Byla A-39-746-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Anatolijaus Baranovo, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Lintanas“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A39-746/2008 pagal pareiškėjų M. M. , M. K. , R. T. , A. D. ir S. S. (S. S. ) skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos ir trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Lintanas“ dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai M. M. , M. K. , R. T. , A. D. ir S. S. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) 2007 m. balandžio 12 d. atsakymą Nr. 6.3-59-kol., kaip nepagrįstą; 2) įpareigoti Inspekciją pašalinti gyventojų skunde nurodytus Teritorijų planavimo įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimus ir pateikti atsakymą gyventojams; 3) įpareigoti Inspekciją atlikti patikrinimą, kaip detaliojo plano sprendiniai atitinka Statybos techninio reglamento reikalavimus jų namo atžvilgiu; 4) įpareigoti Inspekciją sustabdyti objekto projektavimą ir neišduoti statybos leidimo, kol nebus pašalinti jų skunde nurodyti teisės aktų pažeidimai.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. liepos 9 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų M. M. , M. K. , R. T. , A. D. ir S. S. apeliacinį skundą, 2008 m. gegužės 6 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė.

7II.

8Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lintanas“ pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą priteisti iš pareiškėjų teismo išlaidų atlyginimą – 3 150 Lt. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad jo turėtas išlaidas patvirtina 2007 m. birželio 21 d. sąskaitos Nr. 20070621-001 nuorašas, 2008 m. balandžio 10 d. sąskaitos Nr. 20080410-001 nuorašas, 2007 m. birželio 21 d. kasos išlaidų orderio Nr. 61 nuorašas, 2008 m. balandžio 10 d. kasos išlaidų orderio Nr. 64 nuorašas.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Lintanas“ prašymą patenkino iš dalies – priteisė UAB „Lintanas“ iš pareiškėjų lygiomis dalimis 162 Lt išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimą, o UAB „Lintanas“ prašymą dėl išlaidų, susijusiu su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme, perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

10III.

11Atsiliepimu į UAB „Lintanas“ prašymą dėl teismo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, pareiškėjai M. M. , M. K. , R. T. , A. D. ir S. S. prašo netenkinti UAB „Lintanas“ prašymo ir įpareigoti UAB „Lintanas“ grąžinti jiems 162 Lt. Pareiškėjai nurodo, kad UAB „Lintanas“ jie nurodė trečiuoju suinteresuotu asmeniu ne savo noru, o pirmosios instancijos teismo nurodymu. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad UAB „Lintanas“ advokatas A. K. nedalyvavo teismo posėdyje. Be to, UAB „Lintanas“ pateiktuose kasos išlaidų orderiuose Nr. 61 ir Nr. 64 nenurodytas gavėjo asmens kodas, paso numeris ir gyvenamoji vieta, nėra gavėjo parašų, kasos išlaidų orderyje Nr. 64 nėra kasininko parašo. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad dėl objektyvių priežasčių jie praleido terminą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutarčiai apskųsti. Pareiškėjų nuomone, Vilniaus apygardos administracinis teismas nepagrįstai priteisė iš pareiškėjų UAB „Lintanas“ naudai 162 Lt.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Prašymas tenkinamas iš dalies.

15UAB „Lintanas“ išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo klausimas jau yra išspręstas Vilnius apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi. Todėl šiuo atveju spręstinas klausimas tik dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

16Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 9 d. sprendimu buvo atmestas pareiškėjų skundas ir apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Lintanas“ teisės. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. tretysis suinteresuotas asmuo, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas ir kitas ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytas išlaidas. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, tokiu atveju tretysis suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti atlyginti ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokios rekomendacijos buvo patvirtintos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos).

17ABTĮ numato trečiojo suinteresuoto asmens teisę į turėtų išlaidų atlyginimą tuo atveju, kai išnagrinėjus bylą yra apginamos jo teisės, nepriklausomai nuo to, kieno iniciatyva – pareiškėjo ar teismo jis buvo įtrauktas į procesą. Todėl ta aplinkybė, kad UAB „Lintanas“ buvo įtraukta trečiuoju suinteresuotu asmeniu teismo iniciatyva, nėra pagrindas atmesti jos prašymą dėl išlaidų atlyginimo.

18Trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Lintanas“ šioje byloje atstovavo advokatas A. K. (t. II, b. l. 20). Iš UAB „Lintanas“ pateiktų 2008 m. balandžio 10 d. sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 20080410-001 ir kasos išlaidų orderio Nr. 64 matyti, kad UAB „Lintanas“ sumokėjo advokatui 1 750 Lt (t. II, b. l. 120-121). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, UAB „Lintanas“ buvo suteiktos šios teisinės paslaugos: atsiliepimo į pareiškėjų apeliacinį skundą parengimas ir paklausimo parengimas (t. II, b. l. 74-79). Vadovaujantis Rekomendacijų 7, 8.11 ir 8.16 punktais bei atsižvelgiant į tuo metu buvusią Vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą, UAB „Lintanas“ už šias teisines paslaugas priteistina iš pareiškėjų 1 134 Lt ((1,5×700)+( 0,12×700)). Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Lintanas“ atstovaujantis advokatas nedalyvavo apeliacinės instancijos teismo 2008 m. balandžio 22 d. posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas pareiškėjų apeliacinis skundas (t. II, b. l. 99-100). Todėl UAB „Lintanas“ negali priteistos išlaidos, susijusios su atstovavimu šiame teismo posėdyje. UAB „Lintanas“ nepagrindė kitų savo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Todėl UAB „Lintanas“ priteistina viso 1 134 Lt: po 226,8 Lt iš kiekvieno pareiškėjo.

19Pareiškėjų atsiliepime nurodytos aplinkybės nepaneigia, kad nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Lintanas“ patyrė aukščiau nurodytas išlaidas. Iš pareiškėjų atsiliepimo matyti, kad jie nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi, kuria išspręstas UAB „Lintanas“ išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, klausimas. Tačiau šiuo atveju, nagrinėjant UAB „Lintanas“ prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, negali būti vertinamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutarties teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjų argumentai, kuriais jie grindžia savo nesutikimą su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutartimi, galėtų būti vertinami tik nagrinėjant atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2008 m. gegužės 27 d. nutarties.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

21Uždarosios akcinės bendrovės „Lintanas“ prašymą tenkinti iš dalies.

22Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Lintanas“ iš pareiškėjų M. M. , M. K. , R. T. , A. D. ir S. S. (S. S. ) po 226,8 Lt (du šimtus dvidešimt šešis litus, 80 ct) iš kiekvieno pareiškėjo.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai