Byla 2-2799-362/2012
Dėl skolos priteisimo ir priešieškinį byloje

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius

2Sekretoriaujant S. Batulevičienei

3Dalyvaujant ieškovo UAB „Granterma“ atstovams A. L. ir advokatui A. Damulevičiui

4Atsakovo UAB „Rempijus“ atstovams J. R. ir advokatei E. Povilaitienei,

5Nedalyvaujat trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės administracija atstovams, pranešta tinkamai,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo ir priešieškinį byloje.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

8Ieškovas UAB „Granterma“ 2012 02 09 kreipėsi į teismą pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas teismo iš atsakovo UAB „Rempijus“ priteisti 75211,72 Lt skolos, 827,33 Lt delspinigių, 6 procentus nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo, bei teismo išlaidas. Teismo įsakymas buvo priimtas, išsiustas atsakovui, gauti jo prieštaravimai priimtam teismo įsakymui, ir 2012 03 21 priimtas ieškinio pareiškimas, kuriame prašoma priteisti iš atsakovo jau pareiškime nurodytas sumas, nurodant, jog tarp šalių buvo sudaryta statybos rangos sutartis, jie sutartį įvykdė, tačiau atsakovas su jais neatsiskaitė. Pateiktame atsiliepime atsakovas UAB „Rempijus“ nurodo, jog ieškovas neatliko tinkamai savo pareigų, nepridavė atliktų darbų, nesurašė darbų atlikimo akto, tad neturi teisės gauti pilno apmokėjimo pagal sutartį. 2012 07 02 pateikiamas priešieškinis, kuriuo atsakovas UAB „Rempijus“ prašo pakeisti sudarytą sutartį, bei priteisti netesybas. Atsiliepimu į priešieškinį prašoma jį atmesti.

9Byloje nustatyta, jog 2011 08 03 tarp šalių buvo sudaryta sutartis Nr. 11/19, kurioje ieškovas, UAB „Granterma“, įsipareigojo pagaminti apšiltintą konteinerinę katilinę pagal suderintus brėžinius ir techninę dokumentaciją, pristatyti pagamintą konteinerį nurodytu adresu, pateikti atitikties deklaracijas gaminiui, panaudotų medžiagų sertifikatus, gaminio dažymo proceso kontrolės aktą. Užsakovas, UAB „Rempijus“, įsipareigoja galutinai sumokėti sutartyje numatytą sumą po katilinės paruošimo eksploatacijai. Sutarties 2.1 p. numato, jog atliekamų darbų bendra vertė yra 192995,00 Lt. Pagal sutartį dalinai yra atsiskaityta, likusi skola – 75211,72 Lt. Nustatyta, jog tarp atsakovo UAB „Rempijus“ ir trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės administracija buvo sudaryta rangos sutartis dėl Drąsučių pagrindinės mokyklos rekonstravimo, ji apėmė ir katilinės statybą, pagal šią sutartį su UAB „Rempijus“ yra pilnai atsiskaityta. Statybos darbų užbaigimo aktas , tame tarpe ir katilinės, pasirašytas 2011 09 27, Nekilnojamo turto registro duomenimis pastatas yra baigtas. Valstybinė Energetikos inspekcija 2011 09 23 nurodė, jog Drąsučių pagrindinėje mokykloje „sumontuoti pastato vidaus įrenginiai šildymo sistemos šilumos įrenginiai, šilumos gamybos įrenginių galia 200kW atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus bei gali būti naudojami pagal paskirtį.“.

10Teismas konstatuoja, kad tarp šalių yra susiklostę prievoliniai santykiai (LR CK 6.1 str.), kylantys iš tarp šalių pasirašytos statybos rangos sutarties Nr. 11/19.

11Esant priešieškiniui, dėl šios sutarties pakeitimo, teismas pirmiausia pasisako dėl priešieškinio, kadangi tik išsprendus pačios sutarties turinį, galima spręsti ginčą dėl sutarties vykdymo.

12Atsakovas UAB „Rempijus“ pateikė į bylą priešieškinį, kuriuo prašo pakeisti pasirašytos sutarties Nr. 11/19 2.1 p., išdėstant jį taip „UAB „Rempijus“ sumoka rangovui UAB „Granterma“ už panaudotas medžiagas ir atliktus darbus pagal pateiktus ir šalių tarpusavyje suderintus darbų atlikimo aktus, atliktų darbų ir panaudotų medžiagų kiekiams atitinkant projektinėje dokumentacijoje numatytus, o įkainiams atitinkant įprastą kainą, kuri sutarties sudarymo metu ir sudarymo vietoje atitinkamoje verslo srityje imama už tokį pat įvykdymą (tokius pat darbus, paslaugas, prekes ir pan.) atitinkamomis aplinkybėmis“. Šalių pasirašytoje sutartyje šis 2.1 p. išdėstytas taip „atliekamų darbų vertė yra 159500 Lt plius 21 proc. PVM suma 33495,00 Lt, bendra suma 192995,00 Lt“. Motyvuodami, kodėl ši sutartis turi būti pakeista, atsakovas nurodo, jog sutartį pasirašė, suklaidinti ieškovo, kadangi žodžiu buvo sutarta, jog bus atsiskaityta pagal sunaudotas medžiagas iš darbą. Be to, ieškovas UAB „Granterma“ neįrodė, jog būtent tokia yra statybos kaina, pateiktuose dokumentuose – darbų atlikimo aktuose yra užaukštinti įkainiai, prirašyti darbai, kurie neturėjo būti atlikti pagal projektinę dokumentaciją, padidinti medžiagų kiekiai.

13Pažymėtina, jog teismo nėra reikalaujama pripažinti sandorį ar jo dalį tarp šalių negaliojančiu, tačiau yra prašoma pakeisti pačią sutartį, toje dalyje, kur tarp šalių numatytas atsiskaitymas.

14LR CK 6.156 str. numato, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. LR CK 6.154 str. 3 d., 6.38 str. 1 d. numato, jog, esant pasirašytai sutarčiai, ji turi būti vykdoma pagal sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, ir ji įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. LR CK 6.193 str. numato, jog sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai. Esant abejonei dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos sutartį pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo.

15LR CK 6.198 str. 2 d. numato galimybę teismo keliu pakeisti sutarties kainą, tačiau tai galima padaryti tik tuo atveju, kai šią kainą turi nustatyti viena iš sutarties šalių, ir tokiu būdu nustatyta kaina aiškiai neatitinka protingumo kriterijų. Iš šalių parodymų akivaizdu, jog kaina buvo nustatoma ne vienos iš šalių, o dėl sutarties kainos buvo deramasi, pradžioje buvo pasiūlyta viena kaina, tačiau kitai šaliai pareiškus, jog kaina jai netinka, yra per didelė, ši kaina buvo sumažinta, tad teismas neturi pagrindo, vadovaujantis LR CK 6.198 str., keisti sutarties kainos.

16Nurodant apie sutarties pasirašymo aplinkybes, atsakovo atstovas parodė, jog būtent jis kreipėsi į ieškovą dėl sutarties pasirašymo, ieškovas pateikė jam savo sąlygas, tame tarpe nurodė sutarties kainą, ši kaina buvo įvardinta kaip per didelė, tada sutarties kaina buvo sumažinta, ir ši sumažinta kaina buvo įrašyta į sutartį , jos 2.1 punktą. Sutartis buvo pasirašyta, tačiau, nustačius jog netinka sutarties įvykdymo terminas, ji buvo perrašyta, pakeičiant vykdymo terminą, bet ne sutarties kainą. Pateiktas elektroninis susirašinėjimas tarp šalių nepatvirtina atsakovo nurodymo, jog buvo deramasi dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos, nei ji numatyta sutarties 2.1 p., pats atsakovas nurodo, jog ši kalba buvo jau po sutarties pasirašymo, tačiau įforminta raštu tai nebuvo. Tokiu būdu, visiškai neaišku, kuo pasireiškė ieškovo, UAB „Granterma“ nesąžiningumas ar klaidinimas, pasirašant sutartį, kadangi tarp šalių vyko derybos būtent dėl sutarties kainos, dėl jos dydžio buvo deramasi, tai patvirtina ir susirašinėjimas tarp šalių, atsakovas turėjo teisę ir nepasirašyti jam pateiktos sutarties, tačiau pats tai padarė. Atsakovo atstovo nurodymas, jog jis pasirašė sutartį į ją neįsigilinęs, šiuo atveju reikšmės neturi. Be to, pažymėtina, jog nesant aiškiai nustatytos sutarties kainos, kuri nurodyta jos 2.1 p., taptų neaišku, kaip reikalinga įvykdyti šios sutarties 1.2 p., 4.1 p., kadangi apmokėjimas pagal šiuos punktus yra susijęs būtent su vienareikšmiškai nustatyta sutarties kaina. Tokiu būdu, sutarties sąlygų tarpusavio ryšys, buvusios derybos dėl sutarties sąlygų, elgesys po sutarties sudarymo, kai apmokėti pagal sutartį buvo prašoma jau po katilinės paruošimo darbui, leidžia teigti, jog sutartyje yra užfiksuoti tikrieji šalių ketinimai.

17Teismas taip pat pažymi, jog šalių elgesys vykdant sutartį, jau po sutarties pasirašymo, netinkamai įforminami dokumentai ar netinkamai atlikti pagal sutartį darbai, nesudaro pagrindo keisti pačią sutartį, tuo labiau toje dalyje, kiek ji susijusi sus sutarties kaina.

18Įvertinant virš išdėstytą, priešieškinis dalyje dėl sutarties pakeitimo yra atmestinas.

19Kadangi kita priešieškinio dalis, susijusi su netesybų priteisimu, yra susijusi su sutarties vykdymu, su kuo susijęs ir pats ieškinys, dėl šios dalies teismas pasisako, tik įvertinęs įrodymus dėl sutarties vykdymo.

20Pasirašyta tarp šalių sutartis Nr. 11/19 savo esme yra statybos rangos sutartis, ji šalims turi įstatymo galią. LR CK numato, jog rangos sutartyje gali būti numatyta arba darbų kaina, arba jos apskaičiavimo būdas, sutartyje, pasirašytoje tarp UAB „Granterma“ ir UAB „Rempijus“, yra numatyta darbų kaina. LR CK 6/653 str. 3 d. numato, jog sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Tokiu būdu, įstatymas nenumato būtinybės sudaryti tokią sąmatą, tad, šalims sutarus darbų kainą, net nesant sudarytos sąmatos, ji tampa šalims privaloma. Šalys sutartyje numatė, jog pilnas atsiskaitymas tarp šalių įvyksta, sutarties 4.1 p., paruošus katilinę eksploatacijai. Katilinės statybos darbai priimti 2011 09 27 statybos darbų užbaigimo aktu, pagal šalių parodymus ji nuo to laiko yra eksploatuojama. Atsakovas taip pat nurodo, jog jam buvo pateikta keli darbų atlikimo aktai, kuriuose yra įrašyti darbai, nenumatyti projektinėje dokumentacijoje, užaukštinti medžiagų kiekiai, darbų įkainiai. Nė vieno iš pateiktų aktų atsakovas pasirašęs nėra. Visi šie pateikti aktai neviršija sutartyje numatytos darbų kainos. Teismas pažymi, jog pateikiami darbų atlikimo aktai yra susiję su faktinėmis rangovo išlaidomis, jie gali ir turi būti derinami tarp šalių, tačiau savo esme jie neturi įtakos šalių atsiskaitymui pagal sutartį, kadangi LR CK 6.654 str. numato, jog tuo atveju, kai rangovo faktinės išlaidos yra mažesnės, nei buvo numatyta nustatant atliekamų darbų kainą, jam išlieka teisė gauti atlyginimą, numatytą rangos sutartyje, jeigu užsakovas neįrodo, jog ekonomija turėjo neigiamos įtakos sutartyje numatytai darbų kokybei. Pretenzijų dėl įrengtos katilinės darbo pareikšta nėra, esami nurodyti trūkumai katilinės darbo kokybei įtakos neturi ir gali būti šalinami LR CK 6.665, 6.666 numatyta tvarka. Tai, jog yra nurodyti atlikti darbai, viršijantys projektinėje dokumentacijoje nurodytus darbus, kaip tvirtina atsakovas, vėlgi neturi įtakos darbų kainai, kadangi ieškovas, UAB „Granterma“, už šiuos darbus papildomos kainos nereikalauja. Ieškovas, UAB „Granterma“, dėl šių darbų tvirtina, jog jie buvo būtini atlikti, norint tinkamai eksploatuoti katilinę, priešingų įrodymų nepateikta.

21Taip pat pažymėtina, jog ši sutartis yra susijusi su kita rangos sutartimi, kurią sudarė atsakovas UAB „Rempijus“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija, dėl Drąsučių pagrindinės mokyklos rekonstravimo, tad, sudarant sutartį tarp ieškovo ir atsakovo, darytina išvada, jog, sutinkamai su LR CK 6.650 str., rangovas, UAB „Rempijus“, savo prievolėms įvykdyti pasitelkė kitus asmenis, šiuo atveju UAB „Granterma“, tapdamas generaliniu rangovu. Tretysis asmuo Šiaulių rajono savivaldybės administracija patvirtino, jog rangos sutartis, pasirašyta tarp jos ir atsakovo UAB „Rempijus“, yra įvykdyta, šalys tarpusavyje pilnai atsiskaitė. Statybos darbai, tame tarpe ir to objekto, kurio statyba buvo sutarta tarp generalinio rangovo ir subrangovo, priimti 2011 09 27 aktu. Teismas laiko, jog, esant pilnai įvykdytai rangos sutarčiai tarp generalinio rangovo ir užsakovo, nėra galimybės tvirtinti, jog sutartis tarp generalinio rangovo ir subrangovo, nėra įvykdyta.

22Bylos medžiagoje yra duomenų, jog darbai nėra atlikti tinkamai, yra trūkumų, susijusių tiek su pačiais darbais ( per stogą bėga vanduo), tiek su lydinčiais dokumentais (nurodoma, jog nėra pateikti ar pateikti netinkamai atitikties dokumentai, panaudotų medžiagų sertifikatai), tačiau visi šie trūkumai gali būti pašalinti LR CK 6.665, 6.666, 6.697 str. numatyta tvarka.

23Teismas pažymi, jog, sutinkamai su LR CK 6.658 str., užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą trūkumams pašalinti, tačiau tai galima tik darbų priėmimo metu, arba tada, kai nustatyti paslėpti trūkumai. Teismui nėra pateikta nei visi trūkumai, kurie yra nustatyti, nei skaičiavimai, kiek kainuotų šių trūkumų pašalinimas, nei nurodymas, jog rangovas nepateikė pakankamo prievolės užtikrinimo, tad šioje byloje atskaitymas nėra galimas.

24Sprendžiant dėl netesybų, pažymėtina, jog statybos darbai priimti 2011 09 27, tame tarpe ir katilinė, kurią statė subrangovas, UAB „Granterma“, būtent šio statybos darbų priėmimo akto pagrindu laikoma įvykdyta pagrindinė rangos sutartis, tarp UAB „Rempijus“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija, dėl Drąsučių pagrindinės mokyklos rekonstravimo, tad laikytina, jog sutartis Nr. 11/19 tarp generalinio rangovo UAB „Rempijus“ ir subrangovo UAB „Granterma“ įvykdyta tuo pačiu metu, t.y., anksčiau sutartyje numatyto termino. Atskiro darbų pridavimo priėmimo ši sutartis nenumatė, sutartyje numatyta, jog atsiskaitoma, tik paruošus katilinę darbui. Vertinant virš išdėstytą, priešieškinio prašymas dėl netesybų priteisimo yra atmestinas.

25Įvertinus virš išdėstytą, ieškinio pareiškimas tenkintinas pilnai, priešieškinis atmestinas.

26Tenkinant ieškinio pareiškimą, bei atmetant priešieškinį, ieškovo ir valstybės turėtos išlaidos priteistinos iš atsakovo. (Lietuvos Respublikos Civilinio Proceso Kodekso 93 str., 96 str.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, neviršijant jos dešimties litų, nepriteistinos.

27Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

28Ieškinį tenkinti pilnai.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Rempijus“, į.k. 144775029, buv. Žalgirio 2, Šiauliai, a.s. ( - ), AB Šiaulių bankas, b.k. 71800, ieškovui UAB „Granterma“ , .k. 300584298, buv. Draugystės 30-30, Mažeikiai, a.s. ( - ), AB DNB bankas, b.k. 401000, 75211,72 (septyniasdešimt penkis tūkstančius du šimtus vienuolika Lt 72 ct ) Lt skolos, 827,33 (aštuoni šimtai dvidešimt septynis Lt 33 ct) delspinigių, 6 (šešis) procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (byla iškelta 2012 02 09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, teismo išlaidų ieškovui 2281 (du tūkstančiai du šimtai vienuolika) Lt žyminio mokesčio, 2900 (du tūkstančiai devyni šimtai) Lt už advokato pagalbą.

30Priešieškinis atmestinas pilnai.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius... 2. Sekretoriaujant S. Batulevičienei... 3. Dalyvaujant ieškovo UAB „Granterma“ atstovams A. L. ir advokatui A.... 4. Atsakovo UAB „Rempijus“ atstovams J. R. ir advokatei E. Povilaitienei,... 5. Nedalyvaujat trečiojo asmens Šiaulių rajono savivaldybės administracija... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 8. Ieškovas UAB „Granterma“ 2012 02 09 kreipėsi į teismą pareiškimu dėl... 9. Byloje nustatyta, jog 2011 08 03 tarp šalių buvo sudaryta sutartis Nr. 11/19,... 10. Teismas konstatuoja, kad tarp šalių yra susiklostę prievoliniai santykiai... 11. Esant priešieškiniui, dėl šios sutarties pakeitimo, teismas pirmiausia... 12. Atsakovas UAB „Rempijus“ pateikė į bylą priešieškinį, kuriuo prašo... 13. Pažymėtina, jog teismo nėra reikalaujama pripažinti sandorį ar jo dalį... 14. LR CK 6.156 str. numato, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis, savo... 15. LR CK 6.198 str. 2 d. numato galimybę teismo keliu pakeisti sutarties kainą,... 16. Nurodant apie sutarties pasirašymo aplinkybes, atsakovo atstovas parodė, jog... 17. Teismas taip pat pažymi, jog šalių elgesys vykdant sutartį, jau po... 18. Įvertinant virš išdėstytą, priešieškinis dalyje dėl sutarties pakeitimo... 19. Kadangi kita priešieškinio dalis, susijusi su netesybų priteisimu, yra... 20. Pasirašyta tarp šalių sutartis Nr. 11/19 savo esme yra statybos rangos... 21. Taip pat pažymėtina, jog ši sutartis yra susijusi su kita rangos sutartimi,... 22. Bylos medžiagoje yra duomenų, jog darbai nėra atlikti tinkamai, yra... 23. Teismas pažymi, jog, sutinkamai su LR CK 6.658 str., užsakovas turi teisę... 24. Sprendžiant dėl netesybų, pažymėtina, jog statybos darbai priimti 2011 09... 25. Įvertinus virš išdėstytą, ieškinio pareiškimas tenkintinas pilnai,... 26. Tenkinant ieškinio pareiškimą, bei atmetant priešieškinį, ieškovo ir... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas... 28. Ieškinį tenkinti pilnai.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Rempijus“, į.k. 144775029, buv. Žalgirio 2,... 30. Priešieškinis atmestinas pilnai.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...