Byla 2-1147-524/2010
Dėl skolos priteisimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovei L. J., ieškovu atstovei advokates padejejai I. M., atsakovams A. M., E. M., ju atstovui advokatui V. R., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovu L. J. ir V. V. ieškini atsakovui A. M., E. M. del skolos priteisimo,

2n u s t a t e :

3ieškiniu prašoma iš atsakovo ieškovei L. J. priteisti 65 000 Lt skola; 8,31 proc. metines palukanas nuo 2008-09-02 iki 2009-12-24, t. y. 7074,40 Lt; 5 proc. metines palukanas už prievoles ivykdymo termino praleidima, t. y. 1691,80 Lt; ieškovui V. V. priteisti: 50 000 Lt skolos; 8,31 proc. metines palukanas nuo 2008-09-02 iki 2009-12-24, t. y. 5439,60 Lt; 5 proc. metines palukanas už prievoles ivykdymo termino praleidima, t. y. 1301,40 Lt; priteisti ieškovams 5 proc. dydžio metines palukanas už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad su atsakovu buvo sudaryta preliminarioji sutartis del namo ir žemes sklypo pirkimo ateityje. Šioje sutartyje nebuvo numatytas terminas pagrindinei sutarciai sudaryti, taciau per kelis kartus atsakovui buvo perduota 115 000 Lt suma. 2009-05-19 atsakovas per notare atsiunte pareiškima del pagrindines sutarties sudarymo, prie pareiškimo pridejo pagrindines sutarties projekta. Šiame projekte irašytos nuostatos, del kuriu šalys nesitare, nes nebuvo apžiureje parduodamu daiktu nuosavybes dokumentu, žemes sklypo plano, ieškovai nebuvo supažindinti su specialiomis žemes naudojimo salygomis bei nebuvo sutike pirkti žemes sklypa be kadastriniu matavimu. Atsakovui pateikus perkamu daiktu nuosavybes dokumentus, sužinojo, kad namas statytas prieš 23 metus, o ne prie 13 metu, kad žemes sklypas patenka i elektros liniju apsaugos zona ir keliu apsaugos zona. Sužinoje šias aplinkybes atsakovai atsisake sudaryti namo ir žemes sklypo pirkimo–pardavimo sutarti ir pareikalavo gražinti sumoketus pinigus. Ieškovu nuomone, sutartis nebuvo sudaryta del atsakovo apgaules, nes nuslepe svarbia informacija apie parduodamus daiktus, suteikdamas klaidingus duomenis apie nama. Esant nurodytoms aplinkybems atsakovas turi gražinti sumoketus pinigus. Ieškovai prašo priteisti pagal LR CK 6.872 Lt 1 d. 8,31 proc. palukanas nuo 2008-09-02 iki 2009-12-24, pagal LR CK 6.210 str. 1 d. palukas už termino ivykdyti pagrindine prievole pažeidima.

4Atsakovas ir treciasis asmuo atsiliepimais prašo ieškini atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškovai yra dave 115 000 Lt dydžio avansa, kuris turejo buti iskaitomas i parduodamo turto kaina. Pagrindine sutartis turejo buti sudaryta iki 2009-04-26, taciau nebuvo sudaryta ne del atsakovo kaltes, o del ieškovu kaltes, nes neatvyko sudaryti pagrindines sutarties pirkimo–pardavimo sutarties. Pažymi, kad ieškovams buvo pateikta namo inventorine byla ir nuosavybes teisiu pažymejimas, kuriame nurodyta namo statybos data, namo statybos eiga buvo žinoma ieškovui, nes jis tenai augo, šiuo metu gyvena jo brolis. Atsakovo nuomone, konstatavus, kad del pagrindines sutarties sudarymo kalti ieškovai, atsakovas turi teise negražinti tokios avanso dalies, kiek jis patyre nuostoliu. Kadangi del sutarties nesudarymo kalti ieškovai, todel atsakovas neturi atlyginti ju patirtu nuostoliu.

5Ieškovai dublike nurode, kad tik atsakovas galejo žinoti, kad visi nuosavybes dokumentai paruošti, taciau jis neinformavo ir nepateike dokumentu, kad butu galima sudaryti pagrindine sutarti. Del pirkimo–pardavimo sutarties nesudarymo yra kaltas atsakovas, nes nesuteike visos informacijos apie nama ir žemes sklypa, nedave susipažinti su namo projektiniais dokumentais, su žemes sklypo planu, neinformavo apie žemes išpirkima iš valstybes. Palukanos apskaiciuotos pagristai, nes atsakovas naudojosi ieškovu pinigais, todel turi atlyginti ieškovu nuostolius.

6Atsakovas triplike nurodo, kad su ieškovu nurodytais motyvais ir aplinkybemis nesutinka. Ieškovu prašomos priteisti palukanos yra nepagristos, nes del sutarties sudarymo nera atsakovo kaltes. Atsakovas neturi pareigos informuoti ieškovus, kaip jis panaudoja gauta avansa. Paaiškina, kad del ieškovu kaltes nesudarius pagrindines sutarties, atsakovas patyre nuostolius, kuriuos turi atlyginti ieškovai.

7Teismo posedyje ieškove paaiškino, kad sudarant rankpinigiu sutarti jiems atsakovai neparode namo statybos dokumentu , todel sužinoje namo statybos metus jie atsisake pirkti nama, nes tikejosi, jog jis buvo naujesnes statybos.

8Atsakovai teismo posedyje paaiškino, kad namo inventorine byla buvo parodyta ieškovams, ieškoves vyras yra inžinierius, apžiurejo visa nama. Be to, jie iš karto pasake, kad name gime ir užaugo ju vaikai, o vaikams jau virš 20 metu . Pagrindine sutartis nebuvo sudaryta iš karto, nes nebuvo sutvarkyti namo nuosavybes dokumentai ir kai tik jie buvo sutvarkyti, ieškovu buvo ieškoma, taciau jie atsisake sudaryti pagrindine sutarti. Ieškovai sutiktu gražinti avansa, bet ji yra sumokeje už kita nama, todel jeigu jiems bus gražintas avansas, tai ir jie gražins.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarines sesijos nutarime Nr. 3K-P-382/2006 išaiškinta, kad pagal CK 6.165 straipsnyje itvirtinta preliminariosios sutarties samprata išskirtini tokie šios sutarties bruožai: pirma, aiškus šaliu susitarimas ateityje sudaryti kita – pagrindine – sutarti; antra, šaliu sutarimas del busimos pagrindines sutarties dalyko ir esminiu pagrindines sutarties salygu aptarimas; trecia, terminas, per kuri turi buti sudaryta pagrindine sutartis; ketvirta, šio susitarimo iforminimas rašytine forma.

11Nagrinejamoje byloje pagal CK 6.193 str. ir teismu praktikoje nustatytas sutarciu aiškinimo taisykles konstatuotina, kad ginco šaliu sudaryta 2008-04-26 rankpinigiu sutartis (b.l. 10) iš esmes atitinka preliminariosios sutarties požymius, nors šioje sutartyje išdestytos aiškios salygos tik del busimo perkamo objekto - atsakovu namo - ir kainos, taciau CK 6.165 str.3 d. numatyta, kad terminas tokioje sutartyje gali buti nenumatytas, todel tokiu atveju, jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindine sutartis turi buti sudaryta per vienerius metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Sutarciu laisves principas leidžia šalims susitarti del bet kokiu salygu, neprieštaraujanciu imperatyviosioms istatymu normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 6.156 straipsnis). Kitos rankpinigiu sutartys, sudarytos 2008-05-10 ir 2008-09-02, laikytinos avansinio mokejimo sutartimis, nes pagal CK 6.98 str.2d. rankpinigiais negali buti užtikrinama preliminarioji sutartis, taip pat sutartis, kuriai pagal istatymus privaloma notarine forma. Šios sutartys pagal paminetus požymius nelaikytinos preliminariosiomis, nes jose nurodoma tik mokama suma už perkama nama. Be to, analizuojant šaliu elgesi po 2008-04-26 sutarties sudarymo darytina išvada, jog šiomis rankpinigiu sutartimis buvo papildomas pradinis avansinis mokejimas. Šaliu sutartyse nebuvo susitarta del netesybu ir baudu, t.y. nebuvo nustatyta sutartiniu netesybu šalims, jeigu pagrindine sutartis nebus sudaryta del vienos iš šaliu kaltes. Šioje byloje atsakovai nepareiške priešieškinio del nuostoliu atlyginimo ir neprašo patvirtinti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo CK 6.309 str. nustatyta tvarka, taciau nesutikdama gražinti avansiniu imoku irodineja, jog pagrindine sutartis nebuvo sudaryta del ieškovu kaltes. Civilines bylos nagrinejimo ribas nustato šalys, vykdydamos Civilinio proceso kodekse nustatytas pareigas ir igyvendindamos teises, ir šios kategorijos bylose teismas nera aktyvus. Atsakovai pasirinko toki savo teisiu gynimo buda nepareikšdami priešieškinio šioje byloje, o savo atsikirtimams del atsisakymo gražinti gauta avansa pagristi irodineja galimais ju nuostoliais iškeltoje kitoje civilineje byloje Nr. 2-1390-370/2010 pagal ieškovo ieškini kitiems asmenims del avanso gražinimo. Iš atsakovu paaiškinimo nustatyta, kad jie, gave ieškovu avansa, sumokejo ji kitam asmeniui, taciau del ieškovu atsisakymo vykdyti 2008-04-26 sutarti jie nebegalejo ivykdyti savo prievoles kitam asmeniui. Paminetos sutartys irodo, kad šalys nebuvo nustaciusios sutartiniu netesybu, todel atsakovu pozicija, jog ju irodinejami nuostoliai kitoje byloje gali buti iskaityti i gauta avansa, yra neparemta istatymu ir teismu praktika, nes CK 6.315 str. nenustato galimybes pardavejo nuostolius iskaityti i gauta avansa. Ieškovai remdamiesi CK 6.315 straipsnio 1, 3 dalimis igyja teise i sumoketos sumos gražinima.

12Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus plenarines sesijos 2006 m. lapkricio 6 d. nutarime, priimtame byloje V. Š. v. A. N. , A. N. , bylos Nr. 3K-P-382/2006 (Teismu praktika 26), konstatuota, kad avansa arba preliminariosios sutarties ivykdymui užtikrinti pinigu suma sumokejusi šalis turi teise reikalauti gražinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvada apie šios sutarties šaliu susitarima del atsakomybes už šioje sutartyje nustatytu isipareigojimu nevykdyma netesybu forma. Tokia sankcija sutartyje nustacius, reikalavimas gražinti tokias pinigu sumas negali buti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis iskaitomas priešpriešiniu vienarušiu reikalavimu taikyti netesybas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje atsakoves priešpriešinio reikalavimo nera, sutartiniu netesybu nenustatyta, todel i avansa jokios sumos negali buti iskaitomos ir iš atsakovu solidariai priteistini V. V. 50 000 Lt sumoketo avanso ir L. J. 65 000 Lt sumoketo avanso. Byloje nera irodymu, kad ieškinio pareiškimo diena ieškovas V. V. buvo neveiksnus, jis išreiške savo pozicija, pasirašydamas ieškini, kurio esme yra prašymas gražinti avansa. Byloje nenustatyta, kad ieškovai nera bendraieškiai, ju interesams atstovauja advokato padejeja, igaliojimai jai nera panaikinti, todel atsakovu atstovu motyvas, jog V. V. jau po ieškinio galbut negali išreikšti savo valios del ligos ir del to ieškinio dalis turi buti atmesta, yra neparemtas istatymu. Bylos stabdymas del ieškovo ligos užvilkins bylos nagrinejima.

13Kadangi šioje byloje nesprendžiamas nuostoliu klausimas, tai neanalizuotina šaliu kalte del preliminariojo susitarimo nevykdymo, nes šaliu kaltes klausimas nesukelia teisiniu pasekmiu. Šaliu civilines atsakomybes salygos gales buti analizuojamos civilineje byloje del žalos atlyginimo.

14Del 8, 31 procento metiniu palukanu pagal CK 6.872 str. priteisimo ir procesiniu palukanu.

15Ieškovai prašo priteisti palukanu dydi remdamiesi paskolos teisiniuose santykiuose nustatyta palukanu norma, taciau šis prašymas yra neparemtas istatymu. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus išplestine teiseju kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilineje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, išaiškino, kad sutartines netesybos apibrežia šaliu atsakomybes ribas už prievoles neivykdyma sutarties sudarymo momentu ir suteikia teise i jas, konstatavus prievoles neivykdymo fakta. Netesybos yra prievoliu ivykdymo užtikrinimo priemone ir civilines atsakomybes forma, kuri siejama su prievoles ivykdymo termino praleidimo aplinkybe. Ieškovai, prašydami priteisti netesybu sumas, paminetu nuostatu neirodineja, o prašo priteisti istatymo nustatytas netesybas, kildinamas iš paskolos teisiniu santykiu. CK 6.165 str.3d. nustatytas vieneriu metu terminas pagrindinei sutarciai sudaryti, o preliminariaja laikoma sutartis buvo sudaryta 2008-04-26. Iš šaliu paaiškinimu nustatyta, jog del pagrindines sutarties sudarymo termino ir salygu vyko šaliu derybos, ieškovai ivairiomis datomis mokejo avansines imokas iki 2008-09-02, prašydami priteisti šias netesybas ieškovai neirodineja konkretaus avansiniu imoku gražinimo termino bei nuostoliu, turetu del ginco sumos negražinimo. Be to, prašoma palukanu dydi prašo taikyti remiantis paskolos teisiniais santykiais, todel šis reikalavimas atmestinas, o minimalius ieškovu nuostolius kompensuos procesines 5 procentu dydžio metines palukanos, kurios priteistinos CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. pagrindu nuo bylos iškelimo teisme iki sprendimo visiško ivykdymo.

16Iš atsakovu ieškovei L. J. priteistini 3610 Lt sumoketo žyminio mokescio paduodant ieškini valstybei (CPK 93 str., b.l.6,43).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

18ieškini patenkinti iš dalies. Priteisti V. V. 50 000 Lt, L. J. 65 000 Lt negražinto avanso bei 5 procentu dydžio metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme iki sprendimo visiško ivykdymo solidariai iš A. M. ir E. M..

19Priteisti L. J. iš A. M. ir E. M. po 1805 Lt sumoketo žyminio mokescio paduodant ieškini.

20Kita ieškinio dali atmesti.

21Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo datos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Ryšiai