Byla 2S-1214-378/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Gražinos Davidonienės, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Leono Jachimavičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. T. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarties vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita klausimu ir

Nustatė

2

3Ieškovas K. T. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti santuoką su atsakove J. T. dėl jos kaltės, vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su motina ir padalinti turtą, jam paliekant naudotis visu namu, garažu, šiltnamiu ir kiemo įrenginiais bei sklypu, esančiais ( - ) , Kaune, bei automobiliu PEUGEOT 309, o atsakovei priteisti vieno kambario butą, esantį ( - ) , Kaune, bei 27.993,50 Lt kompensaciją (b.l.42-46).

4Vadovaudamasis CK 3.65 str. 2 d. 3 p., ieškovas 2007-07-09 pateikė teismui pareiškimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b.l.55), prašydamas įpareigoti atsakovę netrukdyti jam naudotis gyvenamuoju namu, esančiu ( - ) , Kaune, bei įpareigoti atsakovę atlaisvinti gyvenamąsias patalpas, esančias namo pirmame aukšte. Ieškovas nurodė, jog namą jam padovanojo jo mama, tačiau, vykstant ginčui dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo, atsakovė neleidžia ieškovui patekti į namą, ieškovas priverstas glaustis laikinoje gyvenamojoje vietoje, ko pasėkoje ieškovui daroma ir turtinė, ir neturtinė žala.

5Teismas 2007-07-12 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies – įpareigojo atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis gyvenamuoju namu, esančiu ( - ) , Kaune, ir atlaisvinti vieną kambarį pirmame namo aukšte, sudarant tinkamas buitines sąlygas iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

62007-08-20 ieškovas pateikė teismui prašymą dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita (b.l.61,62), prašydamas įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis gyvenamuoju namu, esančiu ( - ) , Kaune, ir atlaisvinti vieną kambarį, kadastro ir registro byloje pažymėtą Nr.1-9, esantį pirmame namo aukšte, 22.66 kv.m, sudarant tinkamas buitines sąlygas iki sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo, o, neatlaisvinus minėto kambario per antstolio nustatytą terminą, ieškovui suteikti teisę gyvenamajame name pačiam atlaisvinti vieną kambarį, kadastro ir registro byloje pažymėtą Nr.1-9, esantį pirmame namo aukšte, 22.66 kv.m, ir susidaryti tinkamas buitines sąlygas iki sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovė nesilaiko įpareigojimo, nustatyto jai 2007-07-12 nutartimi. Šią aplinkybę patvirtina antstolio surašyti aktai (b.l.63, 66). Kadangi atsakovė piktybiškai trukdo ieškovui naudotis gyvenamuoju namu ir neatlaisvina vieno kambario, ieškovo nuomone, jo prašymas dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita yra pagrįstas ir teisėtas.

7Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita tenkino iš dalies.

8Teismas konstatavo, jog ieškovo prašyme išdėstytos aplinkybės bei pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė 2007-07-12 nutartyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių neįvykdė, todėl padarė išvadą, kad atsakovė ir toliau trukdo ieškovui naudotis turtu. Kadangi teismas 2007-07-12 nutartyje nenurodė, kurį kambarį atsakovei atlaisvinti, todėl patenkino ieškovo prašymą, patikslindamas 2007-07-12 nutartį ir nurodydamas atlaisvinti vieną kambarį, kadastro ir registro byloje pažymėtą Nr.1-9, esantį pirmame namo aukšte, pavesdamas šią nutartį atsakovei įvykdyti iki 2007-09-04. Ieškovo prašymą leisti pačiam atsilaisvinti kambarį teismas atmetė, nurodydamas, jog, esant konfliktui tarp šalių, gali būti padaryta žala dalintinam turtui.

9Atskiruoju skundu atsakovė J. T. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą atmesti.

10Skunde nurodoma, jog nutartis yra nepagrįsta, priimta pažeidžiant CPK 144 str. reikalavimus. Apeliantės nuomone, teismas nepagrįstai įpareigojo ją atlaisvinti kambarį Nr.1-9, kadangi šiame kambaryje šiuo metu gyvena 5 neįgalūs asmenys, jų iškeldinti atsakovė neturi jokios galimybės, vykdant iškeldinimą, būtų pažeistos neįgaliųjų teisės, kai tuo tarpu antrame namo aukšte yra tuščias kambarys Nr.1-14. Jame ieškovas gali gyventi, tačiau negyvena ir piktybiškai reikalauja atlaisvinti kambarį Nr.1-9. Atsakovės nuomone, kilus ginčui dėl naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo, ginčas turėjo būti išspręstas, pateikiant teismui ieškinį dėl naudojimosi patalpomis tvarkos nustatymo, o ne nutartimi įpareigojant atsakovę atlaisvinti vieną kambarį, kuriame gyvena 5 neįgalūs ir nevaikščiojantys asmenys.

11Teismas netinkamai pritaikė CK 3.65 str. normą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo santuokos nutraukimo bylose. 2007-06-08 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-47-54/2007 buvo laikinai apribota tėvo (ieškovo) valdžia jo dukrų atžvilgiu ir nustatyta jo matymosi su dukromis tvarka (teismo sprendimą ieškovas apskundė, ginčas Kauno apygardos teismo dar neišspręstas). Atsakovės nuomone, teismas, esant itin nepalankiems ieškovo santykiams su nepilnametėmis dukromis ir dar galutinai nepasibaigus ginčams dėl teisių ir bendravimo su vaikais apribojimo ieškovui bei neišsprendus sutuoktinių turto dalybų klausimo, neturėjo jokio pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių pagalba spręsti naudojimosi patalpomis klausimo. Be to, atsakovės nuomone, jeigu namas ateityje teismo sprendimu būtų priteistas jos nuosavybėn, įvykdžius ginčijamą teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas itin pasunkėtų. Todėl, teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CK 3.65 str. 1 d. reikalavimą laikinąsias apsaugos priemones taikyti, atsižvelgiant į vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus.

12Atsiliepimo į atskirąjį skundą įstatymo numatytu terminu negauta.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Teismas, kaip kiekviena valdžia, turi paklusti teisei – Konstitucijai, įstatymams, tarptautinėms sutartims; aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). CPK 2 straipsnis, apibrėžiantis civilinio proceso tikslus, akcentuoja asmenų interesų apsaugą ir būtinybę kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių. Tei­sin­gu­mo prin­ci­pas yra uni­ver­sa­lus principas, ku­ris, be ki­ta ko, su­po­nuo­ja ir tai, kad bet ko­kios vals­ty­bės tai­ko­mos po­vei­kio priemonės tu­ri bū­ti pro­por­cin­gos (adek­va­čios) tei­sės pa­žei­di­mui ir tu­ri ati­tik­ti sie­kia­mus tei­sė­tus tiks­lus, ne­tu­ri var­žy­ti as­mens aki­vaiz­džiai la­biau ne­gu rei­kia šiems tiks­lams pa­siek­ti, be to, tei­sin­gu­mas ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mas tik už­tik­ri­nant in­te­re­sų pu­siau­svy­rą bei iš­ven­giant so­cia­li­nio gy­ve­ni­mo ne­sta­bi­lu­mo. Tei­sin­gu­mo ne­ga­li­ma pa­siek­ti pri­pa­žįs­tant tik vie­no as­mens in­te­re­sus ir nei­giant ki­to as­mens tei­sė­tus in­te­re­sus.Tai­kant laikinąsias apsaugos prie­mo­nes tei­sin­gu­mas reikalau­ja, kad as­me­niui pa­da­ry­ta ža­la bū­tų at­ly­gi­na­ma vi­siš­kai, ta­čiau kar­tu bū­ti­na at­si­žvelg­ti ne tik į kre­di­to­riaus, bet ir į pa­grįs­tus sko­li­nin­ko in­te­re­sus, į jo tur­ti­nę pa­dė­tį, ieš­ki­nio už­tik­ri­ni­mo prie­mo­nių tai­ky­mo pa­sek­mes sko­li­nin­kui bei ki­tiems su sko­li­nin­ko veik­la su­si­ju­siems as­me­nims. Tai­ko­mos prie­mo­nės tu­ri bū­ti pro­por­cin­gos sie­kia­miems tiks­lams, t.y. teisin­gu­mas rei­ka­lau­ja už­tik­rin­ti kre­di­to­riaus ir sko­li­nin­kų tei­sė­tų in­te­re­sų pu­siau­svy­rą.

15Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus ir tvarką reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnio pirmoji dalis nurodo, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Šios proceso teisės normos pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas pareikšto ieškinio pagrįstumo, konstatuoja, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galės būti realiai įvykdytas. Kolegija konstatuoja, jog tokio pobūdžio motyvų skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje nėra. Iš pateiktų teismo procesinių dokumentų turinio matyti, kad ieškovas K. T. Kauno miesto apylinkės teismo 2006-10-11 sprendimu, priimtu civilinėje byloje 2-3549/2006 m. buvo įkeldintas į gyvenamąjį namą ( - ) , Kaune. Visi klausimai, susiję su ieškovo įkeldinimu į šį namą spręstini paminėto teismo sprendimo vykdymo procese. Gi nagrinėjamoje byloje panašaus pobūdžio reikalavimai nėra pareikšti, todėl nesuprantama kokiu pagrindu pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį, įpareigojančią atsakovę atlaisvinti konkretų kambarį ginčo gyvenamajame name ir kuo tai yra susiję su nagrinėjamoje byloje pareikštais reikalavimais. Iš esmės šia nutartimi teismas sprendė klausimą, kuris nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku ir su būsimo teismo sprendimo vykdymu nėra susijęs. Pagal CK 6.65 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas iš tiesų turi teisę taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir įpareigoti vieną sutuoktinį netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu. Iš esmės tokią Civilinio kodekso nuostatą atitinka teismo anksčiau priimta 2007 m. liepos 12 d. nutartis (b.l.56,57). Tuo tarpu skundžiama nutartis yra susijusi su konkrečios patalpos atlaisvinimu ir priimta netgi nenustačius faktinių aplinkybių kas šia patalpa naudojasi ir kokia jos paskirtis. Toks teismo įpareigojimas panašus į atskiro ieškininio reikalavimo patenkinimą ir neatitinka CPK 146 straipsnyje reglamentuoto vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimo kita turinio. Kita vertus, jau minėto CK 6.65 straipsnio 1 dalis įpareigoja tokias laikinąsias apsaugos priemones taikyti atsižvelgiant į sutuoktinių vaikų ir vieno iš sutuoktinių interesus.

16Skundžiamos nutarties negalima laikyti pagrįsta ir teisėta, todėl nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, ieškovo prašymas atmestinas (CPK 337 straipsnio 2 punktas).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu

Nutarė

18

19Atskirąjį skundą patenkinti.

20Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

21Ieškovo Kęstučio Tiškevičiaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo atmesti.

Proceso dalyviai