Byla eAS-370-502/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai „Gamtos ateitis“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 2016 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“.

5Pareiškėjas nurodė, kad su viešąja įstaiga (toliau – ir VšĮ) „Gamtos ateitis“ 2014 m. lapkričio 28 d. sudarė pavedimo sutartį Nr. PS-49 dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo 2016 metais. Pareiškėjas 2016 metais planuoja į vidaus rinką išleisti 340 tonų apmokestinamosios pakuotės, tačiau Aplinkos apsaugos agentūrai 2016 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. (27)-A4-196 „Dėl licencijos panaikinimo“ panaikinus viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ pakuočių ir atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 004 (toliau - ir Licencija), ji negalės įvykdyti savo įsipareigojimų pagal pavedimo sutartį. Panaikinus Licenciją organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, susidarė situacija, kuomet 2016 metais Lietuvoje nebus sutvarkyta vien pareiškėjo 340 tonų pakuočių atliekų, kadangi pareiškėjui neleidžiama pasirinkti kitos organizacijos. Toks sprendimas pažeidžia pareiškėjo teises ir teisėtus interesus, nes jam užkertamas kelias kolektyviai vykdyti pakuočių atliekų tvarkymą ir tuo pačiu atimama galimybė pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą lengvata.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.

8Teismas nustatė, kad skundžiamas sprendimas realias teisines pasekmes sukelia būtent VšĮ „Gamtos ateitis“, kuri savo teises, skųsdama Agentūros 2016 m. sausio 8 d. sprendimą Nr. (27)-A4-196, gina administracinėje byloje Nr. eI-5618-463/2016. Jokių dokumentų, suteikiančių pareiškėjai teisę veikti VšĮ „Gamtos ateitis“ vardu teisme, pareiškėja nepateikė. Nors pareiškėja teigia, kad skundžiamas sprendimas ir jai sukelia tam tikras teisines pasekmes, tačiau iš skundo argumentų matyti, kad šias pasekmes pareiškėja sieja su 2014 m. lapkričio 28 d. ir 2015 m. lapkričio 30 d. pavedimo sutarčių su VšĮ „Gamtos ateitis“ galimo nutraukimo padariniais.

9Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pažymėjo, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Teismas pažymėjo, kad viešojo administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik formalūs kriterijai, inter alia jo pavadinimas. Tai, ar dėl akto arba sprendimo galima paduoti skundą, lemia ne jo forma, o turinys. Teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių įtikinamų argumentų ar paaiškinimų, patvirtinančių, jog skundžiamu sprendimu tiesiogiai yra pažeidžiamos jo subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai bei aplinkybės, jog įgijo teisę skųsti kito ūkio subjekto atžvilgiu priimtą sprendimą. Tuo tarpu sutartiniai santykiai tarp dviejų juridinių asmenų, kurie nėra viešojo administravimo subjektai, negali būti ginčo dalyku administraciniuose teismuose. Teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka. Nepriėmus skundo, nesprendė klausimo ir dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

10III.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą priimti. Pareiškėjas nurodo, kad nesutinka su teismo nutartyje nurodytais argumentais, jog skundžiamas sprendimas realias teisines pasekmes sukelia būtent VšĮ „Gamtos ateitis“. Pareiškėjo įsitikinimu, teismas visiškai neįsigilino į pareiškėjo skundo esmę ir padarė klaidingas išvadas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Skunde pareiškėjas aiškiai nurodė, kad sprendimas sukuria teisines pasekmes ne tik VšĮ „Gamtos ateitis“, bet ir pareiškėjui, ir nurodė konkrečias teisines pasekmes. Pareiškėjui atsiradusios teisinės pasekmės nurodytos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 5 d. rašte Nr. (17-2)-D8-902 „Dėl teisinio reglamentavimo aiškinimo“, kuriuo išaiškinta, kad sprendimu panaikinus VšĮ „Gamtos ateitis“ licenciją, pareiškėjas negalės sudaryti sutarties su kita organizacija ir negalės jai pavesti organizuoti pakuočių atliekų tvarkymo 2016 metais ir pasibaigus šiems metams turės mokėti taršos mokestį. Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą siekdamas apginti pažeistas savo, bet ne VšĮ „Gamtos ateitis“, teises. Todėl teismo argumentas, neva pareiškėjas nepateikė VšĮ „Gamtos ateitis“ atstovavimo teisę patvirtinančių dokumentų, yra klaidinantis ir nepagrįstas. Teismas klaidingai nurodė, kad pareiškėjas teisines pasekmes sieja su Pavedimo sutarčių galimo nutraukimo padariniais, nes pareiškėjui teisines pasekmes sukuria pats sprendimas nuo jo priėmimo momento. Be to, 2014 m. lapkričio 28 d. pavedimo sutartis yra įvykdyta. Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas sutartis dėl pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo kitiems metams sudaryti iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, sprendimas tiesiogiai pareiškėjui sukuria akivaizdžias neigiamas pasekmes ir suvaržo jo teises. Teisinių padarinių sukėlimas nėra ir negali būti tapatinamas su expressis verbis įpareigojimais arba tuo, kad sprendimas yra adresuotas VšĮ „Gamtos ateitis“, priešingu atveju būtų nepagrįstai apribota asmenų teisė į teisminę gynybą.

12Pareiškėjas savo atskirojo skundo teiginius grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Atskirajame skunde pareiškėjas taip pat teigia, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra suinteresuotas asmuo skundžiamo sprendimo atžvilgiu, taip pat yra pažeisti jo interesai – panaikinama pareiškėjo įstatyme įtvirtinta teisė kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir nustatoma pareiškėjui pareiga mokėti taršos mokestį. Sprendimas taip pat pareiškėjui sukelia itin reikšmingas ir tiesiogines neigiamas ekonomines ir teisines pasekmes.

13Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį, kad VšĮ “Gamtos ateitis” išduota Licencija buvo panaikinta nuo 2016 m. sausio 8 d., kuomet Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas terminas iki gruodžio 1 d. sudaryti pavedimo sutartį su licencijuota organizacija ir pavesti jai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą 2016 metams buvo pasibaigęs. Toks sprendimas yra neproporcingas siekiamam tikslui ir nepagrįstai pažeidžia pareiškėjo teises bei sukuria sunkias teisines pasekmes, taip pat diskriminuoja pareiškėją prieš kitus pakuočių gamintojus ir importuotojus. Esant tokiai situacijai, visiškai nepagrįstai ribojama pareiškėjo teisė kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą 2016 metais ir nustatoma pareiga mokėti taršos mokestį. Naują sutartį su kita organizacija pareiškėjas galėtų sudaryti tik dėl pakuočių atliekų tvarkymo 2017 metams. Pareiškėjas yra suinteresuotas asmuo ABTĮ 5 str. 1 d. ir 22 str. 1 d. prasme, kas lemia jo subjektinę teisę ginčyti Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą kaip individualų administracinį aktą.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

17Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2014 m. lapkričio 28 d. su VšĮ „Gamtos ateitis“ sudarė pavedimo sutartį Nr. 14/01 „Dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo“. Taip pat pareiškėjas 2015 m. lapkričio 30 d. su VšĮ „Gamtos ateitis“ sudarė pavedimo sutartį Nr. PS-49 „Dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo“.

18Aplinkos apsaugos agentūra skundžiamu 2016 m. sausio 8 d. sprendimu Nr. (27)-A4-196 panaikino VšĮ „Gamtos ateitis“ išduotą pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 004 ir apie tai informavo VšĮ „Gamtos ateitis“.

19Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., ABTĮ 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra įtvirtintos ne tik teisės, bet ir pareigos. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnyje yra nurodyta, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Taigi teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti, ji gali būti įgyvendinta įstatymų nustatyta tvarka, nagrinėjamu atveju – laikantis ABTĮ nustatytos tvarkos.

20Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir įvertinusi bylos medžiagą, pareiškėjo argumentus dėl galimo jo teisių pažeidimo, daro išvadą, kad pareiškėjo atskirasis skundas yra pagrįstas.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą yra konstatuota, kad tai, ar pareiškėjo reikalavimas yra pagrįstas ir teisėtas, ar jis turi teisę į šio reikalavimo patenkinimą, ar jo teisės arba teisėti interesai tikrai buvo pažeisti, turi būti sprendžiama ne skundo priėmimo stadijoje, bet bylą nagrinėjant iš esmės ir priimant teismo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-559/2007). Pagal bendrą principą administracinis teismas skundo priėmimo stadijoje negali vertinti, ar asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos, ir negali atsisakyti priimti skundą, konstatavęs, kad asmens teisės nėra pažeistos. Išimtys iš šio bendro principo gali būti siejamos su tam tikrais akivaizdumo kriterijais, kai skundo priėmimo stadijoje nekyla jokia pagrįsta abejonė, jog skundo dalykas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-616/2012).

22Minėta, kad pareiškėja 2015 m. lapkričio 30 d. su VšĮ „Gamtos ateitis“ sudarė pavedimo sutartį Nr. PS-49 „Dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo“. Pareiškėjo teigimu, VšĮ „Gamtos ateitis“ panaikinus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 004, ši neteko teisės vykdyti su pareiškėju sudarytos Pavedimo sutarties, todėl sprendimas sukėlė pareiškėjui tiesiogines pasekmes, nes panaikino teisę 2016 metais kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą, dėl to 2016 metais nebus sutvarkyta 340 tonų pakuočių atliekų.

23Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 5 d. rašte Nr. (17-2)-D8-902 „Dėl teisinio reglamentavimo aiškinimo“ nurodyta, kad vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gamintojai ir importuotojai, pavedę vykdyti savo pareigas vienai organizacijai, negali pavesti savo pareigų vykdymo kitai organizacijai einamųjų kalendorinių metų laikotarpiu. Aplinkos ministerijos nuomone, minėta įstatymo nuostata išimčių, leidžiančių gamintojams ir importuotojams po gruodžio 1 d. keisti pasirinktą licencijuotą gamintojų ir importuotojų organizaciją, nenumato. Todėl gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris dėl tam tikrų priežasčių nutraukė sutartį su licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija, kuriai buvo pavedęs organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir šiam laikotarpiui pasibaigus teisės aktų nustatyta tvarka privalės sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Toks gamintojas ir (ar) importuotojas pareigos organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą vykdymą kitai licencijuotai gamintojų ir importuotojų organizacijai galės pavesti ne ankstesniems kaip 2017 metams.

24Pagal bendrą taisyklę konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis, nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigomis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-442-208/2009). Taigi nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, tai, ar skundžiamas aktas pareiškėjams sukelia teisines pasekmes, turi būti analizuojama administracinės bylos nagrinėjimo iš esmės metu.

25Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-328-438/2015, kadangi šių administracinių bylų faktinės aplinkybės iš esmės yra skirtingos.

26Apibendrinus išdėstytas aplinkybės, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą, todėl priėmė nepagrįstą nutartį, kuri naikinama, skundo priėmimo klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Pareiškėja atskirajame skunde prašo klausimą išspręsti iš esmės, t. y. priimti skundą nagrinėti, tačiau šis pareiškėjos prašymas negali būti tenkinamas, kadangi vadovaujantis ABTĮ 37 straipsniu skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

29Pareiškėjo Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“ atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“ skundo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“... 5. Pareiškėjas nurodė, kad su viešąja įstaiga (toliau – ir VšĮ)... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi... 8. Teismas nustatė, kad skundžiamas sprendimas realias teisines pasekmes sukelia... 9. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,... 10. III.... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas savo atskirojo skundo teiginius grindžia Lietuvos vyriausiojo... 13. Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį, kad VšĮ “Gamtos ateitis”... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskiruoju skundu ginčijama Vilniaus apygardos... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad pareiškėjas 2014 m. lapkričio 28 d. su VšĮ... 18. Aplinkos apsaugos agentūra skundžiamu 2016 m. sausio 8 d. sprendimu Nr.... 19. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos... 20. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi ir... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą yra... 22. Minėta, kad pareiškėja 2015 m. lapkričio 30 d. su VšĮ „Gamtos... 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. vasario 5 d. rašte Nr.... 24. Pagal bendrą taisyklę konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 26. Apibendrinus išdėstytas aplinkybės, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos... 27. Pareiškėja atskirajame skunde prašo klausimą išspręsti iš esmės, t. y.... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 29. Pareiškėjo Lietuvos ir Slovakijos akcinės bendrovės „Grafobal Vilnius“... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....