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2007 m. kovo 30 d. rašte Nr. 4-940, kuriuo pareiškėjas buvo informuotas apie skundžiamą sprendimą, nurodė apie galimybę susipažinti su dokumentais atvykus į šią instituciją. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2007 m. balandžio 17 d. rašte Nr. 4-1124 į pareiškėjo 2007 m. balandžio 6 d. prašymą tik dar kartą pakartota ta pati informacija apie galimybę susipažinti su dokumentais atvykus pas atsakovą. Pareiškėjas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštuose nurodytu būdu susipažino su finansinės paramos teikimo dokumentais. Teismas taip pat nustatė, jog apie trūkstamus dokumentus, kuriuos pareiškėjas iš VĮ Registrų centro paėmė 2007 m. balandžio 25 d. ir kuriais jis grindžia skundo reikalavimus, jau konstatuota 2007 m. balandžio 18 d. akte dėl susipažinimo su dokumentais. Teismas pažymėjo, jog ABTĮ 52 straipsnyje reglamentuota pareiškėjo teisė tikslinti ir keisti skundo pagrindą ar dalyką bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. ABTĮ 53 straipsnio 2 dalyje numatyta proceso šalies procesinė teisė teikti įrodymus, o ne pareiga. Be to, ABTĮ 57 straipsnio 4 dalyje numatyta teismo teisė prireikus pasiūlyti proceso dalyviams pateikti papildomų įrodymų arba šių asmenų prašymu ar savo iniciatyva išreikalauti reikiamus dokumentus, pareikalauti iš pareigūnų paaiškinimų. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys nesudaro pagrindo atnaujinti praleisto termino, todėl atnaujinti praleistą terminą pareiškėjo skundo reikalavimui dėl Komisijos sprendimo panaikinimo pareikšti atsisakytina. Teismas taip pat padarė išvadą, kad skundo reikalavimą įpareigoti Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociaciją ir Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungą į valstybės biudžetą grąžinti gautą paramą institucinei veiklai, o Vartotojų teisių gynimo centrą – grąžinti programos vykdymui gautą paramą atsisakytina priimti, nes šis reikalavimas iš esmės yra civilinio teisinio pobūdžio reikalavimas, kadangi juo reikalaujama įpareigoti organizacijas grąžinti tam tikrą turtą (pinigų sumą), įgytą remiantis ginčijamu administraciniu aktu, t. y. siekiama modifikuoti jau po Komisijos posėdžio, kuriame buvo paskirstyta parama, susiklosčiusius turtinius santykius. Taigi pastarasis reikalavimas pagal savo esmę priskirtinas bendrosios kompetencijos teismui.

9III.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. nutartį ir perduoti prašymą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Nuvykus į Vartotojų teisių apsaugos tarnybą susipažinti su dokumentais, pasakyta, kad reikia parašyti prašymą, todėl 2007 m. balandžio 6 d. prašymo dėl susipažinimo su informacija, parašyto atsakovo reikalavimu, negalima traktuoti kaip bereikalingo susirašinėjimo.

122. Susipažinimas su VĮ Registrų centro dokumentais buvo reikalingas įsitikinti, ar yra pagrindas reikšti skundą dėl Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos bei Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos neatitikimo pareiškėjams keliamų reikalavimų.

133. Skundas dėl Vartotojų teisių gynimo centro paraiškos neatitikimo reikalavimams jau susipažinus su dokumentais nepateiktas numatant galimybę kreiptis į teismą dėl Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos bei Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos neatitikimo pareiškėjų kriterijų. Kadangi sprendimas dėl finansinės paramos visoms paminėtoms institucijoms yra įtvirtintas vienu sprendimu, skaidyti skundą būtų buvę netikslinga.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas atmestinas. Pareiškėjas iš esmės kelia ginčą dėl Komisijos 2007 m. kovo 27 d. sprendimo dėl finansinės paramos, apie kurį jis buvo informuotas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2007 m. kovo 30 d. raštu Nr. 4-940. Vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, nesutikdamas su Komisijos sprendimu, per vieną mėnesį nuo šio rašto (pranešimo apie priimtą sprendimą ir Komisijos protokolo kopijos) gavimo dienos jis turėjo teisę kreiptis į teismą. Pareiškėjas skundą teismui padavė 2007 m. gegužės 24 d. (b. l. 1 – 7), t. y. praleidęs skundo padavimo terminą. Pareiškėjas šią aplinkybę iš esmės pripažįsta (b. l. 8 – 9). Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis priežastimis laikytinos objektyvios, nuo asmens valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą. Pareiškėjas teigė, kad terminą skundui paduoti praleido dėl užtrukusio susirašinėjimo su atsakovu bei susipažinimo su dokumentais (b. l. 8 – 9). Įvertinus nurodytą termino praleidimo priežastį, galima konstatuoti, jog ši aplinkybė objektyviai netrukdė pareiškėjui laiku kreiptis į teismą. Pareiškėjas, žinodamas apie priimtą Komisijos sprendimą, su norimais dokumentais susipažino 2007 m. balandžio 25 d., kuomet dar buvo nepasibaigęs vieno mėnesio skundo padavimo teismui terminas. Pareiškėjas kreipimosi į teismą terminą praleido dėl subjektyviai pasirinkto netinkamo savo elgesio modelio. Šiuo atveju skundo teismui padavimas skaičiuojant terminą nuo susipažinimo su visais dokumentais, kuriais grindžiamas skundas, datos yra nepateisinamas. Esant išdėstytoms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Komisijos 2007 m. kovo 27 d. sprendimo panaikinimo pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, iš esmės atsisakė priimti pagrįstai. Kaip matyti, pareiškėjo skundo reikalavimas dėl Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos bei Lietuvos gyventojų patarėjų sąjungos įpareigojimo grąžinti į valstybės biudžetą gautą paramą institucinei veiklai, o Vartotojų teisių gynimo centro įpareigojimo grąžinti programos vykdymui gautą paramą, yra susijęs su skundo reikalavimu dėl Komisijos 2007 m. kovo 27 d. sprendimo panaikinimo (išvestinis reikalavimas). Todėl atsisakius priimti skundo dalį dėl šio sprendimo pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktą, tuo pačiu pagrindu atsisakytina priimti ir skundo dalį dėl įpareigojimo. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti šią pareiškėjo skundo dalį pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, pritaikė netinkamą procesinės teisės normą, tačiau priėmė iš esmės teisingą nutartį, kurios panaikinti nėra pagrindo (ABTĮ 142 str. 1 d., 148 str.). Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Pareiškėjo Lietuvos vartotojų instituto atskirąjį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai