Byla I-4795-764/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Raimondo Blauzdžiaus ir Liudmilos Zaborovskos, dalyvaujant atsakovės atstovui advokatui Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos M. T. skundą atsakovei Užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo

Nustatė

2Pareiškėja M. T. padavė teismui skundą (b. l. 1–5), kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos konsulinio skyriaus Gruzijoje 2015-11-05 sprendimus ,,Atsisakymas išduoti vizą“.

3Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad, ketindama aplankyti Lietuvoje nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio Mykolo Romerio universitete studijuojantį vyrą J. T., kreipėsi į Lietuvos Respublikos konsulinį skyrių Gruzijoje, prašydama išduoti turistinę vizą jai ir sūnui. Kartu su prašymu pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad vyras dar du metus studijuos Lietuvoje, gyvens jo nuomojamame bute, turi finansinių lėšų. Atsisakydamas išduoti vizą, konsulas priimto sprendimo tinkamai nepagrindė, tik nurodė, kad pareiškėja nenurodė patikimo ir įtikinamo vykimo tikslo. Su tokiu sprendimu pareiškėja nesutinka, nes visuose Lietuvos Respublikos konsuliniam skyriui Gruzijoje pateiktuose dokumentuose buvo nurodytas kelionės į Lietuvą tikslas. Be to, konsulinio skyriaus pareigūnai, galėjo pareikalauti papildomų dokumentų, pagrindžiančių kelionės į Lietuvą tikslą.

4Atsakovė Užsienio reikalų ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 25–30) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsiliepime pažymėjo, kad Vizų išdavimą reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai Užsienio reikalų ministerijos konsuliniam pareigūnui nustato plačią diskrecijos teisę įvertinti gautą medžiagą ir surinktą informaciją, bei jos pagrindu priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja diplomatines atstovybes bei konsulines įstaigas prisiimti asmeninę atsakomybę vertinant nelegalios migracijos pavojų ir nagrinėjant asmenų prašymus dėl vizų išdavimo. Pagal Vizų kodekso 32 str. 1 d. 35 p., vizą atsisakoma išduoti, jei kyla pagrįstų abejonių dėl vienos iš šios dalies b) punkte išvardytų aplinkybių. Tam kad kompetentinga institucija galėtų priimti sprendimą atsisakyti išduoti vizą, pakanka pagrįstų abejonių, kad asmuo neketina išvykti iš valstybės narės teritorijos. Pagal nacionalinių teismų praktiką, būtent užsienietis privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad jis atitinka sąlygas vizai išduoti. Nagrinėdamas pareiškėjos prašymą, konsulinis pareigūnas nustatė, kad jos pateikta informacija apie vykimo į Lietuvą tikslą yra nepatikima, todėl priėmė neigiamą sprendimą. Buvo nustatyta, kad buvusi pareiškėjos pavardė yra Kevkhishvili. Pareiškėja teigė, kad jos pirštų antspaudai nebuvo paimti, nors konsulinis pareigūnas nustatė, kad jie buvo paimti

62015-09-17 Estijos ambasadoje Gruzijoje. Pareiškėja nurodė, kad jai buvo išduota Šengeno viza, galiojusi 2015-09-09–2015-10-09, nors iš tikrųjų jai ir jos sūnui buvo išduota Šengeno viza, galiojusi 2015-09-29–2015-11-09. Šios vizos 2015-10-06 Talino pasienio tarnyboje buvo anuliuotos. Tuomet pareiškėja sau ir sūnui padarė naujus pasus ir dėl vizos išdavimo kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Gruzijoje.

7Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

9Byloje keliamas ginčas dėl Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijoje (toliau – Ambasada) 2015-11-05 sprendimų, kuriais atsisakyta pareiškėjai ir jos mažamečiui sūnui išduoti vizas, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Rašytiniai bylos duomenys tvirtina, kad pareiškėja 2015-11-03 Ambasadai pateikė prašymus išduoti jai ir jos mažamečiui sūnui L. T. Šengeno vizas (b. l. 32–39).

11Ambasada, vadovaudamasi Vizų kodekso 32 str. 1 d. b) p. ir įvertinusi neatitikimus tarp pareiškėjos nurodytų aplinkybių ir duomenų VIS sistemoje, 2015-11-04 priėmė sprendimą

12Nr. (38.5.3.2)NV38-2 atsisakyti išduoti vizą (b. l. 40). Nurodytas sprendimas buvo įformintas, 2015-11-05 priimant Vizų kodekse nustatytos standartinės formos sprendimus, kurie įteikti pareiškėjai (b. l. 8, 9).

13Su Ambasados sprendimais pareiškėja nesutinka ir prašo teismą juos panaikinti kaip nemotyvuotus ir nepagrįstus objektyviais duomenimis. Pareiškėjos nuomone, ji pateikė visus būtinus dokumentus, pagrindžiančius numatomą vykimo ir buvimo Lietuvoje tikslą.

14Ginčo teisiniams santykiams taikytinos Europos Parlamento ir Tarybos 2009-07-13 reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (toliau – Vizų kodeksas), ĮUTP ir vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2004-09-02 įsakymu Nr. 1V-280/V-109 patvirtinto Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo bei panaikinimo, konsultavimosi, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų akreditavimo ir kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašo) nuostatos.

15ĮUTP 11 str. 1 d. nustatyta, kad užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, atvykimui į Lietuvos Respubliką ir buvimui joje taikomas 2001-03-15 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus. Tarybos reglamento (EB) Nr. 539/2001 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad I priede išvardytų trečiųjų šalių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizą. Gruzija yra įrašyta į šį priedą, todėl jos piliečiams, norintiems atvykti į Europos Sąjungos teritoriją ir kirsti išorines Europos Sąjungos sienas, būtina gauti vizą.

16ĮUTP 12 str. nustatytos išduodamų vizų rūšys, t. y. Šengeno viza ir nacionalinė viza. Pagal ĮUTP 121 str. 1 d. nustatyta, kad Šengeno vizos išdavimui taikomos procedūros ir sąlygos, nustatytos Vizų kodekse.

17Pagal Vizų kodekso 14 str. 1 d., prašantis išduoti vizą asmuo turi pateikti: a) dokumentus, nurodančius kelionės tikslą; b) dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą; c) dokumentus, pagal Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies c punktą ir 3 dalį nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų; d) informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Konsulatai gali netaikyti 1 dalyje nurodyto vieno ar kelių reikalavimų tuo atveju, kai žinomas prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens sąžiningumas ir patikimumas, visų pirma teisėtas naudojimasis ankstesnėmis vizomis, jeigu neabejojama dėl to, kad jis kirsdamas valstybių narių išorės sienas atitiks Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus (Vizų kodekso 14 str. 6 d.).

18Vizų kodekso 21 str. 1 d. nustatyta, kad nagrinėjant prašymą išduoti vienodą vizą, nustatoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka Šengeno sienų kodekso 5 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktuose nustatytas atvykimo sąlygas, ir ypatingas dėmesys skiriamas įvertinimui, ar jis nekelia nelegalios imigracijos rizikos ar rizikos valstybių narių saugumui, ir ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos. Nagrinėjant kiekvieną prašymą informacija VIS patikrinama pagal VIS reglamento 8 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnį. Siekdamos išvengti nepagrįsto atsisakymo ir klaidingo nustatymo, valstybės narės užtikrina, kad būtų visapusiškai pasinaudota visais paieškos kriterijais pagal VIS reglamento 15 straipsnį (21 str. 2 d.). Pagal Vizų kodekso 21 str. 3 d., tikrindamas, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo atitinka atvykimo sąlygas, konsulatas patikrina: a) ar pateiktas kelionės dokumentas nėra netikras, suklastotas arba padirbtas; b) prašymą išduoti vizą pateikusio asmens pateiktą numatomo buvimo tikslą ir sąlygas ir ar jis turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį, arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų; c) ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo yra asmuo, dėl kurio Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti; d) ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo nėra laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma kai valstybių narių nacionaliniuose registruose nebuvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių; e) kai taikoma, ar prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu.

19Visų kodekso 32 str. nustatyti pagrindai, kuriems esant atsisakoma išduoti vizą. Pagal šio straipsnio 1 d., vizą atsisakoma išduoti, jei prašymą pateikęs asmuo: 1) pateikia netikrą, suklastotą arba padirbtą kelionės dokumentą; 2) nepagrindžia numatomo buvimo tikslo ir sąlygų; 3) nepateikia įrodymų, kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas, arba kad gali teisėtai gauti tokių lėšų; 4) valstybių narių teritorijoje jau išbuvo tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą; 5) yra asmuo, dėl kurio SIS buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti; 6) laikomas keliančiu grėsmę kurios nors valstybės narės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai, kaip nurodyta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 19 punkte, arba tarptautiniams santykiams, visų pirma, kai valstybių narių nacionaliniuose registruose buvo paskelbtas perspėjimas neleisti atvykti dėl tų pačių priežasčių; arba 7) nepateikia įrodymo, kad turi tinkamą galiojantį sveikatos draudimą kelionės metu, kai to reikalaujama. Vizą taip pat atsisakoma išduoti jei kyla pagrįstų abejonių dėl prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens patvirtinamųjų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens pareiškimo dėl ketinimo išvykti iš valstybių narių teritorijos iki baigiantis prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpiui patikimumo (Vizų kodekso 32 str. 1 d. b) p.).

20Vizų kodekse inter alia nustatyta, kad pareigūnai, įgalioti priimti sprendimus dėl Šengeno vizų išdavimo, prisiima visą atsakomybę vertindami nelegalios migracijos pavojų (3 str.). Prašymų išduoti vizas nagrinėjimo tikslas – nustatyti tuos pareiškėjus, kurie, remdamiesi su turizmu, verslo reikalais, mokslu, darbu ar šeimos lankymu susijusiomis priežastimis, siekia imigruoti į Šengeno valstybes nares ir jose įsikurti. Pagal Vizų kodeksą, jei kyla abejonių dėl pateiktų ir patvirtintų dokumentų autentiškumo, įskaitant abejonę dėl jų turinio teisingumo, arba pokalbio metu gautos informacijos patikimumo, diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga vizos neišduoda.

21Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareigūnai, įgalioti išduoti vizas, nagrinėdami pateiktus prašymus, įvertinę visas vizai išduoti reikšmingas aplinkybes, turi diskrecijos teisę spręsti dėl vizos išdavimo ar neišdavimo.

22Ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Vizų kodekso 32 str. 1 d. b) p. nuostatomis ir atsižvelgus į tai, kad, teikdama prašymą, pareiškėja nurodė tikrovės neatitinkančius ir prieštaringus duomenis.

23Nagrinėdamas pareiškėjos prašymus, Ambasados pareigūnas nustatė tokius neatitikimus: 1) pareiškėja pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad anksčiau kreipiantis dėl vizos išdavimo nebuvo paimti jos pirštų antspaudai, nors buvo nustatyta, kad jos pirštų antspaudai buvo paimti Estijos ambasadoje Gruzijoje 2015-09-17; 2) nurodė neteisingą anksčiau jai išduotos Šengeno vizos galiojimo terminą, t. y. nuo 2015-09-09 iki 2015-10-09, nors Estijos ambasada Gruzijoje vizą jai buvo išdavusi nuo 2015-09-29 iki 2015-11-09; 3) nurodė, kad jos sūnui L. T. anksčiau Šengeno viza nebuvo išduota, nors VIS sistemos duomenys patvirtina, kad Estijos ambasada Gruzijoje pareiškėjos sūnui buvo išdavusi Šengeno vizą. Be to, pareiškėjos prašymą nagrinėjęs pareigūnas nustatė, kad pareiškėjai ir jos mažamečiui sūnui išduota viza 2015-10-06 Talino pasienio tarnyboje buvo anuliuota, nes buvo pateikta nepatikima informacija apie numatomo buvimo tikslą ir sąlygas. Po šio įvykio, pareiškėja pakeitė savo ir sūnaus pavardes ir asmens dokumentus, o dėl Šengeno vizos išdavimo kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Gruzijoje.

24Teismo vertinimu, nurodytų aplinkybių visuma tvirtina, kad pareiškėja pateikė tikrovės neatitinkančius ir prieštaringus duomenis apie atvykimo ir buvimo Lietuvoje tikslą, todėl Ambasada turėjo teisėtą pagrindą (Vizų kodekso 32 str. 1 d. b) p.) atsisakyti išduoti Šengeno vizą. Tai, kad prašymus dėl vizos išdavimo pareiškėja bandė pagrįsti objektyviais duomenimis, nepaneigia nustatytų aplinkybių, kad jos pateikti nepatikimi duomenys galėjo sukelti pagrįstų įtarimų dėl vykimo į Lietuvą tikslo.

25Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindo tenkinti pareiškėjos skundą nėra, todėl Ambasados 2015-11-05 sprendimai, kuriais atsisakyta išduoti vizas pareiškėjai ir jos sūnui, paliktini nepakeisti, o pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127, 129 str. teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjos M. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja M. T. padavė teismui skundą (b. l. 1–5),... 3. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad, ketindama aplankyti... 4. Atsakovė Užsienio reikalų ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą... 5. Atsiliepime pažymėjo, kad Vizų išdavimą reglamentuojantys tarptautiniai ir... 6. 2015-09-17 Estijos ambasadoje Gruzijoje. Pareiškėja nurodė, kad jai buvo... 7. Teismo posėdyje atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 8. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 9. Byloje keliamas ginčas dėl Lietuvos Respublikos ambasados Gruzijoje (toliau... 10. Rašytiniai bylos duomenys tvirtina, kad pareiškėja 2015-11-03 Ambasadai... 11. Ambasada, vadovaudamasi Vizų kodekso 32 str. 1 d. b) p. ir įvertinusi... 12. Nr. (38.5.3.2)NV38-2 atsisakyti išduoti vizą (b. l. 40). Nurodytas sprendimas... 13. Su Ambasados sprendimais pareiškėja nesutinka ir prašo teismą juos... 14. Ginčo teisiniams santykiams taikytinos Europos Parlamento ir Tarybos... 15. ĮUTP 11 str. 1 d. nustatyta, kad užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos... 16. ĮUTP 12 str. nustatytos išduodamų vizų rūšys, t. y. Šengeno viza ir... 17. Pagal Vizų kodekso 14 str. 1 d., prašantis išduoti vizą asmuo turi... 18. Vizų kodekso 21 str. 1 d. nustatyta, kad nagrinėjant prašymą išduoti... 19. Visų kodekso 32 str. nustatyti pagrindai, kuriems esant atsisakoma išduoti... 20. Vizų kodekse inter alia nustatyta, kad pareigūnai, įgalioti priimti... 21. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pareigūnai,... 22. Ginčijamas sprendimas priimtas vadovaujantis Vizų kodekso 32 str. 1 d. b) p.... 23. Nagrinėdamas pareiškėjos prašymus, Ambasados pareigūnas nustatė tokius... 24. Teismo vertinimu, nurodytų aplinkybių visuma tvirtina, kad pareiškėja... 25. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindo... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 27. Pareiškėjos M. T. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...