Byla A8.-50-827/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant Aldonai Daudaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui D. V. ir jo atstovui advokatui Gintautui Šulijai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje D. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), nurodęs, kad gyvena ( - )., traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4D. V., būdamas UAB „( - )“ (toliau – ir Bendrovė) (įmonės kodas ( - )), direktorius, per nustatytą laikotarpį nepateikė Registro tvarkytojui 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, kur numatyta, kad juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Šiuo savo neveikimu D. V. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas D. V. teismo posėdyje nurodė, kad kuo yra kaltinamas supranta, kaltę dėl jam inkriminuoto administracinio nusižengimo padarymo pripažįsta. Nurodė, kad 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys buvo pateiktas pavėluotai, tačiau tai įvyko dėl objektyvių priežasčių, kadangi bendrovės akcininkai yra užsienio piliečiai. Bendrovės metinė finansinė ataskaita akcininkams buvo parengta laiku kartu su pranešimu apie visuotinį akcininkų susirinkimą, buvo imtasi visų įmanomų priemonių, kad akcininkai greičiau patvirtintų ataskaitą, tačiau jų patvirtinimas buvo gautas tik 2019 m. rugsėjo mėnesį ir iš kart pateiktas Juridinių asmenų registrui. Palaikė rašytiniuose paaiškinimuose nurodytus argumentus, prašė netaikyti jo atžvilgiu administracinės atsakomybės.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovas advokatas G. Šulija prašė atsižvelgti į tai, kad bendrovės akcininkai yra fiziniai Kazachstano piliečiai, kas šiek tiek apsunkina bendravimą. Vadovaujantis ABĮ 58 straipsnio 3 dalies reikalavimais, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turėjo patvirtinti eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, po ko, per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada turėjo būti pateiktas Juridinių asmenų tvarkytojui, kas ir buvo nedelsiant padaryta gavus akcininkų patvirtinimą. Prašė netaikyti bendrovės vadovui administracinės atsakomybės ir administracinė teiseną jo atžvilgiu nutraukti.

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už Neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8Vertinant byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad byloje surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad D. V. padarė jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje. D. V. kaltę padarius administracinį nusižengimą, be jo paties prisipažinimo ir rašytinių paaiškinimų (b.l. 8-9), patvirtina byloje esantys įrodymai. Iš D. V. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad D. V. nuo 2013 m. gegužės 8 d. paskirtas UAB „( - )“ vadovu; Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais) (b.l. 3-5). Iš VĮ Registrų centras pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai Registro tvarkytojui pateikti 2019 m. rugsėjo 19 d. (b. l. 4).

9Nors atsakomybėn traukiamo asmens atstovas prašo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną D. V. atžvilgiu, nurodydamas, kad sutinkamai su ABĮ 58 straipsnio 3 dalies reikalavimais, bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registrui pateiktas nepavėluotai, per 30 dienų terminą jį patvirtinus eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, teismas pažymi, kad ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį; 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, taigi UAB „( - )“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad D. V., būdamas UAB „( - )“ vadovu, nepateikė juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, todėl padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad D. V. kaltė dėl padaryto administracinio nusižengimo yra visiškai įrodyta ir jam skirtina nuobauda.

11Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), nusižengimo padarymo aplinkybes, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį; į pažeidėjo asmenybę, kuris yra dirbantis, duomenų apie teistumą ar asmens patraukimą administracinėn atsakomybėn nepateikta. D. V. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis pripažino padaręs nusižengimą ir gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad minėto nusižengimo padarymą sąlygojo ir objektyvios aplinkybės, nes bendrovės akcininkai užsienio šalies piliečiai, todėl užtrūko finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad šiuo metu finansinės atskaitomybės dokumentai juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti. Atsižvelgiant į nustatytų byloje aplinkybių visumą, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatomis, teismas sprendžia, kad administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti ir teisingumo principas įgyvendintas paskyrus švelnesnę administracinę nuobaudą, nei numatyta ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 34 straipsnio 2 dalimi, 223 straipsnio 2 dalimi, 572 straipsnio 1 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu, 675 straipsniu,

Nutarė

13D. V. pripažinti kaltu padarius administracinį pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje ir skirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

14Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai