Byla I-3874-580/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė), Jūros Marijos Strumskienės (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Neringai Mizaraitei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui adv. Sauliui Avižai atsakovo Kultūros paveldo departamento atstovei Justinai Bertulytei, atsakovo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovui Gintarui Abaravičiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų N. P. ir G. P. skundą atsakovams Trakų rajono savivaldybės administracijai, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai N. P. ir G. P. prašė: 1. panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. AP3-1967 „Dėl tvorelės statybos" ir Trakų rajono savivaldybės administraciją įpareigoti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti pareiškėjams sąlygas tvorelės augalams projektavimui pagal 2008 m. vasario 29 d. pareiškėjų pateiktą paraišką ir be reikalavimo keisti detalųjį žemės sklypo adresu: ( - ), Trakai, planą; 2. panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. (12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" ir įpareigoti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinį padalinį per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti pareiškėjams specialiąsias sąlygas tvorelės augalams projektavimui; 3. panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" dalyje, kurioje nustatyta speciali sąlyga metalinės tvorelės augalams projektavimui - metalinės tvorelės augalams projektinius pasiūlymus rengti remiantis namo adresu: ( - ), Trakai, balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis, nes ši sąlyga yra nepagrįsta ir neprotinga.

4Pareiškėjai nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 22 d. nuosavybės teise įgijo patalpą-butą, esantį ( - ), Trakuose, su terasa. 2007 m. birželio 21 d. pareiškėjai nuosavybės teise įgijo buto plotui atitinkamai proporcingą dalį žemės sklypo, esančio ( - ), Trakuose. Kiekvienas iš pareiškėjų įgijo po 57675/986000 dalį žemės sklypo. Žemės sklypas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir apsaugos zonoje, taip pat Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Buto terasa yra valstybiniame žemės sklype, esančiame tarp ( - ) ir ( - ), Trakuose. 2008 m. vasario 29 d. pareiškėja N. P. Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui pateikė paraišką dėl projekto rengimo. Paraiškoje nurodė, kad šiuo metu terasa yra aptverta geležine tvora, planuojama aplink terasą pastatyti ne aukštesnę kaip 1,2 m aukščio, 2,56 - 6,36 m pločio akyto tinklo papildomą (ažūrinę) tvorelę augalams. Kartu su paraiška buvo pateikta 2006 m. gruodžio 28 d. pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre kopija, nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos kopija. Šiuo metu terasą juosia dekoratyvinė (ornamentuota) tvorelė, kurios aukštis yra iki 100 cm, tvorelė atlieka dekoratyvinę ir atraminę funkcijas. Tvorelė įbetonuota į terasos pagrindą, 10 cm atstumu nuo jos briaunos (krašto). Metalinė tvorelė augalams būtų įrengiama ant terasos briaunos (krašto), paliekant šiuo metu juosiančią tvorelę, t.y. terasą juostų dvi tvorelės, iš kurių viena atraminė, dekoratyvinė, kita - specialiai pritaikyta vijokliniams augalams ir skirta visiškai apželdinti, augalų ūsus apvejant apie akytos, ažūrinės tvorelės tinklą.

5Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 m. birželio 5 d. pareiškėjai N. P. pateikė raštą „Dėl tvorelės statybos" Nr. AP3-1967, kuriame nurodė, kad siekdami apie terasą įrengti tvorelę augalams, pareiškėjai privalo parengti žemės sklypo adresu: Trakų m./U18/( - ), detaliojo plano pakeitimą, kurio tikslas - žemės sklypo ribų ir ploto keitimas. Kartu su šiuo raštu pareiškėjai buvo pateikta Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008 m. balandžio 4 d. rašto Nr. S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" kopija ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. rašto Nr. (12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" kopija.

6Pareiškėjų nuomone, šie aktai nepagrįsti. Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d. rašto Nr. AP3-1967„Dėl tvorelės statybos" prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 daliai bei Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Dl-239 „Dėl detaliųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 16 punktui, kuriuose nurodyti atvejai, kada privalo būti rengiamas/keičiamas detalusis žemės sklypo planas. Pareiškėjų atvejis nepatenka į šį sąrašą. Pritvirtinant metalinę tvorelę augalams prie terasos nebus keičiamos naudojamo valstybinio žemės sklypo, esančio tarp ( - ) ir ( - ), Trakuose, žemės sklypų, nei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), Trakuose, plotas ir ribos, nes tvorelė augalams būtų tvirtinama prie pat terasos briaunų (kraštų), valstybiniame žemės sklype nebūtų papildomai įrengiami įtvirtinimai ar kitos tvorelės augalams laikančiosios konstrukcijos. Pagrindinė tvorelės funkcija būtų atrama-palaikymas vijokliniams augalams. Šiuo metu terasą juosiančios metalinės ornamentuotos tvorelės architektūriniai pakeitimai nebus atliekami, pastarąją tvorelę ir planuojamą įrengti metalinę tvorelę augalams skirtų 10 cm pločio tarpas. Dėl metalinės tvorelės augalams įrengimas/pritvirtinimas nesusijęs su teritorijų planavimu. Be to, Trakų rajono savivaldybės administracijos reikalavimas negali būti ir objektyviai įvykdomas, nes valstybinis žemės sklypas, kuriame yra terasa, nėra suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Trakų rajono savivaldybė 2007 m. rugpjūčio 9 d. rašte Nr. MP3-343 „Dėl žemės sklypo Trakų m. (U 18), ( - )" nurodė, kad siūlys pareiškėjų naudai žemės sklype, esančiame tarp ( - ) ir ( - ), žemės sklypų, nustatyti žemės naudojimo servitutą - pėsčiųjų taką patekimui į butą ( - ). Servitutas iki šiol nenustatytas.

7Metalinė tvorelė augalams pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" priskiriama nesudėtingų statinių kategorijai (STR 1.01.07:2002 priedas Nr. 1, 2 lentelė). STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai" 12.2.2 p. numatyta, kad nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingi raštiški savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, valstybinio parko direkcijos įgaliotų atstovų sutikimai. Teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 3 d. numatyta, kad detalieji planai nerengiami, jeigu numatomiems statyti statiniams statybos leidimas yra nereikalingas.

8Taip pat pažymėjo, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d. raštas „Dėl tvorelės statybos" Nr. AP3-1967 neatitinka ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų, nes jame nenurodomos faktinės aplinkybės, argumentai, teisės normos. Savivaldybės atsakymas nėra aiškus, priešingai nei reikalauja pati viešojo administravimo instituto paskirtis. Be to, atsakymas pateiktas praleidus Viešojo administravimo įstatymo 31 str. įtvirtintus terminus. Atsakymą dėl projektavimo sąlygų Trakų rajono savivaldybės administracija turėjo pateikti per 20 darbo dienų nuo kreipimosi, atsakymas buvo pateiktas tik 2008 m. birželio 5 d., t.y. praėjus 3 mėnesiams nuo kreipimosi.

9Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. raštas Nr. (12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui", kuriame nurodyta, kad tvorelė įrengta, jos aukštinimui nepritaria neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtintų reikalavimų, nes nepagrįstas teisės normomis, faktinėmis aplinkybėmis.

10Pareiškėjo manymu, įrengiant papildomą tvorelę augalams, nebus pažeidžiami teisės aktuose, įskaitant Kultūros ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. IV-436 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo" patvirtinto Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento 19.2 p. reikalavimai, kad tvoros negali būti aukštesnės nei 1,2 m tveriamos medinės, ažūrinės (lentelių, virbų, tašelių ir kt.) be cokolio. Pažymėjo, kad Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas negali būti taikomas, nes jis nėra paskelbtas teisės aktų skelbimui numatyta tvarka.

11Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2008 m. balandžio 4 d. sprendime Nr. S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" nustatė specialias sąlygas metalinės tvorelės augalams projektavimui. Vienas iš reikalavimų - metalinės tvorelės projektinius pasiūlymus rengti remiantis namo ( - ), Trakai, balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis. Pareiškėjai laikė, kad šis reikalavimas yra nepagrįstas, nes šiuo metu terasą juosiančios tvorelės ir pastato fasadinėje pusėje esančių balkonų tvorelių dizainas skiriasi. Terasą juosiančios tvorelės dizainas su Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija buvo suderintas 2005 m. birželio 21 d., tvirtinant terasos rekonstrukcijos projektą. Pareiškėjams įvykdžius direkcijos reikalavimą ir aplink terasą įrengus tvorelę augalams tokio paties dizaino kaip ir balkonų tvorelės, būtų sudarkytas pastato išorės vaizdas, nes tą pačią terasą juostų dvi skirtingo dizaino tvorelės, kurias skirtų 10 cm pločio tarpas. Be to, vijokliniams augalams yra reikalinga speciali akyto tinklo (ažūrinė) tvorelė, t.y. kad vijokliniai augalai turėtų atramą ir galėtų apsivyti konstrukciją, o ši išlaikytųjų svorį. Šios funkcijos neatliktų pagal balkonų tvorelių atitikmenis įrengta tvorelė. Įrengus specialią, nesudėtingo dizaino metalinę tvorelę augalams pastato išorės vaizdui nebūtų padaryta žala, nes, metalinę tvorelę augalams ir šiuo metu terasą juosiančią tvorelę skirtų 10 cm pločio tarpas, metalinė tvorelė augalams artimiausiu metu turėtų apželti ir jos turėtų visiškai nesimatyti.

12Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija prašė skundą atmesti. Nurodė, kad sutinkamai su Statybos įstatymo 20 straipsnio nuostatomis pagal statytojo (užsakovo) prašymą statinio projektavimo sąlygoms gauti savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms, nurodytoms šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje, parengti (pagal kompetenciją). Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodyta, kad savivaldybės administracijos direktorius turi pateikti paraišką projektavimo sąlygoms gauti už saugomos teritorijos apsaugą atsakingoms institucijoms. Projektavimo vieta yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Specialias sąlygas tvorelės augalams projektavimui administracijos direktorius turėjo gauti iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos. Trakų rajono savivaldybės administracija su prašymu išduoti projektavimo sąlygas tvorelės augalams projektavimui 2008-03-21 raštu Nr. AP3-1075 kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją. Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją 2008-04-04 raštu Nr. S-286 tokias sąlygas išdavė ir nurodė, kad metalinės tvorelės augalams projektinius pasiūlymus rengti remiantis namo ( - ), Trakai, balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis. Trakų rajono savivaldybės administracija su prašymu išduoti projektavimo sąlygas tvorelės augalams projektavimui 2008-03-21 raštu Nr. AP3-1076 kreipėsi į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos Vilniaus teritorinį padalinį. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos Vilniaus teritorinį padalinys 2008-05-06 raštu Nr. (12.14.V)-2V-325 pranešė, kad tvorelė jau įrengta, jos aukštinimui nepritaria, specialiąsias sąlygas projektavimui neišdavė. Gavusi atsakymus iš Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos Trakų rajono savivaldybės administracija 2008-06-05 raštu Nr. AP3-1967 pranešė pareiškėjams, kad sąlygų sąvado išduoti negali ir pateikė nurodytų institucijų raštus. Šiame rašte nurodymu į detalaus plano žemės sklypo ( - ), Trakai, pakeitimą, norima atkreipti pareiškėjų dėmesį į tai, kad po terasa nesutvarkyta žemė, terasa yra valstybiniame žemės sklype.

13Esant situacijai, kai už saugomų teritorijų administravimą atsakinga institucija, tai yra Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, neišdavė specialiąsias sąlygas projektavimui, projektavimo sąlygų sąvadas negali būti patvirtintas ir išduotas. Projektavimo sąlygų sąvado išdavimas yra susijęs su Trakų rajono savivaldybės administracijos veiksmais, tačiau kompetentingų institucijų nepritarimas, nepriklauso nuo savivaldybės veiksmų, todėl pareiškėjai nepagrįstai skundžia savivaldybės veiksmus. Pareiškėjų skundžiamas raštas yra informacinio pobūdžio, jis nesukelia teisinių pasekmių pareiškėjams, nes raštu nėra sukuriami, pakeičiami ar panaikinami ginčijami teisiniai santykiai, todėl minėto rašto galiojimo klausimas negali būti sprendžiamas teismo sprendimu.

14Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašė skundą atmesti. Nurodė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantis butas su terasa yra pastate, kuris yra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė. Šis pastatas taip pat yra nekilnojamosios kultūros vertybės Trakų senamiesčio teritorijoje, kurios ribas ir tvarkymo bei naudojimo režimą nustato Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorius 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintas Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas. Atsakovo Vilniaus teritorinis padalinys 2008-05-06 raštu Nr. (12.14.V)-2V-325 atsisakė išduoti specialiąsias sąlygas metalinės tvorelės aplink terasą įrengimui dėl to, kad pastatas yra režimo zonoje C, kurios tvarkymo režimas - restauracinis-atkuriamasis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis atkūrimą apibrėžia kaip neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimą išimtiniais atvejais pagal nustatytas neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos vertybės išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami į pirminę vietą tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos neišlikusios dalys ir elementai, o straipsnio 29 dalis restauravimą apibrėžia kaip visų išlikusių kultūros paveldo objekto autentiškų dalių ar elementų konservavimą, atskirų neišlikusių elementų ar dalių atkūrimą, nekilnojamosios kultūros vertybės požymių išsaugojimą, atskleidimą ir išryškinimą atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus. Pareiškėjų norimi atlikti tvorelės įrengimo darbai nėra nei restauravimas, nei atkūrimas, kadangi jie nepateikė jokių istorinių-archyvinių duomenų, kad tokia tvorelė yra anksčiau egzistavo. Tokie darbai pažeistų nustatytą tvarkymo režimą. Be to Režimo C zonos reglamentavime nustatyta, kad statyba galima tik pagal pastatams nustatytas taisykles ir dėsningumus, kuriuos apibrėžia priedai. Režimo priedo Nr. 2 „Senamiesčio pastatų tipologiniai bruožai, dėsningumai, taisyklės" preambulėje yra nustatyta, kad šiame priede pateikti apibendrinti šių tyrimų duomenys, yra taikytini atliekant pastatų atkūrimo, renovacijos, remonto ar naujos statybos projektavimo ir gamybos darbus, o restauruojamų ar konservuojamų pastatų tvarkymo darbai vykdomi pagal detalių šių objektų istorinių-architektūrinių tyrimų duomenis. Pareiškėjai neatliko jokių istorinių-architektūrinių tyrimų ir nepateikė jų duomenų, todėl atsakovas ir neturėjo pagrindo sutikti su tvorelės įrengimu aplink terasą.

15Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas priskiria pastatą, esantį ( - ), Trakuose, renovuojamiems pastatams, o renovacija šiame dokumente suprantama, kaip pastato konstrukcijų atnaujinimas ar jo pilnas perstatymas, pakeičiant medžiagą ir išlaikant autentiškus pastato gabaritus, bendrą išvaizdą bei išsaugant ar atkuriant išorės apdailos elementus ir jų medžiagiškumą. Taigi ir čia yra įtvirtinta sąlyga išorės apdailos elementams - istorinis jų egzistavimas, ir nėra nuostatų apie galimybę statyti naujus elementus, kokia yra tvorelė. Be to, tai patvirtina ir Režimo 17 puslapyje nurodytas renovuojamų pastatų tikslas - išsaugoti autentišką užstatymo struktūros elementų įvaizdį. Režimo C zonoje esantiems renovuojamiems pastatams, Režimo reikalavimai, nustatyti 17 puslapyje 5 punkte yra privalomi. Pažymėtina, kad ten pat įtvirtinta nuostata, kad tvarkymo projektai gali būti ruošiami tik atlikus pradinius architektūrinius tyrimus. Režimo 18 puslapyje nurodytą, kad renovacijos pastatų kategorijų tvarkymo projektams paruošti taip pat reikalingi architektūriniai-konstruktyviniai tyrimai. Šių tyrimų pareiškėjai prieš teikdami prašymą projektavimo sąlygoms gauti nepadarė, o nesant tokių tyrimų nėra galimybės ir nustatyti reikalavimų projektui t.y. išduoti projektavimo sąlygas.

16Atsakovas pripažino, kad jo 2008-05-06 raštas Nr. (12.14.V)-2V-325 iš esmės yra teisingas, nors pripažintina, kad turi tam tikrų formalių trūkumų t. y. nebuvo nurodyti minėti teisės aktai, kuriais remiantis priimtas skundžiamas sprendimas. Jeigu teismas manytų, kad šis trūkumas yra pakankamas pagrindas naikinti raštą, prašė netenkinti pareiškėjų prašymo dalyje įpareigoti atsakovą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti pareiškėjams specialiąsias sąlygas tvorelės augalams projektuoti, kadangi tokiu atveju būtų pažeistos privalomos Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimo nuostatos.

17Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė skundą atmesti. Pažymėjo, kad atsakovo 2008-04-04 raštu Nr. S-286 nustatytose sąlygose projektavimui ir Trakų rajono savivaldybės 2008-03-21 rašte Nr. AP3-1075, kuriuo prašoma išduoti šias sąlygas projektavimui nėra minima, kad tvorelė skiriama augalams. Nustatydama specialiąsias sąlygas projektavimui, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija tai suvokė kaip sąlygas naujai ažūrinei tvorelei, kuri labiau tiktų prie 20 a. pr. nekilnojamojo kultūros paveldo objekto statusą turinčio gyvenamojo namo, stovinčio Trakų urbanistinio draustinio vietoje, kuri pagal Kultūros paveldo apsaugos departamento 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintą Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą yra architektūros paminklų teritorijoje, tvorelę įrengiant vietoje nieko bendro su gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), Trakuose, neturinčios metalinės tvorelės. Be to, 2007 m. spalio mėnesį metalinė tvora jau buvo įrengta savavališkai ir ji siekė apie 2 m aukštį bei sudarė raiškų vizualinės taršos šaltinį istorinio namo aplinkoje. Apie savavališkai pastatytą tvorelę atsakovas 2007-10-22 raštu Nr. S-595 informavo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą ir tvorelė buvo nuardyta.

18Skundas tenkintinas iš dalies.

19Pareiškėjai N. P. ir G. P. yra buto, esančio ( - ), Trakuose, savininkai (b.l. 11-12). Jiems priklauso ir 0,0986 ha žemės sklypas, esantis tuo pačiu adresu (b.l. 13-14).

20Pareiškėja N. P. 2008-02-29 Trakų rajono savivaldybės administracijos architektūros skyriui pateikė paraišką dėl projekto rengimo, kurioje prašė pateikti išvadą ar gali būti rengiamas statinio projektas bei įvardyti projektavimo sąlygas aplink buto terasą pastatyti ne aukštesnę kaip 1.2 m metalinę permatomą tvorelę augalams, kurios plotis 2.56x6.36 m (b.l. 15-16).

21Trakų rajono savivaldybės administracija 2008-06-16 raštu Nr. AP3-1967 pateikė pareiškėjai Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008-04-04 raštą Nr. S-286 bei Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio 2008-05-06 raštą Nr. (12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“ bei atkreipė jos dėmesį, kad tvorelės augalams aplink terasą įrengimui turi parengti žemės sklypo Trakų mieste (U18), ( - ), detaliojo plano pakeitimą, kurio tikslas žemės sklypo ribų ir ploto keitimas (b.l. 27). Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2008-04-04 raštu Nr. S-286 nustatė specialiąsias sąlygas projektavimui, kad metalinės tvorelės projektiniai pasiūlymai būtų rengiami remiantis namo, esančio ( - ), Trakuose, balkonų metalinių tvorelių atitikmenimis bei teisės aktais (b.l. 28). Kultūros paveldo departamentas 2008-05-06 raštu Nr. (12.14.V)-2V-325 nurodė, kad tvorelė įrengta, o jos aukštinimui nepritarė (b.l. 31). Namas, esantis ( - ), Trakuose, yra pastate, kuris yra Kultūros vertybių registre (b.l. 45). Kultūros vertybių apsaugos departamentas 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtino „XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą“ kaip saugomos nekilnojamosios kultūros vertybės – Trakų senamiesčio – apsaugos reglamento sudėtinę dalį (b.l. 46-59). Pastatas ( - ), Trakuose, patenka į šio režimo C zoną, pats pastatas pažymėtas kaip renovuojamas.

22Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius turi pateikti paraišką projektavimo sąlygoms gauti už saugomos teritorijos apsaugą atsakingoms institucijoms. Projektavimo vieta yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Dėl tos priežasties specialiąsias sąlygas savivaldybės administracijos direktorius turėjo gauti iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos ir Kultūros paveldo departamento. Atsakymo pareiškėjams parengimas remiasi šių dviejų institucijų pateikta pozicija.

23Dėl Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio 2008-05-06 rašto Nr. (12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“

24Teismas konstatuoja, kad skundžiamas Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio 2008-05-06 raštas Nr. (12.14.V)-2V-325 negali būti pripažįstamas teisėtu, kadangi Jis prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis numato, jog kiekvienas individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Jame turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. Skundžiamas aktas neatinka nei vieno iš šių reikalavimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas biuletenyje Nr. 3(13), 2007 rugsėjis – gruodis aprobavo ir paskelbė 2007-11-05 nutartį, kurioje suformulavo nemotyvuoto administracinio akto sukeliamų teisinių pasekmių vertinimo taisykles. Teismas nustatė, kad tuo atveju, kai administracinis aktas, kuris privalo būti motyvuotas, yra be motyvų, motyvų nepagrįstumo klausimas apskritai neturi būti keliamas ir nagrinėjamas. Sprendimas be motyvų neatitinka jam įstatymo keliamų privalomų reikalavimų, yra neteisėtas iš esmės ir todėl naikintinas. Tokiu atveju atsiliepime nurodyti motyvai teisme neturi būti nagrinėjami. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aukščiau minėtoje nutartyje pažymėjo, kad administracinio akto priėmimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame akte, todėl ginčijamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto ginčijamo sprendimo pripažinimui neteisėtu. Konstatavęs, kad sprendimas yra nemotyvuotas teismas neturi vertinti atsiliepime į skundą pateiktų argumentų. Pažymėtina, kad Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys ne tik nenurodė nei vieno motyvo, dėl kurio atmetė prašymą, tačiau nepasirėmė nei vienu teisės aktu.

25Dėl paminėto šio atsakovo priimtas aktas naikinamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu. Visiškas akto nemotyvavimas rodo, kad buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Tai, kad sprendime nenurodytas nei vienas motyvas leidžia daryti išvadą, kad šio akto priėmimo metu nebuvo išanalizuotas prašymo pagrįstumas ir jo atitikimas teisės aktų reikalavimams.

26Byloje kilo ginčas dėl galimumo taikyti Kultūros vertybių apsaugos departamento 1996-07-17 įsakymu Nr. 71 patvirtintą „XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimą“, kadangi šis dokumentas nėra tinkamai paskelbtas. Įsakymo priėmimo metu galiojusios 1993-04-06 įstatymo Nr. I-119 Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos redakcijos 10 straipsnyje buvo numatyta, kad departamentų teisės aktai, kuriuose nustatomos, keičiamos ar pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo „Valstybės žiniose“. Nurodyti valstybės institucijų priimti teisės aktai negalioja, kol jie nepaskelbti „Valstybės žiniose“. Analogiška nuostata išliko ir dabar galiojančios įstatymo redakcijos 11 straipsnyje. Kultūros vertybių apsaugos departamento 1996-07-17 įsakymas Nr. 71, kuriuo patvirtintas „XV-XX a. architektūros ir urbanistikos paminklo Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas“ paskelbtas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos internetiniame tinklapyje, tačiau jame nėra skelbiami teritorijų paskirstymo atskiroms apsaugos zonoms planai (www.seniejitrakai.lt). Kultūros paveldo departamento tinklapyje skelbiami Kultūros paveldo departamento, anksčiau Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorių įsakymai, priimti nuo 1999-11-30 (www.kpd.lt). Individualaus ir norminio administracinio akto sąvokos pateikiamos Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 ir 10 punktuose. Individualus administracinis aktas apibrėžiamas kaip vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui arba nurodytai asmenų grupei, o norminis administracinis aktas apibrėžiamas kaip teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei. Iš byloje esančios medžiagos negalima daryti išvados ar šį dokumentą galima laikyti specialiuoju teritorinio planavimo dokumentu, nėra duomenų dėl jo įregistravimo Teritorinio planavimo dokumentų registre. Neišsiaiškinus šios aplinkybės negalima daryti išvados dėl jo galiojimo. Bylos sprendimui tai įtakos neturi, kadangi Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio sprendimas naikinamas kitu pagrindu. Dėl paminėtų priežasčių atsakovo atsiliepime pateikti argumentai nėra analizuojami.

27Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008-04-04 sprendimo Nr. S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui“

28Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008-04-04 sprendimu Nr. S-286 buvo leista rengti metalinės tvorelės projektinius pasiūlymus pagal balkonų metalinių tvorelių atitikmenis, nurodant darbus atlikti vadovaujantis eile teisės aktų. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pripažino, kad kitu būdu, nei pareiškėjų turimas tikslas, suprato savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą prašymą, t.y. vietoje to, kad būtų svarstomas klausimas ar galima greta esančios tvorelės įrengti dar vieną tvorelę, skirtą augalams, buvo svarstyta ar vietoje vienos tvorelės galima įrengti kitą. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsiliepime nurodyta, kad apskritai nebuvo svarstoma galimybė įrengti torelę, skirtą augalams, nes tai nebuvo nurodyta Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008-03-21 rašte Nr. AP3-1075, kuriuo buvo prašyta išduoti sąlygas projektavimui. Kaip matyti iš paties rašto (b.l. 70) prie jo buvo pridėta pareiškėjos N. P. paraiška, kurioje prašoma leisti statyti ne aukštesnę kaip 1.2 metro metalinę permatomą tvorelę augalams. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas teigė, jog pačią paraišką galima suprasti kaip vienos tvorelės pakeitimą kita. Tačiau paraiškoje nėra nurodyta, kad šiuo metu esanti tvorelė bus griaunama, todėl nebuvo pagrindo planuojamą pareiškėjų veiklą aiškinti tokiu būdu. Kadangi atsiliepime nurodyta, jog buvo svarstytas kitas klausimas nei reikalinga, tai dėl to klausimo duotas atsakymas negali būti laikomas tinkamu ir nesvarstytam klausimui. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, kurių atsakovas turi laikytis nagrinėdamas prašymus (Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnis) 5 punkte numatyta, kad prašymo nagrinėjimas apima prašymo esmės nustatymą. Kadangi Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija netinkamai nustatė prašymo esmę, tai jų sprendimas turi būti panaikintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, nes šio akto priėmimo metu nebuvo išanalizuotas prašymo pagrįstumas ir jo atitikimas teisės aktų reikalavimams.

29Pažymėtina ir tai, kad Viešojo administravimo įstatymas numato pareigą pagrįsti sprendimą teisės aktais. Skundžiamas sprendimas motyvuojamas visiškai neaiškiai. Padarius išvadą dėl prašymo asmuo įpareigojamas laikytis eilės teisės aktų tiksliai nenurodant kurios normos turi būti įgyvendintos atliekant konkrečius darbus. Tai suteikia administravimo subjektui galimybę priklausomai nuo situacijos skirtingai aiškinti priimtą aktą ir besikreipiančiam asmeniui neleidžia žinoti kokie reikalavimai jam keliami. Pažymėtina, kad šiuo atveju kalbama apie itin nedidelio objekto statybą, todėl reikalavimai turi būti išdėstomi konkrečiai.

30Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 2 dalis numato teismo teisę panaikinti sprendimą kitais pagrindais nei nurodo šalys. Kadangi atsakovo sprendimas priimtas nenustačius prašymo esmės, tai jis visas, o ne jo dalis turi būti laikomi neteisėtais ir panaikinamas.

31Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 metų birželio 5 d. rašto Nr. AP3-1967 “Dėl tvorelės statybos“

32Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 metų birželio 5 d. raštu Nr. AP3-1967 pareiškėjams buvo pateikti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos bei Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio raštai, kurie skundžiami šioje byloje. Minėtu atsakymu Trakų rajono savivaldybės administracija neišsprendė pareiškėjų teisių ir pareigų klausimų, o tik persiuntė kitų žinybų raštus. Sutinkamai su Statybos įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi projektavimo sąlygas nagrinėja ir derina savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas), kuris turi pareigą pranešti užsakovui motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas. Skundžiamas savivaldybės administracijos raštas iš esmės ir skirtas pranešti pareiškėjams, jog projektavimo sąlygų sąvadas nebus išduodamas. Jokio kito akto, kuriuo būtų išspręstas pareiškėjos N. P. prašymas dėl projekto rengimo, savivaldybės administracija nepriėmė, nors Statybos įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje numatytas atsakymo pateikimo terminas jau tuo metu buvo praleistas. Dėl paminėto skundžiamas aktas negali būti laikomas vien tik informacinio pobūdžio raštu, nesukeliančiu jokių teisinių pasekmių. Kaip ir kiekvienas administracinis aktas Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakymas turėjo būti motyvuotas. Į administravimo subjektą besikreipiančiam asmeniui privalo būti paaiškinta, kodėl jo prašymas yra sprendžiamas vienokiu ar kitokiu būdu. Kiekviename administraciniame akte turi būti nurodomi jo motyvai bei pasiremiama motyvus patvirtinančiais teisės aktais. Kitaip jis laikomas prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniui. Iš skundžiamo akto galima tik spėlioti, kad projektavimo sąlygos neišduodamos dėl neigiamo Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio atsakymo. Dėl šios priežasties, o taip pat dėl to, jog aktas priimtas netinkamai teisiškai parengtų aktų pagrindu, skundžiamas sprendimas naikinamas remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

33Trakų rajono savivaldybės administracijos rašte esantis įrašas dėl detaliojo plano rengimo nėra įpareigojantis imtis kokių nors veiksmų. Tokiu būdu šį įrašą traktuoja pati administracija atsiliepime nurodydama, kad tokiu įrašu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad terasa šiuo metu yra valstybinės žemės sklype. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad administraciniame teisme gali būti sprendžiami tik ginčai dėl teisės viešojo administravimo srityje. Reikalingumą laikytis tokios nuostatos patvirtino Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas biuletenyje Nr. 1 (11) už 2007 metų sausį – balandį publikuodamas 2007-03-13 nutartį, priimtą administracinėje byloje Nr. A14-261/2007. Trakų rajono savivaldybės administracijos rašte esantis įrašas dėl detaliojo plano rengimo nėra įpareigojantis imtis kokių nors veiksmų. Tokiu būdu šį įrašą traktuoja pati administracija atsiliepime nurodydama, kad tokiu įrašu buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad terasa šiuo metu yra valstybinės žemės sklype. Dėl to laikoma, kad tarp pareiškėjų ir šio atsakovo nėra administracinio ginčo tuo pagrindu, dėl ko pateiktas argumentas dėl reikalingumo rengti detalųjį planą nenagrinėjamas.

34Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais,

Nutarė

36Skundą tenkinti iš dalies.

37Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d. sprendimą Nr. AP3-1967 „Dėl tvorelės statybos" ir perduoti nagrinėti iš naujo.

38Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. (12.14.V)-2V-325 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" ir perduoti nagrinėti iš naujo.

39Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. S-286 „Dėl specialiųjų sąlygų projektavimui" ir perduoti nagrinėti iš naujo.

40Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 3. Pareiškėjai N. P. ir G. P.... 4. Pareiškėjai nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 22 d. nuosavybės teise įgijo... 5. Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 m. birželio 5 d. pareiškėjai... 6. Pareiškėjų nuomone, šie aktai nepagrįsti. Trakų rajono savivaldybės... 7. Metalinė tvorelė augalams pagal statybos techninio reglamento STR... 8. Taip pat pažymėjo, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m.... 9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio... 10. Pareiškėjo manymu, įrengiant papildomą tvorelę augalams, nebus... 11. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija 2008 m. balandžio 4 d. sprendime... 12. Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija prašė skundą atmesti.... 13. Esant situacijai, kai už saugomų teritorijų administravimą atsakinga... 14. Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos prašė... 15. Trakų senamiesčio tvarkymo ir naudojimo režimas priskiria pastatą, esantį... 16. Atsakovas pripažino, kad jo 2008-05-06 raštas Nr. (12.14.V)-2V-325 iš esmės... 17. Atsakovas Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašė skundą... 18. Skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Pareiškėjai N. P. ir G. P. yra buto,... 20. Pareiškėja N. P. 2008-02-29 Trakų rajono savivaldybės... 21. Trakų rajono savivaldybės administracija 2008-06-16 raštu Nr. AP3-1967... 22. Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 4 punkte numatyta, kad savivaldybės... 23. Dėl Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio... 24. Teismas konstatuoja, kad skundžiamas Kultūros paveldo departamento Vilniaus... 25. Dėl paminėto šio atsakovo priimtas aktas naikinamas Administracinių bylų... 26. Byloje kilo ginčas dėl galimumo taikyti Kultūros vertybių apsaugos... 27. Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008-04-04 sprendimo Nr.... 28. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008-04-04 sprendimu Nr. S-286... 29. Pažymėtina ir tai, kad Viešojo administravimo įstatymas numato pareigą... 30. Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 2 dalis numato teismo... 31. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 metų birželio 5 d.... 32. Trakų rajono savivaldybės administracija 2008 metų birželio 5 d. raštu Nr.... 33. Trakų rajono savivaldybės administracijos rašte esantis įrašas dėl... 34. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87... 36. Skundą tenkinti iš dalies.... 37. Panaikinti Trakų rajono savivaldybės administracijos 2008 m. birželio 5 d.... 38. Panaikinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus... 39. Panaikinti Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 2008 m. balandžio 4... 40. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...