Byla AS-556-43-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. Š. ir R. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. Š. ir R. Š. skundą atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentui dėl termino atnaujinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai D. Š. ir R. Š. 2006 m. spalio 25 d. teismui pateikė (išsiuntė paštu 2006 m. spalio 24 d.) skundą, kuriuo prašė atnaujinti terminą pateikti prašymą ir dokumentus atkurti nuosavybės teises į seneliui P. Č. priklausiusį 19,02 ha žemės sklypą, esantį ( - ), ir panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 38-4370, kuriuo A. R. atkurta nuosavybės teisė į buvusio savininko P. Č. nuosavybės teisėmis valdytą ( - ) žemės sklypą.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. lapkričio 22 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl Alytaus apskrities viršininko administracijos 1998 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 38-4370 panaikinimo. Teismas priėmė pareiškėjų skundo dalį, kuria prašoma teismo atnaujinti terminą pateikti prašymą ir dokumentus atkurti nuosavybės teises į seneliui P. Č. priklausiusį ( - )žemės sklypą, esantį ( - ) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 1 d., 37 str. 2 d. 8 p.).

7Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 33 straipsnio l dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnį, šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos. Teismas, įvertinęs šią normą, padarė išvadą, jog termino skundui paduoti eigos pradžia sietina su diena, kada asmuo, kuriam skundžiamas aktas nėra tiesiogiai skirtas, sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, kurį sąlygojo ginčijamas aktas. Sužinojimo apie sprendimo data laikytina momentas, kai asmeniui tapo žinomas skundžiamo sprendimo turinys. Teismas nustatė, kad pareiškėjams Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 38-4370 turinys tapo žinomas 2006 m. sausio mėnesį, kada jis ir buvo išsiųstas iš Varėnos rajono žemėtvarkos skyriaus advokatui Česlovui Žukauskui (tai patvirtina ant skundžiamojo sprendimo patvirtinta žyma bei 2006 m. lapkričio 17 d. raštas Nr. (1.28)-989). Teismas konstatavo, kad skundą teismui pareiškėjai padavė praleidę įstatymo nustatytą terminą skundui paduoti ir neprašo jo atnaujinti. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš skundo turinio matyti, jog apie tai, kad yra atkurtos nuosavybės teisės į ginčo žemę, pareiškėjams buvo žinoma jau 2005 m. pabaigoje iš kitų šaltinių.

8III.

9Pareiškėjai D. Š. ir R. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 22 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti skundą dėl 1998 m. spalio 30 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 30-4370 panaikinimo ir priimti naują sprendimą – priimti skundą; atnaujinti terminą skundui dėl 1998 m. spalio 30 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 30-4370 panaikinimo paduoti, laikant šio termino praleidimo priežastis svarbiomis ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pareiškėjai patvirtina teismo teiginį, kad apie 1998 m. spalio 28 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 38-4370 sužinojo jau 2006 m. sausio mėnesį. Tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad tuo laiku pareiškėjų tikslas nebuvo skųsti šį sprendimą. Pareiškėjai nesiekė atgauti nuosavybės teisės natūra, kadangi buvo sutarę, jog savo vardu nuosavybę atgaus giminaičiai. Buvo sutarę su giminaičiais, kad pastarieji, po nuosavybę patvirtinančių dokumentų gavimo, pareiškėjams atlygins proporcingai priklausančio žemės sklypo daliai. Kai 2006 m. spalio mėnesį giminaičiai kategoriškai atsisakė vykdyti žodinius įsipareigojimus, pareiškėjai iš karto ir kreipėsi į teismą.

112. Pareiškėjai apie galutinį giminaičių sprendimą atsisakyti vykdyti susitarimo nuostatas sužinojo tik 2006 m. spalio mėnesį, todėl ir terminą apskųsti Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimą skaičiavo nuo šio momento ir neprašė teismo atnaujinti termino skundui paduoti. Pareiškėjai, tikėdamiesi giminaičių sąžiningo laikymosi sutarties, negalėjo žinoti ar bent numatyti tokio jų kardinaliai pasikeitusio galutinio sprendimo. Todėl dėl objektyviai nuo pareiškėjų nepriklausančių aplinkybių praleido įstatymo nustatytus terminus ginti savo teisėtus interesus. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

15Pareiškėjų skundžiamo sprendimo apskundimo tvarką reglamentuojantis specialus įstatymas (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 19 str. 1 d.) nustato, kad institucijų sprendimai dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo gali būti apskųsti teismui per 30 dienų nuo šių sprendimų įteikimo piliečiams dienos.

16Iš šių teisės normų matyti, kad jos yra skirtos sureglamentuoti administracinio sprendimo apskundimo tvarką, kai tokį sprendimą skundžia asmuo, kuriam toks sprendimas yra skirtas. Nesant specialiai tokiems asmenims termino kreiptis į teismą laikas nustatytinas pagal bendrus ieškinio senaties termino nustatymo kriterijus. Pagal minėtus kriterijus yra nustatytina šio termino eigos pradžia, kuri yra siejama su diena, kurią asmenys (pareiškėjai) sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 str.).

17Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė šioje byloje taikytino termino kreiptis į teismą eigos pradžią ir padarė faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą išvadą apie šio termino praleidimą. Pareiškėjai neginčija sužinoję apie 1998 m. spalio 28 d. Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 38-4370 2006 m. sausio mėnesį. Skundas teismui išsiųstas 2006 m. spalio 24 d., praėjus daugiau nei aštuoniems mėnesiams nuo sužinojimo apie ginčijamą aktą. Pareiškėjai nurodė, kad apie galutinį giminaičių sprendimą atsisakyti vykdyti susitarimo nuostatas sužinojo tik 2006 m. spalio mėnesį, todėl ir terminą apskųsti Alytaus apskrities viršininko administracijos sprendimą skaičiavo nuo šio momento ir neprašė teismo atnaujinti termino skundui paduoti. Kolegija pažymi, kad pareiškėjų aukščiau nurodytos sužinojimo apie giminaičių sprendimą atsisakyti vykdyti susitarimo nuostatas aplinkybės nėra reikšmingos sprendžiant klausimą dėl minėto termino eigos pradžios nustatymo, nes, kaip nurodyta aukščiau, termino eigos pradžia yra siejama su paties besikreipiančio į teismą asmens sužinojimu apie (tariamą) jo teisės pažeidimą, o ne su kitų asmenų veiksmais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Pareiškėjų D. Š. ir R. Š. atskirąjį skundą atmesti.

19Kauno apygardos administracinio teismo 2006 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai