Byla I-3457-142/2014

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su A. A., A. K., Z. K., R. L., D. P., V. M. skundu,

Nustatė

2Teisme 2013 m. spalio 31 d. gautas A. A., A. K., Z. K., R. L., D. P., V. M. (toliau - pareiškėjai) skundas, kuriame pareiškėjai prašė: 1) priteisti iš Lietuvos valstybės laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d. dėl neteisėtai sumažintų pareiginės algos koeficientų nepriskaičiuotą ir neišmokėtą darbo užmokesčio dalį; 2) priteisti pareiškėjams iš Lietuvos valstybės 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo teismo sprendimu priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Kitas reikalavimas susijęs su įrodymų išreikalavimu. Kartu su skundu buvo pateiktas Muitinės departamento prie Finansų ministerijos 2013 m. spalio 15 d. raštas Nr. (5.21)3B-11938, kuriame pranešama, kad dėl didelio besikreipiančiųjų skaičiaus Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos negali šiuo metu išduoti pažymų apie neišmokėtą darbo užmokestį ir kitų įrodymų.

3Pareiškėjų paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) reikalavimų, todėl teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartimi nustatytas terminas iki 2014 m. sausio 7 d. skundo trūkumams pašalinti: patikslinti reikalavimą dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir nurodyti prašomo priteisti neišmokėto konkrečiu laikotarpiu darbo užmokesčio sumą ir ją pagrįsti skaičiavimais, pateikti įrodymus dėl tarnybos Kauno teritorinėje muitinėje, pareigybės kategorijos, turimų klasių ir kitų aplinkybių, turinčių įtakos darbo užmokesčio dydžiui.

4Teisme 2014 m. sausio 6 d. gautas pareiškėjų patikslintas skundas, kuriame pareiškėjai nurodė prašomas priteisti kiekvienam neišmokėtos darbo užmokesčio dalies sumas, šį reikalavimą pagrindė įrodymais, t. y. pateikė Kauno teritorinės muitinės pažymas dėl pareiškėjų darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų nepriemokos paskaičiavimo, pateikė įrodymus dėl valstybės tarnybos Kauno teritorinėje muitinėje.

5Atsakovais pareiškėjai nurodė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, ir Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis – Kauno teritorinę muitinę ir Finansų ministeriją.

6Skundą atsisakytina priimti.

7Su patikslintu skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai ginčo laikotarpiu buvo ir šiuo metu yra Kauno teritorinės muitinės pareigūnai.

8Nagrinėjamu atveju atsakovu turėtų būti subjektas, atitinkamu laiku neišmokėjęs pareiškėjams jų nurodomo darbo užmokesčio. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad atsakovu administraciniame procese laikoma materialiojo teisinio santykio šalis, tikrai ar tariamai pažeidusi pareiškėjo materialiąsias teises ar interesus, ir kuri kviečiama į teismą atsakyti į pareiškėjo pareikštą reikalavimą (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008).

9Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas) nustato muitinės pareigūnų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos muitinėje ir atleidimo iš jos tvarką, muitinės pareigūnų perkėlimą į kitas pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, skatinimą, atsakomybę, socialines garantijas, kitus jų statuso ypatumus (Statuto 1 str. 1 d.). Pagal Statuto 51 straipsnio 1 dalį (2011 m. gruodžio 23 d. įstatymo redakcija Nr. XI-1903, galiojanti nuo 2012 m. sausio 1 d.), Muitinės departamento generalinis direktorius teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Muitinės departamento ir muitinės įstaigų personalo (muitinės pareigūnų) valdymą.

10Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teritorinė muitinė – Muitinės departamento įsteigta ir jam atskaitinga muitinės įstaiga, organizuojanti ir užtikrinanti muitų teisės aktų įgyvendinimą ir kitų Muitinės departamento pavestų funkcijų vykdymą Muitinės departamento nustatytoje veiklos zonoje. Teritorinė muitinė yra viešasis juridinis asmuo. Pagal to paties įstatymo 18 straipsnį, muitinės postai yra teritorinių muitinių padaliniai, veikiantys Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytose vietose ir atliekantys jų kompetencijai priskirtus muitinės formalumus bei kitas Muitinės departamento arba teritorinės muitinės jiems pavestas funkcijas. Muitinės posto darbo organizavimo tvarką nustato teritorinės muitinės, kurios padalinys yra atitinkamas muitinės postas, viršininko patvirtinti nuostatai (1 d.); specialiųjų muitinės įstaigų teritoriniai padaliniai veikia Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatytose vietose ir atlieka Muitinės departamento arba specialiosios muitinės įstaigos jiems pavestas funkcijas. Specialiosios muitinės įstaigos teritorinio padalinio veiklos zoną ir darbo organizavimo tvarką nustato atitinkamos specialiosios muitinės įstaigos direktoriaus patvirtinti nuostatai.

11Kauno teritorinės muitinės nuostatų, patvirtintų Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1B-666, 1 punkte nustatyta, kad Kauno teritorinė muitinė yra biudžetinė Lietuvos Respublikos muitinės įstaiga, veikianti Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatytoje veiklos zonoje. Nuostatų 4 punkte nustatyta, kad teritorinė muitinė yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotame banke.

12Remiantis nurodytais teisės aktais ir pateiktais įrodymais (Kauno teritorinės muitinės pažymomis dėl darbo užmokesčio pareiškėjams nepriemokos paskaičiavimo) darytina išvada, kad ginčo laikotarpiu pareiškėjams dirbant Kauno teritorinė muitinėje, kuri yra viešasis juridinis asmuo bei biudžetinė įstaiga, būtent Kauno teritorinė muitinė ir mokėjo jiems darbo užmokestį, o ne Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, todėl Kauno teritorinė muitinė dėl pareiškėjų reikalavimo priteisti jiems neišmokėtą darbo užmokesčio dalį turėtų būti atsakovu šioje byloje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-1100/2013).

13Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog pasirinkti, į ką nukreipti materialinį teisinį reikalavimą byloje, t. y. ką patraukti atsakovu, gali tik pareiškėjas. Tačiau administracinis teismas, būdamas aktyvus ir įstatymu įpareigotas išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, turi padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises (ABTĮ 10 str.), turi atkreipti pareiškėjų dėmesį į tai, kad jų atsakovu nurodomas subjektas neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą materialinį teisinį reikalavimą, kitaip tariant, yra netinkamas atsakovas (2008 m. balandžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-330/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 4(14), 2008 m., 109 – 124 p.).

14Remiantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, kad pagal pareiškėjų keliamą ginčą atsakovu turi būti Kauno teritorinė muitinė.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl atstovavimo valstybei (Vyriausybei) bylose dėl neišmokėtos socialinių išmokų ir darbo užmokesčio dalies priteisimo“ 2 punkte nustatyta, kad valstybei (Vyriausybei) Lietuvos Respublikos teismų nagrinėjamose bylose dėl žalos, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtos pagal priimtus teisės aktus, siejamus su sunkia valstybės ekonomine, finansine padėtimi, kai pagal pareikštus skundus atsakovu įtraukta valstybė (Vyriausybė), atstovauja valstybės institucijos, mokėjusios darbo užmokestį (atlyginimą). Todėl tinkamas Lietuvos valstybės (Vyriausybės) atstovas yra Kauno teritorinė muitinė.

16Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktą, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu byla nepriskirtina tam teismui.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnyje nustatyta, kad skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

18Kauno teritorinės muitinės buveinė yra Kaune. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo įstatymo 6 straipsnį, Kauno apygardos teismo veiklos teritorija apima Kauno apylinkės teismo veiklos teritoriją, todėl skundas nagrinėtinas Kauno, o ne Vilniaus, apygardos administraciniame teisme.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Atsisakyti priimti A. A., A. K., Z. K., R. L., D. P., V. M. skundą.

21Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam teismui.

22Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.

23Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė,... 2. Teisme 2013 m. spalio 31 d. gautas A. A., 3. Pareiškėjų paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos... 4. Teisme 2014 m. sausio 6 d. gautas pareiškėjų patikslintas skundas, kuriame... 5. Atsakovais pareiškėjai nurodė Lietuvos valstybę, atstovaujamą Muitinės... 6. Skundą atsisakytina priimti.... 7. Su patikslintu skundu pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjai ginčo... 8. Nagrinėjamu atveju atsakovu turėtų būti subjektas, atitinkamu laiku... 9. Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas) nustato... 10. Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta,... 11. Kauno teritorinės muitinės nuostatų, patvirtintų Muitinės departamento... 12. Remiantis nurodytais teisės aktais ir pateiktais įrodymais (Kauno... 13. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra išaiškinęs, jog... 14. Remiantis tuo kas išdėstyta, darytina išvada, kad pagal pareiškėjų... 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 992 „Dėl... 16. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 straipsnyje nustatyta, kad skundas... 18. Kauno teritorinės muitinės buveinė yra Kaune. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo... 19. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies... 20. Atsisakyti priimti A. A., A. K., 21. Išaiškinti, kad skundas gali būti paduotas Kauno apygardos administraciniam... 22. Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjams.... 23. Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas...