Byla A18.-1670-771/2019
Dėl jų nurodymo vykdymo. Abu kartus atsakymo taip ir negavo. Minėto savivaldybės nurodymo neskundė, nes nurodymas buvo surašytas vadovaujantis negaliojančiais teisės aktais

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas A. P.,

2sekretoriaujant Linai Paulauskienei, Vaidai Kvedienei, Sigitai Batulevičienei, Viktorijai Kvedienei, dalyvaujant Šiaulių miesto savivaldybės atstovams R. B., V. G., UAB „Mano Būstas Šiauliai“ direktoriui M. K., atstovui advokatui Henrikui Oseckiui, teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, kurioje juridinis asmuo UAB „Mano būstas Šiauliai“, atstovaujamas M. K., traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau - ANK) 505 straipsnio 1 dalį, ir

Nustatė

32019-09-17 Juridiniam asmeniui UAB „Mano būstas Šiauliai“ buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ANK 505 str. 1 d. už valstybės pareigūnų reikalavimų nevykdymą.

4Administracinio nusižengimo protokole buvo nurodyta, kad 2019-03-19 Šiauliuose, ( - ) esančiame daugiabučiame gyvenamajame name, kurį administruoja UAB „Mano būstas Šiauliai“, buvo atliktas patalpų patikrinimas, kurio metu nustatyta, kad per stogą prabėga vanduo, prabėgimai matomi pakabinamose lubose. 2019-03-25 daugiabutį gyvenamąjį namą administruojančiai įmonei UAB „Mano būstas Šiauliai“ surašytas Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. ( - )kuriame buvo nurodyta iki 2019-07-01 lokalizuoti stogo dangos nesandarumus, virš negyvenamųjų patalpų pratekėjimo vietas, taikant sandarinimo priemones, užtikrinti nuolatinę stogo dangos ir lietaus nuotekų sistemos priežiūrą reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nustatyta tvarka. Iki akte nurodyto termino, t. y. 2019-07-01, iš namą administruojančios įmonės negauta jokios informacijos apie atliktus darbus ar veiksmus. 2019m. rugpjūčio 28d. į statybos ir renovacijos skyrių elektroniniu paštu kreipėsi UAB „V.“ nurodydama, kad namo administratorius neatliko jokių stogo dangos remonto darbų virš negyvenamųjų patalpų. 2019m. rugsėjo 9 d. buvo nustatyta, kad UAB „Mano būstas Šiauliai“ sandarinimo darbus nurodytame objekte nebuvo atlikti. UAB „Mano būstas Šiauliai“ atstovauja direktorius – M. K..

5Juridinio asmens atstovas direktorius M. K. nurodė, kad įmonė kalta neprisipažįsta bei parodė, kad minėto pastato stogo konstrukcija yra įrengta netinkamai, t. y. nėra vandens nuleidimo nuolydžio, panaudotos netinkamos medžiagos. Užtikrinti stogo konstrukcijos sandarumą nėra galimybės. Pagal ekspertų išvadas, stogą reikia kapitaliai remontuoti. Pagal galiojančius teisės aktus už stogo konstrukcijos remontą turi apmokėti visi namo gyventojai. Namo gyventojų susirinkime nebuvo pritarta šiems remonto darbams. Savivaldybė buvo surašiusi nurodymą jo vadovaujamai įmonei pagal negaliojančius teisės aktus. Du kartus raštu kreipėsi į savivaldybę, siekdami išsiaiškinti dėl jų nurodymo vykdymo. Abu kartus atsakymo taip ir negavo. Minėto savivaldybės nurodymo neskundė, nes nurodymas buvo surašytas vadovaujantis negaliojančiais teisės aktais.

6Įgaliotas atstovas nurodė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo savo poziciją grindžia tuo, kad nurodyme buvo įrašytas negaliojantis teisės aktas. Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto 5 punkte buvo nurodyti konkretūs reikalavimai. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neinformavo savivaldybės apie tai, kad to reikalavimo nėra galimybės įvykdyti, nepateikė eksperto išvados. Pripažįsta, kad surašant minėtą aktą įsivėlė techninė klaida, t.y. nurodytas minėto reglamento negaliojantis priedas. Iš esmės tuos reikalavimus įstatymo leidėjas perkėlė į pačio STR 4 skyriaus 11 ir 13 punktus. Pačiame minėtame akte nebuvo nurodytas įmonės nesutikimas su jo turiniu.

72019-03-25 Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. AST-9-(22.12.) 5 punkte nurodyta: „5.1 Iki 2019 m. liepos 1 d. lokalizuoti stogo dangos, virš negyvenamųjų patalu pratekėjimo vietas, taikyti sandarinimo priemones, užtikrinti nuolatine stogo dangos ir lietaus nuotekų sistemos priežiūra Reglamente nustatyta tvarka. 5.2. prašome iki 5.1. punkte nurodytu datų raštiškai informuoti šiuos reikalavimus surašiusi asmenį apie reikalavimu vykdymą: reikalavimu neįvykdžius rašte nurodyti: neįvykdymo priežastys; ¡vykdymo terminą; raštą pateikti i Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį.“ Nurodymas duotas vadovaujantis STR 01.07.03:2017 „Statiniu techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Nauju nekilnojamojo turto kadastro objektu formavimo tvarka“ 6 priedo 1.1.8 punkto pagrindu (b.l. 7-8).

82019-08-29 Šiaulių miesto savivaldybės administracija gavo UAB „V.“ pranešimą, kuriame nurodyta, kad UAB „Mano Būstas Šiauliai“ neįvykdė 2019-03-25 Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. AST-9-(22.12.) esančius nurodymus.

92019m. rugsėjo 17d. Administracinio nusižengimo protokole ATPB-3-(22.21.) nurodytas UAB „Mano būstas Šiauliai“ atstovo paaiškinimas, kuriame nurodė, kad su administracinio nusižengimo protokole nurodytomis aplinkybėmis nesutinkama, nes 2019-03-25 statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. AST-9-(22.12.) nurodyti nurodymai buvo duoti vadovaujantis negaliojančiais teisės aktais (b.l. 7-8).

102019-04-05 ir pakartotinai 2019-07-17 UAB „Mano Būstas Šiauliai“ kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybę prašymu išaiškinti 2019-03-25 Statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. AST-9-(22.12.) nurodytus reikalavimus, nes jie duoti vadovaujantis negaliojančiais teisės aktais. Pateikto prašymo išsiuntimą patvirtino siuntų lydraščio kopija. (b.l 30-34).

11Administracinio nusižengimo teisena nutrauktina.

12Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio nusižengimo sudėties požymius. Jeigu panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas, administracinio nusižengimo teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta (ANK 591 str. 6 p.).

13Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos ir renovacijos skyriaus 2019-03-25 surašyto Statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. AST-9-(22.12) UAB „Mano būstas Šiauliai“ neužtikrino Statybos techninio reglamento STR 01.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 6 priedo 11.8 punkte nurodytų darbų savalaikio vykdymo. Surašyto akto pagrindu, įmonei neatlikus darbų 2019-09-17 UAB „Mano būstas Šiauliai“ buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. ATPB-3-(22.21).

14Pažymėtina, kad surašant Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. AST-9-(22.12) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos statybos ir renovacijos skyrius rėmėsi negaliojančiu teisės aktu. Statybos techninio reglamento STR 01.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 6 priedas neteko galios nuo 2018-05-08. Priedo naikinimas: Nr. D1-355, 2018-05-03, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07325.

15Atsižvelgiant į tai, kad minėtas nurodymas buvo duotas remiantis negaliojančiu teisės aktu, to pasėkoje jis neturėjo teisinės galios, todėl UAB „Mano būstas Šiauliai“ inkriminuojamoje veikoje nėra administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 str. 1 d., sudėties požymių.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4 dalimi, 636, 646 straipsniais,

Nutarė

17Administracinio nužengimo bylą nutraukti, nes nepadaryta veika, turinti administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 str. 1 d., sudėties požymių.

18Šis nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per bet kuriuos Šiaulių apylinkės teismo rūmus.

Proceso dalyviai