Byla 2-441-327/2010

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Viktoras Preikšas, sekretoriaujant Renatai Radvi­la­vi­čiūtei, dalyvaujant pareiškėjai D. P., Lazdijų rajono savivaldybės adminis­tra­cijos Socialinės paramos skyriaus ats­tovei Linai Margelienei, viešame teismo posėdyje išnagri­nė­jęs civi­li­nę bylą dėl pripa­ži­ni­mo ne­veiksnia pa­gal D. P. pareiškimą su suinteresuo­tu as­me­niu J. P., kitais proceso dalyviais Laz­di­jų ra­jo­no savivaldybės administra­cijos So­cia­li­nės paramos sky­riu­mi ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi,

Nustatė

2Pareiškimu prašoma pripažinti neveiksnia J. P.

3Pareiškėja paaiškino, kad maždaug prieš 13 metų jos dukros J. sveikata ėmė blo­gė­ti. Ji pradėta gydyti psichiatrinėse ligoninėse. Kuo toliau, tuo dažniau. Jai nustatytas 20 procentų dar­bingumo lygis. Per visą ligos laikotarpį ji daug kartų buvo gydoma Naujosios Vil­nios ir Žiegždrių psichiatrijos ligoninėse. J. P. turi du nepilnamečius vaikus. Jais rūpintis nesugeba. Savimi taip pat nesugeba pasirūpinti. Vengia tinkamai vartoti vaistus arba vartoja juos netinkamai. Yra pa­vo­jinga ir savo dukroms, ir sau. Psichinė liga progresuoja, jai rei­ka­lin­ga nuo­la­tinė priežiūra. Todėl pra­­šo pri­pa­žin­ti ją ne­veiks­nia.

4Lazdijų ra­jo­no savivaldybės administra­cijos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus atstovė palaiko pareiškimo reikalavimą.

5Iš Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (b. l. 26) matyti, kad J. P. negali savarankiškai prižiūrėti savo mažametės dukros L. V. P.

6Suinteresuotas asmuo J. P. į teismo posėdį neatvyko. Eksperto išvadoje nu­ro­doma, kad pagal sveikatos būklę jai dalyvauti teismo posė­dy­je nerekomenduojama (b. l. 35).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš teismo psichiatrijos ekspertizės akto (b. l. 34-35) maty­ti, kad J. P. serga sunkiu psichinės sveikatos sutrikimu – šizofrenija, paranoidine forma. Ji negali suprasti savo veiks­mų es­mės ir jų valdyti.

9Iš pareiškėjos paaiškinimo, teismo psichiatrijos ekspertizės aktų (b. l. 11-13, 14-15), J. P. sveikatos istorijų (b. l. 21), Lazdijų rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. spren­di­mo (b. l. 36-37), civilinėje byloje Nr. 2-76-327/2009 esančių dokumentų – iš­ra­šų iš medicininių dokumentų (b. l. 13-16), invalidumo pažymos ir invalidumo pažymėjimų (b. l. 24, 25, 26, 27, 28), darbingumo lygio pažymos (b. l. 29), UAB „Laz­di­jų sveikatos centras“ pažymos (b. l. 33), buities tyrimo akto Nr. ( - ) (b. l. 56) taip pat matyti, kad J. P. yra neįgali, serga psichine liga, ne­gali su­vokti sa­vo veiksmų esmės ir jų valdyti. Šie įrodymai teikia pagrindo daryti išvadą, kad pareiškimo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas – J. P. pri­pa­žin­ti­na neveiksnia (Civi­li­nio ko­dekso 2.10 str. 1 d.).

10Pareiškėja yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl jos apmokėtinos iš valstybės biu­dže­to (Civilinio proceso kodekso 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 4 d.).

11Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso ko­dekso 259 str., 260 str., 268 str., 270 str., 468 str., teismas n u s p r e d ž i a :

12Pareiškimą patenkinti.

13Pripa­žinti neveiksnia J. P., asmens kodas ( - ), gyve­nan­čią ( - ).

14Dėl sprendimo per 30 d. nuo jo priėmimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą. Teisėjas

15Viktoras Preikšas

16

Proceso dalyviai