Byla 2-109-547/2016
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant ieškovo A. Č. atstovei advokatei Ilonai Leketienei, atsakovės Varėnos rajono savivaldybės administracijos atstovėms: V. B. ir I. M., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo A. Č. ieškinį atsakovei Varėnos rajono savivaldybei dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo:

31. panaikinti 2015-07-21 komisijos išvadą Nr. TN-3 dėl Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko A. Č. veiksmų.

42. panaikinti 2015 m. liepos 23 dienos Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-1 dėl drausminės nuobaudos skyrimo, ieškovui, A. Č., paskirtą drausminę nuobaudą - papeikimą.

  1. priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 3000 eurų neturtinės žalos.
  2. priteisti iš atsakovės visas turėtas ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodo, kad kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinę darbo inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisiją (toliau tekste vadinama Darbo ginčų komisija) su prašymu panaikinti 2015 m. liepos 23 dienos Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-1, jam ieškovui, A. Č., paskirtą drausminę nuobaudą - papeikimą. Darbo ginčų komisija 2015-10-13 sprendimu atsisakė nagrinėti jo prašymą Varėnos rajono savivaldybės merui, bei nurodė, kad ieškovo prašyme nurodytų reikalavimų nagrinėjimas nepriskirtas darbo ginčų komisijos kompetencijai ir nurodė, kad ieškovas gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme.

6Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Varėnos rajono savivaldybėje išrinkus merą A. K. bei jam pradėjus eiti mero pareigas, jis pajuto spaudimą ir jam žodžiu buvo pasiūlyta išeiti iš darbo. Išeiti iš darbo savo noru jam siūlė ne kartą ir administracijos direktorius A. V.. Jis su tuo nesutiko. Tuomet jo atžvilgiu buvo pradėti skubūs veiksmai (įsakymas dėl audito atlikimo, prašymai pateikti informaciją ir duomenis), pateisinantys administracijos direktoriaus žodinius patikinimus, kad jis bus atleistas iš darbo neišvengiamai. Jis mano, kad visi patikrinimai yra siekis tiek teisinėmis, tiek neteisinėmis priemonėmis jį atleisti iš darbo. 2015-08-05 jam buvo pasiūlyta raštu išeiti iš darbo šalių susitarimu. 2015-08-07 Varėnos rajono savivaldybės administracijai pateikė raštišką atsakymą, kad su pasiūlymu išeiti iš darbo šalių sutarimu nesutinka.

7Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-06-29 priėmė įsakymą Nr. DV-680 dėl Varėnos savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos ir valdymo vidaus audito atlikimo. Šiuo įsakymu pavedė Varėnos rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiajai specialistei J. P. atlikti Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos ir vidaus auditą.

8Ieškovas nurodė, jog prasidėjus priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos ir valdymo vidaus auditui, auditorė iš jo pareikalavo dokumentų, susijusių su 2014 m. Jasauskų UK antstato remontu bei kitų, kuriuos jis 2015-07-02 ir perdavė audito skyriui.

9Ieškovas ieškinyje pažymėjo, kad Varėnos savivaldybės administracijos direktorius A. V., pats priėmęs įsakymą dėl audito pradėjimo ir gerai žinodamas, kad audito veiksmai pradėti, o dokumentai perduoti auditorei, 2015-07-01 raštu Nr. PSD-2492- (818) pareikalavo iki 2015 m. liepos 7 dienos pateikti jam informaciją, kokiu būdu ir kokiais teisės aktais remiantis buvo vykdomas šių darbų pirkimas, koks fizinis ar juridinis asmuo atliko darbus, kokia suma buvo sumokėta fiziniam ar juridiniam asmeniui už atliktus darbus ir ar buvo tikslinga investuoti į fiziškai nusidėvėjusį gaisrinį automobilį. Kartu su informacija buvo prašoma pateikti visus ją pagrindžiančius dokumentus. Jis mano, kad toks prašymas šiuo atveju vertintinas kaip galimai iš anksto suplanuotas, kuris audito atlikimo metu ieškovui - neįvykdomas. Administracijos direktorius ir meras galėjo gauti tiesiogiai iš audito skyriaus prašomą informaciją. Ieškovas pripažino, kad vadovų nurodymus darbuotojas privalo vykdyti, tačiau jie turi būti teisėti ir turi būti galimybė juos įvykdyti. Galiojant pavaldumo principui, ieškovas nurodė, kad jis atsakė į administracijos direktoriaus raštą, pateikdamas atsakymą, jog prašomi duomenys yra audito skyriuje.

10Ieškovas patvirtino, kad 2015-07-01 raštą Nr. PSD-2492- (818) „Dėl informacijos pateikimo gavo 2015-07-07 dieną. Šią aplinkybę patvirtina atžyma rašte „Gauta 2015-07-07 Nr. 2-12". Tą pačią, t. y. 2015-07-07 dieną raštu Nr. 72 atsakė į 2015-07-01 Nr. PSD 2492- (818) raštą. Minėtame rašte informavo, kad visi dokumentai, susiję su 2014 m. Jasauskų UK antstato remontu, pateikti Varėnos rajono savivaldybės centralizuotam audito skyriui ir atsakymą išsiuntė rašto Nr. PSD 2492- (818) rengėjui internetiniu ryšiu el.p. ( - ), tai yra Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojui V. Č..

11Ieškinyje nurodoma, kad 2015-07-10 ieškovas gavo Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštą Nr. PSD-2686-(321) dėl pranešimo apie tarnybinį nusižengimą. Šiuo pranešimu jam buvo nurodyta, kad yra duomenų, jog jis įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą - savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymų nevykdymą bei nurodyta, kad iki 2015-07-10 dienos įskaitytinai negavo iš jo atsakymo. Tuo pačiu paprašė pateikti pasiaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio nusižengimo iki 2015-07-16 dienos. 2015-07-13 raštu ieškovas atsakė į pranešimą Nr. PSD-2686- (321), nurodydamas, kad į 2015-07-10 Nr. PSD-2492 (8.18) raštą, gautą 2015-07-07 atsakė 2015-07-07.

12Varėnos rajono savivaldybės meras, 2015-07-23 priėmė potvarkį Nr. MP-1 dėl drausminės nuobaudos skyrimo ir minėtu mero potvarkiu ieškovui paskirta drausminė nuobauda - papeikimas. Drausminė nuobauda jam paskirta, vadovaujantis LR Darbo kodekso 234 str., 237 str. 1 d. 2 p., 238 str. ir 240 str. 3 d. bei atsižvelgiant į Varėnos rajono savivaldybės mero 2015-07-10 d. potvarkio Nr. 39 dėl sudarytos komisijos, 2015-07-21 d. darbo drausmės pažeidimo tyrimo išvadą Nr. TN-3. Su 2015-07-23 priimtu mero potvarkiu Nr.MP dėl drausminės nuobaudos skyrimo buvo supažindintas 2015-07-24. Susipažinęs raštiškai nurodė, kad su nuobauda nesutinka.

13Ieškovas taipogi nurodė, kad 2015-07-21 dienos komisijos išvada Nr. TN-3 dėl jo, Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko A. Č. veiksmų yra nepagrįsta ir neteisinga, be to, paremta prielaidomis. Komisijos išvada - tik formaliai surašytas tekstas, neištyrus ir neįvertinus visų rašytinių įrodymų. Komisijos išvadoje išsakyti teiginiai prieštarauja faktinėms aplinkybėms ir įrodymams. Juk pati komisija konstatuoja, kad administracijos direktorius gavo 2015-07-07 ieškovo atsakymą, kuriame ieškovas nurodęs, kad visus prašomus pateikti dokumentus pateikė audito skyriui ir kurį siuntė vietinio ūkio vyr. specialistui V. Č. (rašto rengėjui). Komisija nesiaiškino aplinkybių dėl rašto rengėjo V. Č. veiksmų gavus ieškovo atsakymą internetiniu ryšiu. Komisija netyrė faktinių aplinkybių, susijusių su audito atlikimu. Audito atlikimo metu, audito skyrius valdė dokumentus, kuriuos ieškovas buvo jam perdavęs. Kita vertus, komisija prieštaringai vertino rašytinius įrodymus, tai yra ieškovo atsakymus: 2015-07-07 raštą Nr. 72 ir 2015-07-13 raštą Nr. 3-75, kuriuos laikė pagrindu taikyti ieškovui drausminę atsakomybę. Iš komisijos išvados taip ir neaišku, kokių konkrečiai administracijos direktoriaus įsakymų ieškovas neįvykdė. Komisija nepagrindė ir nenurodė, kokias teisės aktų (lokalinių dokumentų) nuostatas konkrečiai pažeidė ieškovas bei kokiu teisiniu pagrindu ir už kokius konkrečiai padarytus pažeidimus siūlo skirti drausminę nuobaudą - papeikimą.

14Ieškovas nurodo, kad nebuvo teisinio pagrindo taikyti drausminę atsakomybę. Vertinant teisine prasme šį konkretų atvejį, nėra darbo drausmės pažeidimo sudėties, todėl drausminė atsakomybė jam netaikytina.

15A. Č. nurodė, kad sužinojęs apie jam paskirtą drausminę nuobaudą - papeikimą bei atsakovo galimą siekį bet kokiomis priemonėmis su juo susidoroti, patyrė didelį stresą, pažeminimą. Tokio poelgio iš atsakovo nesitikėjo ir vertina tai kaip galimą tikslą pašalinti jį iš darbo, todėl mano, kad atsakovas jam padarė neturtinę žalą. Siekiant kiek įmanoma teisingiau kompensuoti jo patirtus sunkius dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, sveikatos sutrikimus, jam turėtų būti atlyginta 3000 eurų neturtinė žala.

16Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Ilona Leketienė nurodė, kad ieškovas nesutinka su skirta nuobauda, nes mano kad drausmės pažeidimo nepadarė, nėra pažeidimo sudėties bei nėra ieškovo kaltės. Meras ieškovui pasakė, kad savivaldybei reikalingos naujovės ir vertė jį atsistatydinti. Jis patyrė stresą, toks siūlymas jam buvo netikėtas. Administracijos direktorius pokalbių metu ieškovui buvo grasinęs baudžiamąja byla, tad ieškovas, siekdamas apsiginti, 2 kartus įrašė savo ir administracijos direktoriaus pokalbius.

17Ieškovo atstovė nurodė, kad administracijos direktorius žinojo, jog vyksta patikrinimas, bet jis vis tiek 2015-07-01 atsiuntė ieškovui raštą dėl informacijos pateikimo ir prašė informacijos iš dokumentų, kurie pateikti audito skyriui. Minėtą raštą ieškovas gavo 2015-07-07. Savo atsakymą ieškovas išsiuntė V. Č. (rašto rengėjui). Ieškovas nevengė atsakyti ir pagal galimybes atsakė, nežiūrint į tai, kad raštą ieškovas gavo tik 2015-07-07, tačiau ieškovas tą pačią dieną į jį ir atsakė, t.y. nurodyto termino nepažeidė. Ieškovas įsitikinęs, kad į raštą jis laiku sureagavo ir laiku atsakė. Ieškovas negalėjo parengti kitokio atsakymo, nes neturėjo dokumentų. Ieškovas pavaldus administracijos direktoriui ir merui, tačiau V. Č. buvo jo tarnybos kuratorius ir dažnai raštus ir atsakymus siųsdavo jam. 2015-07-10 surašytas pranešimas apie tarnybinį nusižengimą. 2015-07-21 surašyta komisijos išvada su kuria ieškovas nesutinka. Komisijos manymu, kad ieškovo veiksmai sukėlė žalingas pasekmes, nors jokie materialiniai nuostoliai nepadaryti. 2015-07-23 ieškovui buvo paskirta nuobauda. Ieškovui tai sukėlė stresą, nemigą, nerimą – tai užfiksuota dokumentuose. Patyrė spaudimą susidoroti, grasinimą baudžiamąja byla. Akivaizdu, kad dėl įtampos pablogėjo ieškovo sveikata, nes ir šiuo metu jis gydosi ligoninėje.

18Ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas su nuobauda nesutinka, nes drausminio pažeidimo nepadarė ir ieškovas nemato savo kaltės. Jeigu pažeidimas ir buvo padarytas, tai paskirta nuobauda yra neadekvati padarytam pažeidimui. Turi būti nustatyta darbuotojo kaltė. Ieškovo kaltė nenustatyta, o nesant kaltės - negali būti skiriama ir nuobauda, todėl ji naikintina.

19Atstovė taip pat nurodė, kad administracijos direktorius vadovaudamas komisijai savo veiksmais galėjo turėti įtakos komisijos išvadai. Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių 6 skyriuje nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija teikia išvadą administracijos direktoriui, o šiuo atveju pats administracijos direktorius vadovavo komisijai ir priėmė sprendimą.

20Atstovė nurodė, kad ieškovui buvo nepagrįstai paskirta nuobauda, tai jam sukėlė didelę įtampą, išgyvenimus, todėl jis įgijo teisę reikalauti neturtinės žalos ir prašo priteisti ieškovui 3000 Eur neturtinę žalą.

21Atsakovės Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš ieškovo atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

22Nurodė, kad ieškovas teismui pateikia klaidingas ir tikrovę iškreipiančias faktines aplinkybes. Ieškovo teiginiai, kad jį buvo siekiama atleisti inicijuojant darbo drausmės pažeidimo procedūrą, nėra niekuo pagrįsti bei yra paties ieškovo hipotetinio pobūdžio pasvarstymai.

23Atsakovė nurodė, kad ieškovas ieškinyje klaidingai nurodo, kad per ilgus darbo metus jokių drausminių nuobaudų neturėjo. Ieškovui drausminės nuobaudos anksčiau visgi buvo skirtos: 1) 2000 m. sausio 21 d. Varėnos rajono mero potvarkiu Nr. 1-K (paskirta drausminė nuobauda - pastaba); 2) 2008 m. balandžio 1 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-285 (paskirta drausminė nuobauda - papeikimas). Nors šios nuobaudos jau negalioja, tačiau jos tik parodo ieškovo polinkį nesilaikyti darbo drausmės bei pažeidinėti teisės aktus.

24Ieškovui pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo buvo pateiktas tik 2015 m. rugpjūčio 5 dieną, t. y. jau po paskirtos drausminės nuobaudos bei prarasto pasitikėjimo ieškovu. Iki 2015 m. rugpjūčio 5 dienos, kaip ir tam tikrose kitose Varėnos rajono savivaldybės įstaigose, Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyboje (toliau - Tarnyba) buvo atliekamas vidaus auditas. Varėnos rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius veikia nuolat bei atlieka auditus ir kitose įstaigose, tame tarpe ir ieškovo vadovaujamoje Tarnyboje. Todėl tik po Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2015 m. liepos 22 dieną pateiktos Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitos (toliau - audito ataskaita) bei įvertinus prieš tai ieškovo neatsakingą darbą (už tai jam paskiriant drausminę nuobaudą), esant netinkamam ieškovo darbo funkcijų atlikimui, jam buvo pasiūlyta nutraukti darbo sutartį abipusiu šalių susitarimu.

25Taip pat nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad jam buvo žodžiu siūloma išeiti iš darbo savo noru, kadangi ieškovas šių teiginių negali patvirtinti jokiais įrodymais.

26Iš ieškovo pateiktų dokumentų yra akivaizdu, kad atsakovo motyvas inicijuoti tyrimą dėl darbo drausmės pažeidimo nebuvo siekis atleisti ieškovą iš darbo. Buvo nustatytas darbo drausmės pažeidimas bei imtasi konkrečių priemonių šiam pažeidimui išspręsti. Pateikti dokumentai rodo, kad ieškovui pasiūlymas nutraukti darbo sutartį buvo pateiktas tik po to, kai jam jau buvo paskirta drausminė nuobauda bei gauta audito išvada.

27Atliktas auditas nustatė nemažai trūkumų Tarnybos valdyme ir tik patvirtino atsakovo poziciją, todėl ieškovo teiginiai, kad auditas buvo atliktas tik tam, kad būtų galimybė jį atleisti, yra visiškai nepagrįsti ir atmestini.

28Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškovas nevykdė administracijos direktoriaus nurodymų ir nepateikė prašomos informacijos (nors prašomų pateikti dokumentų jis neturėjo, tačiau informaciją suteikti privalėjo). Tiek atliktas auditas, tiek administracijos vadovo prašymas pateikti informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus, kryptingai buvo susiję su tuo pačiu tikslu - nustatyti, ar efektyviai ir skaidriai valdoma Tarnyba. Ieškovo pozicija, kad visa tai buvo padaryta siekiant nutraukti su juo darbo santykius, tėra jo tam tikro nepasitenkinimo išraiška dėl priimtų teisėtų veiksmų ieškovo atžvilgiu. Atsakovė nurodė, kad visiškai neaišku, kodėl ieškovas išsiuntė savo raštą (atsakymą) Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojui V. Č., nors nurodymą pateikti informaciją ir dokumentus gavo tiesiogiai iš administracijos direktoriaus A. V.. Pažymėtina, kad ieškovas savo raštą siuntė elektroniniu paštu, todėl tikėtina, jog jis turėjo galimybę tą patį laišką išsiųsti ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Tai, kad ieškovas to nepadarė, rodo jo atsainų ir aplaidų požiūrį į administracijos direktoriaus nurodymus. Juo labiau įvertinus tai, kad antrąjį raštą (2015 m. liepos 13 d.) ieškovas nusiuntė jau tiesiogiai administracijos direktoriui.

29Atsakovė nurodo, kad drausminė nuobauda buvo paskirta už konkrečius ieškovo veiksmus, kurie vertinti, kaip netinkami, drausminė nuobauda paskirta laikantis visų teisės aktų reikalavimų, komisijai konstatuojant faktines aplinkybes ir teisės pažeidimus. Jokių neteisėtų veiksmų iš atsakovo pusės nebuvo ir ieškovo pateikti hipotetinio pobūdžio pamąstymai lieka nepagrįsti. Drausminės nuobaudos skyrimo metu buvo nustatytos visos drausminės atsakomybės taikymo sąlygos: neteisėti veiksmai - netinkamas pareigų vykdymas, o būtent - pažeisti anksčiau minėtų teisės aktų reikalavimai, administracijos direktoriaus nurodymų nevykdymas. Dėl šių neteisėtų ieškovo veiksmų buvo patirta žala - sumažėjo administracijos direktoriaus ir visuomenės pasitikėjimas Tarnybai vadovaujančiu asmeniu - ieškovu. Kalbant apie žalą, anot, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, darbdaviui dėl darbuotojo padaryto pareigų pažeidimo net ir nepatiriant realios turtinės žalos, galima padaryti neturtinio pobūdžio žalą profesijos, tarnybos ar institucijos prestižui ir geram vardui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 26 dienos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2008). Dėl šių padarinių ir minėtos neteisėtos veikos yra tiesioginis priežastinis ryšys, o ieškovo kaltė pasireiškė tuo, jog jis aplaidžiai ir neatsakingai atliko savo funkcijas.

30Darbo sutartis įpareigoja kiekvieną darbuotoją veikti išimtinai darbdavio naudai, dirbti dorai ir sąžiningai, būti lojaliu darbdaviui bei vykdyti visas darbo funkcijas, kurios nekenktų darbdavio interesams bei užtikrintų tinkamą darbo procesą.

31Įvertinus tai, kad paskirta drausminė nuobauda yra teisinga, teisėta ir pagrįsta, ieškovo nuogąstavimai dėl patirtos neturtinės žalos yra nepagrįsti ir atmestini. Ypač įvertinus tai, kad ieškovas tik pateikia savo nuomonę, kad jam galėjo būti padaryta neturtinė žala, tačiau jokiais įrodymais savo reikalavimo nepagrindžia.

32Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė V. B. patvirtino, kad ieškovas praeityje jau buvo baustas drausminėmis nuobaudomis du kartus. Nustatyti darbo trūkumai sąlygojo nepasitikėjimą tarnybos vadovo veikla, todėl ir buvo pateiktas raštas pateikti dokumentus. Ieškovas galėjo pasirinkti keletą atsakymo variantų: atsakyti raštu, nurodant jog pirkimas buvo vykdomas viešųjų pirkimų būdu ir dar keletą aplinkybių, kurias jis prisiminė iš atminties; kreiptis į administracijos direktorių ir prašyti pratęsti terminą atsakymui parengti, kadangi dokumentai yra audito skyriuje; paskambinti administracijos direktoriui telefonu ir pasitikslinti dėl atsakymo parengimo laiko ir galimybių. Tačiau ieškovas nei viena iš šių galimybių nepasinaudojo ir labai formalų atsakymą išsiuntė rašto rengėjui V. Č., bet ne paklausėjui. Nuolatiniai, tęstiniai ieškovo darbo trūkumai ir suponavo nepasitikėjimą tiesioginiu vadovu.

33Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė I. M. nurodė, kad auditas atliekamas vieną kartą per 3 metus. Ieškovas nurodė, kad jis negalėjo parengti atsakymo, nes dokumentai buvo audito skyriuje, tačiau jis bet kada galėjo pasiimti dokumentus iš audito skyriaus (tai buvo vidaus auditas ir dokumentų poėmiai nėra daromi) ir parengti išsamų atsakymą. Atstovė nurodė, kad A. Č. vengė susitikimų su vadovais. Tai patvirtina ir jo atsakymo pasiuntimas V. Č., o ne administracijos direktoriui.

34Kalbant apie neturtinę žalą, tai žala ieškovui nebuvo padaryta, nes jo susirgimai yra lėtinio pobūdžio, besitęsiantys nuo 2009 m. Ieškovas jau nuo 2009-06-11 neteko 60 procentų darbingumo, todėl negalima tvirtinti, kad jo sveikata stipriai pablogėjo dėl paskirtos nuobaudos.

35Dokumentų nepateikimas savivaldybės administracijos direktoriui – pareiginių nuostatų nevykdymas. Prašomus dokumentus galėjo pateikti vadovui. Taip pat turėjo būti paruoštas išsamesnis rašytinis paaiškinimas, jei trūko laiko – galėjo paprašyti pratęsti terminą atsakymui pateikti. Ieškovas nesprendė jam paskirtos užduoties, o stengėsi jos išvengti. Jo tarnyba spec. paskirties, kuri veikia padidinto pavojaus atvejais. Ieškovas, nors vadovu dirbo pakankamai ilgą laiką, nesikreipė į savivaldybės administraciją dėl priešgaisrinės tarnybos automobilių parko atnaujinimo, nedalyvavo jokiuose projektuose, kad galėtų įsigyti naujesnės įrangos. Visi šie faktai rodo, kad savo pareigas jis vykdė pakankamai aplaidžiai.

36Ieškinys atmestinas.

37Darbuotojų drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas (DK 234, 235 straipsniai) arba atitinkama kita pražanga, jeigu įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose darbo teisės aktuose yra nustatyta, kad drausminė atsakomybė taikoma ir už kitas atitinkamas pražangas (DK 227 straipsnio 2 dalis, 236 straipsnis).

38Darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai, įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų; draudžiama piktnaudžiauti savo teise (DK 35 straipsnio 1 dalis). Darbo teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymas neturi pažeisti kitų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų (DK 35 straipsnio 2 dalis).

39DK 228 straipsnyje nustatytos pagrindinės darbuotojų pareigos, kurių privalo laikytis visi darbuotojai, viena iš jų – tiksliai ir laiku vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus. Taigi, darbdavio nurodymai ir reikalavimai, privalomi darbuotojui, turi atitikti teisėtumo kriterijų. Darbuotojo nevykdymas darbdavio teisėto reikalavimo vertintinas kaip darbuotojo darbo drausmės pažeidimas, o nevykdydamas neteisėto reikalavimo darbo drausmės nepažeidžia ir negali būti vertinamas kaip darbo drausmės pažeidimas.

40Nuobauda gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui. Drausminės atsakomybės pagrindas – tai darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 str.). Viena drausminių nuobaudų rūšių – papeikimas (DK 237 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau (DK 238 str.).

41DK 240 str. 1 d. nurodyta, kad prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.

42Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui buvo pateiktas 2015-07-01 Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Administracijos direktorius) nurodymas Nr. PSD-2492-(8.18) pateikti tam tikrą informaciją, atsakant į pateiktus klausimus bei ją patvirtinančius dokumentus (b. l. 33). Atsakydamas į pateiktą raštą, ieškovas nurodė, kad visi dokumentai susiję su Jasauskų ugniagesių komandos antstato remontu pateikti Varėnos rajono savivaldybės centralizuotam audito skyriui. Jokio kitokio paaiškinimo į prašomą pateikti informaciją nepateikė bei savo raštą (atsakymą) išsiuntė ne administracijos direktoriui, o rašto rengėjui V. Č. (b. l. 34). 2015-07-10 Administracijos direktoriaus raštu Nr. PSD-2686-(3.2.1.) „Dėl pranešimo apie tarnybinį nusižengimą“ ieškovo buvo prašoma pasiaiškinti dėl galimo drausmės pažeidimo (b. l. 35). Atsakydamas į Administracijos direktoriaus prašymą pasiaiškinti dėl nepateikto atsakymo, ieškovas 2015-07-13 raštu Nr. 3-75 informavo, kad atsakymą dėl nurodymo Nr. PSD-2492-(8.18), gautą 2015-07-07 jis pateikė rašto rengėjui – Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistui V. Č. į jo elektroninį paštą. Jokio pasiaiškinimo ieškovas nepateikė bei nepaaiškino, kodėl 2015-07-07 atsakymą Nr. 3-71 siuntė ne Administracijos direktoriui, o Vietinio ūkio skyriaus specialistui (b. l. 36).

43Liudytojas V. Č. paaiškino, kad jis gavo elektroniniu paštu raštą iš VGT viršininko (ieškovo). Jis nurodė, kad jam tenka dalyvauti komisijų darbe sprendžiant inžinerinius projektus, tad dažnai nebūna savo darbo vietoje. 2015-07-08 darbo vietoje nebuvo ir elektroninį laišką rado 2015-07-09. Dokumente nebuvo žymos, kad originalas nebus siunčiamas, todėl susiskambino su viršininku, t. y. ieškovu, bet pokalbis buvo nerišlus, todėl gerai nesuprato, ką su tuo raštu daryti. Liudytojas paaiškino, kad tuomet jis atsispausdino minėtą elektroninį raštą ir nuėjo į kanceliariją, kur jį oficialiai užregistravo. Liudytojas paaiškino, kad jo pareigybė nenumato, kad turi priimti ir registruoti gaunamus raštus. Liudytojas paaiškino, kad civilinė sauga ir priešgaisrinė sauga artimos sritys, todėl jam administracijos vadovas pavedė parengti minėtą raštą-paklausimą priešgaisrinės tarnybos vadovui. Liudytojas paaiškino, kad atsakymą ieškovas turėjo siųsti savivaldybės administracijos direktoriui. Elektroniniu paštu jis gaudavo raštus tik tada, kai buvo dubliuojamas, t. y. kai buvo siunčiamas ir rašto originalas.

44Nustatyta, kad Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. rašte buvo prašoma pateikti konkrečią informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus. Ieškovas nevykdė administracijos direktoriaus nurodymų ir nepateikė prašomos informacijos (nors prašomų pateikti dokumentų jis neturėjo, tačiau informaciją suteikti galėjo ir privalėjo). Darytina išvada, kad tiek atliekamas auditas, tiek administracijos vadovo prašymas pateikti informaciją ir ją patvirtinančius dokumentus, buvo susiję su tuo pačiu tikslu - nustatyti, ar efektyviai ir skaidriai buvo valdoma Priešgaisrinės apsaugos tarnyba. Ieškovo pozicija, kad visa tai buvo padaryta siekiant nutraukti su juo darbo santykius, tėra tik ieškovo tam tikro nepasitenkinimo išraiška. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kodėl ieškovas išsiuntė savo raštą (atsakymą) Vietinio ūkio skyriaus vyr. specialistui V. Č., nors nurodymą pateikti informaciją ir dokumentus gavo tiesiogiai iš administracijos direktoriaus A. V.. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas dažnai siųsdavo raštus ir atsakymus į raštus V. Č., tačiau įrodymų, patvirtinančių tokias aplinkybes, nepateikė. LR CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pagal raštvedybos taisykles, rašant atsakymą yra nurodomas adresatas (Taisyklių 17 punktas). Iš A. Č. parengto atsakymo matyti, kad adresatą, kuriam jis rengia atsakymą, nurodė Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorių, o atsakymą išsiuntė rašto rengėjui. Įvertinus tai, kad ieškovas savo raštą siuntė elektroniniu paštu, tai darytina išvada, kad jis turėjo galimybę tą patį laišką išsiųsti ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Vis dėlto, jei ieškovas neturėjo objektyvių galimybių pateikti prašomų dokumentų, jis turėjo pareigą informuoti apie tai administracijos direktorių ir neabejotinai atsakymą pateikti tiesiogiai administracijos direktoriui, o ne bet kuriam kitam asmeniui. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2015-07-01 raštu Nr. PSD-2492-(8.18) buvo prašoma atsakyti į keletą klausimų susijusių su ieškovo, kaip Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko veikla. Ieškovas, kaip vadovas, galėjo ir privalėjo atsakyti į pateiktą raštą, o prašomus pagrindžiančius dokumentus pateikti vėliau ir pan. Tai, kad ieškovas to nepadarė, rodo jo atsainų ir aplaidų požiūrį į administracijos direktoriaus nurodymus.

45Pakartotinai pažymėtina, kad tos faktinės aplinkybės, kurios nurodo, kad ieškovas nesilaikė teisės aktų reikalavimų, nevykdė administracijos direktoriaus nurodymų, netinkamai vykdė savo funkcijas, yra vertintinos kaip vidutinio sunkumo darbo drausmės pažeidimas, nes tokiu būdu įstaigos vadovo (ieškovo) elgesys sukelia grėsmę visuomenės pasitikėjimui teisine sistema ir savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos skaidrumu. Teismų praktikoje yra nustatyta, kad parinkdamas drausminės nuobaudos rūšį pagal DK 238 straipsnyje nustatytus kriterijus (darbo drausmės pažeidimo sunkumą, padarinius, darbuotojo kaltę, aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas padarytas, atsižvelgiant į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau, darbdavys taip pat turi įvertinti skiriamos drausminės nuobaudos tikslingumą ir jos įtaką darbo drausmės užtikrinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-563/2010). Būtent toks ieškovo elgesys negali būti toleruotinas biudžetinėje įstaigoje, todėl turėjo būti atitinkamai ir įvertintas. Ypač įvertinus, kad ieškovas jau trečią kartą per savo darbo laikotarpį pažeidė darbo drausmę. Paskirtos drausminės nuobaudos tikslas - darbo drausmės užtikrinimas. Tai, kad ieškovas netinkamai vykdė savo pareigas, įrodo ir atlikta audito išvada.

46Iš byloje pateiktų dokumentų matosi, kad Varėnos rajono savivaldybės mero 2015-07-10 potvarkiu Nr. MV-39 „Dėl komisijos darbo drausmės pažeidimo tyrimui atlikti sudarymo“ sudaryta komisija, ištyrė drausmės pažeidimą ir nustatė, kad ieškovas nesilaikė Varėnos rajono savivaldybės Priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininko (toliau - Tarnybos viršininkas) pareiginių nuostatų 3 punkto (Tarnybos viršininkas pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui), 5.11 papunkčio (bendradarbiauti su valstybės ir Savivaldybės institucijomis bei įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis sprendžiant klausimus, susijusius su Tarnybos veikla), 7.2 papunkčio (Tarnybos viršininkas atsako už įstatymu, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, steigėjo sprendimų, Savivaldos administracijos direktoriaus įsakymų nurodymų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymų susijusių su Tarnybos veikla, įgyvendinimą ir šių nuostatų vykdymą). Tai parodo visiškai neatsakingą ir netinkamą Tarnybos viršininko darbą, nerimtą požiūrį į vadovybę, esamos subordinacijos nesilaikymą. Vadovaujančias pareigas užimantis asmuo neturėtų taip elgtis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad vadovaujamas darbas pagal savo esmę yra susijęs su savarankiškumu, diskretiškumu, reikalingų sprendimų priėmimu, atsakomybe, o pačios pareigos lemia kontrolės funkcijos turėjimą [...] kadangi vadovaujančio darbuotojo veiksmai (neveikimas), sprendimai gali turėti įtakos didelės dalies ar netgi visos įstaigos veiklai, tokių darbuotojų veiklos vertinimui taikomi aukštesni standartai ir griežtesni reikalavimai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-115/2013).

47Ieškovo atstovė nurodė, kad administracijos direktorius, vadovaudamas komisijai, savo veiksmais galėjo turėti įtakos komisijos išvadai, nes jis pats vadovavo komisijai (buvo komisijos pirmininkas) ir tuo buvo pažeistas objektyvumo principas. Bylos dokumentais nustatyta, kad komisija buvo sudaryta iš trijų narių: komisijos pirmininko A. V., V. M. ir I. V.. Varėnos rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių 6 skyriaus 38 punkte nurodyta, kad Taisyklių reikalavimų pažeidimus tiria Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri pateikia išvadą administracijos direktoriui. Ieškovas teigia, kad komisijos pirmininku negali būti vadovaujančias pareigas einantis asmuo. Minėtose taisyklėse nėra nurodymo, kad komisijoje negali dalyvauti pats administracijos direktorius. Komisiją sudarė 3 nariai, todėl neteisinga teigti, kad tyrimas buvo neobjektyvus. Komisijos buvo konstatuota, kad darbo drausmės pažeidimas buvo padarytas, o paskirta drausminė nuobauda atitinka pažeidimo sunkumą, todėl ji buvo pritaikyta teisingai.

48Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Išvados apie faktines bylos aplinkybes gali būti grindžiamos visomis CPK 177 straipsnio 2 dalyje išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, išskyrus tas bylos aplinkybes, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2, 3 dalys). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

49Bylos duomenimis, šalių bei liudytojų parodymais, nustatyta, kad ieškovas neįvykdė administracijos direktoriaus nurodymų, nevykdė nurodytų teisės aktų reikalavimų, ir tai konstatavusi komisija nurodė, kaip vieną iš priežasčių skirti drausminę nuobaudą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad darbuotojo kaltė nesiejama vien su jo tyčiniais veiksmais, darbuotojo aplaidus neveikimas darbe ar nerūpestingai atliekamos darbo funkcijos taip pat reiškia jo kaltę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2007).

50Drausminė nuobauda - papeikimas, ieškovui buvo skirtas laikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) reikalavimų, t. y. buvo paprašyta raštu ieškovo pasiaiškinti dėl galimo darbo drausmės pažeidimo, drausminės nuobaudos skyrimo terminas nepraleistas, drausminės nuobaudos tyrimui sudaryta komisija ir pan.

51Įvertinus tai, kad paskirta drausminė nuobauda yra teisinga, teisėta ir pagrįsta, ieškovo prašymas dėl patirtos neturtinės žalos yra nepagrįsti ir atmestini. Atkeiptinas dėmesys, kad ieškovas jau pakankamai seniai yra iš dalies darbingas, tai patvirtinama ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-06-10 darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr. 0725092, kad A. Č. darbingumo lygis 50 procentų (iš dalies darbingas).

52Kadangi A. Č. yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tai jos valstybei nepriteistinos (CPK 83 str. 1 d. 1 p.).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

54Ieškinį atmesti.

55Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo priėmimo, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas pateiktu ieškiniu prašo:... 3. 1. panaikinti 2015-07-21 komisijos išvadą Nr. TN-3 dėl Varėnos rajono... 4. 2. panaikinti 2015 m. liepos 23 dienos Varėnos rajono savivaldybės mero... 5. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad kreipėsi į Lietuvos Respublikos Valstybinę... 6. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Varėnos rajono savivaldybėje išrinkus merą... 7. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015-06-29 priėmė... 8. Ieškovas nurodė, jog prasidėjus priešgaisrinės apsaugos tarnybos veiklos... 9. Ieškovas ieškinyje pažymėjo, kad Varėnos savivaldybės administracijos... 10. Ieškovas patvirtino, kad 2015-07-01 raštą Nr. PSD-2492- (818) „Dėl... 11. Ieškinyje nurodoma, kad 2015-07-10 ieškovas gavo Varėnos rajono... 12. Varėnos rajono savivaldybės meras, 2015-07-23 priėmė potvarkį Nr. MP-1... 13. Ieškovas taipogi nurodė, kad 2015-07-21 dienos komisijos išvada Nr. TN-3... 14. Ieškovas nurodo, kad nebuvo teisinio pagrindo taikyti drausminę atsakomybę.... 15. A. Č. nurodė, kad sužinojęs apie jam paskirtą drausminę nuobaudą -... 16. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Ilona Leketienė nurodė,... 17. Ieškovo atstovė nurodė, kad administracijos direktorius žinojo, jog vyksta... 18. Ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas su nuobauda nesutinka, nes drausminio... 19. Atstovė taip pat nurodė, kad administracijos direktorius vadovaudamas... 20. Atstovė nurodė, kad ieškovui buvo nepagrįstai paskirta nuobauda, tai jam... 21. Atsakovės Varėnos rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 22. Nurodė, kad ieškovas teismui pateikia klaidingas ir tikrovę iškreipiančias... 23. Atsakovė nurodė, kad ieškovas ieškinyje klaidingai nurodo, kad per ilgus... 24. Ieškovui pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo buvo pateiktas tik 2015... 25. Taip pat nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad jam buvo žodžiu siūloma išeiti... 26. Iš ieškovo pateiktų dokumentų yra akivaizdu, kad atsakovo motyvas... 27. Atliktas auditas nustatė nemažai trūkumų Tarnybos valdyme ir tik patvirtino... 28. Atsakovė atsiliepime nurodė, kad ieškovas nevykdė administracijos... 29. Atsakovė nurodo, kad drausminė nuobauda buvo paskirta už konkrečius... 30. Darbo sutartis įpareigoja kiekvieną darbuotoją veikti išimtinai darbdavio... 31. Įvertinus tai, kad paskirta drausminė nuobauda yra teisinga, teisėta ir... 32. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė V. B. patvirtino, kad ieškovas... 33. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė I. M. nurodė, kad auditas... 34. Kalbant apie neturtinę žalą, tai žala ieškovui nebuvo padaryta, nes jo... 35. Dokumentų nepateikimas savivaldybės administracijos direktoriui –... 36. Ieškinys atmestinas.... 37. Darbuotojų drausminės atsakomybės pagrindas yra darbo drausmės pažeidimas... 38. Darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai, įgyvendindami savo teises bei... 39. DK 228 straipsnyje nustatytos pagrindinės darbuotojų pareigos, kurių privalo... 40. Nuobauda gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui.... 41. DK 240 str. 1 d. nurodyta, kad prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys... 42. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovui buvo pateiktas 2015-07-01 Varėnos... 43. Liudytojas V. Č. paaiškino, kad jis gavo elektroniniu paštu raštą iš VGT... 44. Nustatyta, kad Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015... 45. Pakartotinai pažymėtina, kad tos faktinės aplinkybės, kurios nurodo, kad... 46. Iš byloje pateiktų dokumentų matosi, kad Varėnos rajono savivaldybės mero... 47. Ieškovo atstovė nurodė, kad administracijos direktorius, vadovaudamas... 48. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 49. Bylos duomenimis, šalių bei liudytojų parodymais, nustatyta, kad ieškovas... 50. Drausminė nuobauda - papeikimas, ieškovui buvo skirtas laikantis Lietuvos... 51. Įvertinus tai, kad paskirta drausminė nuobauda yra teisinga, teisėta ir... 52. Kadangi A. Č. yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tai jos... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270... 54. Ieškinį atmesti.... 55. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui...