Byla eI-2570-821/2017
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ivetos Pelienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Petkevičienės ir Ernesto Spruogio,

2dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Viktorui Dovidaičiui, atsakovo atstovui R. B.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. D. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo,

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo J. D. (toliau – ir Pareiškėjas) skundas, kuriuo prašoma: 1) panaikinti 2017 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymą Nr. VP-15 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą J. D. skyrimo (Pensijos byla Nr. 3737)“ (toliau – ir Ministro įsakymas); 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrą perskaičiuoti pareiškėjui paskirtą pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 7 straipsnio nuostatomis, nustatant pareigūnų ir karių valstybinė pensiją už tarnybą skaičiuoti nuo 1660,39 EUR darbo užmokesčio vidurkio, ir mokėti perskaičiuotą pensiją; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjas skunde nurodė, kad Ministro įsakymu jam buvo paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija (toliau - ir Pensija) už tarnybą, t. y. 30,48 proc. nuo 1518,48 EUR darbo užmokesčio vidurkio (462,83 EUR) ir Pensijos priedas už tarnybą, atitinkantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintam valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžiui - 120 EUR. Ministro įsakymu nustatyta Pensijos su priedu suma - 582,83 EUR per mėnesį. Pareiškėjas nesutinka su jam Ministro įsakymu nustatytu Pensijos su priedu dydžiu. Teigia, kad Pensijos su priedu dydis apskaičiuotas neteisingai, be pagrindo neįtraukiant į darbo užmokestį 141,91 EUR (490 Lt) dydžio priedo už skrydžius, kas mėnesį mokėto kartu su pareiginiu atlyginimu.

7Paaiškina, kad Ministro įsakymu nustatytas tarnybos laikas Pensijai skirti 26 metais 9 mėnesiai ir 12 dienų. Pareiškėjas nuo 1992 m. balandžio 21 d. dirbo lakūnu. Lakūnas, tai specialybė turinti ypatingą specifiką, nes yra susijusi su nuolatine rizika, stresais ir reikalauja ypatingos koncentracijos bei didelės atsakomybės. Teisės aktų nustatyta tvarka jam buvo paskirtas ir iki tarnybos pabaigos mokamas atlyginimo priedas.

8Pensija pareiškėjui buvo paskirta pagal nustatyto darbo užmokesčio vidurkį už jo pasirinktus ir nurodytus 2008 metus, tačiau 490,00 Lt (141,91 EUR) dydžio tarnybinio atlyginimo priedas už lakūnų skrydžius nebuvo įtrauktas. Pareiškėjas teigia, kad atsakovė neįtraukdama priedo už lakūnų skrydžius nepagrįstai apribojo pareiškėjo teisę gauti valstybinę pensiją tokio dydžio, kuri atitiktų įstatyme įtvirtintą valstybinę pensiją už tarnybą Lietuvos Respublikai.

9Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas V. Dovidaitis palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė skundą tenkinti. Papildomai paaiškino, kad šio priedo pareiškėjo pensija didėtų apie 40 Eur. Kiti Krašto apsaugos ministro 2005-12-13 įsakyme nurodyti priedai (už kvalifikacinę kategoriją) prie Pensijų įstatymo 7 str. priskirti.

10Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – ir Ministerija) atsiliepimu su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjas 2016-10-05 kreipėsi į Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentą prašydamas parengti darbo užmokesčio pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkis - nuo 2008 m. sausio mėn. iki 2008 m. gruodžio mėn. Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentas 2016-11-08 parengė Darbo užmokesčio pažymėjimą Nr. PD-3059, kuriame priedas už kvalifikacinę kategoriją pensijai skirti buvo įtrauktas, tačiau nebuvo įtrauktas į darbo užmokesčio dydį 141,91 Eur (490 Lt) priedas už pareigas, susijusias su ypatingą specifiką, kuris buvo mokamas kiekvieną mėnesį 2008 m. Atsakovė, atsižvelgdama į Darbo užmokesčio pažymėjime Nr. PD-3059 apskaičiuotą darbo užmokesčio vidurkį 1518,48 Eur, į kurį buvo neįtrauktas priedas už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, priėmė pareiškėjo ginčijamą sprendimą.

11Atsakovė teigia, kad pareigūnų ir karių tarnybos laikas valstybinei pensijai skirti reglamentuotas specialiame Pensijų įstatyme, todėl apskaičiuojant pareigūnų ir karių darbo užmokesčio vidurkį valstybinei pensijai skirti, turi būti vadovaujamasi Pensijų įstatymu. Tokiu būdu išvengiama objektyviai nepateisinamo pensijos gavėjų padėties diferencijavimo atsižvelgiant į individualius tarnybos eigos ypatumus. Pagal Pensijų įstatymo 7 str. 1 d. nuostatas į darbo užmokestį, pagal kurį skiriama karių valstybinė pensiją, įskaitomi tik trijų rūšių priedai - už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą). Šis sąrašas yra baigtinis, jame nenumatytas priedas už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, todėl jis negali būti įskaitomas į vidutinį darbo užmokestį kaip priedas. Taip pat šis priedas nelaikytinas pareiškėjo tarnybinio atlyginimo dalimi, kadangi pagal KASOKTĮ 60 str. 3 d. profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1998-11-20 nutarimo Nr. 1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų“ 1.1 p., kuriame nėra numatyta jokių priedų. Todėl priedas už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, nėra pareiškėjo tarnybinio atlyginimo dalis. Atsižvelgdama į tai, atsakovė mano, kad pareiškėjui 2008 m. mokėtas 141,91 Eur (490 Lt) priedas už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, pagrįstai neįtrauktas į pareiginės algos (tarnybinio atlyginimo) pareigūnų ir karių valstybinei pensijai už tarnybą skirti skaičiavimus.

12Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir pareiškėjo skundą prašė atmesti.

13Skundas tenkinamas iš dalies

14Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017-01-31 įsakymo Nr.VP-15, kuriuo pareiškėjui J. D. paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija ir priedas už tarnybą, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Šalių paaiškinimais ir rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad Pareiškėjui Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vado įsakymais 2008 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, dalį birželio ir liepos mėnesių, taip pat rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio ir dalį gruodžio mėnesio, kaip kariui, tiesiogiai vykdžiusiam pareigas susijusias su ypatinga specifika buvo mokami tarnybinio atlyginimo priedai (b.l. 58-59, 60-61, 62-64, 65-66, 67-68, 69-71, 72-73, 74-75, 76-77, 78-79, 80-81, 82-83, ). Minėti įsakymai, be kita ko, priimti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1998-11-20 nutarimu Nr.1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų (2006-09-15 nutarimo redakcija) bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005-12-13 įsakymu „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo bei ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2006-09-19 įsakymo redakcija).

162016-09-27 Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr.PK-1841 pareiškėjas buvo atleistas iš Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Oro operacijų grupės Sraigtasparnių eskadrinės navigatoriaus pareigų ir išleistas ir profesinės karo tarnybos į atsargą (b.l. 54).

17Pareiškėjas 2016-10-05 kreipėsi į Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentą su prašymu parengti darbo užmokesčio pažymėjimą, kuriame būtų nurodytas palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių (nuo 2008-01 iki 2008-12) nustatyto darbo užmokesčio vidurkis (b.l. 57). 2016-11-08 parengtame pažymėjime dvylikos mėnesių (2008 m. sausio – gruodžio) darbo užmokesčio vidurkis apskaičiuotas 5243,00 Lt (1518,48 Eur) suma. Byloje nėra ginčo, jog skaičiuojant darbo užmokesčio vidurkį priedas už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, kuris pagal pareiškėjos asmeninę uždarbio kortelę laikotarpiu 2008 m. sausio – gruodžio mėn., jam buvo mokamas nebuvo įtrauktas.

18Pareiškėjas kreipėsi į Ministeriją su 2016-11-08 prašymu skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą (b. l. 55-56). Krašto apsaugos ministras byloje ginčijamu 2017-01-31 įsakymu Nr.VP-15 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą J. D. skyrimo“ paskyrė Pareiškėjui nuo 2017-01-27 iki gyvos galvos 462,83 Eur dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą (30,48 proc. nuo 1518,48 Eur darbo užmokesčio vidurkio). Taip pat skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą valstybinio socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedą už tarnybą (b. l. 48).

19Nesutikdamas su minėtu įsakymu Pareiškėjas teigia, kad atsakovas apskaičiuodamas darbo užmokesčio vidurkį valstybinei kario pensijai gauti nepagrįstai neįtraukė gauto priedo už pareigas, susijusias su ypatinga specifika (lakūnų skrydžius) ir taip nepagrįstai apribojo jo teisę gauti įstatymo nuostatas atitinkančią valstybinę kario pensiją. Nesutikdamas su Pareiškėjo skundu Atsakovas teigia, jog Pareiškėjo gautas tarnybinio atlyginimo priedas neturi būti įtrauktas į tarnybinio atlyginimo vidurkio skaičiavimą, nes Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išvardytos pajamos, į kurias valstybinę pensiją skirianti institucija privalo atsižvelgti apskaičiuodama pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą dydį.

20Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 70 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyta, jog profesinės karo tarnybos kariai, kurie yra ištarnavę įstatymo nustatytą metų skaičių ir išleisti į atsargą, įgyja teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, kurios skyrimo ir mokėjimo sąlygas bei tvarką nustato pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuojantys įstatymai.

21Pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 7 straipsnio 1 dalį pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama pagal pareigūno ar kario nurodytų paeiliui ištarnautų 5 tarnybos metų palankiausių nuosekliai einančių dvylikos mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. Pareigūnams ir kariams, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir ištarnavusiems vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros sistemose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės įmonėse, muitinės sistemoje (dirbusiems muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atlikusiems kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) mažiau negu 12 mėnesių, pareigūnų ir karių valstybinės netekto darbingumo pensijos skiriamos pagal pareigūno ar kario ištarnautų mėnesių jam nustatyto darbo užmokesčio vidurkį. Į darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka.

22Pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo dydis priklauso nuo kario laipsnio ir pagal šį laipsnį ištarnautų metų. Tam tikroms profesinės karo tarnybos karių pareigoms, susijusioms su didesne vadų (ne žemesne kaip bataliono vado) atsakomybe ar ypatinga pareigų specifika, nustatomi pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai. Priedai mokami, kol karys eina šias pareigas (KASOKTĮ 60 straipsnio 4 dalis). Profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, taip pat pareigų, kurias einant mokamas pareiginis priedas, sąrašą ir šias pareigas atitinkančių priedų dydžius nustato Vyriausybė. Vyriausybė taip pat gali nustatyti priedus kariams, kurie turi ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas (KASOKTĮ 60 straipsnio 5 dalis).

23Lietuvos Respublikos vyriausybės 1998-11-20 nutarimo Nr.1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų (2006-09-15 nutarimo redakcija) 1.3 punktu patvirtintas profesinės karo tarnybos karių pareigų, susijusių su ypatinga specifika, sąrašas ir šias pareigas atitinkančių tarnybinio atlyginimo priedų dydžiai (2006-09-15 nutarimo redakcija). Minėtas sąrašas nustato, jog tiesiogiai vykdant sąraše nurodytas profesinių karo tarnybos karių pareigas, tame tarpe ir skrydžiai orlaivio įgulos sudėtyje, mokamas 1 bazinio dydžio koeficiento priedas.

24Byloje nustatyta, kad pareiškėjui 1 BD priedas už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, 2008 m. sausio – gruodžio mėn., paskirtas ir mokėtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1998-11-20 nutarimo Nr.1353 „Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių tarnybos apmokėjimo sąlygų (2006-09-15 nutarimo redakcija) bei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005-12-13 įsakymo „Dėl tarnybinio atlyginimo priedų už pareigas, susijusias su ypatinga specifika, mokėjimo bei ypatingų karinių specialybių, kurių specialistams gali būti suteikiamos kvalifikacinės kategorijos, sąrašo ir kvalifikacinių kategorijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2006-09-19 įsakymo redakcija nuostatomis. Pareiškėjui mokėtas priedas už ypatingą specifiką laikytinas jo tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi ir apskaičiuojant tarnybinio atlyginimo vidurkį valstybinei pensijai skirti, turėjo būti įtrauktas į skaičiavimą.

25Pasisakant dėl atsakovo argumento, jog į darbo užmokestį pagal kurį skiriama karių valstybinė pensija įskaitomi tik Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti trijų rūšių priedai (už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį ir kvalifikacinę kategoriją) pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pasisakyta dėl priedo, tiesiogiai nenumatyto Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, įtraukimo skaičiuojant tarnybinio atlyginimo vidurkį valstybinei kario pensijai skirti, nurodant, jog priedas už tarnybos krizės regione specifiką laikytinas profesinės karo tarnybos kario tarnybinio atlyginimo sudėtine dalimi (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-03-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A-767-502/2017, 2013-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2115/2013). Teisėjų kolegija 2017-03-06 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-767-502/2017, atkreipė dėmesį ir į tai, kad Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 32, nustatančio profesinės karo tarnybos kario vidutinio atlyginimo apskaičiavimą, 4 punkte nurodytos išmokų rūšys, kurios neįskaitomos apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį. <...> paskirtas priedas pagal savo pobūdį neatitinka minėto aprašo 4 punkte nurodytų išmokų.

26Atsižvelgiant į tai, jog pagal minėtose bylose pateiktus išaiškinimus į darbo užmokesčio (tarnybinio atlyginimo) dydį valstybinei kario pensijai skirti buvo įtrauktas ir priedas už tarnybos krizės regione specifiką, nėra pagrindo sutikti su atsakovo argumentu, jog pareiškėjui mokėtas priedas už ypatingą specifiką nėra trauktinas į tarnybinio atlyginimo valstybinei pensijai skirti dydį.

27Įvertinęs nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reguliavimą, teismas daro išvadą, kad Pareiškėjui buvo skirtas Vyriausybės nustatytas priedas už ypatingą specifiką, kuris pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką įtrauktinas skaičiuojant tarnybinio atlyginimo vidurkį valstybinei pensijai skirti. Taigi, vadovaujantis Pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, skiriant Pareiškėjui valstybinę pensiją, turėjo būti atsižvelgiama į jam nustatytą tarnybinio atlyginimo vidurkį, į kurį įskaitomas ir tarnybinis atlyginimas kartu su minėtu priedu. Atsižvelgiant į tai, kad Ministro 2017-01-31 įsakymu Nr.VP-15 skiriant Pareiškėjui valstybinę pensiją, šis priedas nebuvo įtrauktas skaičiuojant vidutinio tarnybinio atlyginimo dydį, ginčo įsakymas naikintinas, o Ministerija įpareigojama iš naujo apskaičiuoti pareiškėjo darbo užmokesčio (tarnybinio atlyginimo) vidurkį ir spręsti valstybinės pensijos pareiškėjui perskaičiavimo ir skyrimo klausimą.

28Pareiškėjas skunde prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (CPK 40 straipsnio 5 dalis). Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau- ir Rekomendacijos) (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

29Nagrinėjamu atveju į bylą pateikti dokumentai (2017-02-17 Sąskaita faktūra Nr. VD Nr.006, 2017-02-17 mokėjimo nurodymas) patvirtina, jog pareiškėjas už skundo parengimą patyrė 300 Eur išlaidų. Prašomas atlyginti atstovavimo išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių. Tačiau, įvertinus tai, jog sprendimu pareiškėjo reikalavimai patenkinti iš dalies, prašymas atlyginti išlaidas tenkinamas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, priteisiant pareiškėjui iš atsakovo Krašto apsaugos ministerijos 200 Eur atstovavimo išlaidų (ABTĮ 40 straipsnio 5 dalis, CPK 93 straipsnio 2 dalis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 ir 2 p., 40 str., 132 str. 1 d., 133 str.,

Nutarė

31Pareiškėjo J. D. skundą tenkinti iš dalies.

32Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017-01-31 įsakymą Nr.VP-15 „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos ir priedo už tarnybą J. D. skyrimo“ ir įpareigoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją iš naujo spręsti pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą pareiškėjui skyrimo klausimą.

33Kitoje dalyje skundą atmesti.

34Priteisti pareiškėjui J. D., a.k. ( - ) iš atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, į.k. 188602751, 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

35Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Viktorui Dovidaičiui, atsakovo... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo J.... 6. Pareiškėjas skunde nurodė, kad Ministro įsakymu jam buvo paskirta... 7. Paaiškina, kad Ministro įsakymu nustatytas tarnybos laikas Pensijai skirti 26... 8. Pensija pareiškėjui buvo paskirta pagal nustatyto darbo užmokesčio vidurkį... 9. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas advokatas V. Dovidaitis palaikė... 10. Atsakovė Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (toliau – ir... 11. Atsakovė teigia, kad pareigūnų ir karių tarnybos laikas valstybinei... 12. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 13. Skundas tenkinamas iš dalies ... 14. Byloje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro... 15. Šalių paaiškinimais ir rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad... 16. 2016-09-27 Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr.PK-1841 pareiškėjas buvo... 17. Pareiškėjas 2016-10-05 kreipėsi į Lietuvos kariuomenės Finansų ir... 18. Pareiškėjas kreipėsi į Ministeriją su 2016-11-08 prašymu skirti... 19. Nesutikdamas su minėtu įsakymu Pareiškėjas teigia, kad atsakovas... 20. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos... 21. Pagal Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų... 22. Pagal KASOKTĮ 60 straipsnio 3 dalį profesinės karo tarnybos kario tarnybinio... 23. Lietuvos Respublikos vyriausybės 1998-11-20 nutarimo Nr.1353 „Dėl... 24. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui 1 BD priedas už pareigas, susijusias su... 25. Pasisakant dėl atsakovo argumento, jog į darbo užmokestį pagal kurį... 26. Atsižvelgiant į tai, jog pagal minėtose bylose pateiktus išaiškinimus į... 27. Įvertinęs nustatytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reguliavimą, teismas... 28. Pareiškėjas skunde prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 29. Nagrinėjamu atveju į bylą pateikti dokumentai (2017-02-17 Sąskaita faktūra... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 31. Pareiškėjo J. D. skundą tenkinti iš dalies.... 32. Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017-01-31 įsakymą... 33. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 34. Priteisti pareiškėjui J. D., a.k. ( - ) iš atsakovo Lietuvos Respublikos... 35. Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...