Byla I-4178-484/2008
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alvydo Barkausko, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Šidagienės, sekretoriaujant Renatai Paukštaitei, dalyvaujant pareiškėjui Š. P., pareiškėjos I. Ž. atstovui Audriui Nakui, atsakovės atstovei Inai Sokolskai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Š. P. ir I. Ž. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjai Š. P. ir I. Ž. kreipėsi į teismą su skundu ir prašė įpareigoti atsakovę Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją tinkamai įvykdyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008-07-11 sprendimą Nr. 2008/04-4R-133 (b. l .3-4).

5Pareiškėjai skunde nurodė, kad 2008-04-01 raštu pateikė Ministrui Pirmininkui klausimus dėl programos ,,Vilnius Europos kultūros sostinė – 2009“ finansavimo skaidrumo ir Vyriausybės nutarimų teisėtumo. Į pateiktus klausimus atsakyti įpareigota buvo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pareiškėjų teigimu, pateikti atsakymai formalaus pobūdžio, iš esmės nėra atsakyta nei į vieną klausimą. Pareiškėjai mano, kad atsakovė vengia pateikti informaciją, nenurodo priežasčių dėl kurių negali pateikti atsakymų, nenurodo, kur reikia kreiptis ir taip siekia išvengti atsakomybės už neveikimą. Pareiškėjų tvirtinimu, pateikti atsakymai yra klaidinantys ir įžeidžiantys. Pareiškėjai skunde pažymėjo, kad atsakovė taip ir neatsakė į jų pateiktus 2, 5, 6 klausimus. Apie atsakymų pateikimo atidėjimą ar apie atsisakymą atsakyti į pateiktus klausimus atsakovė jų taip pat neinformavo.

6Atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija su pareiškėjų skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad Kultūros ministerija, vykdydama Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008-07-11 sprendimą Nr. 2008/04-4R-133, pakartotinai išnagrinėjo pareiškėjų 2008-05-12 raštą ir pareiškėjams atsakė 2008-08-14 raštu Nr. S2-2135, kuriame išsamiai išnagrinėjo visus pareiškėjų klausimus ir pagal kompetenciją persiuntė užklausimus kitoms institucijoms.

7Atsakovė atsiliepime pažymėjo, kad savo skunde pareiškėjai nepateikia jokių argumentų dėl Kultūros ministerijos pateiktų atsakymų, vykdant Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008-07-11 sprendimą Nr. 2008/04-4R-133, netinkamumo. Atsakovės teigimu, pareiškėjų skundo argumentai, kad Kultūros ministerijos atsakymais nebuvo pateikta prašoma informacija, kad atsakymai buvo pateikti vien tik siekiant išvengti atsakomybės už neveikimą, kad nenurodoma dėl kokių priežasčių yra atsisakoma pateikti informaciją, kad pateikta informacija yra klaidinanti bei įžeidžianti, yra nepagrįsti (b. l. 46-49).

8Teismo posėdyje pareiškėjas ir pareiškėjos I. Ž. atstovas prašė skundą tenkinti remdamiesi skunde nurodytais motyvais.

9Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

10Skundas netenkintinas.

11Nustatyta, kad pareiškėjai 2008-04-01 kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką. Minėtame rašte pareiškėjai suformulavo dešimt-klausimų, susijusių su Programos vykdymu bei finansavimo skaidrumu (b. l. 5-7). Ministras Pirmininkas 2008-04-04 raštu Nr. B-1088/33-3190 pavedė Kultūros ministerijai atsakyti į pareiškėjų klausimus. Kultūros ministerija 2008-04-22 raštu Nr. Sl-160 pateikė pareiškėjams atsakymus (b. l. 57-61), kurie pareiškėjų netenkino, todėl jie 2008-05-12 dar kartą kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką., nurodydami, kad pateikia sukonkretintus klausimus. Pareiškėjų 2008-05-12 klausimai pagal kompetenciją buvo persiųsti Kultūros ministerijai, kuri 2008-06-13 raštu Nr. S2-1580 pateikė atsakymą (VAGK byla, b. l. 3). Nurodytą atsakymą pareiškėjai apskundė Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (VAGK byla, b. l. 1-2). Komisija 2008-08-11 sprendimu Nr. 2008/04-4R-133 įpareigojo Kultūros ministeriją ištirti pareiškėjų 2008-05-12 prašymą ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą (VAGK byla, b. l. 62-68). Kultūros ministerija 2008-08-14 raštu Nr. S2-2135 ,,Dėl 2008 m. liepos 11 d. Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimo Nr. 2008/04-4R-133“ pateikė pareiškėjams atsakymus (b. l. 62-71) .

12Pareiškėjai nurodo, kad atsakovas neatsakydamas į 2, 5, 6 klausimus nevykdo Komisijos sprendimo.

13Asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų užtikrina bei šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Res­publikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstai­gų įstatymas (aktuali redakcija nuo 2005-11-10). Šio įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti informacijos teikimo principai: 1) informacijos išsamumo, reiškiančio, kad pareiškėjui turi būti pateikta visa, pagal teisės aktus teiktina, jo prašymo turinį atitinkanti informacija; 2) tikslumo, reiškiančio, kad pareiškėjui teikiama informacija turi atitikti įstaigos disponuojamą informaciją; 3) teisėtumo, reiškiančio, kad įstaigos veiksmai, teikiant informaciją, grin­džiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais teisės aktais; 4) objektyvumo, reiškiančio, kad įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuoto­jai, teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.

14Pažymėtina, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2008-07-11 sprendimu įpareigojo Kultūros ministeriją tinkamai atsakyti pareiškėjams į jų 2008-05-12 prašymą (b. 12-13, 14-21). Pareiškėjai skunde prašydami įpareigoti atsakovę tinkamai įvykdyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą nurodė, kad jiems nebuvo pateikti atsakymai į 2, 5 ir 6 klausimus (b. l 15, 17, 18). Kitų argumentų ar nesutikimo motyvų pareiškėjai skunde nenurodė. Todėl, teismas apibrėždamas ginčo nagrinėjimo ribas ir vertina atsakovės atsakymą tik pateikto skundo ribose.

15Pareiškėjai 2008-05-12 rašto 2 klausimu siekė gauti informaciją ar Lietuva dalyvavo priimant sprendimą 1999-05-25 Europos Parlamento ir Tarybos 1419/1999/EB, nustatant Bendrijos veiksmus dėl Europos kultūros sostinės renginių 2005-2019 m.? Kodėl ,,Lietuvos Tūkstantmečio programos“ internetiniame tinklalapyje nepavyko aptikti nė vieno VEKS projekto 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 metams, kurį ,,Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo“ programos direkcija, prie Lietuvos Respublikos prezidentūros, atrinktų kaip konkurso nugalėtoją? Kaip, kam ir kokiu pagrindu skirstomos lėšos? Ar visiems lėšos skiriamos pagal pateiktus projektus?

16Kultūros ministerija 2008-08-14 raštu nurodė, kad Lietuva nedalyvavo priimant Europos Parlamento ir Tarybos 1999-05-25 sprendimą 1419/1999/EB. Dėl ,,Lietuvos tūkstantmečio programos“ internetinio tinklalapio paaiškino, kad minėtame tinklapyje nėra pateiktas nė vienas VEKS 2004, 2005, 2006, 2007 ir 2008 m. projektas, kadangi Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo direkcija tėra atsakinga už programos įgyvendinimo koordinavimą, bet ne vykdymą. Nurodo, kad minėtos programos vykdytojais numatyti Kultūros ministerija ir Vilniaus miesto savivaldybė. Kaip matyti iš pateikto atsakymo, atsakovė atsakė, net į nekonkrečiai, diskusine forma pateiktą pareiškėjų klausimų dalį. Savo atsakyme paaiškino, kad lėšos programai įgyvendinti numatomos pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir Valstybės investicijų programą bei detaliau aprašė projektų finansavimą. Atsakovė nurodė, kad Kultūros ministerija valstybės biudžeto lėšas iš priemonės ,,Vykdyti projekto ,,Vilnius - europos kultūros sostinė 2009“ parengiamuosius darbus“ Nacionalinės programos ,,Vilnius - europos kultūros sostinė 2009“ projektų daliniam finansavimui skiria vadovaujantis Paraiškų dėl dalinio finansavimo tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programoms ir projektams svarstymo, vertinimo bei lėšų atrinktų programų ir projektų įgyvendinimui skyrimo tvarkos aprašu. Minėtasis tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateiktų paraiškų dėl Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programų ir projektų dalinio finansavimo, įgyvendinant Tarptautinių kultūros ryšių plėtros programą, svarstymo ir vertinimo, taip pat valstybės biudžeto lėšų šioms tarptautinėms kultūros programoms ir projektams įgyvendinti skyrimo ir atsiskaitymo už jas taisykles.

17Pareiškėjai 5 klausimu ketino gauti informaciją ar Kultūros ministerija 2008-04-22 pateikdama atsakymą pripažino, jog Programos vykdytojai iš Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytų lėšų gauna pinigus be jokio konkurso, o visi kiti turi pateikti išsamius projektus ir dalyvauti konkurse ir kas patvirtino tokį Programos išskirtinumą?

18Atsakovė nurodė, kad į šį klausimą kompetencijos ribose buvo atsakyta 2008-04-22 raštu Nr. S1-160, kuriame pareiškėjams išaiškinta, kad 2007 m. Kultūros ministerija, remdamasi 2003-07-18 Vyriausybės nutarimo Nr. 971 „Dėl Lietuvos Tūkstantmečio programos“ 3 priede numatyta 2 priemone ,,Dalyvavimas - Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius - Europos kultūros sostinė“, vykdydama programą. „Tarptautinių ryšių plėtra“, numatė priemonę „Vykdyti projekto „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ parengiamuosius darbus“. Todėl, Lietuvos Tūkstantmečio programoje numatytos lėšos priemonėje „Dalyvavimui Europos Sąjungos paramos kultūrai projektuose „Vilnius -Europos kultūros sostinė“ įskaičiuotos į bendrai šiai Nacionalinei programai ,,Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“ įgyvendinti 2008 m. ministerijai skirtas valstybės biudžeto lėšas. Teismo nuomone, projektų finansavimo klausimą atsakovė detaliai išdėstė atsakydama į 2 klausimą, ką pažymėjo ir savo atsakyme, todėl kartotis buvo netikslinga.

19Atsakydama į pareiškėjų 6 klausimą, atsakovė nurodė, kad nėra pateikusi informacijos iš, kurios būtų galima spręsti, kad VEKS programai rinkodaros ir komunikacijos priemonių lėšos buvo skiriamos kitiems VEKS programos vykdytojams, todėl atsakovė negali įvardinti pareiškėjų prašomų kitų finansuojamų VEKS projekto vykdytojų. Į pareiškėjų keliamus klausimus dėl projekto finansavimo atsakovė nukreipia į 2 klausimo atsakymą, kuris kaip buvo pažymėta, išsamiai paaiškina VEKS programos finansavimą, papildomai nurodydama, kad lėšų grąžinimą tarp Kultūros ministerijos ir projektų vykdytojų nustato Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos 2001-05-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 543 bei sutartys sudarytos tarp ministerijos ir projekto vykdytojo. Atsakyme aiškiai ir trumpai atsakyta į pareiškėjų klausimą dėl Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr. 971 panaikinimo. Neturėdama kompetencijos atsakyti į paskutinę klausimų grupę, atsakovė persiuntė juos Lietuvos tūkstantmečio direkcijai.

20Iš pasakyto, neabejotinai galima teigti, kad atsakovė priėmė konkretų sprendimą dėl informacijos suteikimo. Kultūros ministerija 2008-08-14 rašte Nr. S2-2135 išsamiai, pagal disponuojamą informaciją, pagrįstą teisės aktais, atsakė į pareiškėjų pateiktus klausimus, todėl nėra pagrindo įpareigoti Kultūros ministeriją vykdyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2008-07-11 sprendimą Nr. 2008/04-4R-133.

21Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog tenkinti pareiškėjų skundo jame nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktas).

22Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

25pareiškėjų Š. P. ir I. Ž. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjai Š. P. ir I. Ž. kreipėsi į teismą su... 5. Pareiškėjai skunde nurodė, kad 2008-04-01 raštu pateikė Ministrui... 6. Atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija su pareiškėjų skundu... 7. Atsakovė atsiliepime pažymėjo, kad savo skunde pareiškėjai nepateikia... 8. Teismo posėdyje pareiškėjas ir pareiškėjos I. Ž.... 9. Atsakovo atstovė teismo posėdyje prašė skundą atmesti atsiliepime... 10. Skundas netenkintinas.... 11. Nustatyta, kad pareiškėjai 2008-04-01 kreipėsi į Lietuvos Respublikos... 12. Pareiškėjai nurodo, kad atsakovas neatsakydamas į 2, 5, 6 klausimus nevykdo... 13. Asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų... 14. Pažymėtina, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2008-07-11... 15. Pareiškėjai 2008-05-12 rašto 2 klausimu siekė gauti informaciją ar Lietuva... 16. Kultūros ministerija 2008-08-14 raštu nurodė, kad Lietuva nedalyvavo... 17. Pareiškėjai 5 klausimu ketino gauti informaciją ar Kultūros ministerija... 18. Atsakovė nurodė, kad į šį klausimą kompetencijos ribose buvo atsakyta... 19. Atsakydama į pareiškėjų 6 klausimą, atsakovė nurodė, kad nėra pateikusi... 20. Iš pasakyto, neabejotinai galima teigti, kad atsakovė priėmė konkretų... 21. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog tenkinti... 22. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 25. pareiškėjų Š. P. ir I. Ž. skundą... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...