Byla Ik-3675-331/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henriko Sadausko, kolegijos teisėjų Jūros Marijos Strumskienės ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui P. M., atsakovės Ūkio ministerijos atstovui Pauliui Snukiškiui, atsakovo VĮ Valstybės žemės fondo atstovei Janinai Martyšienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos E. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir VĮ Valstybės žemės fondui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3VĮ Valstybės žemės fondo 2011-08-02 raštu Nr. K5-198 pareiškėjai buvo atsisakyta pateikti 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b. l. 4).

4Nesutikdama su šiuo atsakymu pareiškėja skundu (b. l. 1?3) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašo panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2011-08-02 raštą Nr. K5-198 dalyje, kurioje atsisakoma pateikti E. M. prašomą informaciją, taip pat įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti E. M. 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ).

5Skunde paaiškino, kad Teisės gauti informaciją įstatymo 3 str. 1 d. numato, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, o remiantis 4 str. 1 d. 4 p. tai privalo daryti nešališkai ir objektyviai. Kauno apskrities viršininkas 2010-03-18 priėmė įsakymą Nr. 02-05-2379, kuriuo pradėjo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Būtent prašoma 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartis Nr. ( - ) nustato Žemės sklypo projekto rengimo terminus ir kitas sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra yra užsitęsusi nepagrįstai ilgai, pareiškėja turi teisę žinoti minėtoje sutartyje nustatytas valstybės viešojo administravimo institucijų pareigas ir funkcijas Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procese. Be šios sutarties pareiškėja negali tinkamai apginti savo teisių civilinėje byloje Nr. 2-1667-540/2010. Taigi, sutartyje pateikiama informacija yra neatsiejama susijusi su pareiškėjos valdomu žemės sklypu bei su jo paėmimu visuomenės poreikiams ir pareiškėjos nuosavybės teisių tinkama teismine gynyba. Dėl šių priežasčių pareiškėja turi visas teises gauti minėtą sutartį.

6Nei Ūkio ministerija, nei VĮ Valstybės žemės fondas visiškai nepagrindė, kodėl prašoma informacija negali būti pateikta pareiškėjai, o tik nurodė bendrą nuorodą į sutartį. Pareiškėjai nebuvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių sutarties šalys atsisako pateikti jai minėtos sutarties kopiją. Pareiškėja neturi jokių duomenų, dėl kokių priežasčių ir kieno sprendimu iš atsakovų prašoma informacija laikytina konfidencialia. Pabrėžtina, kad atsakovų pateikti atsakymai neatitinka Teisės gauti informaciją įstatymo 16 str. 3 d. įtvirtintų nuostatų. Remiantis teismų praktika individualus administracinis aktas visais atvejais turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

7Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas P. M. prašė skundą tenkinti jame išdėstytais argumentais.

8Atsakovė Ūkio ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 13?14) paaiškino, kad pareiškėja neteisingai nurodo, kad Ūkio ministerija atsisakė suteikti informaciją. Ūkio ministerija ne atsisakė teikti informaciją, o laikydamasi teisės aktais nustatytos tvarkos, persiuntė pareiškėjos prašymą atsakyti kompetentingai institucijai.

9Asmenų prašymai viešojo administravimo institucijose nagrinėjami vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis. Taisyklių 10 punktas nurodo, kad „Asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją“.

10Ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos 2011 m. liepos 21 d. prašymą, kuriuo buvo prašoma pateikti 2010 m. birželio 22 d. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ), nebūdama sutarties šalimi, vadovaudamasi Taisyklių 10 punkto nuostata jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis, persiuntė prašymą kompetentingai institucijai VĮ Valstybės žemės fondui ? sutarties šaliai ir apie tai informavo pareiškėją (Ūkio ministerijos 2011 m. liepos 28 d. raštas Nr. (23.10-71)-3-4020). Ūkio ministerija pareiškėjos prašymą pateikti sutartį persiuntė kompetentingai institucijai ir apie tai pranešė pareiškėjai, o kad sutartis negali būti pateikta pareiškėjai, atsakė VĮ Valstybės žemės fondas, o ne Ūkio ministerija.

11Per teismo posėdį atsakovės atstovas Paulius Snukiškis prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

12Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 13?14) paaiškino, kad Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas nevykdo viešojo administravimo ar kitų valstybės pavestų funkcijų bei neturi viešojo administravimo įgaliojimų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Įmonė vykdo ūkinę ? komercinę veiklą, kurios pagrindu laimėjus konkursą yra sudaryta Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo 2010-06-22 sutartis Nr.(duomenys neskelbtini). Vadovaujantis nurodytomis aplinkybėmis ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 1 straipsnio nuostatomis, Valstybės įmonei Valstybės žemės fondas minėto įstatymo nuostatos netaikomos.

13Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 11 punkto nuostatomis Valstybės įmonė neturi viešojo administravimo įgaliojimų, todėl toks prašymas negali būti priskiriamas administracinių bylų teisenai, o įmonė negali būti atsakovu šioje administracinėje byloje.

14Per teismo posėdį atsakovo atstovė Janina Martyšienė prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

15S k u n d a s t e n k i n t i n a s.

16Šioje byloje ginčas kilęs dėl informacijos teikimo. Taigi teismui svarbu nustatyti, ar Ūkio ministerija teisėtai ir pagrįstai jai adresuotą pareiškėjos prašymą dėl 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. ( - ) pateikimo persiuntė VĮ Valstybės žemės fondui, o VĮ Valstybės žemės fondas teisėtai ir pagrįstai atsisakė pateikti prašomą sutartį.

17Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – Įstatymas), Viešojo administravimo įstatymas.

18Byloje nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 8,0522 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurio unikalus numeris ( - ), kadastro numeris ( - ), esantis Kauno raj. sav., Karmėlavos miestelyje. Šis žemės sklypas patenka į Kauno laisvosios ekonominės zonos teritoriją. Kauno apskrities viršininkas 2010-03-18 priėmė įsakymą Nr. 02-05-2379, kuriuo pradėjo pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Šiuo metu Kauno rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1667-540/2010 dėl pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams. Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra buvo pradėta daugiau kaip prieš metus, tačiau iki šios dienos nėra atlikta jokių konkrečių teisės aktuose įtvirtintų veiksmų siekiant paimti Žemės sklypą visuomenės poreikiams, pareiškėja kreipėsi į įvairias valstybės institucijas siekdama sužinoti, kaip yra atliekama Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Įgyvendindami 2005-08-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 924 patvirtintų Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 6 punkto reikalavimus Kauno apskrities viršininko administracija, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo uždaroji akcinė bendrovė ir VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas 2010-06-22 sudarė Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ). Pagal šią sutartį yra rengiamas Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams projektas.

19Pareiškėja siekdama sužinoti, kodėl daugiau kaip 1 metus užsitęsė Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūros 2011-07-21 kreipėsi į Ūkio ministeriją ir VĮ Valstybės žemės fondą prašydama pateikti 2010-06-22 sudarytą Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) (b. l. 5). Ūkio ministerija 2011-07-28 raštu Nr. (23.10-71)-3-4020 šį klausimą persiuntė VĮ Valstybės žemės fondui (b. l. 7). VĮ Valstybės žemės fondas atsakymu nurodė, kad prašomos informacijos pateikti negali (b. l. 4).

20Pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį informacija yra žinios, kuriomis disponuoja valstybės ir savivaldybių institucija ar įstaiga. Pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalį įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Įstaigos, teikdamos informaciją, vadovaujasi šiais principais: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.

21Pareiškėja teigia, kad Ūkio ministerija be jokio pagrindo persiuntė pareiškėjos prašymą VĮ Valstybės žemės fondui, o pastarasis visiškai nepagrindė, kodėl prašoma informacija negali būti pateikta pareiškėjai. Teismas su tokiais pareiškėjos argumentais sutinka, nes likvidavus Kauno apskrities viršininko administraciją Vyriausybės 2010-12-01 nutarimu Nr. 1708 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998-08-05 nutarimo Nr. 1013 „Dėl tarptautinio konkurso Kauno laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui ir zonos statutui parengti bei steigėjų grupei parinkti komisijos sprendimo patvirtinimo“ pakeitimo“ Ūkio ministerija nuo 2010-12-01 paskirta Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimu visuomenės poreikiams suinteresuota institucija ir teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo. Vadinasi, Ūkio ministerija iš Kauno apskrities viršininko administracijos perėmė visas teises ir pareigas susijusias su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Ūkio ministerijos žinion turėjo būti perduoti visi susiję dokumentai su žemės paėmimu visuomenės poreikiams.

22Taigi pareiškėja turi teisę žinoti minėtoje sutartyje nustatytas valstybės viešojo administravimo institucijų pareigas ir funkcijas Žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procese. Sutartyje pateikiama informacija yra neatsiejamai susijusi su pareiškėjos valdomu žemės sklypu bei su jo paėmimu visuomenės poreikiams ir pareiškėjos nuosavybės teisių tinkama gynyba, todėl Ūkio ministerija turėjo pateikti prašomą 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ).

23Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Pažymėtina, kad motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Akte turėtų būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (LVAT adm. byla Nr. A756-700/2008).

24Šios teisės normos akivaizdžiai parodo, kad Ūkio ministerija, 2011-07-21 raštu persiųsdama pareiškėjos raštą VĮ Valstybės žemės fondui pažeidė Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, kurios garantuoja piliečių ir kitų asmenų teisę į teisingą ir nešališką jų prašymų nagrinėjimą viešojo administravimo institucijose bei pagrįstą prašymų sprendimą, taip pat teisę apskųsti šį sprendimą ir gauti kompensaciją už padarytus nuostolius dėl neteisėtos administracinės veiklos.

25VĮ Valstybės žemės fondas skundžiamu 2011-08-02 raštu Nr. K5-198 paaiškino, kad vadovaujantis 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutarties Nr. ( - ) 10.2 punktu „Šios Sutarties sąlygos viešai neskelbiamos be visų Šalių rašytinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus“ pateikti sutarties negali.

26Atsiliepime teismui paaiškino, kad Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas nevykdo viešojo administravimo ar kitų valstybės pavestų funkcijų bei neturi viešojo administravimo įgaliojimų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams.

27Teismas negali sutikti su VĮ Valstybės žemės fondo argumentais, išdėstytais rašte (b. l. 4) ir atsiliepime (b. l. 13?14), kad ji nevykdo viešojo administravimo ar kitų valstybės pavestų funkcijų, neturi viešojo administravimo įgaliojimų, susijusių su žemės paėmimu visuomenės poreikiams. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro Kazimiero Starkevičiaus 2010-09-28 patvirtintus VĮ Valstybės žemės fondo įstatus Valstybės žemės fondas yra iš valstybės turto įsteigta valstybės įmonė, teikianti paslaugas ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka žemės tvarkymo ir administravimo, žemės planavimo, melioracijos, informacijos sistemų, geodezijos, kartografijos ir kitose susijusiose srityse (1 punktas). Valstybės žemės fondas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais (2 punktas). Vadinasi, Valstybės žemės fondas vykdo viešojo administravimo funkcijas, turi viešojo administravimo įgaliojimus, susijusius su žemės tvarkymo ir administravimo klausimais.

28Nagrinėjamu atveju VĮ Valstybės žemės fondas sprendimą priėmė remdamasis Sutarties 10.2 punktu, tačiau visiškai neanalizavo faktinių aplinkybių, sprendime nenurodė savo argumentų, neišdėstė įrodymų, pagrindžiančių priimtą sprendimą. Pareiškėjai nebuvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių sutarties šalys atsisako pateikti pareiškėjai sutarties kopiją. Pateiktas argumentas dėl sutarties 10.2 punkto (negali skelbti šios sutarties be visų šalių rašytinių sutikimo), yra nepagrįstas, nes E. M. žemės sklypas neatsiejamai susijęs su jo paėmimu visuomenės poreikiams, ji turi teisę žinoti apie visas procedūras, susijusias su šiuo klausimo sprendimu, kad galėtų ginti savo nuosavybės teises. Dėl šių priežasčių pareiškėja turi visas teises gauti minėtą sutartį.

29Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad VĮ Valstybės žemės fondo ginčo sprendimas atsisakyti pateikti 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ) yra nemotyvuotas ir prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 daliai, todėl turi būti panaikintas.

30Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 d. 2 p. ir 127 str., teismas

Nutarė

31pareiškėjos E. M. skundą patenkinti.

32Panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2011-08-02 raštą Nr. K5-198 dalyje, kurioje atsisakoma pateikti E. M. prašomą informaciją, taip pat įpareigoti Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir VĮ Valstybės žemės fondą per 10 darbo dienų pateikti E. M. 2010-06-22 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo ir įgyvendinimo paslaugų sutartį Nr. ( - ).

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. VĮ Valstybės žemės fondo 2011-08-02 raštu Nr. K5-198 pareiškėjai buvo... 4. Nesutikdama su šiuo atsakymu pareiškėja skundu (b. l. 1?3) kreipėsi į... 5. Skunde paaiškino, kad Teisės gauti informaciją įstatymo 3 str. 1 d. numato,... 6. Nei Ūkio ministerija, nei VĮ Valstybės žemės fondas visiškai nepagrindė,... 7. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovas P. M. prašė... 8. Atsakovė Ūkio ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį... 9. Asmenų prašymai viešojo administravimo institucijose nagrinėjami... 10. Ūkio ministerija, gavusi pareiškėjos 2011 m. liepos 21 d. prašymą, kuriuo... 11. Per teismo posėdį atsakovės atstovas Paulius Snukiškis prašė skundą... 12. Atsakovas VĮ Valstybės žemės fondas su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 13. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies... 14. Per teismo posėdį atsakovo atstovė Janina Martyšienė prašė skundą... 15. S k u n d a s t e n k i n t i n a s.... 16. Šioje byloje ginčas kilęs dėl informacijos teikimo. Taigi teismui svarbu... 17. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės gauti... 18. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklauso 8,0522 ha ploto... 19. Pareiškėja siekdama sužinoti, kodėl daugiau kaip 1 metus užsitęsė... 20. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 2 dalį informacija yra žinios, kuriomis... 21. Pareiškėja teigia, kad Ūkio ministerija be jokio pagrindo persiuntė... 22. Taigi pareiškėja turi teisę žinoti minėtoje sutartyje nustatytas... 23. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, kad individualus... 24. Šios teisės normos akivaizdžiai parodo, kad Ūkio ministerija, 2011-07-21... 25. VĮ Valstybės žemės fondas skundžiamu 2011-08-02 raštu Nr. K5-198... 26. Atsiliepime teismui paaiškino, kad Valstybės įmonė Valstybės žemės... 27. Teismas negali sutikti su VĮ Valstybės žemės fondo argumentais,... 28. Nagrinėjamu atveju VĮ Valstybės žemės fondas sprendimą priėmė... 29. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad VĮ Valstybės žemės fondo... 30. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 31. pareiškėjos E. M. skundą patenkinti.... 32. Panaikinti VĮ Valstybės žemės fondo 2011-08-02 raštą Nr. K5-198 dalyje,... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...