Byla I-1248-580/2008
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. D. skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vidaus reikalų ministerijai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja D. D. kreipėsi į teismą su skundu prašydama priteisti iš atsakovo Migracijos departamento darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį tarp faktiškai jai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003-09-01 buvo privalu mokėti.

5Paaiškino, kad nuo 1999-05-24 dirba valstybės tarnautoja Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos.

6Priimant 1999-07-08 Valstybės tarnybos įstatymą Nr. VIII-1316 (Žin. 1999, Nr. 66-2130) 32 straipsnio 2 dalyje buvo įtvirtinta, jog pareiginės algos koeficiento vieneto vertė litais ir centais yra lygi Vyriausybės patvirtintam minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiui, o pareiginės algos dydis nustatomas atitinkamą pareiginės algos koeficientą padauginus iš minimalios mėnesinės algos dydžio.

7Nuo 2003-09-01 jos atlyginimas buvo skaičiuojamas imant už pagrindą tą patį minimalios mėnesinės algos dydį, t. y. 430 Lt. Valstybės tarnybos įstatyme įtvirtintas valstybės tarnautojams atlyginimų skaičiavimo mechanizmas buvo orientuotas į tai, kad valstybės tarnautojų atlyginimai didės sulig ekonominiais valstybės rodikliais (atlyginimo skaičiavimo pagrindas - minimali mėnesinė alga). Realiai taip neįvyko, nes šiuo metu minimaliai mėnesinei algai siekiant 600 Lt, valstybės tarnautojams toliau taikomas 430 Lt minimalios mėnesinės algos dydis. Tai neatitinka teisėtų lūkesčių principo ir turi būti vertinama kaip atlyginimų mažėjimas, kadangi didėjant valstybės ekonominiam pajėgumui, auga prekių ir paslaugų kainos.

8Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 “Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga, nustatyta 450 Lt minimali mėnesinė alga, o valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams buvo nustatyta 430 minimali mėnesinė alga. Vėlesniuose Vyriausybės nutarimuose minimalios mėnesinės algos dydžiai buvo didinami tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams minimalios mėnesinės algos dydis nekito ir buvo paliktas 430 Lt. Mano, kad tokiu būdu yra pažeidžiama valstybės garantuojama kiekvieno žmogaus teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą, pažeidžiamas konstitucinis visų asmenų lygybės principas, nes tuo sudaroma galimybė diskriminuoti valstybės tarnautojus kitų darbuotojų atžvilgiu.

9Pareiškėja pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 40).

10Atsakovas Migracijos departamentas atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjos skundo reikalavimai yra teisiškai pagrįsti. Paaiškino, kad pagal Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatų redakcijos, galiojančios nuo 2006-02-08, 15 punktą Migracijos departamento ūkinį finansinį aptarnavimą, piniginių lėšų buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. N. M. darbo užmokestį nuo 2006-02-13 iki šiol apskaičiuoja bei moka Turto valdymo ir ūkio departamentas. Migracijos departamentas nėra asignavimų valdytojas. Migracijos departamento veikla finansuojama iš Vidaus reikalų ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Todėl mano, kad atsakovu turėtų būti Vidaus reikalų ministerija, Turto valdymo ir ūkio departamentas bei Migracijos departamentas - trečiaisiais suinteresuotais asmenimis.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Vidaus reikalų ministerija atsiliepimo nepateikė.

12Skundas atmestinas.

13Nustatyta, kad pareiškėja D. D. nuo 1999-05-24 dirba Migracijos departamente valstybės tarnautoja (b. l. 8).

14Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 2 str. 14 d. įtvirtinta, jog darbdaviu yra laikoma valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga. Pareiškėja pirminiais ir pagrindiniais tarnybos teisiniais santykiais tiesiogiai susijusi su Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, t. y. subjektu, privalančiu mokėti pareiškėjai darbo užmokestį ir teikti kitas įstatymuose numatytas garantijas, sprendžiančiu pareigūnų priėmimo į valstybės tarnybą bei atleidimo iš jos klausimus, tvirtinančiu pareigybių aprašymus. Tinkamu atsakovu bylose dėl darbo teisinių santykių yra darbdavys, todėl Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos laikomas tinkamu atsakovu.

15Pareiškėja kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis Vyriausybės 2003-07-18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3371), Vyriausybės 2004-03-24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), Vyriausybės 2005-04-04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1444) ir Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr. 35-1251), nuo 2003-09-01 apskaičiuojant jai darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats minimalios mėnesinės algos dydis - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama kitiems darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga.

16Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-855, priimto 2002-04-23, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš minimalios mėnesinės algos.

17Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007-03-20 nutarimu pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-18 nutarimo Nr. 937 1.2 punktas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-03-24 nutarimo Nr. 316 1.2 punktas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-04 nutarimo Nr. 361 1.2 punktas ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

18Esant tokioms aplinkybėms, nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą mokėti pareiškėjai kitokio dydžio darbo užmokestį ir išmokėti pareiškėjos nurodytą darbo užmokesčio nepriemoką, todėl prašymas priteisti darbo užmokesčio nepriemoką atmestinas.

19Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 d. 1 p.,

Nutarė

20Skundą atmesti. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai