Byla eI-3016-281/2016
Dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolitos Rasiukevičienės ir Henriko Sadausko, dalyvaujant pareiškėjos UAB „Multikino Lietuva“ atstovui advokatui Dariui Miniotui, atsakovės Konkurencijos tarybos atstovams Justui Margeniui ir Ievai Jokubavičienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Forum Cinemas“ atstovei adv. padėjėjai Monikai Mališauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Multikino Lietuva“ skundą atsakovei Konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Cinamon Operations“ ir UAB „Forum Cinemas“ dėl nutarimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Multikino Lietuva“ 2015-03-18 teismui elektroninių ryšių priemonėmis per EPP padavė skundą, prašydama panaikinti Konkurencijos tarybos 2015-02-17 nutarimą Nr. 1S-16/2015 ir grąžinti bylą Konkurencijos tarybai papildomam tyrimui atlikti.

4Pareiškėja ginčija Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo nuspręsta išskirti tyrimą dėl Konkurencijos tarybos 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 patvirtintų UAB „Forum Cinemas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir jį tęsti kaip atskirą. Konkurencijos taryba patvirtino UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimus po to, kai pradėjo tyrimus dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 str. reikalavimams, kilus įtarimui, kad UAB „Forum Cinemas“ piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi kino filmų platinimo rinkoje, be kita ko darydama spaudimą kino platinimo veikla užsiimančioms bendrovėms, kad šios neduotų filmų kopijų kitiems kino teatrams. Įsipareigojimas tiesiogiai ir netiesiogiai neskatinti ir nereikalauti iš kino filmus platinančių ūkio subjektų išskirtinių teisių dėl filmų demonstravimo tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose susijęs su Konkurencijos įstatymo 9 str. 1 p. įgyvendinimu. Pareiškėja Konkurencijos tarybai nurodė du atvejus, kai platintojai UAB „Acme Film“ ir UAB „Prioro įrašų grupė“ atsisakė suteikti pareiškėjai išankstinius filmų seansus, tačiau juos suteikė UAB „Forum Cinemas“. Konkurencijos taryba netyrė nurodytų faktų. Pareiškėja nesutinka su atsakove, kad aplinkybės, jog UAB „Forum Cinemas“ užtikrina filmo reklamos sklaidą ir maksimalų žiūrovų pasiekiamumą, sudaro pagrindą filmo platintojui nuspręsti, kad išankstinis seansas būtų rodomas tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose. Pareiškėjos nuomone, tai ir yra netiesioginė skatinimo forma suteikti filmus tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose. Pažymi, kad Konkurencijos taryba netinkamai įvertino išankstinių filmų seansų rinką. Didžiausias filmo žiūrimumas būna pirmąją filmo rodymo savaitę, o atsisakymas suteikti išankstinio filmo seanso rodymo teisę reiškia, kad filmo platintojas demonstruos išskirtinę filmo reklamą tik UAB „Forum Cinemas“. Pareiškėja nesutinka su Konkurencijos tarybos atliktu įrodymų vertinimu. Be to, Konkurencijos taryba ginčijamo nutarimo 26 ir 28 p. pateikia prieštaringus duomenis: teigiama, kad ūkio subjektams pateikus prašymą suteikti galimybę rodyti kino filmą tuo pačiu laiku, kaip ir UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose, tai padaryti UAB „Forum Cinemas“ atsisakydavo; kita vertus, nurodoma, kad nenustatyta atvejų, kai UAB „Forum Cinemas“ atsisakė suteikti kino filmo demonstravimo teises to prašantiems ūkio subjektams. Konkurencijos taryba UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimą suteikti papildomą premjerinio kino filmo kopiją aiškina siauriai, t. y. kaip apimančią ne bet kokį atsisakymą, bet visišką atsisakymą suteikti filmo kopiją arba atsisakymą suteikti filmo kopiją „reikšmingu laikotarpiu“. Nereikšmingų pajamų kriterijus taip pat pritaikytas nepagrįstai, nes atsakovė tyrė tik pavienių išankstinių seansų pajamų dydį ir netyrė rinkos pokyčių dėl UAB „Forum Cinemas“ veiksmų. Pareiškėja nesutinka su Konkurencijos tarybos teiginiu, kad nenustatyta atvejų, kai UAB „Forum Cinemas“ atsisakė suteikti kino demonstravimo teises nuo oficialios kino premjeros dienos; šiuo atveju išankstiniai filmo seansai ir yra filmo premjeros dalis. Pareiškėjos teigimu, Konkurencijos taryba daug kartų nemotyvuotai pratęsė tyrimo terminą, rėmėsi ne papildomai surinktais duomenimis, bet asmenų paaiškinimais, kurie jai pateikti dar 2012 m. ir 2014 m., taigi tyrimas ilgą laiką faktiškai nevyko, kas pažeidžia operatyvumo ir ekonomiškumo, viešojo administravimo principus.

5Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.

6Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad pareiškėjos pozicija dėl per siauro įsipareigojimo suteikti papildomą premjerinio kino filmo kopiją aiškinimo nepagrįsta. Įsipareigojime nėra nustatytas momentas, kada turi būti suteikiama papildoma kopija, taigi svarbu įvertinti UAB „Forum Cinemas“ veiksmų pobūdį, seansų specifiką, tai, ar dėl tokių veiksmų pareiškėja negalėjo gauti tam tikrų kopijų reikšmingą laikotarpį ar prarasti reikšmingą pajamų dalį. Konkurencijos tarybos 2010-06-09 nutarime nustatytais įsipareigojimais spręsta problema dėl to, kad UAB „Forum Cinemas“ piktnaudžiavo atsisakydama nuomoti kai kurių kino filmų kopijas kitiems kino teatrams ir darė spaudimą kino platinimo veikla užsiimančioms bendrovėms. Įsipareigojimas suteikti papildomą premjerinio filmo kopiją buvo patvirtintas atsižvelgiant į atvejus, kai UAB „Forum Cinemas“ apskritai atsisakydavo suteikti kai kurių filmų kopijas. Atsakovė taip pat įvertino, kad atsisakymas suteikti kino filmo demonstravimo teises reikšmingam laikotarpiui galėtų prilygti atsisakymui suteikti kino filmo demonstravimo teises, tačiau nebuvo nustatyta tokių atvejų. Pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, jog tyrimas buvo atliekamas dėl galimo UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimų nevykdymo, Konkurencijos taryba galutinai neapibrėžė atitinkamos rinkos ir nevertino jos reikšmingumo. Ginčijamame nutarime apibrėžta išankstinių seansų samprata ir specifika tik tam, kad būtų vienodai suprantamos ir aiškinamos visos sąvokos ir aplinkybės. Dėl to nėra pagrindo teigti, kad nutraukdama tyrimą atsakovė privalėjo bet kuriuo atveju apibrėžti rinką. Konkurencijos taryba vertino ne bet kokį nagrinėjamų veiksmų poveikį rinkai, o tai, ar šie veiksmai sukelia tokias problemas rinkoje, dėl kurių buvo prisiimti įsipareigojimai. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu nustatytais atvejais nebuvo suteikta teisė rodyti tik tam tikrus išankstinius kino filmų seansus, taryba įvertino išankstinių filmų seansų reikšmę filmų demonstravimo procese. Kino filmo demonstravimas yra tęstinis procesas, jo nauda kino teatrams gali būti įvertinama šio filmo generuojamomis pajamomis, todėl taryba įvertino ne pavienių seansų pajamų dydį, o jų santykį su bendrosiomis kino filmo pajamomis ir laikotarpį, kurio metu kino teatrai negali rodyti filmo. Nustatyta, kad didžiausias kino filmo žiūrimumas yra pirmas dvi filmo rodymo savaites, jei skaičiuojama nuo oficialios filmo premjeros dienos. UAB „Forum Cinemas“ pajamos iš išankstinių seansų sudaro (duomenys neskelbtini) visų filmų platinimo pajamų. Išankstiniai seansai vyksta savaitė ar anksčiau iki premjeros datos, taigi tai nėra tas laikas, kai žiūrimumas didžiausias. Tyrimo metu nenustatyta atvejų, kai pareiškėja nebūtų gavusi kino filmo rodymo teisių visą pirmą filmo rodymo savaitę nuo oficialios premjeros datos. Pažymi, kad pareiškėja savo užimamos rinkos dalis apskaičiavo pagal visas kino filmo demonstravimo metu gautas pajamas, nevertindama jų kiekvienam filmui, nepateikė jokių duomenų, kurie rodytų UAB „Forum Cinemas“ kino teatrų lankomumą pirmą ar kitą rodymo savaitę. Kino teatro pajamų svyravimams lyginant su visomis gautomis pajamomis įtakos turi įvairūs veiksniai; pareiškėja nepateikė jokių duomenų, kad būtent išskirtinis vieno ar kelių išankstinių seansų rodymas nulėmė jos nurodytus vidutinius užimamos rinkos dalies skirtumus. Tais atvejais, kai pirmus išankstinius seansus rodė tik UAB „Forum Cinemas“, pareiškėjos dalis pagal filmų pajamas svyravo (duomenys neskelbtini)., t. y. bent (duomenys neskelbtini). dalies svyravimas galėjo priklausyti nuo kitų aplinkybių (pvz., akcijų, salių skaičiaus, reklamų), tik du filmai viršijo šią ribą, dėl ko statistinis užimamos rinkos dalies vidurkis gavosi didesnis. Siekdama įvertinti, ar UAB „Forum Cinemas“ laikėsi įsipareigojimo neskatinti ir nereikalauti išskirtinių teisių dėl kino filmų demonstravimo tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose, taryba turėjo įrodyti, kad UAB „Forum Cinemas“ tą darė UAB „Acme Film“ atžvilgiu. Pareiškėjos teiginys, kad ši įmonė filmo „Linksmosios pėdutės 2“ demonstravimo teises pareiškėjai suteikė dviem dienomis vėliau nei UAB „Forum Cinemas“, nepagrįstas objektyviais duomenimis. Be to, UAB „Acme Film“ veiksmai nebuvo Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo objektas, todėl ji neturėjo tirti šios įmonės atsisakymo priežasčių, jei jos nesusijusios su UAB „Forum Cinemas“ veiksmais, tiesiogiai ir netiesiogiai skatinančiais ar reikalaujančiais išskirtinių kino filmo demonstravimo teisių. Pažymi, kad nagrinėjamas įsipareigojimas neapėmė draudimo filmų platintojams rinktis tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatrus savo filmų išankstinių premjerų demonstravimui. Nenustatyta, kad UAB „Forum Cinemas“ dėl savo pasiūlytos papildomos reklaminės sklaidos ar kitų sąlygų būtų reikalavusi išskirtinių kino filmo demonstravimo teisių ar jų suteikimo reikšmingam laikotarpiui. Vien tai, kad UAB „Acme Film“ savarankiškai nusprendė teikti filmus UAB „Forum Cinemas“, nesudaro pagrindo teigti, jog buvo pažeisti įsipareigojimai. Tyrimo metu surinkti duomenys ir UAB „Acme Film“ paaiškinimai rodo, kad kino platintojui UAB „Forum Cinemas“ sąlygos buvo svarbios; nors kino filmo reklamos išlaidos paprastai yra kino platintojo reikalas, pirmuosius išankstinius kino seansus reklamuoja kino teatrai ar tretieji asmenys. Konkurencijos taryba vertino bylos aplinkybių visumą: tiek pareiškėjos pateiktus įrodymus, tiek paties platintojo ir UAB „Forum Cinemas“ paaiškinimus, tiek kitus duomenis. Pažymi, kad vien iš kelių elektroninių laiškų negalima vienareikšmiai spręsti dėl daryto spaudimo ar skatinimo. Pareiškėja netinkamai aiškina nutarime naudojamas sąvokas, pabrėžia, kad atsisakymas leisti rodyti vieną kino seansą negali būti vertinamas kaip atsisakymas suteikti kino filmo demonstravimo teises. Nustatyta, kad kino filmo demonstravimo teisės suteikiamos visam kino filmo demonstravimo laikotarpiui, nurodant galimą filmo demonstravimo pradžios laiką, jos nėra suteikiamos kiekvienam kino seansui atskirai. Oficiali kino filmo premjeros data yra laikas, nuo kurio kino filmas pradedamas rodyti visu pajėgumu. Tyrimo metu nagrinėti atvejai, kai pirmieji kino seansai buvo rodomi tik UAB „Forum Cinemas“ teatruose, susiję tik su išankstinių kino seansų rodymu, t. y. labai maža viso filmo demonstravimo laiko dalimi, kuri generuoja sąlyginai mažą pajamų dalį. Taip pat nurodo, kad nėra pagrindo teigti, jog tyrimo trukmė galėjo nulemti atsakovės sprendimą nutraukti tyrimą nenustačius pažeidimo. Konkurencijos įstatymo 23 str. 5 d. nustato, kad tyrimas baigiamas per 5 mėnesius nuo nutarimo pradėti tyrimą priėmimo dienos, tačiau šį terminą motyvuotu nutarimu galima pratęsti 3 mėnesiams, pratęsimų skaičius nėra ribojamas. Be to, tyrimas nėra tik veiksmai, tiesiogiai įvardinti Konkurencijos įstatymo 25 str., jo metu analizuojama įvairi informacija, kas reikalauja atitinkamų laiko sąnaudų.

8Per teismo posėdį atsakovės atstovai skundą prašė atmesti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Forum Cinemas“ atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad pareiškėjos veiksmai, kai nepagrįstai ir neturint įrodymų siekiama nuginčyti priimtą nutarimą, turėtų būti vertinami kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Skundas neatitinka konkurencijos teisės normų ir yra nepagrįstas.

11Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė skundą prašė atmesti.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ atsiliepimo į skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

13Skundas netenkintinas.

142012-04-30 Konkurencijos taryba gavo UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB „Cinamon Operations“ pareiškimą dėl Konkurencijos tarybos 2010-06-09 nutarimo Nr. 1S-98 nevykdymo ir kitų galbūt Konkurencijos įstatymą pažeidžiančių UAB „Forum Cinemas“ veiksmų.

152012-05-29 Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Konkurencijos tarybos 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 patvirtintų UAB „Forum Cinemas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ir dėl ūkio subjektų, užsiimančių kino filmų platinimo ir jų demonstravimo veikla, veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimams.

16Nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 patvirtino UAB „Forum Cinemas“ prisiimtus įsipareigojimus, kurie galiojo iki 2013-06-09: a) tiesiogiai ir netiesiogiai neskatinti ir nereikalauti iš Lietuvoje kino filmus platinančių ūkio subjektų išskirtinių teisių dėl kino filmų demonstravimo tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatruose; b) suteikti papildomą premjerinio kino filmo kopiją, t. y. kopiją, viršijančią įprastine planavimo tvarka nustatytų ir Lietuvos rinkai skirtų premjerinių kino filmų kopijų skaičių, jos viešam demonstravimui kino teatre bet kurio pageidaujančio ūkio subjekto prašymu su sąlyga, kad toks subjektas įsipareigoja padengti licenciaro ar jo atstovo ir UAB „Forum Cinemas“ patiriamų ir su tokiu kino filmo platinimu Lietuvoje susijusių išlaidų proporcingą dalį; c) reklamuojant UAB „Forum Cinemas“ platinamus kino filmus bet kokiose reklamos pateikimo priemonėse, aiškiai nurodyti, kad konkretaus filmo atžvilgiu UAB „Forum Cinemas“ veikia kaip kino filmo platintojas.

172015-02-17 Konkurencijos taryba nutarimu Nr. 1S-15/2015 tyrimą dėl UAB „Forum Cinemas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo nutarė išskirti ir tęsti kaip atskirą.

182015-02-17 Konkurencijos taryba nutarimu Nr. 1S-16/2015 tyrimą dėl Konkurencijos tarybos 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 patvirtintų UAB „Forum Cinemas“ prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo nutraukė.

19Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2015-02-17 nutarimo Nr. 1S-16/2015 teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja nesutinka su Konkurencijos tarybos išvada, jog UAB „Forum Cinemas“ nepažeidė 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko tyrimas buvo nutrauktas.

20Konkurencijos įstatymo 28 str. 3 d. 1 p. ir 3 p. nustatyta, kad Konkurencijos taryba priima nutarimą tyrimą nutraukti, jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad teisės pažeidimo nėra, taip pat kai tyrimo metu paaiškėja arba atsiranda šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės. Remiantis Konkurencijos įstatymo 24 str. 4 d. 7 p., Konkurencijos taryba priima nutarimą atsisakyti pradėti tyrimą, jeigu nėra duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą.

21Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba ginčijamu nutarimu nutraukė tyrimą dėl UAB „Forum Cinemas“ 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo, nenustačiusi, jog UAB „Forum Cinemas“ atliko veiksmus, turinčius Konkurencijos įstatymo 7 str. (iki 2012-05-01 galiojusios įstatymo redakcijos 9 str.) nurodytų draudžiamų veiksmų požymių.

22Konkurencijos įstatymo 7 str. nustatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.

23Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo nutrauktas tyrimas, nenustačius UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimų, prisiimtų 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98, pažeidimo, UAB „Forum Cinemas“ veiksmus būtina vertinti šio nutarimo apimties ribose. Pažymėtina, kad įsipareigojimai prisiimti siekiant išvengti tokių atvejų, kai konkuruojantiems kino teatrams atimama ar itin apsunkinama galimybė rodyti kino filmus, kuriuos demonstruoja UAB „Forum Cinemas“ kino teatrai.

24UAB „Multikino Lietuva“ nuomone, UAB „Forum Cinemas“ nesilaikė Konkurencijos įstatymo 7 str. įtvirtinto draudimo ir pažeidė savo prisiimtus įsipareigojimus, o būtent: pareiškėjai vienodomis sąlygomis su UAB „Forum Cinemas“ kino teatrais nebuvo suteiktos šių kino filmų išankstinio demonstravimo teisės: a) UAB „Acme Film“ platintas filmas „Linksmosios pėdutės 2“ – platintojas suteikė filmo kopiją pareiškėjai 2 dienomis vėliau nei UAB „Forum Cinemas“ kino teatrams; b) UAB „Prioro įrašų grupė“ platintas filmas „Sena gera orgija“ – platintojas suteikė filmo kopiją pareiškėjai viena savaite vėliau nei UAB „Forum Cinemas“ kino teatrams. Pareiškėjos teigimu, UAB „Forum Cinemas“ savo platinamų kino filmų išankstinius seansus rengia tik jam priklausančiuose kino teatruose, o kitiems operatoriams priklausančiuose kino teatruose išankstiniai seansai rodomi tik vėlesniu metu.

25Taigi pareiškėja šiais savo teiginiais įrodinėja, kad UAB „Forum Cinemas“ iš esmės skatino ar reikalavo iš UAB „Acme Film“ ir UAB „Prioro įrašų grupė“ suteikti jam išskirtines kino filmų demonstravimo teises. Pareiškėja nesutinka su Konkurencijos tarybos išvada, kad pažeidimu galima būtų laikyti tik atsisakymą suteikti kino filmo demonstravimo teises reikšmingam laikotarpiui, kuris prilygtų visiškam atsisakymui. Kaip minėta, UAB „Acme Film“ platinto kino filmo „Linksmosios pėdutės 2“ kopiją pareiškėjai suteikė dviem dienomis vėliau nei UAB „Forum Cinemas“ priklausantiems kino teatrams, o UAB „Prioro įrašų grupė“ platintas filmas „Sena gera orgija“ – viena savaite vėliau. Taigi pareiškėjos įvardijamas spaudimas kino platintojams buvo vykdomas tik dėl išankstinių kino filmų seansų. Teismas sutinka su atsakovės išvada, kad išankstinių kino filmų seansų demonstravimo galimybės apribojimas negali būti tapatinamas su galimybės rodyti kino filmus atėmimu, nes pastaroji sąvoka suprantama kaip didesnės apimties suvaržymas, lemiantis esminės konkuruojančių kino teatrų veiklos dalies apribojimą. Vadovaujantis loginiu ir lingvistiniu šių sąvokų aiškinimu, išankstinio kino seanso demonstravimo teisė yra sudėtinė kino filmo demonstravimo teisės dalis. Aplinkybę, kad kino filmo demonstravimas yra tęstinis procesas, kurio metu rodomo atskiri kino seansai, patvirtina ir tai, jog kino filmo demonstravimo teisės nėra suteikiamos kiekvienam kino seansui atskirai. Tokiu būdu sutiktina su atsakovės argumentu, kad išankstinių kino seansų generuojamos pajamos turi būti vertinamos pagal bendrąsias iš kino filmo demonstravimo gautas pajamas. Konkurencijos taryba tyrimo metu nustatė, kad UAB „Forum Cinemas“ pajamos iš išankstinių kino seansų sudaro (duomenys neskelbtini) visų kino filmų platinimo pajamų; pareiškėjos nurodytų kino filmų išankstiniai seansai generavo nuo (duomenys neskelbtini)visų kino filmų pajamų Lietuvoje. Nenustatyta, kad pareiškėja nebūtų gavusi kino filmo rodymo teisių visą pirmąją kino filmo rodymo savaitę nuo oficialios premjeros datos. Remiantis Konkurencijos tarybos surinktais duomenimis, didžiausias kino filmo žiūrimumas yra pirmas dvi kino filmo rodymo savaites, skaičiuojant nuo oficialios kino filmo premjeros datos. Pažymėtina, kad gaunamų pajamų svyravimas taip pat priklauso ir nuo kitų aplinkybių, tokių kaip kino teatro vieta, akcijos ar reklama ir pan., todėl vertinant pareiškėjos ir kitų kino teatrų pajamų dalį būtina atsižvelgti į kitas objektyvias kino filmo demonstravimo sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, kad 2010-06-09 nutarime Nr. 1S-98 dėl prisiimtų įsipareigojimų konkreti rinka nebuvo apibrėžta, todėl jos apibrėžti nereikėjo ir tiriant galimus pažeidimus dėl šių įsipareigojimų nevykdymo. Šiuo nutarimu patvirtinti įsipareigojimai nenumatė prievolės UAB „Forum Cinemas“ suteikti papildomą kino filmo kopiją neapibrėžtu momentu, ši aplinkybė, teismo vertinimu, suteikia tam tikrą diskrecijos laisvę subjektui pasirinkti kino filmų demonstravimo sąlygas. Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba nenustatė atvejų, kai UAB „Forum Cinemas“ visiškai būtų atsisakiusi suteikti papildomą kino filmo kopiją jos prašantiems subjektams. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, negalima teigti, kad išskirtinis vieno ar kelių kino seansų rodymas paveikė rinką tokiu būdu, kuris galėtų būti vertinamas kaip UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimų pažeidimas, t. y. negali būti laikomas atsisakymu apskritai suteikti viso kino filmo demonstravimo teises ar papildomą kino filmo kopiją bet kurio ūkio subjekto prašymu.

26Atmestinas pareiškėjos argumentas, kad Konkurencijos taryba, priimdama atitinkamą sprendimą, nepagrįstai vadovavosi kino platintojų paaiškinimais. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė rėmėsi surinktų duomenų visuma, ginčijamas nutarimas nėra pagrįstas išimtinai vien tik kitų subjektų paaiškinimais. Pažymėtina, kad iš surinktų duomenų spaudimo fakto kino filmų platintojams nenustatyta, UAB „Acme Film“ ir UAB „Prioro įrašų grupė“ nurodė jokio spaudimo iš UAB „Forum Cinemas“ nepatyrusios, todėl teigti priešingai nėra pagrindo. Nurodytų kino platintojų argumentai, kuriais jie grindė savo pasirinkimą rinktis tik UAB „Forum Cinemas“ kino teatrus savo filmų išankstinių premjerų demonstravimui, negali būti kriterijumi sprendžiant dėl įsipareigojimų pažeidimo fakto, nes aptarti įsipareigojimai neapėmė draudimo kino platintojams rinktis kino rodytoją savo nuožiūra. Šiuo atveju kino platintojų veiksmai ir sprendimai nebuvo Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo objektas, todėl šioje byloje nenagrinėjami.

27Pareiškėja nurodo, kad atsakovė nepagrįstai ilgai vykdė tyrimą, jį daug kartų pratęsė, todėl tai pažeidė operatyvumo ir ekonomiškumo principus. Pagal Konkurencijos įstatymo 23 str. 5 d., Konkurencijos taryba turi baigti tyrimą ne vėliau kaip per penkis mėnesius nuo nutarimo pradėti tyrimą priėmimo dienos. Konkurencijos taryba motyvuotu nutarimu kiekvieną kartą šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip trims mėnesiams. Remiantis šiomis nuostatomis, darytina išvada, kad Konkurencijos taryba motyvuotu nutarimu turi teisę tyrimą pratęsti neribotą kartų skaičių. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (žr., pvz., 2012-04-18 nutartį, priimtą administracinėje byloje Nr. A858-290/2012). Teismas pažymi, kad konkurencijos teisės pažeidimai yra itin sudėtingi, jų žala vartotojams ir visuomenės ūkiui yra traktuojama kaip itin didelė, nes net Konstitucijoje nurodoma, kad įstatymas saugo sąžiningos konkurencijos laisvę (Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalis), todėl šiems pažeidimams atskleisti bei tinkamai įvertinti reikia daug pastangų ir laiko. Iš Konkurencijos tarybos 2012-05-29 nutarimo Nr. 1S-69 turinio matyti, kad tyrimas buvo pradėtas ne tik dėl UAB „Forum Cinemas“ įsipareigojimų galimo pažeidimo, bet ir dėl ūkio subjektų, užsiimančių kino filmų platinimo ir demonstravimo veikla, veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 str. reikalavimams vertinimo, t. y. buvo nagrinėjami keli galimų pažeidimų atvejai, kuriuos ištyrus 2015-02-16 priimtas nutarimas išskirti tyrimus į du atskirus. Pareiškėjos teiginiai dėl pernelyg ilgo tyrimo vykdymo vertinami kaip subjektyvi pareiškėjos nuomonė, nepagrįsta objektyviais duomenimis. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Konkurencijos taryba tyrimą atliko teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, kurį baigė priimdama vieną iš Konkurencijos įstatymo 28 str. 3 d. numatytų sprendimų, paaiškėjus, kad pažeidimo nėra.

28Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta anksčiau, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundas yra atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Forum Cinemas“ prašė priteisti jai bylinėjimosi išlaidas. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 str. 1 d., dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Trečiajam suinteresuotam asmeniui nepateikus duomenų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų, prašymas nenagrinėjamas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

32pareiškėjos UAB „Multikino Lietuva“ skundą atmesti.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja UAB „Multikino Lietuva“ 2015-03-18 teismui elektroninių... 4. Pareiškėja ginčija Konkurencijos tarybos nutarimą, kuriuo nuspręsta... 5. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas prašė skundą tenkinti.... 6. Atsakovė Konkurencijos taryba atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip... 7. Nurodė, kad pareiškėjos pozicija dėl per siauro įsipareigojimo suteikti... 8. Per teismo posėdį atsakovės atstovai skundą prašė atmesti.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Forum Cinemas“ atsiliepime į skundą... 10. Nurodė, kad pareiškėjos veiksmai, kai nepagrįstai ir neturint įrodymų... 11. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė skundą prašė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Cinamon Operations“ atsiliepimo į... 13. Skundas netenkintinas.... 14. 2012-04-30 Konkurencijos taryba gavo UAB „Multikino Lietuva“ ir UAB... 15. 2012-05-29 Konkurencijos taryba pradėjo tyrimą dėl Konkurencijos tarybos... 16. Nustatyta, kad Konkurencijos taryba 2010-06-09 nutarimu Nr. 1S-98 patvirtino... 17. 2015-02-17 Konkurencijos taryba nutarimu Nr. 1S-15/2015 tyrimą dėl UAB... 18. 2015-02-17 Konkurencijos taryba nutarimu Nr. 1S-16/2015 tyrimą dėl... 19. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl Konkurencijos tarybos 2015-02-17... 20. Konkurencijos įstatymo 28 str. 3 d. 1 p. ir 3 p. nustatyta, kad Konkurencijos... 21. Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba ginčijamu nutarimu nutraukė tyrimą... 22. Konkurencijos įstatymo 7 str. nustatyta, kad draudžiama piktnaudžiauti... 23. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Konkurencijos... 24. UAB „Multikino Lietuva“ nuomone, UAB „Forum Cinemas“ nesilaikė... 25. Taigi pareiškėja šiais savo teiginiais įrodinėja, kad UAB „Forum... 26. Atmestinas pareiškėjos argumentas, kad Konkurencijos taryba, priimdama... 27. Pareiškėja nurodo, kad atsakovė nepagrįstai ilgai vykdė tyrimą, jį daug... 28. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta anksčiau, teismas daro išvadą, kad... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Forum Cinemas“ prašė priteisti jai... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. pareiškėjos UAB „Multikino Lietuva“ skundą atmesti.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...