Byla II-47-402/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Natalja Zelionkienė, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant asmeniui, kurio atžvilgiu surašytas protokolas ir priimtas nutarimas – J. P., jo atstovui advokato padėjėjui Ruslan Pogorelov, nutarimą priėmusios institucijos atstovams Irmai Jestremskienei ir Tomui Barkauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo J. P. skundą dėl administracinės nuobaudos panaikinimo,

Nustatė

3Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros pareigūnas J. P. 2009 m. spalio 6 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis būdamas medžiotojų klubo „Lokupis“ nariu, vadovavo ančių medžioklei, vykusiai 2009 m. rugsėjo 20 d. Vaitiškių kaime, Birštono savivaldybėje m/k „Lokupis“ medžioklės plotų vienete, kurios metu medžiotojai K. S. ir D. Č. šaudė antis arčiau kaip 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, be jų savininko sutikimo. Tuo pažeidė LR Medžioklės įstatymo 12 str. 2 d. 2 p. reikalavimus, LR Medžioklės taisyklių V sk. 26.2 p., 26.5 p., 26.7 p., 26.10 p., XI sk. 74.11 p. reikalavimus.

4Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros pareigūno 2009 m. spalio 12 d. nutarimu J. P. už teisės pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 85 str. 1 d., paskirta administracinė nuobauda - 200 Lt bauda.

5Skunde J. P. prašo nutarimą panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą, o administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Nutarimas naikintinas, nes Institucija nei administracinio teisės pažeidimo protokole, nei nutarime nenurodė pažeidimo padarymo laiko, pažeidimas nebuvo tinkamai užfiksuotas, neįrodyta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė. Tvirtina, jog administracinio teisės pažeidimo nepadarė, tinkamai vykdė medžioklės vadovo pareigas. Antis šaudė medžiotojai D. Č. ir K. S., tačiau ne gyvenamojoje teritorijoje ir ne arčiau kaip 200 metrų iki jų. Šaudoma buvo javų lauke, esančiame dešinėje kelio Nemajūnai – Siponys pusėje.

6Posėdžio metu J. P. bei jo atstovas palaikė skundą. Protokolą surašiusios ir nutarimą priėmusios institucijos atstovai posėdžio metu prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Tvirtino, jog byloje surinkta pakankamai įrodymų J. P. kaltei pagrįsti, o byloje apklaustų J. P. liudytojų parodymai turėtų būti vertinami kaip šališkų ir suinteresuotų bylos baigtimi. Skundas tenkintinas. J. P. prašo panaikinti jam skirtą administracinę nuobaudą.

7Byloje nustatyta, jog J. P. 2009 m. rugsėjo 20 d. Vaitiškių kaime, Birštono savivaldybėje m/k „Lokupis“ medžioklės plotų vienete organizavo medžioklę, kurioje medžiotojai K. S. ir D. Č. nušovė antis. J. P. kaltinamas tuo, jog jis netinkamai vykdė medžioklės vadovo pareigas, neužtikrino, jog jo vadovaujami medžiotojai laikytųsi saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimų (medžiotojai šaudė antis mažesniu negu 200 metrų atstumu nuo gyvenamosios sodybos), tuo savo elgesiu pažeidė LR Medžioklės įstatymo 12 str. 2 d. 2 p. reikalavimus, LR Medžioklės taisyklių V sk. 26.2 p., 26.5 p., 26.7 p., 26.10 p., XI sk. 74.11 p. reikalavimus. LR Medžioklės įstatymo 12 str. 2 d. 2 p. nustato, jog medžioklės plotų naudotojai, naudodami medžiojamųjų gyvūnų išteklius privalo laikytis šio Įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiojimą ir medžioklę, reikalavimų, taip pat leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete nustatytų sąlygų. LR Medžioklės taisyklių 26 punkte reglamentuotos medžioklės vadovo pareigos. Jis privalo organizuoti medžioklę Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka (26.2 p.), priminti visiems medžioklėje dalyvaujantiems medžiotojams saugaus elgesio medžioklėje reikalavimus (26.5 p.), nurodyti medžiotojams jų individualios sėlinimo teritorijos ribas, jeigu bus medžiojama sėlinant (26.7 p.), per 48 valandas informuoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrą apie medžioklės metu padarytus Medžioklės taisyklių pažeidimus (26.10). Taip pat Medžioklės taisyklėse nustatyti saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimai. Draudžiama šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, išskyrus atvejį, kai jų šeimininkai tam neprieštarauja (74.11 p.). J. P. kaltė buvo įrodinėjama administracinio teisės pažeidimo protokolu (b.l.7), medžioklės lapu (b.l.9), medžioklės ataskaita (b.l.10), J. P. paaiškinimu (b.l.11), schema (b.l.13), liudytojų parodymais. J. P. neigia savo kaltę ir tvirtina, jog jo vadovaujami medžiotojai K. S. ir D. Č. antis šaudė 400-500 metrų atstumu nuo Žukauskų sodybos. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytojais byloje apklausti K. S. ir D. Č.. Institucijos atstovas teisme patvirtino, jog administracinio teisės pažeidimo byla iškelta pagal telefoninį pranešimą. Schemą, kurioje nustatyta šaudymo vieta, Institucijos pareigūnai braižė pagal sodybos šeimininkų J. V. Ž. ir O. Ž. parodymus. Tačiau posėdžio metu liudytojais apklausti J. V. Ž. ir O. Ž. teigė nematę, iš kurios vietos šaudė medžiotojai, nes tuo metu buvo namo rūsyje. Jie tvirtino tik matę einančius su šautuvais medžiotojus prie vandens telkinio, esančio netoli jų sodybos. Ar šautuvai buvo dėkluose, ar ne – taip pat negalėjo patvirtinti.

8Administracinių teisės pažeidimų bylose galioje principas, kad institucija, kuri taiko asmens atžvilgiu administracinę prievartą, privalo įrodyti administracinio teisės pažeidimo faktą. Iš byloje surinktų įrodymų visumos darytina išvada, kad tokių įrodymų nepakanka įvykio vietai nustatyti, o tuo pačiu ir J. P. kaltei įrodyti. Tokioje situacijoje teisės pažeidimo byloje kilusios abejonės yra vertinamos administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens naudai. Dėl to teismas sprendžia, kad nėra įrodyta, jog J. P. medžiodamas pažeidė LR Medžioklės įstatymo ir LR Medžioklės taisyklių reikalavimus, todėl jo veiksmuose nėra teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 str. 1 p., įvykio bei sudėties.

9Aptartų aplinkybių pagrindu ginčijamas nutarimas naikintinas, o administracinė byla jo atžvilgiu nutrauktina.

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

11Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Prienų agentūros pareigūno 2009 m. spalio 12 d. nutarimą, kuriuo J. P. paskirta administracinė nuobauda - 200 Lt bauda pagal ATPK 85 str. 1 p., panaikinti ir administracinę bylą J. P. atžvilgiu nutraukti.

12Nutarimas per 10 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai