Byla Ik-663-142/2013
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovams Finansų ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Margaritos Stambrauskaitės, Nijolės Sušinskienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovėms L. D. ir advokatei Aušrai Bračiulienei, atsakovės VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atstovei Arūnei Andrulionienei, atsakovės Finansų ministerijos atstovui Evaldui Kašėtai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ALZIDA“ skundą dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovams Finansų ministerijai ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai,

Nustatė

2UAB „ALZIDA“ (toliau – pareiškėja) padavė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-093 ir Finansų ministerijos 2012 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-1130237-6K-6K-1201118); 2) įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką.

3Pareiškėja 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje pateikė prašymą dėl skundo patikslinimo (t. VII, b. l. 23), kuriame atsisakė reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką.

4Pareiškėja skunde paaiškina, kad LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu atmetė pareiškėjos paraišką „Įvairių gaminių cheminės saugos tyrimo laboratorijos išplėtimas“ Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-093 (toliau – paraiška). Pareiškėja sprendimą skundė Finansų ministerijai, kuri 2012 m. vasario 3 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė, nurodė pagrindinį argumentą, kad LVPA pareiškėjos projektą vertino pagal VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT +“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto ūkio ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 4-396 (toliau – Aprašo) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – Projektų administravimo taisyklės) reikalavimus, o pareiškėjos paraiška neatitiko šių teisės aktų reikalavimų. Pareiškėjo nuomone, Finansų ministerija skundą peržiūrėjo formaliai, visiškai neįsigilino į ginčo esmę, todėl sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas. Pareiškėja paraiškoje tvirtino ir tvirtina dabar, kad sukurs naujus cheminių bandymų metodus. Tai aiškiai matyti iš paraiškoje pateiktos informacijos. Detaliai aprašyti projekto metu numatomi sukurti moksliniai metodai verslo plane, kuris yra neatskiriama paraiškos dalis, o vertinimo metu į tai visiškai nebuvo atsižvelgta. Paraiška atmesta ne dėl to, kad nėra mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklos, o dėl to, kad informacija apie MTTP „nepakankama“, „nepagrįsta“ ir pan. LVPA turėjo teisę, gavusi atsakymą į paklausimą, pakartotinai kreiptis ir prašyti patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, nurodydama, kodėl pateikta informacija yra nepakankama ir kokią konkrečią informaciją reikia pateikti. LVPA galėjo inicijuoti susitikimą su pareiškėjos atstovais ir išsiaiškinti, ką konkrečiai ir papildomai reikia pateikti paraiškoje, ar prašyti pareiškėjos paaiškinti paraiškos esmę ir paaiškinti neaiškumus. LVPA prašoma informacija yra labai bendro pobūdžio, nedetalizuojama, ką konkrečiai reikia pateikti, todėl atmesti paraišką nebuvo pagrindo, tai neatitiko nei teisingumo, nei protingumo, nei sąžiningumo principų. LVPA konstatavo, kad negalima daryti išvados, kad projekte bus sprendžiami moksliniai neapibrėžtumai. Ši išvada padaryta vertintojui klaidingai atlikus standartinių bandymų metodų paiešką. Pareiškėja aiškina, kad tokie argumentai rodo, kad LVPA neturi pakankamos kompetencijos iš paraiškos duomenų įsitikinti, jog tai bus MTTP, o dėl to toks argumentas negalėjo būti paraiškos atmetimo priežastimi. Atsakovai neįtikino, kad pareiškėja nepagrindė paraiškos. Remiasi LVPA ataskaitos argumentais, kurie reiškia prielaidų darymą ir bendras frazes. Mano, kad buvo pateikta visa reikiama informacija, tačiau dėl nenoro gilintis į esmę, buvo pasirinktas lengviausias, bet neteisėtas kelias atmesti paraišką. LVPA negali tiksliai ir rišliai įvardyti neatitikčių, todėl tokia aplinkybė negali būti atmetimo priežastimi. LVPA nenurodė pareiškėjai, kokio gilumo ar išsamumo turi būti pateikta informacija, kuri tenkintų keliamus reikalavimus. Atkreipia dėmesį, kad informacijos išsamumas gali būti susijęs su komercine paslaptimi, kuria gali pasinaudoti konkurentai, o tai gali sukelti problemas įmonės konkurencingumui ir pan. Atkreipia dėmesį, kad Finansų ministerija sprendime akcentuoja, kad LVPA neprivalo žinoti notifikavimo reikalavimų, todėl duodama paklausimą pareiškėjui turėtų formuoti konkrečius klausimus, o ne nurodinėti: išsamiau, detaliau, nepakankamai. Pareiškėja mano, kad LVPA privalo nurodyti, kokius konkrečius dokumentus turi pateikti pareiškėjas ar į kokį konkretų klausimą turi atsakyti. Mano, kad pateikta informacija buvo išsami ir atitiko Aprašo reikalavimus. Teigia, kad dėl vertintojų kompetencijos stokos paraiška buvo įvertinta netinkamai. Dėl to buvo teikiami ir nekonkretūs klausimai pareiškėjai. Finansų ministerijos sprendime yra minima ekspertų išvada, kurios pareiškėja nežino, jai tokia išvada nebuvo teikiama susipažinti, nenurodyta, koks tai buvo ekspertas, kokia jo kvalifikacija ir darbinė patirtis. Atsakovė privalėjo pareiškėją supažindinti su eksperto išvada, o nesupažindinus su ja, pareiškėja prarado galimybę tokią išvadą ginčyti. Nesutinka su LVPA išvada, kad projekto veiklos neatitinka MTTP veiklų, nes paraiška neatitinka Aprašo 7 punkto nuostatų.

5Teismo posėdžiuose pareiškėjos atstovės palaikė skundo dalį dėl LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimo panaikinimo ir Finansų ministerijos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo panaikinimo. Nepalaikė ir atsisakė nuo reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką. Papildomai paaiškino, kad visiškai nesutinka su Lietuvos mokslo tarybos pateikta išvada dėl pareiškėjos paraiškos (projektas Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-093), kadangi rengiant šią išvadą nedalyvavo nei vienas reikiamos srities specialistas. Aiškino, kad bendrovė dirba cheminės saugos srityje. Atsiranda vis daugiau medžiagų, kurias reikia nustatyti gaminiuose. Bendrovė negali atlikti visų reikiamų bandymų. Dėl to būtina įsigyti naują įrangą ir išplėsti teikiamų paslaugų asortimentą. Bendrovė siekia kurti greitesnius ir automatizuotus metodus, tokius, kuriems reikia mažesnių sąnaudų. Nesutinka su atsakovų pozicija, kad reikiami metodai jau yra sukurti ir standartizuoti. Nesutinka su teiginiais, kurie paremti žiniomis iš interneto. Nurodo, kad pasinaudota JAV duomenimis, kur galioja visai kita tyrimų ir standartizacijos sistema. Bendrovė siekia sukurti savo metodus. Pareiškėjos atstovės nurodė, kad jų paraiška buvo nagrinėjama 9 mėnesius, todėl buvo galimybė pasitikslinti, kokiai veiklai prašoma paramos. Pažymėjo, kad Finansų ministerija jų skundą išnagrinėjo netinkamai, nes tam neturėjo reikiamos kompetencijos, taip pat pažeidė skundo nagrinėjimo terminus. Posėdžiuose, kurie vyko iki 2013 m. vasario 4 d., atstovės aiškino, kad šiuo metu yra priimta ir nagrinėjama tokia pati pareiškėjų paraiška, ir mano, kad tas faktas įrodo, jog paraiška buvo tinkama. Advokatė išreiškė nuomonę, kad dėl priimtos 2-os paraiškos šiuo metu byla gali vykti tik dėl teismo išlaidų. Teigė, kad šiuo metu su Mokslų taryba sutartis nutraukta, todėl yra pagrindas manyti, kad išvada, kuria rėmėsi LVPA, buvo netinkama. Pareiškėjos atstovės 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje aiškino, kad antroji paraiška buvo įvertinta teigiamai, kaip tinkama, kad projektas būtų finansuojamas. Nurodė, kad abi paraiškos yra visai vienodos, tik kiek pakeistas projekto pavadinimas. Pareiškėjos atstovės teiginį, kad 2-oji jų teikta paraiška buvo įvertinta kaip tinkama finansuoti, grindžia tokiu dokumentu: LVPA vykusio susitikimo su pareiškėja 2012 m. lapkričio 30 d. protokolu Nr. VP-P2-Z04-220 (t. V, b. l. 2–3). Pareiškėjos atstovės paaiškino, kad nepasinaudojo galimybe gauti paramą pagal 2-ą teiktą paraišką, nes LVPA nesuteikė galimybės sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, nustatė per mažus terminus atsakymui dėl nuosavų lėšų investavimo duoti. Tik visuotiniame akcininkų susirinkime gali būti išspręstas klausimas, ar pareiškėja gali skirti nuosavas lėšas ir kokio dydžio lėšas gali skirti projektui įgyvendinti. Dėl 2-osios teiktos paraiškos įvertinimo jokių teisminių ginčų nėra, pareiškėja savanoriškai atsisako paramos. Todėl prašo panaikinti sprendimus, tačiau neprašo iš naujo vertinti 1-ąją paraišką. Paaiškino, kad palaiko reikalavimus dėl sprendimų panaikinimo, nes pirma, siekia prisiteisti teismo išlaidas; antra, pareiškėja yra įsitikinusi, kad neteisėti sprendimai negali būti paliekami galioti.

6Finansų ministerija atsiliepime (t. III, b. l. 91-96) su skundu nesutinka ir prašo atmesti.

7Paaiškina, kad nagrinėdama pareiškėjos 2011 m. gruodžio 14 d. skundą nustatė, jog pareiškėja skundą grindžia numatomų kurti metodų nebuvimu standartuose. Finansų ministerija mano, kad metodo nebuvimas standartuose (teisės aktuose) nereiškia, kad tas metodas nėra žinomas. Jeigu pareiškėjos nurodomas mokslinis neapibrėžtumas būtų standarto nebuvimas, veiklos rezultatas turėtų būti standarto sukūrimas. Be to, pareiškėja, kaip mokslinį neapibrėžtumą, nurodo teisės aktų reikalavimus (atitinkamų medžiagų nustatymas). Tačiau Finansų ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad teisės aktuose yra nustatomi tik tokie reikalavimai, kurie gali būti objektyviai patikrinami, t y. žinomi metodai, kuriais įmanoma patikrinti atitiktį nustatytiems reikalavimams. Todėl Finansų ministerija, atsižvelgdama į tai kas išdėstyta, priėmė 2012 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-1130237-6K-1201118), kuriuo pareiškėjos 2011 m. gruodžio 14 d. skundą pripažino nepagrįstu. Pareiškėjos skunde nurodyti, argumentai, jog LVPA turėjo pakartotinai prašyti patikslinti trūkstamą informaciją, yra nepagrįsti jokiomis teisės aktų nuostatomis, priešingai, LVPA, vadovaudamasi Projektų administravimo taisyklių 77 punktu ir Aprašo 68 punktu, suteikė pareiškėjai galimybę pateikti trūkstamą informaciją ir, vadovaudamasi paraiškoje pateikta informacija, taip pat papildomai pateikta informacija, priėmė sprendimą pareiškėjos pateiktą parašką atmesti, nes ji neatitiko Aprašo 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 ir 1.2.2 punktuose nustatytų reikalavimų. Skunde nurodomi tik deklaratyvūs teiginiai (vertinimai), tačiau jie nepagrindžiami konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, teisės aktų nuostatomis. Iš skundo sudėtinga suprasti, kokie konkretūs LVPA, Finansų ministerijos veiksmai ar neveikimas pažeidė pareiškėjos teisėtus interesus. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23 ir 24 straipsniuose nurodyti privalomi reikalavimai keliami administraciniam teismui paduodamam skundui užtikrina, kad proceso dalyviai turės galimybę pateikti ir teismui, ir pareiškėjui, ir kitiems byloje dalyvaujantiems proceso dalyviams išsamų atsiliepimą į skundą bei tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui teisme. Iš pareiškėjos skundo, kuriame nenurodytos konkrečios ir aiškios skunde nurodytus reikalavimus pagrindžiančios faktinės aplinkybės, Finansų ministerija neturi galimybės spręsti, kokie konkretūs LVPA ir (ar) Finansų ministerijos veiksmai ar neveikimas, kaip ir kodėl galimai pažeidė pareiškėjo teisėtus interesus, todėl neturi galimybės parengti išsamaus atsiliepimo bei tinkamai pasirengti bylos nagrinėjimui teisme.

8Teismo posėdžiuose atstovai prašė skundą atmesti. Papildomai paaiškino, kad paraiškos ir skundo nagrinėjimo terminai buvo pratęsiami. Pažymėjo, kad Finansų ministerija negalėjo abejoti ekspertų kvalifikacija, nes ekspertai, kurie davė išvadą, buvo parinkti laikantis reikalavimų. Už paraiškos teisingą pateikimą atsako tik pareiškėja. Paaiškino, kad šiuo metu priimta analogiška pareiškėjų paraiška, todėl, jeigu šis skundas būtų tenkinamas, susidarytų situacija, kad pareiškėja gautų dvigubą finansavimą. Atstovas 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėja pati atsisakė nuo paramos, nuo projektų įgyvendinimo, todėl skundžiamų sprendimų panaikinimas pareiškėjai jokių teisinių padarinių nesukels. Dėl to skundo reikalavimai negali būti tenkinami.

9VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime (t. I, b. l. 138–141) su skundu nesutinka.

10Paaiškina, kad pareiškėjos paraiškoje buvo nurodyta, kad pareiškėja sukurs naujus cheminių bandymų metodus. Nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad nurodytą dalyką patvirtina paraiškoje pateikta informacija, nes pareiškėja nenurodė, kuri būtent konkreti informacija patvirtina paraiškos teiginį. Pirminėje paraiškoje buvo pateikta bendro pobūdžio informacija, iš kurios nebuvo aišku, ar numatomi sukurti cheminių bandymų metodai bus nauji, kokie moksliniai neapibrėžtumai bus sprendžiami juos kuriant, kokia įranga tam bus naudojama, todėl 2011 m. gegužės 12 d. raštu buvo paprašyta aprašyti mokslinius tyrimus, kurie bus vykdomi naudojant projekto lėšomis įsigytą įrangą, nurodant, koks mokslinis neapibrėžtumas bus sprendžiamas kiekvieno tyrimo metu ir pan. Taip pat buvo paprašyta paaiškinti, koks mokslinis neapibrėžtumas bus sprendžiamas, kuriant naujus cheminių bandymų metodus, bei pateikti išsamesnį pagrindimą dėl metodų inovatyvumo. Pareiškėja gavusi paklausimą neinformavo LVPA, kad jai paklausimas yra neaiškus. Remiasi Aprašo 68 punktu ir aiškina, kad jokio pakartotinio paklausimo LVPA teikti neprivalėjo. Nesutinka su pareiškėjos teiginiais dėl paraiškos atmetimo motyvų. LVPA sprendime atmesti paraišką aiškiai nurodytos atmetimo priežastys. LVPA nurodė, kad ne jai nepakako informacijos sprendimui priimti, bet, kad pareiškėja nepagrindė, jog bus vykdomi moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra. Nesutinka su pareiškėjos teiginiais dėl kompetencijos neturėjimo. Vertindama paraišką LVPA vadovavosi Projektų administravimo taisyklių 56 punktu, kreipėsi į Lietuvos mokslų tarybą dėl ekspertinės išvados. Išvadoje buvo nurodyta, kad planuojami kurti nauji metodai nėra naujoviški. Remiasi Aprašo 7 punktu, Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K (2007)3740, 2.2 dalimi, Frascati vadovo (Mokslinės ir technologinės veiklos matavimas, standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinėms apžvalgoms, Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2002) 63 punktu, 84 punktu. Paraiškas vertinanti institucija negali nurodyti, ką konkrečiai pareiškėjas turi pateikti ir parašyti paraiškoje, kad paraiška būtų įvertinta teigiamai, nes tuo pažeistų PAFT 60.1 punkte nustatytus lygiateisiškumo principus kitų pareiškėjų atžvilgiu. Pareiškėjos teiginiai, jog paraiška atitinka Aprašo 7 punkto reikalavimus, yra deklaratyvūs, nes nepagrįsti jokiais įrodymais, kurie patvirtintų, kad paraiška atitinka Aprašo 2 priedo 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 punktų reikalavimus. Prašo skundą atmesti.

11Teismo posėdžiuose atstovai palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti. Papildomai paaiškino, kad Apraše numatyta, kokios veiklos yra finansuojamos ir kokios įrangos įsigijimas yra finansuojamas. Parama yra valstybės pagalba, o ji gali būti tik skatinamojo pobūdžio, nes kitu atveju valstybės pagalba privačiai bendrovei negali būti teikiama (dėl konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatų). Nei paraiškoje, nei verslo plane nebuvo nurodyta tokia veikla, kurią gali finansuoti valstybė. Standartizavimas ir notifikavimas nėra remiamos veiklos. LVPA negalėjo spręsti, ką pareiškėja nori atlikti, o tai turėjo būti aiškiai išdėstyta pačios pareiškėjos. Ir teismo posėdžiuose pareiškėja nepaaiškino, kokiai konkrečiai veiklai prašo paramos – ar visai naujų metodų kūrimui, ar esamų metodų tobulinimui. Reikėjo paaiškinti, ar bus kuriami tokie metodai, kurių negalima nupirkti iš kitų valstybių. Verslo plane šie klausimai turėjo būti aiškiai išdėstyti ir pagrįsti, turėjo būti konkrečiai nurodyta, kokios naujos paslaugos ar produktai bus kuriami. Atstovė 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje teigė, kad 2-oji pareiškėjos pateikta paraiška yra pateikta pagal kitą kvietimą, kad ši paraiška nebuvo įvertinta kaip tinkama finansuoti, nes pareiškėja nepateikė prašomų dokumentų, kurie turėjo patvirtinti, jog pareiškėja galės prie projekto prisidėti nuosavomis lėšomis (jų būtina dalis buvo nustatyta). Pareiškėja nepateikė prašomų dokumentų, neatsakė į paklausimą, todėl paraiška buvo atmesta.

12Skundas netenkinamas, byla dėl antrojo reikalavimo nutraukiama pareiškėjai atsisakius skundo reikalavimo.

13Dėl dalies skundo reikalavimų atsisakymo.

14Pareiškėja padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimą Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-093 ir Finansų ministerijos 2012 m. vasario 3 d. sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-1130237-6K-6K-1201118); 2) įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką.

15Pareiškėja 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje pateikė prašymą dėl skundo patikslinimo (t. VII, b. l. 23), kuriame atsisakė reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką. Iš pareiškėjos atstovių pasisakymų teismo posėdyje teismas daro išvadą, kad pareiškėja daugiau nesiekia gauti paramos pagal paraišką, kuri buvo atmesta skundžiamais sprendimais, taip pat nesiekia gauti paramos pagal kitą pareiškėjos teiktą paraišką dėl pasinaudojimo tos pačios priemonės projektų finansavimo galimybe (VP2-1.3-ŪM-03-K priemonė „Intelektas LT+“).

16Kadangi pareiškėja atsisako reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką, ši bylos dalis nutraukiama. ABTĮ 52 straipsnis suteikia pareiškėjui teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, o ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas nustato, jog teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo). ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Pareiškėjos atstovėms, kaip tai nustato ABTĮ 102 straipsnio 4 dalis, teismo posėdyje buvo išaiškintos minėtos skundo atsisakymo pasekmės.

17Dėl reikalavimų panaikinti sprendimus.

18Ginčas yra dėl LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimo ir Finansų ministerijos 2012 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. (24.16-02)-5K-1130237-6K-1201118) teisėtumo ir pagrįstumo.

19LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. R4-18902 (13.2.3-2924) (t. I, b. l. 160–162) atmetė pareiškėjos pateiktą paraišką (t. I, b. l. 6–47). LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimas Nr. R4-18902 (13.2.3-2924) grindžiamas Aprašu. LVPA ginčo sprendime nurodė, kad paraiška atmetama dėl to, kad neatitinka Aprašo 2 priedo 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 punktų reikalavimų. LVPA padarė išvadą, kad projekte suplanuotos veiklos neatitinka veiklai MTTP projektams keliamų reikalavimų. Atitinkamai skundžiamame sprendime konstatuojama, kad projekto veiklos neatitinka Aprašo 7 punkte nurodytų finansuojamų veiklų.

20LVAP sprendimą pareiškėja apskundė Finansų ministerijai (t. I, b. l. 106–108), kuri 2012 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. (24.16-02)-5K-1130237-6K-6K-1201118 (t. I, b. l. 111–113) pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Finansų ministerija konstatavo, kad projektas įvertintas tinkamai, kaip to reikalauja Aprašo ir Projektų administravimo taisyklių nuostatos. Finansų ministerija vadovavosi Aprašo 57 punktu, 63 punktu, 68 punktu, Aprašo 2 priedu, Projektų administravimo taisyklių 73 punktu.

21Nustatyta, kad pareiškėja 2011 m. balandžio 13 d. pateikė LVPA paraišką Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-093 projekto „Įvairių gaminių cheminės saugos tyrimo laboratorijos išplėtimas“ pagal VP2-1.3-ŪM-03-K priemonės „Intelektas LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, su paraiška pareiškėja pateikė verslo planą (UAB „Alzida“ „Įvairių gaminių cheminės saugos tyrimo laboratorijos išplėtimas“, 2011 m. balandžio 5 d.) (t. I, b. l. 48–105). Šį finansavimą reglamentuoja Projektų administravimo taisyklės ir Aprašas, taip pat finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 patvirtinti Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems projektų atrankos kriterijams vertinimo.

22Pareiškėjos paraiška nepraėjo administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo etapo (t. I, b. l. 148–159).

23Pareiškėja, nors ir atsisako antrojo reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti paraišką ir tuo pačiu atsisako pasinaudoti priemonės VP2-1.3-ŪM-03-K „Intelektas LT+“ projektų finansavimo galimybėmis ir gauti finansavimą projektui, siekia minėtų sprendimų panaikinimo ir aiškina, jog to siekia dėl to, jog LVPA akivaizdžiai buvo priėmusi neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Pareiškėja nurodo, kad reikalavimą palaiko, nes siekia gauti teismo išlaidų atlyginimą. Pareiškėjos atstovės ginčijamų sprendimų neteisėtumą ir nepagrįstumą daugiausiai grindžia ir tuo, kad pareiškėjos analogiška paraiška Nr. VP2-1.3-ŪM-03-065 buvo pripažinta tinkama finansuoti. Šią aplinkybę įrodinėja susitikimo su pareiškėja 2012 m. lapkričio 30 d. protokolu (susitikimas vyko LVPA) Nr. VP-P2-Z-04-220 (t. V, b. l. 2–3). Iš Projektų administravimo taisyklių nuostatų darytina išvada, kad sprendimus kiekviename paraiškų vertinimo etape (Projektų administravimo taisyklių 53 punktas) priima įgyvendinančioji institucija. Šiuo atveju dėl pareiškėjos antrosios paraiškos (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-065) pagal tą pačią priemonę yra priimtas 2013 m. sausio 2 d. sprendimas Nr. R4-020(13.2.3-3702) atmesti paraišką (t. IV. b. l. 168–171). Nors paraiška atmesta kitu pagrindu - kaip neatitinkanti Aprašo 2 priedo 8.1., 8.1.2, 9.2.1 ir 9.2.2 punktų reikalavimų - tačiau pareiškėja LVPA sprendimo neginčija, todėl laikytina, kad finansavimo taip pat atsisako, kaip ir pagal pirmąją paraišką. Pareiškėjos atstovės nurodo, kad tai, jog pagal šias paraiškas atsisakoma projekto finansavimo, nereiškia, kad pareiškėja ateityje nesieks pasinaudoti finansavimu pagal tą pačią priemonę, todėl pareiškėjai svarbu, kad būtų panaikinti šioje byloje skundžiami sprendimai, nes jie yra neteisėti.

24Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į tai, kad pareiškėja atsisako paraiškos įvertinimo iš naujo, o tai reiškia, kad atsisako ir nesiekia projekto finansavimo pagal paraišką, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos skundžiami sprendimai nesukelia pareiškėjai jokių teisinių pasekmių. Skundžiami sprendimai neturi ir neturės jokios įtakos, jeigu pareiškėja vėl teiktų paraišką finansavimui pagal tą pačią priemonę gauti, nes naujai teikiama paraiška būtų vertinama iš naujo ir dėl jos būtų priimami atitinkami sprendimai, kurie galėtų būti ginčijami.

25ABTĮ 5 straipsnis reglamentuoja teisę kreiptis gynybos į teismą ir nustato, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymu nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apgina pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą, administracinių teismų kompetencijai yra priskirta nagrinėti bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atsižvelgiant į tai, administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie įtakoja konkrečių asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus, teisėtumo. Tokiu būdu, teismine tvarka gali būti ginčijama ne bet kokia valstybinio administravimo subjekto veikla, o tik tokia, kuri atitinka ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 22 straipsnio 1 dalies reikalavimus, t. y., kuri įtakoja pareiškėjo teises ar įstatymų saugomus interesus. Pareiškėja nurodė tik tai, kad teismo sprendimas įtakotų teisę į teismo išlaidų atlyginimą. Tačiau minėta teisminė gynyba yra skirta asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai materialinės teisės normų pažeidimo atvejais, kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų veiklą, pažeidimų atvejais, t. y. teismas gina pažeistą teisę ar teisėtą interesą atkurdamas galimybę tą teisę ar teisėtą interesą įgyvendinti. Procesinės asmenų teisės, kurios yra reguliuojamos administracinės teisenos įstatymo (procesinėmis) teisės normomis, nesietinos su valstybinio administravimo subjektų veikla, o priklauso nuo administracinio teismo proceso eigos.

26Kita vertus, nors pareiškėjos atstovės ir nenurodė, kad galimai pareiškėja sieks žalos atlyginimo, tačiau, jeigu pareiškėja siektų žalos atlyginimo, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) yra suformavęs praktiką, kad tokiu atveju visai nebūtina nuginčyti administracinį teisės aktą. LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A4-1030/2006 konstatavo, kad spręsdamas žalos atlyginimo klausimą teismas privalo tirti ir faktinį pagrindą, iš kurio kildinama žala, nežiūrint to, kad tas pagrindas atskira tvarka ir nenuginčytas. Kitoje administracinėje byloje Nr. A10-332/2007 LVAT pažymėjo, kad teisės į žalos atlyginimą atsiradimui, įstatymas nereikalauja, jog neteisėti valstybės valdžios aktai būtų panaikinti ar pripažinti negaliojančiais įstatymų nustatyta tvarka. Ta pati nuostata yra išdėstyta ir kitose LVAT nutartyse (žr. pvz., Nr. A822-207/2010, A822-1419/2010).

27Pareiškėja prašo panaikinti LVPA ir Finansų ministerijos sprendimus, kuriais atmesta pareiškėjos pateikta paraiška finansinei paramai gauti, tačiau pareiškėja daugiau šios finansinės paramos gauti nesiekia. Todėl skundžiami sprendimai pareiškėjai jokių privalomų elgesio taisyklių nesukuria, skundžiami sprendimai pareiškėjos teisinei padėčiai jokios įtakos neturi, nes nesukelia pareiškėjai jokių tiesioginių pasekmių, o tuo pačiu nepažeidžia jos teisių ar įstatymų saugomų interesų. Nustačius šią aplinkybę, yra pagrindas skundą atmesti kaip nepagrįstą. Kadangi pareiškėja, kaip teigia jos atstovės ir kaip matyti iš bylos dokumentų, pateikė pagal tą pačią priemonę analogišką paraišką Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-065 (IV tomas nuo b. l. 168 iki 189, V ir VI tomai, VII tomas 1–22), paraiška yra dėl to paties projekto, teisines pasekmes pareiškėjai gali sukelti tik LVPA 2013 m. sausio 2 d. sprendimas Nr. R4-020(13.2.3-3702). Pareiškėja negali pretenduoti į dvigubą to paties projekto finansavimą pagal tą pačią priemonę. Iš LVPA 2013 m. sausio 2 d. sprendimo turinio galima daryti išvadą, kad antroji paraiška administracinės atitikties vertinimo etapą praėjo, bet tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta mažesnė išlaidų dalis nei prašė pareiškėja. Nors projektas buvo pripažintas netinkamu finansuoti dėl kitų priežasčių nei ginčijamame LVPA sprendime (iš dalies ir dėl to, kad pareiškėja nepateikė dokumentų, užtikrinančių pareiškėjos finansinį įnašą), tačiau dalis išlaidų buvo pripažintos tinkamomis finansuoti. LVPA vertindama antrąją paraišką nustatė galimo finansavimo dydį ir būtiną pareiškėjos įnašą, tačiau pareiškėja LVPA laiku nepateikė finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų, dėl to paraiška taip pat buvo atmesta. Pareiškėja LVPA 2013 m. sausio 2 d. sprendimo neginčija, reiškia sutinka, kad tik dalis išlaidų gali būti finansuojama, kad ta dalis nustatyta teisingai.

28Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad reikalavimai dėl sprendimų panaikinimo netenkinami, nes yra nepagrįsti.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negali būti tenkinamas pareiškėjos prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Nors pareiškėja atsisakė dalies reikalavimų, tačiau ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareiškėjos teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka tuo atveju, kai pareiškėja atsisako skundo dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus skundą teismui. Nagrinėjamu atveju pareiškėja reikalavimo atsisakė, nes nesiekia gauti finansavimo, o ne todėl, kad atsakovas geruoju patenkino reikalavimą padavus skundą teismui.

30Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu, teismas

Nutarė

31Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ALZIDA“ skundo reikalavimą įpareigoti Viešąją įstaigą Lietuvos verslo paramos agentūrą iš naujo įvertinti UAB „ALZIDA“ paraišką Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-02-093.

32Kitus skundo reikalavimus atmesti.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. UAB „ALZIDA“ (toliau – pareiškėja) padavė teismui skundą, kuriame... 3. Pareiškėja 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje pateikė prašymą dėl... 4. Pareiškėja skunde paaiškina, kad LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu... 5. Teismo posėdžiuose pareiškėjos atstovės palaikė skundo dalį dėl LVPA... 6. Finansų ministerija atsiliepime (t. III, b. l. 91-96) su skundu nesutinka ir... 7. Paaiškina, kad nagrinėdama pareiškėjos 2011 m. gruodžio 14 d. skundą... 8. Teismo posėdžiuose atstovai prašė skundą atmesti. Papildomai paaiškino,... 9. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime (t. I, b. l. 138–141) su... 10. Paaiškina, kad pareiškėjos paraiškoje buvo nurodyta, kad pareiškėja... 11. Teismo posėdžiuose atstovai palaikė atsiliepimą ir prašė skundo... 12. Skundas netenkinamas, byla dėl antrojo reikalavimo nutraukiama pareiškėjai... 13. Dėl dalies skundo reikalavimų atsisakymo.... 14. Pareiškėja padavė teismui skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti LVPA 2011... 15. Pareiškėja 2013 m. balandžio 22 d. teismo posėdyje pateikė prašymą dėl... 16. Kadangi pareiškėja atsisako reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo įvertinti... 17. Dėl reikalavimų panaikinti sprendimus.... 18. Ginčas yra dėl LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimo ir Finansų ministerijos... 19. LVPA 2011 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. R4-18902 (13.2.3-2924) (t. I, b. l.... 20. LVAP sprendimą pareiškėja apskundė Finansų ministerijai (t. I, b. l.... 21. Nustatyta, kad pareiškėja 2011 m. balandžio 13 d. pateikė LVPA paraišką... 22. Pareiškėjos paraiška nepraėjo administracinės atitikties ir tinkamumo... 23. Pareiškėja, nors ir atsisako antrojo reikalavimo įpareigoti LVPA iš naujo... 24. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į tai, kad pareiškėja atsisako... 25. ABTĮ 5 straipsnis reglamentuoja teisę kreiptis gynybos į teismą ir nustato,... 26. Kita vertus, nors pareiškėjos atstovės ir nenurodė, kad galimai... 27. Pareiškėja prašo panaikinti LVPA ir Finansų ministerijos sprendimus,... 28. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad reikalavimai dėl... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, negali būti tenkinamas pareiškėjos... 30. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,... 31. Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „ALZIDA“ skundo... 32. Kitus skundo reikalavimus atmesti.... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...