Byla I-188-257/2008

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laisvutė Kartanaitės,

2kolegijos teisėjų Donato Daunio ir Marytės Švažienės,

3sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,

4dalyvaujant pareiškėjo Č. K. atstovui advokatui Dominykui Varnui,

5dalyvaujant atsakovės – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos – atstovei Jurgitai Mickūnaitei,

6dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos – atstovei Žyvilei Rimšienei,

7nedalyvaujant pareiškėjui Č. K.,

8viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Č. K. atstovo advokato Dominyko Varno skundą bei patikslintą skundą atsakovei – Šiaulių rajono savivaldybės administracijai – dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2007-12-29 sprendimo Nr. S-2730 (8.9) ,,Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ pripažinimo nepagrįstu ir panaikinimo bei įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perleisti pareiškėjui Č. K. teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutartį dėl žemės sklypo (adresu Šiaulių r. sav. Dausiškių k., unikalus Nr. 4400-0956-3473, kadastrinis Nr. 9177/0007:552 Voveriškių k.) detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo- priėmimo.

9Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10Pareiškėjo atstovas Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktame skunde bei patikslintame skunde prašo panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2007-12-29 sprendimą Nr. S-2730 (8.9) ,,Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ ir įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administraciją per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perleisti pareiškėjui Č. K. teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutartį dėl žemės sklypo (adresu Šiaulių r. sav., Dausiškių k., unikalus Nr. 4400-0956-3473, kadastrinis Nr. 9177/0007:552, Voveriškių k.v.) detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo- priėmimo.

11Pareiškėjo atstovas advokatas Dominykas Varnas nurodė, kad pareiškėjas Č. K. 2007 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, prašydamas leisti jam detaliai planuoti savo turimą 5 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių rajone. Atsakovė – Šiaulių rajono savivaldybės administracija – pareiškėjo prašymo nepatenkino, motyvuodama tuo, jog žemės sklypas patenka į rengiamą Šiaulių miesto Dausiškių kapinių detaliojo plano sanitarinę apsaugos zoną, kurioje statyti gyvenamųjų namų negalima. Pareiškėjo atstovas mano, kad toks atsakovės atsakymas nepagrįstas, ir nurodo, jog tokią veiklą reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimu Nr. 635 patvirtintas 2004 m. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo tvarkos aprašas (toliau- Aprašas). Atstovas, remdamasis Aprašo 3 ir 13 punktais, teigė, kad buvo praleistas motyvuoto atsisakymo terminas, nes pareiškėjas prašymą pateikė 2007-11-16, tačiau atsakovė Šiaulių rajono savivaldybės administracija nepateikė atsakymo per nustatytą laikotarpį. Atstovas taip pat akcentuoja, kad atsisakyme yra motyvas, jog rengiamas detalusis planas, o jo metu suformuota teritorija, kuri neva apims pareiškėjo turimą žemės sklypą, t.y. ne vien pati teritorija, bet apsaugos zona- 300 m. nuo kapinių. Pareiškėjo atstovas nurodė, kad iki šios dienos yra parengtas ir suplanuotas detalusis planas 67 ha, tačiau prieš trejus metus patvirtintas specialusis planas, kuris pareiškėjo Č. K. sklypo Nr. 14 (specialiajame plane) nelietė. Nurodė, kad atstumas nuo sklypų yra daugiau nei 300 m., ten yra dar kitų žmonių sklypų. Taip pat pareiškėjo atstovas nurodė, kad jeigu būtų rengiamas detalusis planas toks, kaip ir specialusis planas, tai pareiškėjo teritorija į apsaugos zoną nepatektų. Atstovo manymu, atsakovės nurodyti argumentai nepagrįsti, nes prielaidos negali būti motyvuotu pagrindu atsisakant leisti planuoti.

12Atsakovės –Šiaulių rajono savivaldybės administracijos – atstovė Jurgita Mickūnaitė teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjas nori pakeisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybą. Nurodė, kad Šiaulių rajono savivaldybė iki šios dienos neturi patvirtinto bendrojo plano, yra patvirtinta tik bendrojo plano koncepcija ir yra specialusis planas Dausiškių kapinių vietai parinkti. Pagal koncepciją pareiškėjo nurodytas žemės sklypas patenka į organizuotą teritoriją, kurioje toks keitimas galimas. Tačiau rengiant detalųjį planą, kurio sąvadas yra patvirtintas, planavimo sąlygų nenuginčytas, įstrigusi tik svarstymo su visuomene procedūra. Ši procedūra yra pradėta iš naujo, kitos sąlygos nenuginčytos. Minėtas savininko sklypas patenka į sanitarinę apsaugos zoną, tačiau paskirtį keisti galima ir tam neprieštaraujama. Pagal specialųjį planą iš tikrųjų Č. K. sklypas nepatektų į sanitarinę apsaugos zoną, tačiau pagal rengiamą detalųjį planą, kurio sąlygos nėra nuginčytos, ir pagal parengtą detaliojo plano projektą visas žemės sklypas patenka į sanitarinę apsaugos zoną, kurioje negalima statyti gyvenamųjų namų. Atsakovė sutiktų perduoti organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį, jeigu būtų pakeista prašyme naudojimo rėžimas, paskirtis, t.y. ne mažaaukčių namų statyba, o gali būti komercinės paskirties ir kt.

13Trečiojo suinteresuoto asmens – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos – atstovė Žyvilė Rimšienė nurodė, kad palaiko atsakovės atstovės nuomonę. Mano, kad toks pareiškėjo pateiktas prašymas negali būti tenkintinas ir turėtų būti atmestas.

14Ginčas šioje byloje kilo dėl to, kad atsakovė 2007-12-29 atsisakė patenkinti pareiškėjo 2007-11-14 prašymą dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo žemės sklypo, kadastro Nr. 9177/0007:552, esančio Šiaulių rajone, Dausiškių kaime, Vovieriškių kadastro vietovėje, Šiaulių rajono savivaldybėje, detaliajam planui rengti.

15Pateiktu patikslintu skundu pareiškėjo atstovas siekia perimti iš atsakovės – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas siekiant gauti planavimo sąlygas ir pakeisti sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kurioje numato mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį. Pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis 5 ha žemės sklypas pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį yra žemės ūkio paskirties sklypas.

16Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis žemės tikslinės paskirties keitimą, yra Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, kurio 24 straipsnyje įtvirtintos nuostatos: pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis keičiama žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu pagal detaliuosius arba specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus; žemės savininkai naudoti žemę kitai paskirčiai, negu buvo nustatyta žemę įgyjant nuosavybėn, gali tik apskrities viršininkui priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Prašymų pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato Vyriausybė.

17Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnis ,,Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai“ nustatė, kad detaliojo teritorijų planavimo organizatoriais gali būti savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės valdytojai; savivaldybė Vyriausybės nustatyta tvarka, atvejais ir sąlygomis gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui.

18Šio įstatymo normą detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 635 patvirtintas ,,Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašas“, kurio 3 punktas nustato, kad „Savivaldybė, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir šiuo Aprašu, gali sudaryti sutartį dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo žemės savininkui, valdytojui ar naudotojui (toliau vadinama-sutartis), kai jų prašymuose nurodyti planavimo tikslai neprieštarauja savivaldybės lygmens bendrųjų ir specialiųjų planų sprendiniams“. To paties Aprašo 7.2 punktas reglamentuoja, kad <...>. Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę gali būti keičiama, jeigu toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies (miestų, miestelių) bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose; 13 punktas nurodo, kad Savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos išnagrinėja pateiktą medžiagą, priima sprendimą dėl sutarties sudarymo ir apie tai praneša raštu pareiškėjui, nurodydamas sutarties pasirašymo vietą ir laiką. Sutartis turi būti sudaroma per vieną mėnesį nuo sprendimo sudaryti ją priėmimo dienos. Jeigu prašymas netenkinamas, pareiškėjui per 10 darbo dienų nuo sprendimo dėl sutarties nesudarymo priėmimo pateikiamas motyvuotas atsakymas.

19Pareiškėjo atstovas teisingai atkreipė teismo dėmesį, kad prašymas perduoti detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas ir sudaryti sutartį buvo pateiktas 2007-11-14 (b.l. 118), atsakovės atsakymas į prašymą gautas tik 2007-12-29 (b.l. 119). Taigi, kad praleistas nustatytas įstatymo 10 dienų terminas pripažįsta ir pati atsakovė. Tačiau esminis ir pagrindinis ginčas yra tai, kad pareiškėjo 5 ha žemės sklypas patenka į rengiamą Šiaulių miesto Dausiškių kapinių detaliojo plano sanitarinę apsaugos zoną.

20Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586, 12.2 punktu sanitarinių apsaugos zonų (toliau- SAZ) ribų nustatymo sąlygas savivaldybių detaliesiems planams išduoda visuomenės sveikatos centrai apskrityje.

21Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Šiaulių visuomenės sveikatos centras 2006-06-22 išdavė planavimo sąlygas Nr. 239 šiam detaliajam planui. 2007-06-26 Centras atliko projektavimo dokumentų higieninę ekspertizę ir konstatavo, kad vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymo Nr. 586 ,,Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ priedo 30.1 p. tradicinio laidojimo kapinėms nustatyta 300 m. sanitarinės apsaugos zona – SAZ teritorijoje negali būti statomi gyvenamieji namai, viešbučiai ar kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai, švietimo, sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigos, neturi būti įrengiamos vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos juostos, taip pat rekreacijos teritorijos ir pramoginių renginių atviri ir uždari statiniai. Šiuo atveju detalusis planas 2008-01-15 buvo svarstytas Šiaulių rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo komisijoje, kurioje

Nutarė

22derinti detalųjį planą. Iš byloje esančio plano matyti, kad pareiškėjo Č. K. žemės sklypas Nr. 552 patenka į SAZ teritoriją. O planavimo sąlygos nėra nuginčytos.

23Ginčui aktuali Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies norma, kuri nustatė, kad detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose; jei bendrieji ar specialieji planai neparengti, detaliųjų planų planavimo organizatoriumi gali būti tik savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės valdytojas.

24Kaip nurodė atsakovės atstovė, iki šios dienos savivaldybė neturi patvirtinto bendrojo plano, yra tik patvirtinta bendrojo plano koncepcija. Pagal bendrojo plano koncepciją pareiškėjo žemės sklypas patenka į organizuotą teritoriją, kurioje pageidaujamas tikslinės žemės sklypo keitimas būtų galimas, taip pat neprieštarauja ir specialiajam planui. Tačiau pagal rengiamą detalųjį planą, kurio sąlygos nėra nuginčytos, visas žemės sklypas patenka į sanitarinės apsaugos zoną, kurioje negalima statyti gyvenamųjų namų.

25Kaip matyti iš įstatymo normų, savivaldybės administracija turi įstatymo suteiktą diskrecijos teisę priimdama sprendimus dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių perdavimo. Ši viešojo administravimo subjekto teisė nėra absoliuti ir negali būti prilyginta privačioje teisėje veikiančiam sutarties šalių valios laisvės principui; viešojoje teisėje veikiantys administravimo subjektai diskrecijos teisę realizuoja pagal teisės aktuose nustatytas ribas. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad atsakovė – Šiaulių rajono savivaldybės administracija, gali paneigti pareiškėjui įstatymu suteiktą teisę perimti detaliojo planavimo organizatoriaus teises tik remdamasi įstatyme nustatytu pagrindu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pagal parengtą specialųjį planą ir bendrojo plano patvirtintą koncepciją pareiškėjui būtų suteikta teisė gauti organizatoriaus teises, tačiau atsižvelgiant į tai pagal rengiamą detalųjį planą, kurio planavimo sąlygos nėra nuginčytos, pareiškėjo 5 ha žemės sklypas patenka į sanitarinę apsaugos zoną, kurioje negali būti statomi gyvenamieji namai.

26Kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtų įstatymų nuostatas pareiškėjo Č. K. atstovo advokato Dominyko Varno skundas ir patikslintas skundas dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei sutarties sudarymo netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88-87 str., 88 str. 1 d. 1 p., kolegija,

28n u s p r e n d ė:

29Pareiškėjo Č. K. atstovo advokato Dominyko Varno skundą ir patikslintą skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2007-12-29 sprendimo Nr. S-2730 (8.9) ,,Dėl organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo detaliojo plano rengimui“ panaikinimo bei įpareigojimo Šiaulių rajono savivaldybės administraciją per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perleisti pareiškėjui Č. K. teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas bei sudaryti sutartį dėl žemės sklypo (adresu Šiaulių r. sav. Dausiškių k., unikalus Nr. 4400-0956-3473, kadastrinis Nr. 9177/0007:552 Voveriškių k. v.) detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo- priėmimo atmesti kaip nepagrįstą.

30Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Donato Daunio ir Marytės Švažienės,... 3. sekretoriaujant Ingridai Bikbajevienei,... 4. dalyvaujant pareiškėjo Č. K. atstovui advokatui... 5. dalyvaujant atsakovės – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos –... 6. dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens – Šiaulių miesto savivaldybės... 7. nedalyvaujant pareiškėjui Č. K.,... 8. viešame kolegijos posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Č. K.... 9. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. Pareiškėjo atstovas Šiaulių apygardos administraciniam teismui pateiktame... 11. Pareiškėjo atstovas advokatas Dominykas Varnas nurodė, kad pareiškėjas 12. Atsakovės –Šiaulių rajono savivaldybės administracijos – atstovė... 13. Trečiojo suinteresuoto asmens – Šiaulių miesto savivaldybės... 14. Ginčas šioje byloje kilo dėl to, kad atsakovė 2007-12-29 atsisakė... 15. Pateiktu patikslintu skundu pareiškėjo atstovas siekia perimti iš atsakovės... 16. Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis žemės tikslinės paskirties... 17. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnis ,,Detaliojo... 18. Šio įstatymo normą detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.... 19. Pareiškėjo atstovas teisingai atkreipė teismo dėmesį, kad prašymas... 20. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų... 21. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Šiaulių visuomenės sveikatos... 22. derinti detalųjį planą. Iš byloje esančio plano matyti, kad pareiškėjo... 23. Ginčui aktuali Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies norma,... 24. Kaip nurodė atsakovės atstovė, iki šios dienos savivaldybė neturi... 25. Kaip matyti iš įstatymo normų, savivaldybės administracija turi įstatymo... 26. Kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtų įstatymų nuostatas pareiškėjo... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 28. n u s p r e n d ė:... 29. Pareiškėjo Č. K. atstovo advokato Dominyko Varno skundą... 30. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...