Byla I-131-320/2011

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Irena Varžinskienė, sekretoriaujant I.Kalainytei, dalyvaujant pareiškėjui B.L., jo atstovui A.Kolpertui, atsakovės atstovams A.Šniukštai, S.Kubilienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo B.L. skundą atsakovei Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai dėl įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2010-02-22 įsakymo Nr.(neskelbiamas) punktą, kuriuo B.L., Civilinės saugos skyriaus vyresniojo specialisto, tarnybos stažas Lietuvos Valstybei 2010-02-22 dienai patvirtintas 1 metai 11 mėnesių ir 6 dienos; panaikinti atsakovo sudarytos komisijos 2011-02-01 sprendimą Nr.(neskelbiamas), kuriuo nutarta neįskaityti į tarnybos stažą Lietuvos valstybei B.L. darbo einant trenerio pareigas Pasvalio vaikų ir jaunių sporto mokykloje; įpareigoti atsakovę nustatyti, kad jo tarnybos stažas Lietuvos valstybei 2010-02-22 dienai yra 14 metų 2 mėnesiai ir 19 dienų. Pareiškėjas paaiškino, kad jam pradėjus dirbti Panevėžio apskrities viršininko administracijoje, buvo nustatytas jo tarnybos stažas. Panaikinus Panevėžio apskrities viršininko administraciją, jis buvo perkeltas dirbti į Panevėžio priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, kuri perskaičiavo jo ankstesnės darbovietės nustatytą tarnybos stažą, neįskaitė į tarnybos stažą laikotarpių, kai jis dirbo Pasvalio sporto mokykloje treneriu, į tarnybos stažą įskaitė tik darbo Panevėžio apskrities viršininko administracijoje laikotarpį.

3Pareiškėjo atstovas papildomai paaiškino, kad sprendžiant ginčą dėl B.L. darbo nuo 1990-03-11 įskaitymo į jo tarnybos stažą Lietuvos valstybei, reikėtų vadovautis 1995-03-04 priimto Valdininkų įstatymo 3 str., kuris numatė, kad įstaigų ir organizacijų darbuotojai, kuriems atlyginimas mokamas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto, laikomi valstybės ar savivaldybės tarnautojais. LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000-07-04 įsakymu Nr.79 buvo patvirtinti valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdinis sąrašas, kurio XVI skirsnis prie paslaugų valstybės tarnautojo pareigybės priskyrė trenerio pareigybę (322 punktas). 2002-07-01 pareiškėjas dirbo treneriu. Tai buvo švietimo įstaiga, išlaikoma iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš šių lėšų treneriui buvo mokamas atlyginimas. 2002-06-17 Vyriausybės nutarimu Nr.910 buvo patvirtintos tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės, kurių 6.2 p. numato, kad A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojusius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialusis vidurinis) išsilavinimas. Pasvalio sporto mokyklos pateikta pažyma patvirtina, kad Pasvalio sporto mokyklos treneriams buvo nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį išsilavinimą, tai įtvirtinta ir Švietimo įstatyme. Pareiškėjas atitinka šiuos reikalavimus. Panevėžio apskrities viršininko administracija įsakymu teisingai nustatė B.L. tarnybos stažą, šis įsakymas nėra nei panaikintas, nei nuginčytas.

4Atsakovės atstovai su skundu nesutinka, paaiškino, kad Panevėžio priešgaisrinei gelbėjimo valdybai nėra privalomas Panevėžio apskrities viršininko administracijos nustatytas B.L. tarnybos stažas. Buvo akivaizdžiai matyti, kad stažas jam paskaičiuotas neteisingai, nes jis mokslo metų pabaigoje buvo atleidžiamas, o mokslo metų pradžioje vėl priimamas į tas pačias pareigas, kai tuo tarpu stažas buvo skaičiuojamas už pilnus metus. Atsakovė, apskaičiuodama pareiškėjo tarnybos stažą, vadovavosi Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įgyvendinimo įstatymo 4 str.5 dalimi, kuri nustatė, kad tuo atveju, jei darbuotojas po įstatymo įsigaliojimo buvo valstybės tarnautojas, toks stažas įskaitomas, o jei nebuvo- neįskaitomas. Šiuo klausimu atsakovė kreipėsi išaiškinimo į Valstybės tarnybos departamentą, kuris nurodė vadovautis minėta teisės norma. Trenerio pareigybė nebuvo nurodyta LR Vyriausybės 1991-11-29 nutarime Nr.499, todėl nepriskirta viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms. B.L. po 2002-07-01 nebuvo valstybės tarnautojas, todėl stažas, dirbtas treneriu, į tarnybos stažą jam nebuvo įskaičiuotas. Į Tarnybos stažą įskaičiuotas tik laikotarpis, dirbtas Panevėžio apskrities viršininko administracijoje.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Bylos medžiaga ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad Panevėžio apskrities viršininko 2008-03-17 įsakymu Nr.(neskelbiamas) Bernardas Laurinaitis nuo 2008 m. kovo 17 dienos buvo priimtas į Regioninės plėtros departamento Tarptautinio bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (A lygis, 9 kategorija) (b.l.26). Panevėžio apskrities viršininko 2010-01-29 įsakymu Nr.(neskelbiamas) jis nuo 2010-02-01 iš šių pareigų buvo perkeltas į Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą (b.l.27). Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2010-02-01 įsakymu Nr.(neskelbiamas) B.L. tarnybinio kaitumo būdu nuo 2010-02-01 priimtas į Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygio, 8 kategorijos) pareigas (b.l.28).

7Panevėžio apskrities viršininko 2009-12-21 įsakymu Nr.(neskelbiamas) pareiškėjo tarnybos Lietuvos valstybei stažas 2009-12-01 dienai buvo nustatytas 14 metų ir 4 dienos (b.l.14). Šis įsakymas priimtas Komisijos, sudarytos Panevėžio apskrities viršininko 2009-12-02 įsakymu Nr.(neskelbiamas) „Dėl ginčų, kilusių dėl tarnybos stažo skaičiavimo, nagrinėjimo komisijos sudarymo“ 2009-12-18 išvados Nr.(neskelbiamas) pagrindu (b.l.12-13).

8Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2010-02-22 įsakymu Nr.(neskelbiamas) B.L. tarnybos Lietuvos valstybei stažas 2010-02-22 dienai buvo patvirtintas 1 metai 11 mėnesių ir 6 dienos (b.l.6). Pareiškėjui nesutinkant su apskaičiuotu stažu, klausimas dėl jo tarnybos stažo buvo nagrinėtas Komisijoje, sudarytoje ginčams dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, spręsti, kuri 2011-02-01 savo išvada (posėdžio protokolas Nr.(neskelbiamas)) nutarė neįskaityti į tarnybos stažą jo darbo, einant trenerio pareigas Pasvalio vaikų ir jaunių sporto mokykloje (b.l.7-11).

9Byloje kyla ginčas dėl laikotarpio nuo 1990-03-11 iki 2002-07-01, kuriuo pareiškėjas dirbo Pasvalio sporto mokykloje treneriu, įskaitymo į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

10LR valstybės tarnybos įstatymo (toliau- Įstatymas) 42 str.1 d. nustato, kad pagal šį Įstatymą tarnybos stažą sudaro Lietuvos valstybei ištarnautų nuo 1990 m. kovo 11 d einant valstybės tarnautojo pareigas, įskaitant šio Įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 5 dalies 1-4 punktuose nurodytas pareigas (išskyrus savivaldybės tarybos narius, kurie nebuvo meru ir mero pavaduotoju), metų skaičius. Tarnybos stažas skaičiuojamas nuo valstybės tarnautojo tarnybos (darbo) valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose pradžios arba nuo paskyrimo (išrinkimo) į pareigas valstybės tarnyboje šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka dienos. Tarnybos (darbo) ne vienu laikotarpiu einant valstybės tarnautojo pareigas valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažas sudedamas.

11Įstatymo 42 str.2 d. nustato, kad tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. LR Vyriausybė 2002-06-17 nutarimu Nr.910 patvirtino Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisykles (toliau- Taisyklės).

12Taisyklių 8 punktas nustato, kad tarnybos stažą skaičiuoja valstybės arba savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas, valstybės politikas, teisėjas ar valstybės pareigūnas eina pareigas, struktūros padalinys arba valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas. Todėl atsakovė, priėmusi pareiškėją į valstybės tarnautojo pareigas, turėjo teisę apskaičiuoti pareiškėjo tarnybos stažą, jai nebuvo privalu remtis ankstesnės institucijos, kurioje pareiškėjas ėjo valstybės tarnautojo pareigas, nustatytu tarnybos stažu. Tokia išvada grindžiama ir Įstatymo 42 str.1 d. įtvirtinta nuostata, kad pagal nustatytąjį tarnybos stažą nustatomas Įstatymo 25 str.1 d.1 p. nurodyto priedo dydis bei Įstatymo 36 str.2 d. nurodytų kasmetinių papildomų atostogų trukmė, t.y. tarnybos stažo nustatymas sietinas su institucijos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, pareiga mokėti jam nustatytąjį priedą bei suteikti kasmetines papildomas atostogas.

13Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir dienų), ištarnautų Lietuvos valstybei nuo 1990 m. kovo 11 d., skaičius, einant valstybės tarnautojų pareigas. Taisyklių 5 ir 6 punktai nurodo, kokios pareigos, eitos iki Įstatymo įsigaliojimo (originali redakcija įsigaliojo 1999-07-30) ir Įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (Įstatymo 2002-04-23 redakcija įsigaliojo 2002-07-01), priskiriamos valstybės tarnautojų pareigoms.

14Taisyklių 6.2 p. numato, kad iki Įstatymo įsigaliojimo A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigoms priskiriamos pareigos institucijose ir įstaigose, išlaikomose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat iš valstybės įsteigtų fondų, kurioms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialus vidurinis) išsilavinimas. Pareiškėjas laikotarpiu nuo 1990-03-11 iki 1999-07-30 dirbo Pasvalio sporto mokykloje (jos pavadinimas buvo Pasvalio kompleksinė vaikų ir jaunių sporto mokykla, vėliau Pasvalio vaikų ir jaunių sporto mokykla) treneriu. Šią aplinkybę patvirtina Pasvalio r. Savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus 2011-01-19 raštas Nr.(neskelbiamas), Pasvalio r. savivaldybės administracijos 2011-01-20 raštas Nr.(neskelbiamas), pateikti įsakymai dėl darbo sutarties su B.L. sudarymo, darbo sutartys, kortelės- pažymos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus 2010-03-20 pažyma apie B.L. valstybinį socialinį draudimą (b.l. 30-37, 43-57). Ši įstaiga pagal Juridinių asmenų registro duomenis yra biudžetinė įstaiga, buvo išlaikoma iš savivaldybės biudžeto, ką patvirtina įrašai kortelėse pažymose „finansavimo šaltinis- vietinis biudžetas“ (b.l.45-53). B.L. turi aukštąjį išsilavinimą nuo 1985 m. Šią aplinkybę patvirtino tiek pareiškėjas, tiek atsakovės atstovai, paaiškinę, kad atsakovei yra pateiktas pareiškėjo aukštąjį išsilavinimą patvirtinantis diplomas. Tačiau Taisyklių 6.2 p. nustatytas kriterijus siejamas ne su asmens, užimančio atitinkamas pareigas, įgytu išsilavinimu, o su teisės aktais arba vidaus dokumentais nustatytu privalomu reikalavimu tokį išsilavinimą turėti šių pareigų užėmimui. Nagrinėjamojoje byloje svarbu nustatyti, ar trenerio pareigoms eiti pagal tuo metu galiojančius teisės aktus arba vidaus dokumentus buvo būtinas aukštasis arba aukštesnysis (specialus vidurinis) išsilavinimas. Pareiškėjas šiai aplinkybei įrodyti pateikė Pasvalio sporto mokyklos 2011-01-19 pažymą Nr.(neskelbiamas) (b.l.19) bei trenerio pareiginius nuostatus, patvirtintus Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus 2004-01-05 įsakymu Nr.5V (b.l.58-59). Pateikta pažyma nėra nei teisės aktas, nei vidaus dokumentas, įtvirtinantis reikalavimą treneriui turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, trenerio pareiginiai nuostatai priimti po Įstatymo įsigaliojimo, todėl, teismo nuomone, šie dokumentai nepatvirtina reikalavimo trenerio pareigybei užimti turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą aptariamu laikotarpiu (iki 1999-07-30). Šiuo atveju teismas remiasi LR švietimo įstatymo nuostatomis. Švietimo įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2003-06-28, asmenį, ugdantį ir mokantį mokinius pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, įvardijo pedagogu. Švietimo įstatymo originalioje redakcijoje, įsigaliojusioje 1991-07-01, asmenims, turintiems teisę dirbti pedagoginį darbą, nebuvo nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą. Toks reikalavimas atsirado tik Švietimo įstatymo 22 straipsnio 1994-01-20 redakcijoje, įsigaliojusioje nuo 1994-01-28. Tokia nuostata Švietimo įstatyme buvo įtvirtinta ir 1999-07-30 bei 2002-07-01 dienai. Todėl teismas laiko, kad būtent nuo šios datos (1994-01-28) pareiškėjo iki 1999-07-30 Pasvalio sporto mokykloje eitos trenerio pareigos atitiko Taisyklių 6.2 p. nurodytus kriterijus, t.y. jos priskirtinos A ir B lygių paslaugų tarnautojų pareigoms.

15Taisyklių 5 p. nustato, kad iki LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo valstybės tarnautojo pareigoms priskiriamos pareigos, einant viešojo administravimo valstybės tarnautojo bei A ir B lygių paslaugų valstybės tarnautojų pareigas, nurodytas Įstatymo (Žin., 1999, Nr.66-2130; 2000, Nr.75-2270, Nr.92-2845, Nr.102-3213, Nr.105-3312; 2001, Nr.37-1231, Nr.111-4024; 2002, Nr.38-1362) 1,2 priedėliuose, LR Vyriausybės 2000-09-26 nutarime Nr.1169 „Dėl viešojo administravimo valstybės tarnautojų pareigybių lygių ir kategorijų patvirtinimo“ ir Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše, patvirtintame vidaus reikalų ministro 2002-04-22 įsakymu Nr.195 (toliau- Sąrašas).

16Sąrašo XVI skirsnyje nurodytos paslaugų valstybės tarnautojų pareigybės, tarp jų- treneris (322 punktas). Trenerio kaip paslaugų valstybės tarnautojo pareigybė buvo nurodyta ir LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 2000-07-04 įsakymu Nr.79 patvirtintame Valstybės tarnautojų pareigybių pavyzdiniame sąraše (322 punktas). Įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 1999-07-30 iki 2002-07-01 valstybės tarnautojo pareigybės priskyrimą A ir B lygiams siejo su išsilavinimu, būtinu šioms pareigybėms užimti, o būtent- su aukštuoju universitetiniu ir aukštuoju neuniversitetiniu arba jiems prilygintu išsilavinimu. Kaip jau buvo minėta, nuo 1994-01-28 Švietimo įstatymo 22 straipsnyje buvo įtvirtinta nuostata turėti aukštąjį išsilavinimą asmenims, turintiems teisę dirbti pedagoginį darbą. Laikytina, kad B.L. laikotarpiu nuo 1999-07-30 iki 2002-07-01 Pasvalio sporto mokykloje eitos trenerio pareigos atitiko Taisyklių 5 p. Nepagrįstas atsakovės argumentas į tarnybos stažą neįskaityti laikotarpio, pareiškėjo dirbto Pasvalio sporto mokykloje treneriu, tuo pagrindu, kad tokios pareigos nėra priskirtos viešojo administravimo valstybės tarnautojo pareigoms. Pažymėtina, kad Įstatymo 42 str.1 dalyje yra kalbama apie tarnybos Lietuvos valstybei stažą nuo 1990-03-11, t.y. nuo to laiko, kai dar nebuvo priimti nei Valdininkų įstatymas (galiojo nuo 1995-05-01 iki 1999-07-30), nei Įstatymo 1999-07-08 bei 2002-04-23 redakcijos. Tiek valdininkų įstatymas, tiek Įstatymas (redakcijos, galiojusios bylai aktualiu laikotarpiu) numatė valstybės ir savivaldybės tarnautojų kategoriją. Pagal LR valdininkų įstatymo 3 str., 5 str. nuostatas jais buvo laikomi darbuotojai, kuriems atlyginimas buvo mokamas iš valstybės ar savivaldybės lėšų, tarp jų – ir ūkines- technines funkcijas atliekantys tarnautojai, kurie nebuvo laikomi valdininkais. Įstatymo 6 str. kaip valstybės tarnautojų grupę išskyrė paslaugų valstybės tarnautojus (paslaugų valstybės tarnautojas buvo įvardijamas kaip valstybės tarnautojas, dirbantis valstybės institucijoje, įstaigoje ar savivaldybėje ir atliekantis ūkines ar technines funkcijas arba teikiantis viešąsias paslaugas visuomenei). Taigi, valstybės tarnautojams buvo priskiriami ne vien tik viešojo administravimo funkcijas atliekantys valstybės tarnautojai. Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir dienų), ištarnautų Lietuvos valstybei nuo 1990 m. kovo 11 d., skaičius, einant valstybės tarnautojų pareigas, o pagal Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodyta, kokios pareigos, eitos iki Įstatymo įsigaliojimo ir Įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo priskiriamos valstybės tarnautojų pareigoms. Pareiškėjo eitos pareigos atitinka Taisyklių 5 ir 6.2 punktuose nurodytus kriterijus, todėl laikotarpiai nuo 1994-01-28 iki 2002-07-01, kuriais jis Pasvalio sporto mokykloje ėjo trenerio pareigas, įskaitytini į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

17Atsisakymą įskaityti pareiškėjo prašomus laikotarpius į jo tarnybos stažą, atsakovė grindžia ir LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 str.5 d., nurodydama, kad į tarnybos stažą laikotarpis einant valstybės tarnautojo pareigas iki šio įstatymo įsigaliojimo įskaitomas tik tiems valstybės tarnautojams, kurie tokias pareigas ėjo iki 2002-07-01 ir jas toliau ėjo po 2002-07-01. Tokį atsakovo argumentą teismas laiko nepagrįstu. Minėta teisės norma skirta valstybės tarnautojų socialinių ir kitų garantijų tęstinumo užtikrinimui. Tarnybos stažo nustatymo ir skaičiavimo tvarką nustato Įstatymo 42 str. bei Taisyklės, o ne LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas.

18Pareiškėjas prašo įpareigoti atsakovę nustatyti konkretų jo tarnybos stažą. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovė, atsisakydama įskaityti į pareiškėjo tarnybos stažą jo darbą Pasvalio sporto mokykloje, netyrė ir nenagrinėjo dokumentų, kuriais tokių pareigų ėjimas buvo grindžiamas, nepasisakė, ar pareiškėjo pateikti dokumentai yra pakankami jo tarnybos laikotarpiams įrodyti. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas Pasvalio sporto mokykloje nuo 1994-01-28 dirbo ne ištisai, o atskirais laikotarpiais, t.y. buvo priimamas ir atleidžiamas, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyriaus pateiktos pažymos neaišku, kokias pareigas (ar trenerio, ar kitas) pareiškėjas užėmė šioje pažymoje nurodytais laikotarpiais. Be to, pažymėtina, kad trenerio pareigų ėjimo laikotarpiai gali būti patvirtinti ir kitais dokumentais (pvz., darbo knygelės išrašais, socialinio draudimo pažymėjimo įrašais ir pan.). Todėl, teismo nuomone, atsakovė turėtų ištirti, ar pareiškėjo pateikti dokumentai yra pakankami įrodyti jo Pasvalio sporto mokykloje eitų trenerio pareigų laikotarpius, o nustatęs, kad jie nepakankami, pareiškėjui pasiūlyti surinkti ir pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius šią aplinkybę, ir tik tada nustatyti konkrečius laikotarpius nuo 1994-01-28 iki 2002-07-01, kuriais B.L. ėjo trenerio pareigas Pasvalio sporto mokykloje ir šiuos laikotarpius susumuoti ir įskaityti į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20skundą patenkinti iš dalies.

21Panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2010-02-22 įsakymo 1.3 punktą, kuriuo B.L. tarnybos Lietuvos Respublikai stažas 2010-02-22 dienai patvirtintas 1 metai 11 mėnesių ir 6 dienos.

22Panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komisijos, sudarytos ginčams dėl Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo, spręsti 2011-02-01 sprendimą Nr.(neskelbiamas), kuriuo nuspręsta neįskaityti į tarnybos Lietuvos valstybei stažą B.L. darbo, einant trenerio pareigas Pasvalio vaikų ir jaunių sporto mokykloje.

23Įpareigoti Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą nustatyti konkrečius laikotarpius nuo 1994-01-28 iki 2002-07-01, kuriais B.L. ėjo trenerio pareigas Pasvalio sporto mokykloje ir šiuos laikotarpius įskaityti į jo tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

24Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėja Irena... 2. pareiškėjas prašo panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės... 3. Pareiškėjo atstovas papildomai paaiškino, kad sprendžiant ginčą dėl B.L.... 4. Atsakovės atstovai su skundu nesutinka, paaiškino, kad Panevėžio... 5. Skundas tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos medžiaga ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad Panevėžio apskrities... 7. Panevėžio apskrities viršininko 2009-12-21 įsakymu Nr.(neskelbiamas)... 8. Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko... 9. Byloje kyla ginčas dėl laikotarpio nuo 1990-03-11 iki 2002-07-01, kuriuo... 10. LR valstybės tarnybos įstatymo (toliau- Įstatymas) 42 str.1 d. nustato, kad... 11. Įstatymo 42 str.2 d. nustato, kad tarnybos stažo skaičiavimo tvarką nustato... 12. Taisyklių 8 punktas nustato, kad tarnybos stažą skaičiuoja valstybės arba... 13. Pagal Taisyklių 4.1 punktą į tarnybos stažą įskaitoma metų (mėnesių ir... 14. Taisyklių 6.2 p. numato, kad iki Įstatymo įsigaliojimo A ir B lygių... 15. Taisyklių 5 p. nustato, kad iki LR valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo... 16. Sąrašo XVI skirsnyje nurodytos paslaugų valstybės tarnautojų pareigybės,... 17. Atsisakymą įskaityti pareiškėjo prašomus laikotarpius į jo tarnybos... 18. Pareiškėjas prašo įpareigoti atsakovę nustatyti konkretų jo tarnybos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 20. skundą patenkinti iš dalies.... 21. Panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 22. Panaikinti Panevėžio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos... 23. Įpareigoti Panevėžio apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą... 24. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...